ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• รายงานการวิจัยผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน ในการปลูกผักกาดหอมในระบบการปลูกพืชไร้ดิน โดยใช

ชื่อเรื่อง รายงานการวิจัยผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานในการปลูก

ผักกาดหอมในระบบการปลูกพืชไร้ดินโดยใช้สารละลายธาตุอาหารสูตรเวสโก้

และสูตรกุยบุรีวิทยา

ผู้วิจัย นางสาวพัชรี คล้ำจิต

บทคัดย่อ

การจัดการเรียนการสอนในปัจจุบันนี้มุ่งเน้นให้นักเรียนคิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น เน้นให้เกิดทักษะทั้งด้านการเรียนรู้ และความสามารถในการปฏิบัติ แต่การจัดกิจกรรมการเรียนรู้บางอย่างยังไม่เอื้อให้เกิดทักษะการเรียนรู้อย่างแท้จริง โดยเฉพาะทักษะการปฏิบัติด้านอาชีพ ที่นักเรียนต้องนำติดตัวไปใช้ในอนาคต การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาเปรียบเทียบสูตรสารละลายธาตุอาหารสูตรเวสโก้และสูตรกุยบุรีวิทยาที่มีต่อการเจริญเติบโตของผักกาดหอม ที่ปลูกในระบบไฮโดรโปนิกส์ (2) ศึกษาต้นทุนสูตรสารละลายธาตุอาหารสูตรเวสโก้และสูตร กุยบุรีวิทยาในการปลูกผักกาดหอม (3) ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่เรียนโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน (4) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน (5) ศึกษาผลการประเมินผลงานการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนวิชาการปลูกพืช ไร้ดิน รหัสวิชา ง30293 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนกุยบุรีวิทยา อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 20 คน ซึ่งได้เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Selective Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ (1) แบบบันทึกการเจริญเติบโตของผักกาดหอมที่ปลูกโดยใช้สารละลายธาตุอาหารสูตรเวสโก้ (2) แบบบันทึกการเจริญเติบโตของผักกาดหอมที่ปลูกโดยใช้สารละลายธาตุอาหารสูตรกุยบุรีวิทยา (3) แบบบันทึกค่า EC ของผักกาดหอมที่ปลูกโดยใช้สารละลายธาตุอาหารสูตรเวสโก้ (4) แบบบันทึกค่า EC ของผักกาดหอมที่ปลูกโดยใช้สารละลายธาตุอาหารสูตรกุยบุรีวิทยา (5) แบบบันทึกค่า pH ของผักกาดหอมที่ปลูกโดยใช้สารละลายธาตุอาหารสูตรเวสโก้ (6) แบบบันทึกค่า pH ของผักกาดหอมที่ปลูกโดยใช้สารละลายธาตุอาหารสูตรกุยบุรีวิทยา (7) แบบบันทึกอุณหภูมิภายในโรงเรือน (8) แบบบันทึกต้นทุนการปลูกที่ใช้สารละลายธาตุอาหารสูตรเวสโก้และสูตรกุยบุรีวิทยา (9) แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน วิชาการปลูกพืชไร้ดิน รหัสวิชา ง30293 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 จำนวน 20 ข้อ (10) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการปลูกพืชไร้ดิน รหัสวิชา ง30293 ชนิด 4 ตัวเลือก จำนวน 40 ข้อ (11) แบบประเมินผลงานการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน จำนวน 20 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า t – test ค่าความเที่ยงตรง ค่าความยาก – ง่าย ค่าอำนาจการจำแนก และค่าความเชื่อมั่น

ผลการวิจัย พบว่า

1. การเจริญเติบโตของผักกาดหอมที่ปลูกโดยใช้สารละลายธาตุอาหารสูตรเวสโก้และสูตรกุยบุรีวิทยา มีการเจริญเติบโตที่ไม่แตกต่างกันทางสถิตที่ระดับความเชื่อมั่น .05

2. ต้นทุนการปลูกผักกาดหอมที่ปลูกโดยใช้สารละลายธาตุอาหารสูตรเวสโก้และสารละลายสูตรกุยบุรีวิทยานั้น สูตรกุยบุรีวิทยามีต้นทุนการปลูกต่ำกว่า

3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานคิดเฉลี่ยเป็นระดับคุณภาพเท่ากับ 4.79 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ระดับมากที่สุดทุกประเด็น

4 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน นักเรียนมีคะแนนทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลังเรียน ได้คะแนนเฉลี่ย 33.10 คิดเป็นร้อยละ82.75 ของคะแนนเต็ม

5. การประเมินผลงานการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานของนักเรียนค่าเฉลี่ยโดยรวมเท่ากับ 4.71 คิดเป็นร้อยละ 94.25 ของคะแนนเต็ม เมื่อเทียบกับเกณฑ์การประเมิน มีคุณภาพระดับมากที่สุด

โดยสรุปการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน เรื่อง การศึกษาเปรียบเทียบการเจริญเติบโตและต้นทุนของผักกาดหอมที่ปลูกโดยใช้สารละลายธาตุอาหารสูตรเวสโก้และสูตร กุยบุรีวิทยา ช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดทักษะการเรียนรู้ในการทำงานเป็นกลุ่มร่วมกับผู้อื่น และสามารถปฏิบัติงานได้สามารถนำไปใช้ประกอบอาชีพจริงได้ในอนาคต และเป็นแนวทางสำหรับครูหรือผู้สนใจที่จะจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน ซึ่งเป็นกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพ

โพสต์โดย pat : [5 เม.ย. 2559 เวลา 09:01 น.]
อ่าน [1334] ไอพี : 1.10.252.2
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Antivirus
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ