ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูด้านการวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียน

บทคัดย่อ

ชื่อเรื่อง รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูด้านการวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียน

เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนกุดเสลาวิทยาคม

ชื่อผู้วิจัย นางณัฏฐ์ธนัน บัวงาม

สังกัด โรงเรียนกุดเสลาวิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

ปีการศึกษา 2556

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ซึ่งมีวัตถุประสงค์เฉพาะ 4 ประการ คือ 1) เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการพัฒนาสมรรถนะครูด้านการวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียน 2) เพื่อสร้างรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูด้านการวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียน 3) เพื่อทดลองใช้รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูด้านการวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียน และ 4) เพื่อประเมินผลและปรับปรุงรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูด้านการวัดและประเมินผลระดับชั้น มีขั้นตอนการดำเนินการวิจัยตามกระบวนการวิจัยและพัฒนา

ผลการวิจัยพบว่า

1. ผลการศึกษาข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูด้านการวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียน เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนกุดเสลาวิทยาคม

1.1) ผลการศึกษาและวิเคราะห์ แนวคิด ทฤษฎี หลักการ พบว่า การพัฒนาสมรรถนะครูด้านการวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียนเป็นแนวคิดที่สำคัญในการช่วยพัฒนาสมรรถนะให้ครูมีความรู้ความเข้าใจในการวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียนของตนได้อย่างมีคุณภาพ โดยครูเกิดความรู้สึกมั่นใจและแนวคิดเชิงบวกกับการประเมินผลในชั้นเรียนของตนเองยิ่งขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น

1.2) ผลการศึกษาสภาพปัจจุบันและความต้องการในการพัฒนาตนเอง 1.2.1) ผลการศึกษาและวิเคราะห์สภาพปัญหาการเรียนการสอน พบว่า จากการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในปีการศึกษา 2554 และปีการศึกษา 2555 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนค่อนข้างต่ำ ผลการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษารอบสาม โดยสำนักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) มีผลการจัดการศึกษาได้มาตรฐานคุณภาพของสมศ.ในระดับดีค่อนข้างต่ำ อยู่ในระดับคุณภาพต้องปรับปรุง จำนวน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ และต้องปรับปรุงเร่งด่วน จำนวน 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ คือ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ผลการศึกษาดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่า การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเฉพาะด้านการวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียนของโรงเรียนยังไม่ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนสูงขึ้นในระดับที่น่าพึงพอใจ

1.2.1) ผลการศึกษาข้อมูลสภาพทั่วไป พบว่า ครูผู้เข้าอบรมส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง รองลงมาเป็นเพศชาย วุฒิการศึกษาส่วนใหญ่สำเร็จการศึกษาปริญญาโท ครูผู้เข้าอบรมส่วนใหญ่เป็นครู คศ.1 ปฏิบัติการสอนกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีเป็นส่วนใหญ่ ระดับชั้นที่ปฏิบัติการสอนส่วนใหญ่อยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนในรอบปีที่ผ่านมาส่วนใหญ่ครูผู้เข้าอบรมประเมินความรู้ความเข้าใจ ทักษะ กระบวนการ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ การวัดประเมินผลครูผู้เข้าอบรมวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนส่วนใหญ่ระหว่างและหลังจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้จบในแต่ละภาคเรียนหรือปีการศึกษา ภาระงานสอนต่อสัปดาห์ของครูผู้เข้าอบรมส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง 19-23 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ประสบการณ์ในการอบรมการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ครูผู้เข้าอบรมส่วนใหญ่ไม่เคยเข้า และครูมีความต้องการเข้าร่วมการวิจัยครั้งนี้ คิดเป็นร้อยละ 100

1.3) ผลการศึกษามโนทัศน์การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ พบว่า โดยภาพรวมครูผู้สอนมีมโนทัศน์การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ระดับชั้นเรียนอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อดูรายละเอียด พบว่า ครูผู้สอนมีมโนทัศน์เกี่ยวกับการประเมินที่สอดคล้องและครอบคลุมสมรรถนะที่สำคัญของผู้เรียน มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ การอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในระดับสูง และครูผู้สอนมีมโนทัศน์เกี่ยวกับการประเมินที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียน ผู้ปกครอง และชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการประเมินผลและตรวจสอบผลการประเมินอยู่ในระดับต่ำ

1.3.1) ผลการวิเคราะห์สภาพการวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียนในสถานศึกษา พบว่า ครูผู้สอนมีการดำเนินการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ระดับชั้นเรียนของตนมีระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับเป็นบางครั้ง น้อยครั้งที่ครูผู้สอนดำเนินการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ควบคู่ไปกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และน้อยครั้งที่ครูผู้สอนสร้างเครื่องมือและประเมินผลการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับวิธีการประเมิน

13.2) ผลการศึกษาความต้องการจำเป็นในการพัฒนาสมรรถนะครูด้านการวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียน ทุกข้อมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

2. ผลการสร้างรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูด้านการวัดและประเมินผลระดับ

ชั้นเรียน เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนกุดเสลาวิทยาคม

2.1) รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูด้านการวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียน มี

องค์ประกอบ 6 ด้าน ได้แก่ 1) แนวคิดและหลักการพื้นฐานของรูปแบบ 2) วัตถุประสงค์ของรูปแบบ 3) ผลลัพธ์ที่คาดหวังของรูปแบบ 4) เนื้อหากิจกรรมรูปแบบ 5) กระบวนการจัดกิจกรรมของรูปแบบ และ 6) การประเมินผลของรูปแบบ

2.2) ผลการตรวจสอบความเหมาะสมของโครงสร้างรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูด้านการวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียน เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน พบว่าในแต่ละข้อมีค่าดัชนีความสอดคล้องอยู่ระหว่าง 0.60-1.00 โดยในการวิจัยครั้งนี้มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.82 และผลการตรวจสอบความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ความชัดเจน ความง่ายต่อการนำไปใช้ของรูปแบบผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นสอดคล้องกันทุกประเด็น

2.3) ผลการทดลองใช้รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูด้านการวัดและประเมินผลระดับ ชั้นเรียนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน พบว่า ครูผู้เข้าอบรมมีความพึงพอใจต่อรูปแบบเนื่องจากเห็นว่ามีประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและพัฒนากิจกรรมด้านการวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียนของตน ในสาระการเรียนรู้ที่ตนสอน ซึ่งมีองค์ประกอบของรูปแบบ 3 ส่วนคือ 1) การนำเข้าสู่แระบวนการฝึกอบรม 2) การดำเนินการฝึกอบรม ได้แก่ ข้นเตรียมการ ขั้นนำเสนอเนื้อหา ขั้นฝึกปฏิบัติ ขั้นจุดประกายและขยายความคิด และการ 3) การติดตามการประเมินผล

3. ผลการทดลองใช้รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูด้านการวัดและประเมินผลระดับ ชั้นเรียน เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนกุดเสลาวิทยาคม

3.1) ผลการเปรียบเทียบค่าความแตกต่างสมรรถนะครูด้านการวัดและประเมินผลระดับ ชั้นเรียนตามการรับรู้ของครูผู้สอนก่อนและหลังการอบรม พบว่า ค่าเฉลี่ยของคะแนนสมรรถนะด้านความรู้ ความเข้าใจ ด้านทักษะ และด้านความพึงพอใจในการวัดและประเมินผลของครูผู้เข้าอบรม ครูผู้เข้าอบรมมีคะแนนเฉลี่ยสมรรถนะด้านการวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียนหลังฝึกอบรมมากกว่าก่อนฝึกอบรม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

3.2) ผลการเปรียบเทียบคะแนนความสามารถในการเสริมพลังอำนาจการทำงานในตนเองตามการรับรู้ของครูผู้สอนก่อนและหลังการอบรม พบว่า การเปรียบเทียบคะแนนความสามารถในการเสริมพลังอำนาจการทำงานในตนเองตามการรับรู้ของครูก่อนและหลังการฝึกอบรม หลังการฝึกอบรมมีค่าสูงกว่าก่อนการฝึกอบรม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

3.3) ผลการวิเคราะห์ผลลัพธ์

3.3.1) การวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโดยภาพรวมในปีการศึกษา 2556 มีค่าเฉลี่ยสูงขึ้นทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้

3.3.2 วิเคราะห์ผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (O-net) พบว่า คะแนนเฉลี่ยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยภาพรวมในปีการศึกษา 2556 ทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้มีค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 44 เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยกับระดับประเทศและหน่วยงานต้นสังกัดในภาพรวม พบว่า สถานศึกษามีคะแนนเฉลี่ย 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ สูงกว่าทั้งระดับหน่วยงานต้นสังกัด และระดับประเทศ

3.3.3 เปรียบเทียบร้อยละเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) พบว่า คะแนนเฉลี่ยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยภาพรวมในปีการศึกษา 2556 ทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้มีค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้น และเมื่อเปรียบเทียบกับระดับประเทศและหน่วยงานต้นสังกัดในภาพรวม พบว่า คะแนนเฉลี่ยต่ำกว่าระดับประเทศและระดับหน่วยงานต้นสังกัดทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้

3.3.4 เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (O-net) กับเกณฑ์การประเมินสำนักงานรับรองมาตรฐานการศึกษา (องค์การมหาชน) สมศ.รอบสาม พบว่า ผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (O-net) ในภาพรวมตัวบ่งชี้ที่ 5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน มีผลการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาในปีการศึกษา 2556 ของโรงเรียนอยู่ในระดับคุณภาพ พอใช้

3.3.5 ผลการศึกษาค่าเฉลี่ยร้อยละตัวบ่งชี้ที่ 5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ผลการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษารอบสาม เปรียบเทียบระหว่างปีการศึกษา 2555 กับปีการศึกษา 2556 พบว่า ในภาพรวมตัวบ่งชี้ที่ 5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน เมื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างปีการศึกษา 2555 กับปีการศึกษา 2556 ของโรงเรียนมีผลการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษากับเกณฑ์การประเมินภายนอก (สมศ.) รอบสาม มีค่าเฉลี่ยเพิ่มสูงขึ้น

ตอนที่ 4 ผลการประเมินและปรับปรุงรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูด้านการวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียน เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนกุดเสลาวิทยาคม

1.1 ผลการศึกษาความพึงพอใจของครูผู้เข้าอบรมที่มีต่อคุณภาพของรูปแบบการ

พัฒนาสมรรถนะครูด้านการวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียน พบว่า ในด้านความเป็นประโยชน์ครูผู้สอนเห็นด้วยในระดับมาก ในประเด็นการอบรมนี้สอดคล้องกับความคิดของท่าน มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ความเป็นไปได้ของรูปแบบครูเห็นด้วยในระดับมาก ในประเด็นการอบรมครั้งนี้มีแผนปฏิบัติการหรือวิธีการอย่างชัดเจน มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ความเหมาะสมของรูปแบบครูเห็นด้วยในระดับมาก ในประเด็นการอบรมครั้งนี้ช่วยให้ครูประเมินการเรียนรู้ได้อย่างน่าเชื่อถือ ความถูกต้องของรูปแบบครูเห็นด้วยในระดับมาก ในประเด็นรูปแบบการอบรมครั้งนี้ช่วยส่งเสริมการปฏิบัติงานของท่าน มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด

1.2 ผลการศึกษาความพึงพอใจของครูผู้เข้าอบรมที่มีต่อการประเมินเสริมพลังอำนาจ

บทบาทของตนเองและบทบาทของผู้สนับสนุน พบว่า โดยภาพรวมครูมีความพึงพอใจต่อรูปแบบในระดับ เรียงลำดับค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับ ได้แก่ การอำนวยความสะดวก การสนับสนุน และการมีเสรีภาพทางการคิด ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด คือ การเต็มใจรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น และการกล้าเสี่ยงทำในสิ่งที่ถูกต้อง

1.3 การปรับปรุงรูปแบบจากผลของการนำไปทดลองใช้

1.3.1 ปรับปรุงแผนการอบรม ในแต่ละกิจกรรมให้มีรายละเอียดและขั้นตอนที่ชัดเจน และปรับกิจกรรมการเรียนรู้ไม่ให้เคร่งเครียดหรือเต็มไปด้วยกระบวนการคิดวิเคราะห์มากเกินไป แต่จัดกิจกรรมให้สนุก เป็นกันเอง ให้ผู้เข้าอบรมรู้สึกมั่นใจและเชื่อในพลังการทำงานของตนเอง และเรียนรู้อย่างมีความสุข

1.3.2 ปรับปรุงในส่วนของหลักการพื้นฐาน บทบาทของวิทยากร ผู้สนับสนุน และบทบาทของครูผู้เข้าอบรม ในคู่มือการจัดกิจกรรมการอบรมให้มีความชัดเจนเป็นรูปธรรมมากที่สุด เพื่อให้วิทยากร ผู้สนับสนุนและครูผู้เข้าอบรม สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง

1.3.3 ปรับระยะเวลาในแต่ละกิจกรรม ไม่ให้มากเกินไป และปรับจำนวนกิจกรรมให้เหมาะสมที่จะส่งเสริมให้ครูได้พัฒนาสมรรถนะด้านการวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โพสต์โดย แอ้ว : [7 มี.ค. 2559 เวลา 09:41 น.]
อ่าน [2483] ไอพี : 27.55.92.139
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 10,212 ครั้ง
การพัฒนาทักษะ EF ให้กับเด็ก
การพัฒนาทักษะ EF ให้กับเด็ก

เปิดอ่าน 21,110 ครั้ง
โรคเหน็บชา สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 9
โรคเหน็บชา สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 9

เปิดอ่าน 25,284 ครั้ง
ดาวน์โหลดเอกสารมาตรฐานห้องสมุดโรงเรียน ฉบับใหม่ ปี 2556
ดาวน์โหลดเอกสารมาตรฐานห้องสมุดโรงเรียน ฉบับใหม่ ปี 2556

เปิดอ่าน 16,356 ครั้ง
จิตรกรรมและศาสนา
จิตรกรรมและศาสนา

เปิดอ่าน 27,902 ครั้ง
เลิกโทษเด็กนักเรียนได้ไหม? คอลัมน์สุจิตต์ วงษ์เทศ
เลิกโทษเด็กนักเรียนได้ไหม? คอลัมน์สุจิตต์ วงษ์เทศ

เปิดอ่าน 18,903 ครั้ง
10 ธุรกิจลงทุนจิ๊บๆ แค่ใช้ทักษะที่มีในตัวก็ทำเงินได้
10 ธุรกิจลงทุนจิ๊บๆ แค่ใช้ทักษะที่มีในตัวก็ทำเงินได้

เปิดอ่าน 11,996 ครั้ง
ใบมอบฉันทะเป็นผู้ดำเนินการยื่นแบบคำร้องขอรับหนังสือรับรองสิทธิในบำเหน็จตกทอดเพื่อใช้เป็นหลักทรัพย์ปร
ใบมอบฉันทะเป็นผู้ดำเนินการยื่นแบบคำร้องขอรับหนังสือรับรองสิทธิในบำเหน็จตกทอดเพื่อใช้เป็นหลักทรัพย์ปร

เปิดอ่าน 9,280 ครั้ง
กระเป๋านักเรียนหนักเสี่ยง! หมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท
กระเป๋านักเรียนหนักเสี่ยง! หมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท

เปิดอ่าน 17,524 ครั้ง
ตำนานพระโกศ
ตำนานพระโกศ

เปิดอ่าน 8,772 ครั้ง
แนะนำแอพลิเคชัน escivocab : พจนานุกรมศัพท์วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี สสวท.
แนะนำแอพลิเคชัน escivocab : พจนานุกรมศัพท์วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี สสวท.

เปิดอ่าน 16,842 ครั้ง
ปลูก "มะละกอ" สร้างรายได้ที่น่าทึ่ง
ปลูก "มะละกอ" สร้างรายได้ที่น่าทึ่ง

เปิดอ่าน 13,033 ครั้ง
มนัส บุญจำนงค์
มนัส บุญจำนงค์

เปิดอ่าน 39,575 ครั้ง
30 สุดยอดอาหาร ที่เป็นยาดีต่อสุขภาพ
30 สุดยอดอาหาร ที่เป็นยาดีต่อสุขภาพ

เปิดอ่าน 9,571 ครั้ง
ขจัดกลิ่นเท้าด้วยมะนาว
ขจัดกลิ่นเท้าด้วยมะนาว

เปิดอ่าน 11,296 ครั้ง
พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ ครูใหญ่-ปฏิรูปศึกษา
พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ ครูใหญ่-ปฏิรูปศึกษา

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
ตู้แช่ไวน์
BestKru
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 42,784 ครั้ง
คุณสมบัติของรัฐมนตรี
คุณสมบัติของรัฐมนตรี

เปิดอ่าน 13,385 ครั้ง
เฉลยข้อสอบอัตนัยด้วย FACEBOOKLIVE
เฉลยข้อสอบอัตนัยด้วย FACEBOOKLIVE

เปิดอ่าน 8,171 ครั้ง
เจาะ..."ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"ครูควรรับมืออย่างไร ?
เจาะ..."ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"ครูควรรับมืออย่างไร ?

เปิดอ่าน 12,069 ครั้ง
สตอร์มเสิร์จ (Storm surge) คืออะไร
สตอร์มเสิร์จ (Storm surge) คืออะไร

เปิดอ่าน 40,705 ครั้ง
"ดอกปาริชาติ" กับความเชื่อเรื่องระลึกชาติได้
"ดอกปาริชาติ" กับความเชื่อเรื่องระลึกชาติได้ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ