ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยไคร้

ชื่อเรื่อง รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียน

บ้านห้วยไคร้

ชื่อผู้ประเมิน นายวิชาญ ลือเฟื่อง

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการชำนาญการ โรงเรียนบ้านลำโชค

ปีการศึกษา 2557

บทคัดย่อ

รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยไคร้ ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ของการประเมินโครงการ คือ เพื่อประเมินด้านบริบท (Context Evaluation) ของโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยไคร้ เพื่อประเมินด้านปัจจัยเบื้องต้น (Input Evaluation) ของโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยไคร้ เพื่อประเมินด้านกระบวนการ (Process Evaluation) ของโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยไคร้ ประชากร คือ ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่การสอน โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ จำนวน 30 คน ระยะเวลาในการประเมินโครงการ ปีการศึกษา 2557 โดยเริ่มจากวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ถึง 16 มีนาคม พ.ศ. 2558 เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้ คือ แบบสอบถามมีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดับ จำนวน 3 ฉบับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย () ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ()

ผลการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยไคร้ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากเป็น เพศหญิง จำนวน 16 คน มีอายุ 30-45 ปี จำนวน 20 คน และมีประสบการณ์ในตำแหน่ง 5-20 ปี จำนวน 12 คน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่กำหนด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยมีรายละเอียดของผลการประเมินโครงการในแต่ละด้านดังนี้

1. ผลการประเมินด้านบริบท (Context Evaluation) ของการประเมินโครงการส่งเสริม

คุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยไคร้ โดยภาพรวม มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่กำหนด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ข้อ 1 โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมได้กำหนดวัตถุประสงค์ไว้อย่างชัดเจน มีความเหมาะสมอยู่ระดับมากที่สุด ข้อที่มีค่าเฉลี่ยรองลงมา คือ ข้อ 5 โรงเรียนได้นำคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ มาเป็นฐานในการกำหนดนโยบาย/วัตถุประสงค์ของโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม มีความเหมาะสมอยู่ระดับมากที่สุด และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด คือ ข้อ 7 โรงเรียนได้มีการประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์ของโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่การสอนอย่างชัดเจน มีความเหมาะสมอยู่ระดับมาก

2. ผลการประเมินด้านปัจจัยเบื้องต้น (Input Evaluation) ของการประเมินโครงการ

ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยไคร้ โดยภาพรวม มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่กำหนด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ข้อ 1 โรงเรียนมีการแต่งตั้งคณะกรรมการ การดำเนินงานในโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และกำหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการไว้อย่างชัดเจน มีความเหมาะสมอยู่ระดับมากที่สุด ข้อที่มีค่าเฉลี่ยรองลงมา คือ ข้อ 3 คณะกรรมการดำเนินงานมีความรู้ความเข้าใจ และมีความสามารถในโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม มีความเหมาะสมอยู่ระดับมากที่สุด และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด คือ ข้อ 7 โรงเรียนได้สนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมอย่างเหมาะสมและเพียงพอ มีความเหมาะสมอยู่ระดับมาก

3. ผลการประเมินด้านกระบวนการ (Process Evaluation) ของการประเมินโครงการ

ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยไคร้ โดยภาพรวม มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่กำหนด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ข้อ 11 โรงเรียนได้นำผลการประเมินมาทบทวนหรือปรับปรุงแก้ไข พัฒนา การดำเนินงานโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม มีความเหมาะสมอยู่ระดับมากที่สุด ข้อที่มีค่าเฉลี่ยรองลงมา คือ ข้อ 4 แผนหรือปฏิทินการปฏิบัติงานของแต่ละกิจกรรมในโครงการมีความชัดเจนและเหมาะสม มีความเหมาะสมอยู่ระดับมากที่สุด และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด คือ ข้อ 8 โรงเรียนมีการประเมินผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมอย่างเป็นระบบ มีความเหมาะสมอยู่ระดับมาก

4. ผลการประเมินด้านผลผลิต (Product Evaluation) ของการประเมินโครงการ

ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยไคร้ โดยภาพรวม มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่กำหนด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ข้อ 10 นักเรียนปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียนอย่างเคร่งครัดมากขึ้น มีความเหมาะสมอยู่ระดับมากที่สุด ข้อที่มีค่าเฉลี่ยรองลงมา คือ ข้อ 15 นักเรียนแต่งกายสุภาพเรียบร้อยมากขึ้น มีความเหมาะสมอยู่ระดับมากที่สุด และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด คือ ข้อ 5 นักเรียนรู้จักเก็บออมทรัพย์มากขึ้น มีความเหมาะสมอยู่ระดับมาก

โพสต์โดย แมว : [17 มี.ค. 2559 เวลา 22:13 น.]
อ่าน [1972] ไอพี : 223.207.249.180
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Antivirus
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ