ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดยใช้รูปแบบการสอนแบบบูรณาการ เพื่อส่งเสริมคุณลั

การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดยใช้รูปแบบการสอนแบบบูรณาการ เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในการทำงานของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3

โดยนางสาวจริยา รวยสวัสดิ์ ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

โรงเรียนเมืองพัทยา 3 (วัดสว่างฟ้าพฤฒาราม)

สำนักการศึกษา เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโดยใช้รูปแบบการสอนแบบบูรณาการ เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในการทำงาน

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโดยใช้รูปแบบการสอนแบบบูรณาการ มีขั้นตอนการดำเนินงาน 4 ขั้นตอน คือ การวางแผน (Planning) การปฏิบัติ (Action) การสังเกตผล (Observation) และการสะท้อนผล (Reflection) จำนวน 2 วงรอบ กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาคือ ผู้ให้ข้อมูล จำนวน 37 คน ประกอบด้วย ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 4 คน ผู้ปกครอง จำนวน 30 คน พนักงานพี่เลี้ยงจากสถานประกอบการโรงแรมไดอาน่ากรุ๊ฟ จำนวน

3 คน กลุ่มเป้าหมายการพัฒนา ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3โรงเรียนเมืองพัทยา 3

(วัดสว่างฟ้าพฤฒาราม) จำนวน 30 คน ที่สมัครใจเข้าเรียนกิจกรรมชุมนุมการโรงแรม เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล ประกอบด้วย แบบสัมภาษณ์

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ แบบประเมิน

ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโดยใช้รูปแบบการสอนแบบบูรณาการ เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในการทำงานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

ปีที่ 3 การวิเคราะห์เชิงปริมาณใช้สถิติการหาค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและ

การตรวจสอบข้อมูลเชิงคุณภาพ ผลการศึกษาสรุปได้ ดังนี้

1. สภาพปัญหาก่อนการดำเนินการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเมืองพัทยา 3 (วัดสว่างฟ้าพฤฒาราม) คือ โครงสร้างการประเมินผลการทำงานและระบบติดตามของนักเรียนเมื่อเข้าไปฝึกงานในสถานประกอบการ มีการกำหนดความถี่ในการเข้าประเมินผลน้อยเกินไป นักเรียนขาดความตระหนักในหน้าที่รับผิดชอบ

ในการทำงาน ไม่มีวินัยในการทำงาน ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบการปฏิบัติงาน เมื่องานที่ได้รับมอบหมายไม่บรรลุผล ไม่มีการรายงานหรือแก้ไขข้อบกพร่อง ขาดงานบ่อย ขาดความอดทน

ในการทำงาน มาทำงานสายบ่อย มีการใช้โทรศัพท์ส่วนตัวพูดคุยในเวลาการทำงาน นอกจากปัญหาที่เกิดจากผู้เรียนแล้ว ปัญหาด้านการจัดโครงการสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนไม่มีความต่อเนื่อง การจัดกิจกรรมไม่เป็นไปตามปฏิทินที่ตั้งไว้ ไม่ได้ดำเนินการประเมินผลเพื่อที่จะนำผลการประเมินมาใช้งาน ทำให้คุณลักษณะอันพึงประสงค์

ของนักเรียนไม่เป็นที่น่าพอใจ

2. แนวทางการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโดยใช้รูปแบบ

การสอนแบบบูรณาการ เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในการทำงานของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีแนวทางการพัฒนาโดยการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ ที่ผู้ศึกษามุ่งสอน

เพื่อให้นักเรียนมีความคิดเห็นต่อการเป็นคนดี มีศีลธรรม โดยสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในรูปของกิจกรรมในบ้าน วัด โรงเรียน สถานประกอบการโรงแรม ในเชิงพัฒนา นำไปสู่คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ประกอบด้วย

แนวคิดที่ 1 “ การให้ศึกษาความรู้พื้นฐาน” ประกอบด้วย ห้าห้องชีวิตเนรมิตนิสัยคนดี

กิจวัตร 10 คุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ ทิศหก และ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของพนักงานเสิร์ฟในโรงแรม

แนวคิดที่ 2 “ ประสานกายใจ” ประกอบด้วย กิจกรรมฝึกสมาธิและ การปฏิบัติธรรม

แนวคิดที่ 3 “ฝึกนิสัยให้เป็นคนดี” ประกอบด้วยกิจกรรมฝึกกิจวัตร 10 กิจกรรมคุณค่าแห่งตน มองส่วนดีมีพลังชีวิต กิจกรรมเวลากับชีวิต กิจกรรมวันแห่งความรัก กิจกรรมอย่างนี้ต้อง “ไม่” และกิจกรรมฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ

แนวคิดที่ 4 “สร้างสุนทรีย์ในชีวิตและสังคม” ประกอบด้วย กิจกรรมงามอย่างอาเซียน

กิจกรรมธรรมะออนไทม์ และกิจกรรมการอบรมพัฒนาบุคลิกภาพมารยาทในการทานอาหารยุโรป 3. ผลการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนชุมนุมการโรงแรม มัธยมศึกษา

ปีที่ 3 โรงเรียนเมืองพัทยา 3 (วัดสว่างฟ้าพฤฒาราม) พบว่านักเรียน มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ทั้งโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับดีมาก ทั้งด้านความรู้ทางวิชาการ ด้านทักษะทางวิชาชีพและความสามารถในการปฏิบัติงาน และ ด้านมนุษยสัมพันธ์และคุณธรรมจริยธรรม และนักเรียน

ได้ตระหนักถึงความสำคัญของคุณลักษณะอันพึงประสงค์และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปในทางที่ดียิ่งขึ้น

4. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อรูปแบบการสอน

แบบบูรณาการเพื่อส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในการทำงานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

ปีที่ 3 พบว่า นักเรียนมีความคิดเห็นต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโดยใช้รูปแบบการสอนแบบบูรณาการเพื่อส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในการทำงาน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทั้งรายด้านและรายข้ออยู่ในระดับมาก

โพสต์โดย ๋JaJa : [16 มี.ค. 2559 เวลา 21:31 น.]
อ่าน [2877] ไอพี : 223.204.251.59
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 17,180 ครั้ง
Verb Tenses Continuous/Non-continuous Verbs
Verb Tenses Continuous/Non-continuous Verbs

เปิดอ่าน 12,112 ครั้ง
ความเสียหายจากมหาวิทยาลัยไทยปิดเปิดเทอมตามอาเซียน
ความเสียหายจากมหาวิทยาลัยไทยปิดเปิดเทอมตามอาเซียน

เปิดอ่าน 10,219 ครั้ง
6 วิตามินและแร่ธาตุที่ดีต่อสุขภาพช่องปาก
6 วิตามินและแร่ธาตุที่ดีต่อสุขภาพช่องปาก

เปิดอ่าน 74,996 ครั้ง
กริยา กับ กิริยา
กริยา กับ กิริยา

เปิดอ่าน 24,184 ครั้ง
ความผิดปกติที่เกิดจากการนอนส่งผลต่อสุขภาพมากกว่าที่คุณคิด
ความผิดปกติที่เกิดจากการนอนส่งผลต่อสุขภาพมากกว่าที่คุณคิด

เปิดอ่าน 14,838 ครั้ง
ลายมือผู้วิเศษ
ลายมือผู้วิเศษ

เปิดอ่าน 14,030 ครั้ง
ชมย้อนหลังรายการ ตอบโจทย์ ช่องไทยพีบีเอส เรื่อง ม.44 ล้าง "ขั้วอำนาจ" ยกเครื่อง "กระทรวงศึกษาธิการ" (24 มี.ค. 59)
ชมย้อนหลังรายการ ตอบโจทย์ ช่องไทยพีบีเอส เรื่อง ม.44 ล้าง "ขั้วอำนาจ" ยกเครื่อง "กระทรวงศึกษาธิการ" (24 มี.ค. 59)

เปิดอ่าน 13,303 ครั้ง
ควบคุมโรคไข้หวัดใหญ่ได้อย่างไร
ควบคุมโรคไข้หวัดใหญ่ได้อย่างไร

เปิดอ่าน 46,179 ครั้ง
111 ประโยคอังกฤษสั้นๆ เพื่อผู้เริ่มหัดสนทนา
111 ประโยคอังกฤษสั้นๆ เพื่อผู้เริ่มหัดสนทนา

เปิดอ่าน 10,120 ครั้ง
ล้มต้นไม้มือเปล่า ผู้ชายคนนี้ ขวานไม่ต้อง
ล้มต้นไม้มือเปล่า ผู้ชายคนนี้ ขวานไม่ต้อง

เปิดอ่าน 150,124 ครั้ง
ศัพท์กฏหมายภาษาอังกฤษน่ารู้
ศัพท์กฏหมายภาษาอังกฤษน่ารู้

เปิดอ่าน 88,373 ครั้ง
ฟุตซอล(Futsal):  กติกาข้อ 8  ระยะเวลาของการแข่งขัน
ฟุตซอล(Futsal): กติกาข้อ 8 ระยะเวลาของการแข่งขัน

เปิดอ่าน 21,954 ครั้ง
คลิปสาธิตวิธีแต่งหน้า แบบมุตตา-มุนินทร์ ในแรงเงา 2012
คลิปสาธิตวิธีแต่งหน้า แบบมุตตา-มุนินทร์ ในแรงเงา 2012

เปิดอ่าน 11,389 ครั้ง
เทคนิคบริหารหน้าท้องให้เพรียวสวย
เทคนิคบริหารหน้าท้องให้เพรียวสวย

เปิดอ่าน 20,829 ครั้ง
ประวัติศาสตร์จังหวัดสกลนคร
ประวัติศาสตร์จังหวัดสกลนคร

เปิดอ่าน 49,953 ครั้ง
ประโยชน์ "คาเฟอีน" ในกาแฟ
ประโยชน์ "คาเฟอีน" ในกาแฟ
เปิดอ่าน 21,285 ครั้ง
ที่มาของอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
ที่มาของอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
เปิดอ่าน 12,776 ครั้ง
"แป้งพับ"ก๊อปปี้แบรนด์ดังสุดน่ากลัว
"แป้งพับ"ก๊อปปี้แบรนด์ดังสุดน่ากลัว
เปิดอ่าน 46,349 ครั้ง
คุณสมบัติของรัฐมนตรี
คุณสมบัติของรัฐมนตรี
เปิดอ่าน 11,349 ครั้ง
อัลมอนด์และน้ำผึ้ง แก้เจ็บคอ
อัลมอนด์และน้ำผึ้ง แก้เจ็บคอ

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ