ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
ผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practice)

ผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practice)

ชื่อผลงาน : เทคนิคการสร้างอัจฉริยะภาพทางวิทยาศาสตร์ สู่ความเป็นเลิศ

ชื่อผู้รับผิดชอบ : นางจันทนา สอนกองแดง ตำแหน่ง ครู โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์

เครือข่ายที่ 2 อำเภอเมืองนครสวรรค์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1

โทรศัพท์มือถือ 08-7253158

หลักการ/แนวคิด

ด้วยข้าพเจ้ารับมอบหมายให้ปฏิบัติการสอน วิชาวิทยาศาสตร์ ในระดับดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 โปรมแกรมสองภาษา (MEP) ซึ่งเป็นกลุ่มนักเรียนที่ทั้งผู้ปกครอง ผู้บริหารโรงเรียนและผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน มีความคาดหวังสูงด้านความเป็นเลิศทางวิชาการ มีเป้าหมายที่จะให้นักเรียนมีประสบการณ์และประสบความสำเร็จในการแข่งขันทางวิชาการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแข่งขันในระดับประเทศ เช่น 1. การแข่งขันวิทยาศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ระดับชั้นประถมศึกษา ถ้วยรางวัลพระราชทานพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับมูลนิธิร่มฉัตร 2. การสอบแข่งขันทางวิชาการทดสอบอัจฉริยะภาพวิทยาศาสตร์ ของ สสวท. 3. การสอบ แข่งขันวิชาการระดับนานาชาติ 4. การสอบชิงทุนการศึกษาในระดับต่างๆ จัดว่าเวทีการแข่งขันทางวิชาการระดับประเทศเป็นตัวชี้วัดความสำเร็จในการจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนกลุ่มพิเศษนี้ ในฐานะครูผู้สอนข้าพเจ้าจึงต้องกระตือรือร้น เพียรพยายามหาวิธีการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสม เพื่อฝึกทักษะการเรียนรู้และสร้างความรู้ด้วยตนเอง การสร้างแรงบันดาลใจ ความกระหายใคร่รู้ การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ร่วมกัน การทำงานเป็นทีม เพื่อให้นักเรียนเรียนรู้และพัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพสู่หลักชัย นอกจากนั้นได้คำนึงถึงองค์ประกอบอื่น ๆ ร่วมด้วยเช่น การคำนึงถึงความถนัด ความสนใจ ความสุขในการเรียนรู้ สุขภาพกาย สุขภาพจิตของนักเรียน เพราะเชื่อว่าทุกอย่างเกี่ยวข้องกัน ในที่สุดข้าพเจ้าและนักเรียนก็ประสานเป็นหนึ่งเดียวกัน มีเป้าหมายร่วมกัน ลงมือเรียนรู้และเพียรพยายามร่วมกัน ในที่สุดประสบความสำเร็จและภาคภูมิใจร่วมกัน นักเรียนได้โล่เกียรติยศ รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ ระดับประเทศ ในการแข่งขันวิทยาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 12 ถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปีการศึกษา 2558 โดยสำนักงานคณะกรรมการกาศึกษาขั้นพื้นฐานและมูลนิธิ

ร่มฉัตร

วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมอัจฉริยะภาพทางวิทยาศาสตร์ สู่ ความเป็นเลิศทางวิชาการ

กิจกรรมขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

ในระยะแรกของการทำงานช่วงปีการศึกษา 2552 ข้าพเจ้าใช้วิธีการติวเป็นหลัก โดยรวบรวมข้อทดสอบการแข่งขันทางวิชาการในระดับต่าง ๆ มาฝึกนักเรียนแบบเข้ม สู้อุตส่าห์ทุ่มเท เสียสละ อดทน ติวให้นักเรียนทั้งในและนอกเวลาเรียน ตั้งใจทำงานที่สุด โดยไม่หวังผลประโยชน์ตอบแทน แต่บรรยากาศเคร่งเครียด ทั้งครูและนักเรียนไม่มีความสุข ผลการสร้างอัจฉริยะภาพทางวิทยาศาสตร์ สู่ความเป็นเลิศ จึงไม่ประสบความสำเร็จ บางปีนักเรียนได้รับรางวัลผ่านเกณฑ์บ้าง รางวัลชมเชยบ้าง และบางปีไม่สามารถนำพานักเรียนประสบความสำเร็จได้เลยแม้นแต่การผ่านเกณฑ์การสอบ

ข้าพเจ้าต้องย้อนกลับมาวิเคราะห์จุดเด่น จุดด้อยในการจัดการเรียนรู้ของตนเอง ศึกษาบริบทของการแข่งขันเวทีระดับประเทศ ทุกเวทีมีโรงเรียนชั้นนำทุกสังกัดเข้าร่วมแข่งขัน การตั้งเป้าหมายความสำเร็จที่การชนะเลิศไม่ใช่เรื่องง่าย โดยเฉพาะการสอบแข่งขันวิทยาศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ถ้วยรางวัลพระราชทานพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดการแข่งขันเป็นทีม ๆ ละ 3 คน ต่อโรงเรียน การแข่งสอบ 2 รอบ รอบที่ 1 รอบเจียระไนเพชร นักเรียนต้องระดมสมองทำแบบทดสอบปรนัยเลือกตอบ ทีมนักเรียนที่ทำคะแนนได้ลำดับที่ 1-10 ของประเทศจะเข้าสอบรอบเพชรยอดมงกุฎในภาคบ่าย เป็นข้อทดสอบอัตนัยที่นักเรียนต้องระดมสมองเขียนอธิบาย บรรยาย ในรูปแบบต่าง ๆ โดยคณะกรรมจะประเมินประสิทธิภาพการเรียนรู้และการทำงานร่วมกัน โดยพิจารณาจากการร่วมคิด ร่วมทำ อภิปราย นำเสนอสรุปความรู้ ข้อคิดเห็น การแบ่งหน้าที่ การยอมรับฟังซึ่งกันและกัน ข้าพเจ้าตระหนักดีว่ากระบวนการเรียนรู้และทำงานร่วมกันเป็นทีมเป็นทักษะที่ต้องฝึก ที่ผ่านมานักเรียนแต่ละคนมีความเก่งแต่ความลุ่มลึกยังไม่มากพอ การจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนสร้างความรู้ได้ด้วยตนเอง จะทำให้เกิดการเรียนรู้ที่แท้จริง ลุ่มลึกชัดเจนพร้อมต่อยอดการเรียนรู้ หรือนำไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ใหม่ๆ ได้ การทำงานเป็นทีมก็มีจุดอ่อนที่ขาดการยอมรับซึ่งกันและกัน จึงไม่สามารถเข้าสู่รอบเพชรยอดมงกุฎได้

ข้าพเจ้าได้นำยุทธวิธีกระบวนการขั้นตอน เพื่อสร้างอัจฉริยะภาพทางวิทยาศาสตร์ สู่ความเป็นเลิศในการสอนวิทยาศาสตร์ “สร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของเด็กไทยในศตวรรษที่ 21” และจากประสบการณ์การสอนวิทยาศาสตร์ที่สร้างสมมายาวนาน มาสังเคราะห์ร่วมกันและสรุปเป็นลำดับขั้นการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ดังนี้

ขั้นที่ 1 ขั้นบ่มเพาะ

ขั้นที่ 2 ขั้นวัดแวว

ขั้นที่ 3 ขั้นสร้างทีม

ขั้นที่ 4 ขั้นรวมพลังสู่ความเป็นเลิศ

ขั้นที่ 1 ขั้นบ่มเพาะ

โพสต์โดย จันทนา สอนกองแดง : [1 เม.ย. 2559 เวลา 12:53 น.]
อ่าน [2407] ไอพี : 223.207.53.187
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 9,263 ครั้ง
โชว์ภาพ 3 มิติ แก๊ดเจ็ตใหม่ บัตรประชาชนอนาคต
โชว์ภาพ 3 มิติ แก๊ดเจ็ตใหม่ บัตรประชาชนอนาคต

เปิดอ่าน 34,409 ครั้ง
เปิดโผ 15 อาชีพที่กำลังจะสาบสูญไปในอนาคต
เปิดโผ 15 อาชีพที่กำลังจะสาบสูญไปในอนาคต

เปิดอ่าน 7,899 ครั้ง
ปลุกพลังเยียวยาตัวเอง ด้วยเคล็ดลับจากแดนอาทิตย์อุทัย
ปลุกพลังเยียวยาตัวเอง ด้วยเคล็ดลับจากแดนอาทิตย์อุทัย

เปิดอ่าน 10,307 ครั้ง
ตูนส์ศึกษา : เด็กจะกระตือรือร้นและมีความสุขในการเรียนเมื่อใด......ภาพนี้มีคำตอบ
ตูนส์ศึกษา : เด็กจะกระตือรือร้นและมีความสุขในการเรียนเมื่อใด......ภาพนี้มีคำตอบ

เปิดอ่าน 4,592 ครั้ง
ไพรเวทคลาวด์ เอ็นเตอร์ไพรซ์คลาวด์ และระบบอื่นๆ
ไพรเวทคลาวด์ เอ็นเตอร์ไพรซ์คลาวด์ และระบบอื่นๆ

เปิดอ่าน 9,196 ครั้ง
กันไว้ดีกว่าแก้ ผู้ใช้งานธนาคารออนไลน์ต้องอ่าน !
กันไว้ดีกว่าแก้ ผู้ใช้งานธนาคารออนไลน์ต้องอ่าน !

เปิดอ่าน 9,437 ครั้ง
Facebook และ Twitter ใช้ยิ่งมาก...สุขภาพยิ่งดีกว่านะ
Facebook และ Twitter ใช้ยิ่งมาก...สุขภาพยิ่งดีกว่านะ

เปิดอ่าน 29,903 ครั้ง
ข้อปฏิบัติสำหรับการก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ( สปช. 105/29 ) ( สปช. 2/28 3ชั้น ) ( สปช. 2/28 4 ชั้น)
ข้อปฏิบัติสำหรับการก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ( สปช. 105/29 ) ( สปช. 2/28 3ชั้น ) ( สปช. 2/28 4 ชั้น)

เปิดอ่าน 10,698 ครั้ง
 วางมินวู (Hwang Min Woo) หนูน้อยกังนัม ที่ชาวเน็ตต่างพากันหลงรัก และกล่าวถึงมากที่สุดในตอนนี้
วางมินวู (Hwang Min Woo) หนูน้อยกังนัม ที่ชาวเน็ตต่างพากันหลงรัก และกล่าวถึงมากที่สุดในตอนนี้

เปิดอ่าน 8,949 ครั้ง
10 วิธีรักษาเงินสด
10 วิธีรักษาเงินสด

เปิดอ่าน 9,142 ครั้ง
พบตะกั่วในลิปสติก มีปริมาณน้อยมากต่ำกว่า ระดับเป็นอันตราย
พบตะกั่วในลิปสติก มีปริมาณน้อยมากต่ำกว่า ระดับเป็นอันตราย

เปิดอ่าน 11,729 ครั้ง
"อาชีพโดน-ทักษะเยี่ยม" ครึ่งปีหลังรุ่ง
"อาชีพโดน-ทักษะเยี่ยม" ครึ่งปีหลังรุ่ง

เปิดอ่าน 16,616 ครั้ง
มติ ครม. ให้หยุดยาว ช่วงเข้าพรรษา 4-8 ก.ค.นี้
มติ ครม. ให้หยุดยาว ช่วงเข้าพรรษา 4-8 ก.ค.นี้

เปิดอ่าน 15,821 ครั้ง
"ดอกอัญชัน" สมุนไพรบำรุงสายตา ดูแลเส้นผมให้เงางาม
"ดอกอัญชัน" สมุนไพรบำรุงสายตา ดูแลเส้นผมให้เงางาม

เปิดอ่าน 43,165 ครั้ง
กรณีตัวอย่างการประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพ
กรณีตัวอย่างการประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพ

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
จดทะเบียนบริษัท
ตู้แช่ไวน์
BestKru
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 75,111 ครั้ง
ฟุตซอล(Futsal): กติกาข้อ 12 การเล่นที่ผิดกติกาและประพฤติผิด
ฟุตซอล(Futsal): กติกาข้อ 12 การเล่นที่ผิดกติกาและประพฤติผิด

เปิดอ่าน 6,357 ครั้ง
รื้อระบบ - แก้ยกแผงดันมหาวิทยาลัยไทยสู่ระดับโลก
รื้อระบบ - แก้ยกแผงดันมหาวิทยาลัยไทยสู่ระดับโลก

เปิดอ่าน 9,041 ครั้ง
แว่นทรงไหนช่วยให้คุณสวยขึ้น
แว่นทรงไหนช่วยให้คุณสวยขึ้น

เปิดอ่าน 51,199 ครั้ง
โดเรมี : ตัวละครจากการ์ตูนโดราเอมอน
โดเรมี : ตัวละครจากการ์ตูนโดราเอมอน

เปิดอ่าน 17,679 ครั้ง
แชร์ว่อนเน็ต "บ้านหนูบ่ได้บ้านนอกเด้อ" โดยสาวสวย รักและภาคภูมิใจบ้านเกิด
แชร์ว่อนเน็ต "บ้านหนูบ่ได้บ้านนอกเด้อ" โดยสาวสวย รักและภาคภูมิใจบ้านเกิด เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ