ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• ชื่อเรื่องงานวิจัย รายงานผลการใช้ชุดฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้วยตนเอง

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1)เพื่อพัฒนาชุดฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้วยตนเองที่เน้นการเรียนรู้จากบริบทระยองในการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

โดยกระบวนการนิเทศแบบคลินิกสำหรับครูผู้สอนที่ไม่จบเอก/โทภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 และหาประสิทธิภาพ ตามเกณฑ์ 80/80

2) เพื่อศึกษาผลการใช้ชุดฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้วยตนเองที่เน้นการเรียนรู้จากบริบทระยองในการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนโดยกระบวนการนิเทศแบบคลินิกสำหรับครูผู้สอนที่ไม่จบเอก/โทภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 ก่อนการใช้ชุดฝึกอบรมและหลังการใช้ชุดฝึกอบรม 3 เพื่อศึกษาความ

พึงพอใจของครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา ที่มีต่อชุดฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้วยตนเองที่เน้นการเรียนรู้จากบริบทระยองในการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนสำหรับครูผู้สอนที่ไม่จบเอก/โทภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 4) เพื่อศึกษาผลการนิเทศ ติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียนโดยกระบวนการนิเทศแบบคลินิกด้วยชุดฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้วยตนเองที่เน้นการเรียนรู้จากบริบทระยอง ในการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนโดยกระบวนการนิเทศแบบคลินิกสำหรับครูผู้สอนที่ไม่จบเอก/โทภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 หลังการใช้ชุดฝึกอบรม และ 5) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา ที่มีต่อการนิเทศ ติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียนโดยกระบวนการนิเทศแบบคลินิกด้วยชุดฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้วยตนเองที่เน้นการเรียนรู้จากบริบทระยองในการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนโดยกระบวนการนิเทศแบบคลินิกสำหรับครูผู้สอน ที่ไม่จบเอก/โทภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 ดำเนินการวิจัยและพัฒนา 3 ระยะ คือ

1) การสร้างและพัฒนาชุดฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้วยตนเองที่เน้นการเรียนรู้จากบริบทระยองในการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนโดยกระบวนการนิเทศแบบคลินิกสำหรับครูผู้สอนที่ไม่จบเอก/โทภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 (ปีการศึกษา 2556-2558)

2) การทดลองใช้และพัฒนาชุดฝึกอบรมและหลังการใช้ชุดฝึกอบรม เพื่อศึกษาความ

พึงพอใจของครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา ที่มีต่อชุดฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้วยตนเองที่เน้นการเรียนรู้จากบริบทระยองในการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนสำหรับครูผู้สอนที่ไม่จบเอก/โทภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 (ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557) และ

3) การขยายผลการใช้ชุดฝึกอบรมและหลังการใช้ชุดฝึกอบรม เพื่อศึกษาความพึงพอใจ

ของครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา ที่มีต่อชุดฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้วยตนเองที่เน้นการเรียนรู้จากบริบทระยองในการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนสำหรับครูผู้สอนที่ไม่จบเอก/โทภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 (ภาคเรียนที่ 2ปีการศึกษา 2558)

กลุ่มตัวอย่างเป็นครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ที่ไม่จบเอก/โทภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 จำนวน 70 คน จำนวน 70 คน ใช้วิธีเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1. ข้อคำถามจำนวน 5 ข้อ เพื่อศึกษาการสร้างชุดชุดฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้วยตนเองที่เน้นการเรียนรู้จากบริบทระยองในการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน สำหรับครูผู้สอนที่ไม่จบเอก/โทภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 , 2) ชุดฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้วยตนเองที่เน้นการเรียนรู้จากบริบทระยอง ในการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน สำหรับครูผู้สอนที่ไม่จบเอก/โทภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2, 3) แบบประเมินเนื้อหาของชุดฝึกอบรมเพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญประเมินชุดฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้วยตนเองที่เน้นการเรียนรู้จากบริบทระยองในการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนสำหรับครูผู้สอนที่ไม่จบเอก/โทภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2, 4) แบบทดสอบการอบรมจากชุดฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้วยตนเองที่เน้นการเรียนรู้จากบริบทระยองในการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนสำหรับครูผู้สอน ที่ไม่จบเอก/โทภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2, 5) แบบสอบถามความพึงพอใจเกี่ยวกับชุดฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้วยตนเอง ที่เน้นการเรียนรู้จากบริบทระยองในการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนสำหรับครูผู้สอนที่ไม่เอก/โทภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2, 6) แบบนิเทศ ติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียนโดยกระบวนการนิเทศแบบคลินิกของครูที่ใช้ชุดฝึกอบรมชุดฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้วยตนเองที่เน้นการเรียนรู้จากบริบทระยองในการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนโดยกระบวนการนิเทศแบบคลินิกสำหรับครูผู้สอนที่ไม่จบเอก/โทภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2, 7) แบบสอบถามความพึงพอใจเกี่ยวกับการนิเทศ ติดตามด้วยกระบวนการนิเทศแบบคลินิกในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียนของครูที่รับการฝึกอบรมด้วยชุดฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้วยตนเองที่เน้นการเรียนรู้จากบริบทระยองในการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนสำหรับครูผู้สอนที่ไม่เอก/โทภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าที (t-test) และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) และพรรณนาความ ผลการวิจัย พบว่า

1. ชุดฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้วยตนเองที่เน้นการเรียนรู้จากบริบทระยองในการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนโดยกระบวนการนิเทศแบบคลินิกสำหรับครูผู้สอนที่ไม่จบเอก/โทภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 และหาประสิทธิภาพ ตามเกณฑ์ 80/80 ตามเกณฑ์ประสิทธิภาพ 80 ตัวหลัง พบว่า มีประสิทธิภาพของผลสัมฤทธิ์ (E2) เท่ากับ 86.38 แสดงว่า ชุดฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

ด้วยตนเองที่เน้นการเรียนรู้จากบริบทระยองในการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนโดยกระบวนการนิเทศแบบคลินิกสำหรับครูผู้สอนที่ไม่จบเอก/โทเอกภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์

2. ผลการใช้ชุดฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้วยตนเองที่เน้นการเรียนรู้จากบริบทระยองในการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนโดยกระบวนการนิเทศแบบคลินิกสำหรับครูผู้สอนที่ไม่จบเอก/โทภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 ก่อนการใช้ชุดฝึกอบรมและหลังการใช้ชุดฝึกอบรม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

3. ผลการนิเทศ ติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียนโดยกระบวนการนิเทศแบบคลินิกด้วยชุดฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้วยตนเองที่เน้นการเรียนรู้จากบริบทระยอง

ในการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนโดยกระบวนการนิเทศแบบคลินิกสำหรับครูผู้สอนที่ไม่จบเอก/โทภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 หลังการใช้ชุดฝึกอบรม พบว่า มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.58

4. ความพึงพอใจของครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา ที่มีต่อการนิเทศ ติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียนโดยกระบวนการนิเทศแบบคลินิกด้วยชุดฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้วยตนเองที่เน้นการเรียนรู้จากบริบทระยองในการเตรียมความพร้อม

สู่ประชาคมอาเซียนโดยกระบวนการนิเทศแบบคลินิกสำหรับครูผู้สอนที่ไม่จบเอก/โทภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 มีความคิดเห็น

อยู่ในระดับดีมากที่สุด

5. ความพึงพอใจของครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา ที่มีต่อการนิเทศ ติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียนโดยกระบวนการนิเทศแบบคลินิกด้วยชุดฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้วยตนเองที่เน้นการเรียนรู้จากบริบทระยองในการเตรียมความพร้อม

สู่ประชาคมอาเซียนโดยกระบวนการนิเทศแบบคลินิกสำหรับครูผู้สอนที่ไม่จบเอก/โทภาษาอังกฤษ

ระดับประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 มีความคิดเห็น

อยู่ในระดับดีมากที่สุด

โพสต์โดย นางอัจฉรา วิมลเกียรติ : [5 เม.ย. 2559 เวลา 14:46 น.]
อ่าน [1215] ไอพี : 202.29.212.141
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Antivirus
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ