ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานผลการประเมินโครงการพัฒนาการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษา

ชื่อเรื่อง : รายงานผลการประเมินโครงการพัฒนาการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์

​ ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียน

​ วัดอรัญไพรศรี ปีการศึกษา 2557

ชื่อผู้รายงาน : นางสาวสุภัค ภูมิวาล

ปีที่รายงาน : 2557​

การประเมินผลโครงการพัฒนาการเรียนรู้ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดอรัญไพรศรี ปีการศึกษา 2557 มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความเหมาะสมด้านบริบทของโครงการ ด้านปัจจัยการดำเนินโครงการ ด้านกระบวนการดำเนินโครงการ และผลผลิตของการดำเนินโครงการ กลุ่มตัวอย่างในการดำเนินการครั้งนี้ จำแนกเป็นแต่ละด้านในการประเมินดังนี้ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมินด้านบริบท ด้านปัจจัย ด้านกระบวนการและด้านผลผลิต ของกิจกรรมพัฒนาบุคลากร กิจกรรมวัดผลเข้มแข็ง กิจกรรมนิเทศภายใน ได้แก่ ครูจำนวน 6 คน ผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 33 คน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจำนวน 9 คน รวมทั้งสิ้น 48 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้

ในการประเมิน ด้านกระบวนการและด้านผลผลิต ของกิจกรรมส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ กิจกรรมส่งเสริมการผลิตและใช้สื่อการเรียนการสอนการใช้เทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้ ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา กิจกรรมห้องสมุดมีชีวิต กิจกรรมติวเข้มเต็มร้อย ได้แก่ ครูจำนวน 6 คน ผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 33 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจำนวน 9 คน และนักเรียนจำนวน 33 คน รวมทั้งสิ้น จำนวน 81 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล คือ แบบสอบถาม

ความคิดเห็นของครู นักเรียน ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษา ที่มีต่อโครงการพัฒนาการเรียนรู้ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดอรัญไพรศรีจำนวน 240 ข้อ แบ่งเป็น 4 ฉบับ คือ ฉบับที่ 1 การประเมินสภาพแวดล้อม(Context) จำนวน 10 ข้อ ฉบับที่ 2 การประเมินปัจจัย (Input) จำนวน 15 ข้อฉบับที่ 3 การประเมินกระบวนการ (Process) ของกิจกรรม 8 กิจกรรม จำนวน 135 ข้อ ฉบับที่ 4 การประเมินผลผลิต (Product) ของกิจกรรม 8 กิจกรรม จำนวน 80 ข้อ สถิติที่ใช้คือ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการดำเนินงานสรุปได้ดังนี้

​1. จากการประเมินความเหมาะสมด้านบริบท ของโครงการพัฒนาการเรียนรู้ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียน

วัดอรัญไพรศรี พบว่ามีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด

​2. จากการประเมินความเหมาะสมด้านปัจจัย ของโครงการพัฒนาการเรียนรู้ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วัดอรัญไพรศรี พบว่ามีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด

​3. จากการประเมินด้านกระบวนการ ของโครงการพัฒนาการเรียนรู้ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดอรัญไพรศรี พบว่ามีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด

​4. จากการประเมินด้านผลการดำเนินงาน ของโครงการพัฒนาการเรียนรู้ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียน

วัดอรัญไพรศรี พบว่าภาพรวมมีความสำเร็จในระดับมากที่สุด

​โดยรวมความคิดเห็นของครู ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา และนักเรียน ที่มีต่อการดำเนินงานโครงการพัฒนาการเรียนรู้ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดอรัญไพรศรี รวมทุกด้านพบว่ามีค่าเฉลี่ยระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านบริบท มีค่าเฉลี่ยระดับมากที่สุด รองลงมา คือ ด้านกระบวนการ ด้านผลผลิต และ ด้านปัจจัย ตามลำดับ

​ผลเชิงประจักษ์ในด้านต่าง ๆ ดังนี้ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน พบว่า ในปีการศึกษา 2556 - 2557 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ สูงกว่าเป้าหมายค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สถานศึกษากำหนด มีผลการสอบวัดความรู้พื้นฐานระดับชาติ (O-NET) สูงขึ้นและสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ 8 กลุ่มสาระ ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ นอกจากนี้นักเรียนยังมีผลงานดีเด่น ได้รับรางวัลและเกียรติบัตรด้านวิชาการ ด้านสุขภาพอนามัย และด้านคุณธรรม จริยธรรม จากการเข้าร่วมกิจกรรมของหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

โพสต์โดย สุภัค : [12 มี.ค. 2559 เวลา 11:55 น.]
อ่าน [3983] ไอพี : 27.55.37.85
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โพสต์โดย

คุณ -

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 35,996 ครั้ง
6 ข้อต้องรู้! รบ.แจงผ่อนปรน นั่งแค็บ-ท้ายกระบะ
6 ข้อต้องรู้! รบ.แจงผ่อนปรน นั่งแค็บ-ท้ายกระบะ

เปิดอ่าน 17,433 ครั้ง
การวัดมุมในระนาบดิ่ง
การวัดมุมในระนาบดิ่ง

เปิดอ่าน 41,344 ครั้ง
น่าประทับใจการแสดงของนักเรียน พร้อมใจกันเต้นบาสโลป มุทิตาจิตแด่ครูผู้เกษียณอายุราชการ ปีการศึกษา 2559
น่าประทับใจการแสดงของนักเรียน พร้อมใจกันเต้นบาสโลป มุทิตาจิตแด่ครูผู้เกษียณอายุราชการ ปีการศึกษา 2559

เปิดอ่าน 16,558 ครั้ง
อาหารอันตรายขณะท้องว่าง
อาหารอันตรายขณะท้องว่าง

เปิดอ่าน 10,950 ครั้ง
รู้เท่าทันก่อนจะหันมาใช้ "บัตรเครดิต" โดย สคบ.
รู้เท่าทันก่อนจะหันมาใช้ "บัตรเครดิต" โดย สคบ.

เปิดอ่าน 16,810 ครั้ง
การลำดับรุ่นเครื่องคอมพิวเตอร์
การลำดับรุ่นเครื่องคอมพิวเตอร์

เปิดอ่าน 39,428 ครั้ง
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการปฏิบัติของผู้เข้าสอบ (ฉบับที่ 2) ปี 2555
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการปฏิบัติของผู้เข้าสอบ (ฉบับที่ 2) ปี 2555

เปิดอ่าน 2,111 ครั้ง
เตรียมพร้อมลูก เปิดเทอมใหม่ห่างไกลโควิด
เตรียมพร้อมลูก เปิดเทอมใหม่ห่างไกลโควิด

เปิดอ่าน 38,440 ครั้ง
"ซัคเกอร์"..ตัวอันตราย รุกทำลายสัตว์น้ำไทย
"ซัคเกอร์"..ตัวอันตราย รุกทำลายสัตว์น้ำไทย

เปิดอ่าน 19,504 ครั้ง
4 ภาษาหลักของโลก สร้าง "โอกาส" ยุคโลกาภิวัตน์
4 ภาษาหลักของโลก สร้าง "โอกาส" ยุคโลกาภิวัตน์

เปิดอ่าน 16,619 ครั้ง
TEPE Online มีอะไรดีๆ เยอนะ รู้จักกันหรือยัง?
TEPE Online มีอะไรดีๆ เยอนะ รู้จักกันหรือยัง?

เปิดอ่าน 17,824 ครั้ง
แนะหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงที่จะทำให้คุณ "หมดไฟ" ในการทำงาน
แนะหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงที่จะทำให้คุณ "หมดไฟ" ในการทำงาน

เปิดอ่าน 11,845 ครั้ง
เครื่องดื่มยามเช้าที่เหมาะกับตัวคุณ
เครื่องดื่มยามเช้าที่เหมาะกับตัวคุณ

เปิดอ่าน 47,367 ครั้ง
คู่มือการบริหารโรงเรียน ในโครงการพัฒนาการบริหารรูปแบบนิติบุคคล
คู่มือการบริหารโรงเรียน ในโครงการพัฒนาการบริหารรูปแบบนิติบุคคล

เปิดอ่าน 3,222 ครั้ง
ระบบหายใจ (respiration)
ระบบหายใจ (respiration)

เปิดอ่าน 39,860 ครั้ง
ตำนาน ดอกกุหลาบ กับความหมายดี ๆ
ตำนาน ดอกกุหลาบ กับความหมายดี ๆ
เปิดอ่าน 18,027 ครั้ง
เราจะรู้อายุของโลกและสิ่งมีชีวิตต่างๆได้อย่างไร
เราจะรู้อายุของโลกและสิ่งมีชีวิตต่างๆได้อย่างไร
เปิดอ่าน 8,816 ครั้ง
ส่ง"เอสเอ็มเอส"บ่อยไม่ดี
ส่ง"เอสเอ็มเอส"บ่อยไม่ดี
เปิดอ่าน 19,359 ครั้ง
ประโยชน์ต้นอ่อนทานตะวัน
ประโยชน์ต้นอ่อนทานตะวัน
เปิดอ่าน 8,212 ครั้ง
สตรีผู้ทรงอิทธิพลปี 2009
สตรีผู้ทรงอิทธิพลปี 2009

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครื่องมือวัด
เครื่องมืออุตสาหกรรม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ