ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ เรื่อง งานศิลป์ถิ่นเมืองนางรอง สำหรับนักเ

ชื่อเรื่อง รายงานการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ เรื่อง งานศิลป์ถิ่นเมืองนางรอง สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ผู้ศึกษาค้นคว้า นายราเมศร นามวงศา

บทคัดย่อ

วิชาศิลปะเป็นวิชาที่ช่วยเสริมสร้างสมรรถภาพทางความคิดและทักษะในการสร้างสรรค์ศิลปะตามความสามารถเฉพาะตน และเสริมสร้างทัศนคติที่ถูกต้องแก่นักเรียน ศิลปวัฒนธรรม ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสิ่งเหล่านี้จะเสริมสร้างบุคลิกภาพอันดีงาม เกิดผลทางจริยธรรมในสังคมและเป็นพฤติกรรมที่ตอบสนองความเจริญเติบโตทางร่างกายและสมอง แต่ในปัจจุบันสภาพ การจัดการเรียนการสอนวิชาศิลปะของโรงเรียนต่างๆ รวมทั้งโรงเรียนทีโอเอวิทยา(เทศบาล 1 )

ยังไม่ประสบผลสำเร็จตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากกระบวนการจัดการเรียนรู้ของครูที่ไม่ได้ยึดนักเรียนเป็นสำคัญ ผู้เรียนไม่มีส่วนร่วมและการจัดการเรียนการสอน

ไม่สอดคล้องกับชีวิตจริงหรือสิ่งแวดล้อมใกล้ตัวของนักเรียน ด้วยเหตุนี้เพื่อให้การจัดการเรียน

การสอนวิชาศิลปะบรรลุวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ผู้ศึกษาค้นคว้าจึงได้สร้างและพัฒนาหนังสือ

อ่านเพิ่มเติมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ เรื่อง งานศิลป์ถิ่นเมืองนางรอง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 6 โรงเรียนทีโอเอวิทยา(เทศบาล 1 ) อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อใช้เป็นสื่อในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ในรายวิชาศิลปะของนักเรียน ทั้งด้านความรู้ ด้านทักษะกระบวนการ และด้านเจตคติ รวมทั้งช่วยสร้างแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะแก่นักเรียน ตลอดจนส่งเสริม ให้นักเรียนมีความรัก ความหวงแหน และเห็นความสำคัญของศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาในท้องถิ่นของตน มีนิสัยในการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม และมีนิสัยรักการอ่าน ซึ่งจะเป็นพื้นฐานสำคัญของการเรียนรู้ศิลปะตลอดชีวิตของผู้เรียนต่อไป โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ เรื่อง งานศิลป์ถิ่นเมืองนางรอง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อหาค่าดัชนีประสิทธิผลของหนังสืออ่านเพิ่มเติมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ เรื่อง งานศิลป์ถิ่นเมืองนางรอง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 3) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียน ที่มีต่อหนังสืออ่านเพิ่มเติมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ เรื่อง งานศิลป์ถิ่นเมืองนางรอง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ มี 4 ชนิด คือ 1) หนังสืออ่านเพิ่มเติมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ เรื่องงานศิลป์ถิ่นเมืองนางรอง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ผู้ศึกษาค้นคว้าสร้างขึ้น 2) แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ทัศนศิลป์สร้างสรรค์ผูกพันท้องถิ่น วิชาพื้นฐานศิลปะ

ทัศนศิลป์ ศ 33101 ช่วงชั้นที่ 3 ที่ผู้ศึกษาค้นคว้าได้สร้างขึ้น จำนวน 5 แผน 10 ชั่วโมง 3 ) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาทัศนศิลป์ ศ 33101 ช่วงชั้นที่ 3 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ทัศนศิลป์สร้างสรรค์ผูกพันท้องถิ่นเป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ และ 4) แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีต่อการเรียนโดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ เรื่อง งานศิลป์ถิ่นเมืองนางรอง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 6 เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จำนวน 24 ข้อ

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ เป็นนักเรียนรายวิชาทัศนศิลป์ ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนทีโอเอวิทยา(เทศบาล 1 ) สังกัดกองการศึกษา เทศบาลเมืองนางรอง จำนวน 21 คน ที่ได้มาโดยการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Samping) ผลการสร้าง และพัฒนาปรากฏดังนี้

1. หนังสืออ่านเพิ่มเติมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ เรื่อง งานศิลป์ถิ่นเมืองนางรอง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่สร้างขึ้นผ่านการทดลองใช้ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ในปีการศึกษา 2556 เพื่อหาข้อบกพร่อง แล้วนำมาพัฒนาและปรับปรุงแก้ไข จากนั้นจึงนำมาใช้จริงภาคสนาม

ในปีการศึกษา 2558 จนมีค่าประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 ที่ตั้งไว้ คือเท่ากับ

85.61 / 84.44 นั่นหมายความว่า นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาวิชา มีทักษะกระบวนการ

และมีจินตนาการในการสร้างสรรค์ผลงานทางศิลปะ รวมทั้งมีพฤติกรรมระหว่างเรียนโดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม ได้คะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 85.61 และสามารถทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนหลังเรียน ได้คะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 84.44 แสดงว่าหนังสืออ่านเพิ่มเติมกลุ่มสาระ

การเรียนรู้ศิลปะ เรื่อง งานศิลป์ถิ่นเมืองนางรอง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่สร้างขึ้น

มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80 / 80 ที่กำหนดไว้

2. ผลการหาค่าดัชนีประสิทธิผล (E.I) ของการเรียนโดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม กลุ่มสาระ

การเรียนรู้ศิลปะ เรื่อง งานศิลป์ถิ่นเมืองนางรอง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปรากฏว่าได้

ค่าดัชนีประสิทธิผล (E.I.) เท่ากับ 0.7293 หมายความว่านักเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ

72.93

3. ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนโดยใช้หนังสือ

อ่านเพิ่มเติมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ เรื่อง งานศิลป์ถิ่นเมืองนางรอง พบว่านักเรียนเห็นด้วยกับ

ข้อความที่กล่าวถึงการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมในด้านบวก โดยเฉลี่ยแล้วอยู่ในระดับมากที่สุด

( =4.75 และ S.D.=0.44)

จากการศึกษาค้นคว้าพบว่าหนังสืออ่านเพิ่มเติมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

เรื่อง งานศิลป์ถิ่นเมืองนางรอง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 ที่ตั้งไว้ และทำให้ผู้เรียนมีความรู้เพิ่มขึ้นจากเดิม นอกจากนี้ผู้เรียน ยังมีเจตคติที่ดีต่อวิชาศิลปะอีกด้วย ดังนั้นจึงเหมาะจะใช้เป็นนวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะต่อไป

โพสต์โดย เบี้ยว : [4 มี.ค. 2559 เวลา 07:46 น.]
อ่าน [2687] ไอพี : 1.46.102.183
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 9,138 ครั้ง
คณิตศาสตร์ชุมชน : โดย สมพงษ์ จิตระดับ สุอังคะวาทิน, ชุติมา ชุมพงศ์
คณิตศาสตร์ชุมชน : โดย สมพงษ์ จิตระดับ สุอังคะวาทิน, ชุติมา ชุมพงศ์

เปิดอ่าน 27,486 ครั้ง
กฎ  ก.ค.ศ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการครูฯ ได้รับเงินเดือนสูงกว่าหรือต่ำกว่าขั้นต่ำฯ ฉบับที่ 2 (2555)
กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการครูฯ ได้รับเงินเดือนสูงกว่าหรือต่ำกว่าขั้นต่ำฯ ฉบับที่ 2 (2555)

เปิดอ่าน 10,618 ครั้ง
"หลับลึก" ฟื้นฟูจิตใจ ร่างกายและผิวพรรณ
"หลับลึก" ฟื้นฟูจิตใจ ร่างกายและผิวพรรณ

เปิดอ่าน 15,818 ครั้ง
คลิปโฆษณาสร้างสรรค์สังคม ชุด "พี่โน๊ตขอออออ... ก่อนลงไปมีเรื่องกับใคร สูดหายใจลึกๆ"
คลิปโฆษณาสร้างสรรค์สังคม ชุด "พี่โน๊ตขอออออ... ก่อนลงไปมีเรื่องกับใคร สูดหายใจลึกๆ"

เปิดอ่าน 28,798 ครั้ง
ดนตรีบำบัด
ดนตรีบำบัด

เปิดอ่าน 14,289 ครั้ง
รังนก
รังนก

เปิดอ่าน 21,410 ครั้ง
มอบอำนาจให้ รอง กพฐ.ทำสัญญาการผ่อนชำระหนี้ รับสภาพหนี้ การดำเนินคดีฯ
มอบอำนาจให้ รอง กพฐ.ทำสัญญาการผ่อนชำระหนี้ รับสภาพหนี้ การดำเนินคดีฯ

เปิดอ่าน 11,900 ครั้ง
6 วิธีแก้เครียด
6 วิธีแก้เครียด

เปิดอ่าน 10,502 ครั้ง
ดูกันหรือยัง "กังนัม สไตล์" Original
ดูกันหรือยัง "กังนัม สไตล์" Original

เปิดอ่าน 120,473 ครั้ง
การอ่านจับใจความสำคัญ
การอ่านจับใจความสำคัญ

เปิดอ่าน 32,362 ครั้ง
วิธีกำจัดไฟฟ้าสถิตออกจากเสื้อผ้า
วิธีกำจัดไฟฟ้าสถิตออกจากเสื้อผ้า

เปิดอ่าน 10,292 ครั้ง
รถอัจฉริยะ-ไร้คนขับ
รถอัจฉริยะ-ไร้คนขับ

เปิดอ่าน 33,860 ครั้ง
“ไมโครกรีน” ผักจิ๋ว แต่คุณประโยชน์สูง...ทางเลือกใหม่ของผู้รักสุขภาพ “ทานน้อยแต่ได้ประโยชน์มาก”
“ไมโครกรีน” ผักจิ๋ว แต่คุณประโยชน์สูง...ทางเลือกใหม่ของผู้รักสุขภาพ “ทานน้อยแต่ได้ประโยชน์มาก”

เปิดอ่าน 14,290 ครั้ง
QR CODE คืออะไร
QR CODE คืออะไร

เปิดอ่าน 14,751 ครั้ง
การเลี้ยงกบคอนโดร่วมกับปลาดุก เพลินๆ สร้างรายได้ รับชมกันได้เลยครับ
การเลี้ยงกบคอนโดร่วมกับปลาดุก เพลินๆ สร้างรายได้ รับชมกันได้เลยครับ

เปิดอ่าน 8,830 ครั้ง
PowerPoint ชี้แจงหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ภาคบังคับ ประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาที่ 3
PowerPoint ชี้แจงหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ภาคบังคับ ประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาที่ 3
เปิดอ่าน 16,201 ครั้ง
คลิปข่าว สพฐ. พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนดํารงตําแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา 2564
คลิปข่าว สพฐ. พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนดํารงตําแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา 2564
เปิดอ่าน 19,877 ครั้ง
"ผักกูด" ผักที่อุดมไปด้วยสารเบต้าแคโรทีนและธาตุเหล็ก
"ผักกูด" ผักที่อุดมไปด้วยสารเบต้าแคโรทีนและธาตุเหล็ก
เปิดอ่าน 38,050 ครั้ง
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับทองคำ
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับทองคำ
เปิดอ่าน 11,189 ครั้ง
ความต่างของ 3จี กับ 3.9จี
ความต่างของ 3จี กับ 3.9จี

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ