ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานการประเมินโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้คู่เทคโนโลยี โรงเรียยนฤทธิณรงค์รอน ปีการศึกษา2558

การประเมินโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้คู่เทคโนโลยี โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน ปีการศึกษา 2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมิน บริบทโครงการ ปัจจัยในการดำเนินงานตามโครงการ กระบวนการดำเนินงานของโครงการ และผลผลิตของโครงการ โดยใช้การประเมินตามรูปแบบซิปป์โมเดล (CIPP Model) ซึ่งเป็นแนวคิดของ สตัฟเฟิลบีม (Stufflebeam) ผู้ให้ข้อมูลเป็นครูและบุคลากร จำนวน 70 คน นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 จำนวน 863 คน และผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 จำนวน 863 คน การเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตาราง Krejcie และ Morgan ได้กลุ่มตัวอย่างครูและบุคลากรจำนวน 70 คน นักเรียนจำนวน270 คน และผู้ปกครอง จำนวน 270 คน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน เป็นแบบสอบถามความคิดเห็น และแบบประเมินความพึงพอใจซึ่งเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า วิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีหาค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าความถี่ และค่าร้อยละ

ผลการประเมินโครงการสรุปได้ดังนี้

1. สรุปผลการประเมินด้านบริบทของโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้คู่เทคโนโลยี โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน ปีการศึกษา 2558 ในด้านบริบทหรือความสอดคล้องกับนโยบาย เป้าหมาย วัตถุประสงค์ ของสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน นโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 และนโยบายของโรงเรียนฤทธิณรงค์รอน พบว่า มีความสอดคล้องโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

2. ผลการประเมินปัจจัยในการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้คู่เทคโนโลยี โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน ปีการศึกษา 2558 ด้านความเหมาะสมหรือความเพียงพอ เกี่ยวกับบุคลากร งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ ระยะเวลา ความชัดเจนของแผน / โครงการ และการสนับสนุนจากผู้บริหาร พบว่ามีความเหมาะสมหรือเพียงพอ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

3. ผลการประเมินการปฏิบัติงานตามโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้คู่เทคโนโลยี โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน ปีการศึกษา 2558 ในด้านการวางแผนดำเนินงาน การดำเนินงานตามแผน การควบคุม กำกับ ติดตาม ประเมินผล และการปรับปรุงแก้ไข พบว่ามีการปฏิบัติ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

4. ผลการประเมินประเมินผลผลิตของโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้คู่เทคโนโลยี โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน ปีการศึกษา 2558 ครู นักเรียนและผู้ปกครองมีความคิดเห็นดังนี้

4.1 ด้านความรู้ความเข้าใจในการจัดการเรียนรู้ ให้นักเรียนแสวงหาความรู้ด้วย

ตนเอง ตามโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้คู่เทคโนโลยี โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน ปีการศึกษา 2558 พบว่า ครู มีความรู้ความเข้าใจ โดยรวมอยู่ในระดับมาก

4.2 ด้านพฤติกรรมการจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ตามโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้คู่เทคโนโลยี โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน ปีการศึกษา 2558 พบว่า ครูมี การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้นักเรียนแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง โดยใช้แหล่งเรียนรู้ในระดับมาก

4.3 ด้านทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ของนักเรียน ตามโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้คู่เทคโนโลยี โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน ปีการศึกษา 2558 นักเรียนมี ทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง อยู่ในระดับมาก

4.4 ความพึงพอใจของครู นักเรียน และผู้ปกครอง ในการใช้แหล่งเรียนรู้ตามโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้คู่เทคโนโลยี โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน ปีการศึกษา 2558 พบว่า

4.4.1 ครูมีความพึงพอใจต่อการใช้แหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนฤทธิณรงค์รอนในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุดเมื่อพิจารณาแต่ละรายการพบว่า ในการใช้แหล่งเรียนรู้การใช้แหล่งเรียนรู้พิพิธภัณฑ์บ้านหลวงฤทธิณรงค์รอน การใช้แหล่งเรียนรู้ห้องสมุด และการใช้แหล่งเรียนรู้ห้องพระพุทธศาสนา อยู่ในระดับมากที่สุด ตามลำดับ สำหรับความพึงพอใจในการใช้แหล่งเรียนรู้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อยู่ในระดับมาก

4.4.2 นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการใช้แหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน ฤทธิณรงค์รอนในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาแต่ละรายการพบว่านักเรียนมีความพึงพอใจในการใช้แหล่งเรียนรู้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ การใช้แหล่งเรียนรู้ห้องสมุด การใช้แหล่งเรียนรู้พิพิธภัณฑ์บ้านหลวงฤทธิณรงค์รอนและการใช้แหล่งเรียนรู้ห้องพระพุทธศาสนา อยู่ในระดับมากที่สุดตามลำดับ

4.4.3 ผู้ปกครองมีความพึงพอใจต่อการใช้แหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนฤทธิณรงค์รอนในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาแต่ละรายการพบว่า ผู้ปกครองมีความพึงพอใจในการใช้แหล่งเรียนรู้พิพิธภัณฑ์บ้านหลวงฤทธิณรงค์รอน ในระดับมากที่สุด มีความพึงพอใจในการใช้แหล่งเรียนรู้ห้องสมุด การใช้แหล่งเรียนรู้ห้องพระพุทธศาสนา และการใช้แหล่งเรียนรู้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ในระดับมาก

โพสต์โดย วิน : [1 เม.ย. 2559 เวลา 18:44 น.]
อ่าน [2381] ไอพี : 171.5.250.39
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 7,455 ครั้ง
Google Me เตรียมชนขาใหญ่ Facebook
Google Me เตรียมชนขาใหญ่ Facebook

เปิดอ่าน 8,450 ครั้ง
How to Sync Keyboard Shortcuts with iCloud in iOS 6
How to Sync Keyboard Shortcuts with iCloud in iOS 6

เปิดอ่าน 10,342 ครั้ง
เตือนภัยมัลแวร์อาจโจมตีเว็บไซต์ได้
เตือนภัยมัลแวร์อาจโจมตีเว็บไซต์ได้

เปิดอ่าน 11,857 ครั้ง
3 จุดหมายยอดฮิตที่คนไทยต้องทำประกันเดินทางก่อนไปเที่ยว
3 จุดหมายยอดฮิตที่คนไทยต้องทำประกันเดินทางก่อนไปเที่ยว

เปิดอ่าน 20,914 ครั้ง
คำอธิษฐานวันลอยกระทง
คำอธิษฐานวันลอยกระทง

เปิดอ่าน 25,303 ครั้ง
ลายมือผู้มีบารมี
ลายมือผู้มีบารมี

เปิดอ่าน 38,207 ครั้ง
การแก้ระบบสมการ โดยใช้วิธีเมตริกผกผัน
การแก้ระบบสมการ โดยใช้วิธีเมตริกผกผัน

เปิดอ่าน 9,873 ครั้ง
ดื่มนม ช่วยป้องกันโรคอ้วน อย่างนี้ก็มีด้วย
ดื่มนม ช่วยป้องกันโรคอ้วน อย่างนี้ก็มีด้วย

เปิดอ่าน 19,368 ครั้ง
15 เรื่องกินเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่ไม่ควรมองข้าม
15 เรื่องกินเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่ไม่ควรมองข้าม

เปิดอ่าน 21,710 ครั้ง
สุนัขพันธ์บางแก้ว
สุนัขพันธ์บางแก้ว

เปิดอ่าน 13,544 ครั้ง
ชมดอกทานตะวันบานสะพรั่ง ณ ทุ่งทานตะวัน
ชมดอกทานตะวันบานสะพรั่ง ณ ทุ่งทานตะวัน

เปิดอ่าน 20,163 ครั้ง
เมื่อเทคโนโลยีล้างสมองเด็ก อะไรจะเกิดขึ้น?
เมื่อเทคโนโลยีล้างสมองเด็ก อะไรจะเกิดขึ้น?

เปิดอ่าน 24,244 ครั้ง
สั่งจองพื้นที่บนดวงจันทร์ได้แล้ว
สั่งจองพื้นที่บนดวงจันทร์ได้แล้ว

เปิดอ่าน 49,989 ครั้ง
สาระน่ารู้เกี่ยวกับ"คำนำหน้านาม"
สาระน่ารู้เกี่ยวกับ"คำนำหน้านาม"

เปิดอ่าน 19,638 ครั้ง
สุดยอดสิ่งมีชีวิต ตอนที่ 1 สุดยอดจ้าวความเร็ว
สุดยอดสิ่งมีชีวิต ตอนที่ 1 สุดยอดจ้าวความเร็ว

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
ตู้แช่ไวน์
BestKru
ตู้แช่ไวน์
Neonics.co.th
Tools.in.th
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 27,406 ครั้ง
ตำนานนางสงกรานต์
ตำนานนางสงกรานต์

เปิดอ่าน 33,020 ครั้ง
จักรวาลมีดาวทั้งหมด 300,000,000,000,000,000,000,000
จักรวาลมีดาวทั้งหมด 300,000,000,000,000,000,000,000

เปิดอ่าน 11,077 ครั้ง
ฉลาดคิด-เตือนฝนผ่านมือถือ
ฉลาดคิด-เตือนฝนผ่านมือถือ

เปิดอ่าน 11,548 ครั้ง
ปฏิทินศิลปวัฒนธรรมในรอบปี 2552
ปฏิทินศิลปวัฒนธรรมในรอบปี 2552

เปิดอ่าน 3,194 ครั้ง
กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการให้คุณให้โทษ และสร้างขวัญกำลังใจข้าราชการ
กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการให้คุณให้โทษ และสร้างขวัญกำลังใจข้าราชการ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ