ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การประเมินโครงการพัฒนาครูในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหว

ชื่อเรื่อง การประเมินโครงการพัฒนาครูในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ

โครงงาน โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ชื่อผู้จัดทำ นางประทุมมา คำละมูล วิทยฐานะ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

สถาบันที่ทำงาน สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัด

ขอนแก่น

ปีที่พิมพ์ 2558

บทคัดย่อ

การประเมินโครงการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อประเมินสภาวะแวดล้อม (Context Evaluation) 2) เพื่อประเมินปัจจัยเบื้องต้น (Input Evaluation) 3) เพื่อประเมินกระบวนการ (Process Evaluation) 4) เพื่อประเมินผลผลิต (Product Evaluation) กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการประเมินโครงการครั้งนี้ ประกอบด้วย 1) ผู้บริหารและครูโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น จำนวน 78 คน 2) นักเรียนโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น จำนวน 299 คน รวมทั้งสิ้น 377 คน เครื่องมือในการประเมินครั้งนี้ ประกอบด้วย 1) แบบประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาครูในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ตามรูปแบบการประเมินของ CIPP Model ด้านสภาวะแวดล้อม ด้านปัจจัยนำเข้า ด้านกระบวนการ ด้านผลผลิต เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ 2) แบบประเมินวัดความสามารถ ในการทำโครงงานของนักเรียน 3) แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป หาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการประเมินสรุปได้ดังนี้

1. ผลการประเมินด้านสภาวะแวดล้อม

ผลการประเมินด้านสภาวะแวดล้อม ในภาพรวมผู้บริหารและครูมีความเห็นว่ามีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า โครงการนี้มีความสอดคล้องกับภารกิจหลักด้านการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมครูให้มีความรู้ ทักษะและเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ และวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาครูผู้สอน ให้สามารถจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน

2. ผลการประเมินด้านปัจจัยเบื้องต้นของโครงการ

ผลการประเมินด้านปัจจัยเบื้องต้น ในภาพรวมผู้บริหารและครูมีความเห็นว่ามีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีการกำหนดภาระงาน แก่ผู้รับผิดชอบกิจกรรมอย่างชัดเจนมีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ ศึกษานิเทศก์มีความมุ่งมั่นในความสำเร็จของโครงการและบุคลากรทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการดำเนินงานโครงการ

3. ผลการประเมินด้านกระบวนการดำเนินโครงการ

ผลการประเมินด้านกระบวนการ ในภาพรวมผู้บริหารและครูมีความเห็นว่ามีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า การเตรียมการก่อนดำเนินงานมีความเหมาะสม มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมาคือ ระยะเวลาดำเนินการมีความเหมาะสมกับกิจกรรม และ การนิเทศ กำกับ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

4. ผลการด้านประเมินผลผลิต

4.1 ความสามารถของครูในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน

ความสามารถของครูในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ ตามความคิดเห็นของนักเรียนในภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ครูสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกลุ่มให้กับนักเรียนในการปฏิบัติงานกลุ่ม มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือครูจัดกิจกรรมกระตุ้นความคิด จินตนาการและการแสดงออก และครูมีการตั้งคำถามและอธิบายเชื่อมโยง

ความสามารถของครูในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน ตามความคิดเห็นของครูในภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ครูมีการตั้งคำถามและอธิบายเชื่อมโยงเหตุผลข้ออื่น ๆ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ ครูเอาใจใส่นักเรียนเป็นรายบุคคล และครูจัดกิจกรรมเน้นการฝึกปฏิบัติ

ความสามารถของครูในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน ตามความคิดเห็นของผู้บริหารในภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับนักเรียน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ ครูเอาใจใส่นักเรียนเป็นรายบุคคล ครูเตรียมการสอนทั้งเนื้อหาและวิธีการ ครูใช้สื่อการสอนที่สอดคล้องกับวัยบทเรียนและวิธีการสอนและครูพัฒนาและประเมินผลนักเรียนเป็นรายบุคคล

4.2 ความสามารถในการทำโครงงานของนักเรียน

ความสามารถในการทำโครงงานของนักเรียน โดยภาพรวมทุกด้านอยู่ในระดับปานกลาง เรียงลำดับจากมากไปน้อย ได้แก่ ความสามารถด้านการวางแผนการทำงาน ความสามารถด้านกระบวนการทำงาน และความสามารถด้านผลงานและการนำเสนอ เป็นลำดับสุดท้าย

4.3 ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน

ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานมีกิจกรรมการเรียนการสอนที่ฝึกการทำงานเป็นกลุ่ม มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน ช่วยให้นักเรียนเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อน และนักเรียนต้องการให้ครูจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการเรียนรู้แบบโครงงานอีกในเนื้อหาสาระอื่น ๆ

โพสต์โดย ครูอ้อย : [9 มี.ค. 2559 เวลา 18:52 น.]
อ่าน [2183] ไอพี : 49.48.147.100
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 961 ครั้ง
อวัยวะภายนอกและการเปลี่ยนแปลงของร่างกาย
อวัยวะภายนอกและการเปลี่ยนแปลงของร่างกาย

เปิดอ่าน 43,334 ครั้ง
การหาพื้นที่ผิวของร่างกาย
การหาพื้นที่ผิวของร่างกาย

เปิดอ่าน 72,995 ครั้ง
DIY วิธีทำหน้ากากอนามัยแบบมีช่องใส่แผ่นกรอง สามารถซักแล้วนำกลับมาใช้ได้ใหม่
DIY วิธีทำหน้ากากอนามัยแบบมีช่องใส่แผ่นกรอง สามารถซักแล้วนำกลับมาใช้ได้ใหม่

เปิดอ่าน 10,739 ครั้ง
"โดนัท เซลฟี่" เทรนด์ใหม่มาแรง คืออะไร ไปดูกันครับ
"โดนัท เซลฟี่" เทรนด์ใหม่มาแรง คืออะไร ไปดูกันครับ

เปิดอ่าน 18,178 ครั้ง
คู่มือและแนวปฏิบัติสำหรับการจัดการศึกษาแก่บุคคลที่ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎรหรือไม่มีสัญชาติไทย
คู่มือและแนวปฏิบัติสำหรับการจัดการศึกษาแก่บุคคลที่ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎรหรือไม่มีสัญชาติไทย

เปิดอ่าน 7,431 ครั้ง
“IAU”ประกาศ 106 ชื่อดาวเคราะห์น้อยล่าสุด หนึ่งในนั้นมีชื่อ“คนไทย”
“IAU”ประกาศ 106 ชื่อดาวเคราะห์น้อยล่าสุด หนึ่งในนั้นมีชื่อ“คนไทย”

เปิดอ่าน 10,608 ครั้ง
ว่านชักมดลูก
ว่านชักมดลูก

เปิดอ่าน 56,741 ครั้ง
ดอกไม้ประจำจังหวัด
ดอกไม้ประจำจังหวัด

เปิดอ่าน 28,796 ครั้ง
ปลาสวยงาม
ปลาสวยงาม

เปิดอ่าน 9,579 ครั้ง
ดูแลสมอง ให้แจ๋วเสมอ
ดูแลสมอง ให้แจ๋วเสมอ

เปิดอ่าน 9,493 ครั้ง
เผยรายได้เฉลี่ย-สูงสุด บัณฑิตจุฬาฯ รุ่นรับปริญญา ปี 2557
เผยรายได้เฉลี่ย-สูงสุด บัณฑิตจุฬาฯ รุ่นรับปริญญา ปี 2557

เปิดอ่าน 17,898 ครั้ง
ที่มาของคำว่า "บางกะปิ"
ที่มาของคำว่า "บางกะปิ"

เปิดอ่าน 13,161 ครั้ง
ชมดอกทานตะวันบานสะพรั่ง ณ ทุ่งทานตะวัน
ชมดอกทานตะวันบานสะพรั่ง ณ ทุ่งทานตะวัน

เปิดอ่าน 31,152 ครั้ง
แนวทางการคัดเลือกหนังสือสำหรับเด็กปฐมวัยที่สอดคล้องกับกระทรวงฯ
แนวทางการคัดเลือกหนังสือสำหรับเด็กปฐมวัยที่สอดคล้องกับกระทรวงฯ

เปิดอ่าน 22,029 ครั้ง
รายงานการวิจัยและพัฒนา เรื่อง รูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
รายงานการวิจัยและพัฒนา เรื่อง รูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
จดทะเบียนบริษัท
ตู้แช่ไวน์
BestKru
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 5,389 ครั้ง
ถอด 3 กลยุทธ์สร้างห้องเรียนออนไลน์ให้ ถูกใจผู้สอน โดนใจคนเรียน
ถอด 3 กลยุทธ์สร้างห้องเรียนออนไลน์ให้ ถูกใจผู้สอน โดนใจคนเรียน

เปิดอ่าน 7,918 ครั้ง
OLATE DOGS คลิปการแสดงสุนัข สำหรับคนรักน้องหมา บอกได้เลยว่า น้องหมาสุดยอดมาก
OLATE DOGS คลิปการแสดงสุนัข สำหรับคนรักน้องหมา บอกได้เลยว่า น้องหมาสุดยอดมาก

เปิดอ่าน 14,212 ครั้ง
เดินหน้าปฏิรูป การวัดผลการศึกษา 59
เดินหน้าปฏิรูป การวัดผลการศึกษา 59

เปิดอ่าน 12,452 ครั้ง
ประกาศแล้ว..ผลประกวดคำขวัญกรุงเทพ​ฯ
ประกาศแล้ว..ผลประกวดคำขวัญกรุงเทพ​ฯ

เปิดอ่าน 21,646 ครั้ง
เกมส์เรียงผลไม้
เกมส์เรียงผลไม้ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ