ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• รายงานผลการประเมินโครงการพัฒนาสมรรถนะหลักของครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ที่ไม่จบเอกภาษาอังกฤษในการจัดกิจกรร

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อประเมินบริบท (Content Evaluation) ของโครงการพัฒนาสมรรถนะหลักของครูผู้สอนภาษาอังกฤษที่ไม่จบเอกภาษาอังกฤษในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 ในด้านความเหมาะสมและความเป็นไปได้

ของวัตถุประสงค์ในการจัดทำโครงการและความเหมาะสมของหลักสูตรโครงการ 2) เพื่อประเมิน

ปัจจัยนำเข้าเบื้องต้น (Input Evaluation) ของโครงการพัฒนาสมรรถนะหลักของครูผู้สอนภาษาอังกฤษที่ไม่จบเอกภาษาอังกฤษในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2

ในด้านความเหมาะสมของคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ความชัดเจนของงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ ระยะเวลา เครื่องมือ หลักสูตร เอกสารหลักสูตร และสถานที่ดำเนินการ 3) เพื่อประเมินกระบวน (Process Evaluation) ของโครงการพัฒนาสมรรถนะหลักของครูผู้สอนภาษาอังกฤษที่ไม่จบเอกภาษาอังกฤษในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 ในด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาความรู้ทั้งภาควิชาการและภาคปฏิบัติของโครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษสำหรับครูที่ไม่จบเอกภาษาอังกฤษด้วยค่ายภาษาอังกฤษ(English Day Camp) นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2, 4) เพื่อประเมินผลผลผลิต (Product Evaluation) โดยพิจารณา 4.1 ผลการทดสอบความรู้ ความเข้าใจ ก่อนและหลังของผู้เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 , 4.2 ความคิดเห็นต่อผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาสมรรถนะหลักของครูผู้สอนภาษาอังกฤษที่

ไม่จบเอกภาษาอังกฤษในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 ,

4.3 ผลการนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาสมรรถนะหลัก

ของครูผู้สอนภาษาอังกฤษที่ไม่จบเอกภาษาอังกฤษในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ

เพื่อการสื่อสารสำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2, 4.4 ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรมที่มีต่อการอบรมเกี่ยวกับ

แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2, 4.5 ความ

พึงพอใจของผู้บริหารโรงเรียนที่มีต่อครูผู้สอนทีเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับแนวทางการจัดกิจกรรม

การเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2, 4.6 ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อครูผู้สอนที่เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 , 5) เพื่อประเมินผลลัพธ์ (IEST) ของโครงการพัฒนาสมรรถนะหลักของครูผู้สอนภาษาอังกฤษที่ไม่จบเอกภาษาอังกฤษในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 ในด้านผลกระทบ (Impact Evaluation) การประเมินประสิทธิผล (Effectiveness Evaluation)

การประเมินความยั่งยืน (Sustainability Evaluation)และการประเมินการถ่ายทอดส่งต่อ (Transportability Evaluation) ผลผลิตด้านผลสัมฤทธิ์ความคาดหวัง สิ่งที่ได้รับ ความพึงพอใจ

ของผู้เข้าค่ายที่มีต่อโครงการ และ 6) เพื่อศึกษาปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ และปัจจัยที่ส่งผล

ต่อความสำเร็จในการดำเนินงานโครงการโดยการถอดบทเรียน

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในครั้งนี้ ประกอบด้วย คณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนาสมรรถนะหลักของครูผู้สอนภาษาอังกฤษที่ไม่จบเอกภาษาอังกฤษในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ และนักเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 ปีการศึกษา 2556 ดังนี้ 1) คณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนาสมรรถนะหลักของครูผู้สอน ภาษาอังกฤษที่ไม่จบเอกภาษาอังกฤษในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 จำนวน 10 คน ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 2) ครูที่เข้ารับการฝึกอบรมโครงการพัฒนาสมรรถนะหลักของครูผู้สอน ภาษาอังกฤษ

ที่ไม่จบเอกภาษาอังกฤษในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 จำนวน 234 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 3)นักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างที่เรียน

กับครูที่เข้ารับการฝึกอบรมโครงการพัฒนาสมรรถนะหลักของครูผู้สอนภาษาอังกฤษที่ไม่จบ

เอกภาษาอังกฤษในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2

จำนวน 1,054 คน โดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling)

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) แบบสอบถามความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์

ของโครงการพัฒนาสมรรถนะหลักของครูผู้สอนภาษาอังกฤษที่ไม่จบเอกภาษาอังกฤษในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่เน้นภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2, 2) แบบสอบถามความเป็นไปได้ของเป้าหมายโครงการพัฒนาสมรรถนะหลักของครูผู้สอนภาษาอังกฤษที่ไม่จบเอกภาษาอังกฤษในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่เน้นภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2, 3) แบบประเมินปัจจัยนำเข้าเบื้องต้น (Input Evaluation), 4) การประเมินด้านกระบวนการ (Process Evaluation), 5) แบบการประเมินด้านผลผลิต (Product Evaluation), และ 6) ประเมินด้านผลกระทบ (IEST) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าที (t-test) และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) และพรรณนาความ

ผลการวิจัย พบว่า

1. การประเมินผลการประเมินบริบท (Context Evaluation) เป็นการติดตาม ตรวจสอบเหตุผลความจำเป็นในการจัดทำโครงการ ความสัมพันธ์สอดคล้องของวัตถุประสงค์และเป้าหมายของกระทรวงศึกษาธิการ กลยุทธ์และจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสภาพปัจจุบัน ปัญหา และความต้องการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด คือ มีความสอดคล้อง เหมาะสมระดับดำเนินการโครงการได้ ในภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุดโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.62 ด้านความเป็นไปได้ของเป้าหมายโครงการ ในภาพรวม

อยู่ในระดับมากที่สุดโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.54

2. การประเมินปัจจัยเบื้องต้น (Input Evaluation) เป็นการติดตาม ตรวจสอบความเหมาะสมของบุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ หลักสูตร เอกสารหลักสูตร และอาคารสถานที่ของการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาสมรรถนะหลักของครูผู้สอนภาษาอังกฤษที่ไม่จบ

เอกภาษาอังกฤษในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2

ด้านความพร้อมและความเหมาะสมของคณะกรรมการ 1) กิจกรรมการเรียนการสอน EBE

ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุดโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.53 2) กิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้สื่อ Teacher’s Kit ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุดโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.56 3) กิจกรรมการจัดค่ายภาษาอังกฤษ (English Day Camp) ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุดโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.58

และ 4) กิจกรรมการจัดค่ายภาษาอังกฤษแบบเข้ม (O-NET) ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.57

3. การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation) เป็นการประเมินการดำเนินงาน

ตามกิจกรรมวิธีการ ขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนดไว้ในพัฒนาความรู้ทั้งภาควิชาการและภาคปฏิบัติของโครงการพัฒนาสมรรถนะหลักของครูผู้สอนภาษาอังกฤษที่ไม่จบเอกภาษาอังกฤษ

ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 ความเหมาะสมของกิจกรรม EBE ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.52 2) กิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้สื่อ Teacher’s Kit ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุดโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.56

3) กิจกรรมการจัดค่ายภาษาอังกฤษ (English Day Camp) ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุดโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.60 และ 4) กิจกรรมการจัดค่ายภาษาอังกฤษแบบเข้ม (O-NET) ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.56

4. ผลการประเมินผลผลิต (Product Evaluation) เป็นการประเมินผลเกี่ยวกับผลการทดสอบความรู้ ความเข้าใจก่อนและหลังการอบรมของผู้เข้ารับการอบรม ความคิดเห็น

ความพึงพอใจของครู คณะกรรมการดำเนินงาน ผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้เข้ารับการอบรม นักเรียนและผู้ปกครองของนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาสมรรถนะหลักของครูผู้สอนภาษาอังกฤษ

ที่ไม่จบเอกภาษาอังกฤษในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1-6 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 ดังนี้ 1) ผลการทดสอบความรู้ ความเข้าใจหลังการอบรมของผู้เข้ารับการอบรมสูงกว่าหลังการอบรมอย่างมีนัยสำคัญที่ .01 , 2) ความคิดเห็นต่อผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาสมรรถนะหลักของครูผู้สอนภาษาอังกฤษที่ไม่จบเอกภาษาอังกฤษในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ

เพื่อการสื่อสารสำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1-6 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.54, 3) ความ

พึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรมที่มีต่อโครงการฯ ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.55, 4) ความพึงพอใจของผู้บริหารโรงเรียนที่มีต่อครูผู้เข้ารับการอบรมที่มีต่อโครงการฯ

ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.54, 4) ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อครู

ผู้เข้ารับการอบรมที่มีต่อโครงการฯ ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.53,

5) ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อโครงการฯ ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.52, 6) ความพึงพอใจของครูและผู้บริหารต่อพฤติกรรมที่เป็นผลจากการเข้าร่วมโครงการฯ ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.55, และ 6) ผลการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาสมรรถนะหลักของครูผู้สอนภาษาอังกฤษที่ไม่จบ

เอกภาษาอังกฤษในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1-6 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2

ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.53

5. ผลการประเมินผลกระทบ (IEST) เป็นการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลโดยพิจารณาประเด็นดังนี้ 1) ผลกระทบ (Impact Evaluation) ซึ่งเป็นผลลัพธ์ที่เกิดต่อองค์กร ที่เพิ่มเติมจาก

วัตถุประสงค์ของโครงการ 2) ประสิทธิผล (Effectiveness Evaluation) 3) ความยั่งยืน (Sustainability Evaluation) 4) การถ่ายทอดส่งต่อ (Transportability Evaluation) ของคณะกรรมการดำเนินและผู้บริหารของครูผู้เข้าร่วมโครงการที่มีต่อโครงการพัฒนาสมรรถนะหลักของครูผู้สอนภาษาอังกฤษที่ไม่จบเอกภาษาอังกฤษในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุดโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.57 และความคาดหวังความรู้ที่จะได้รับจากการเข้าร่วมโครงการฯ ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุดโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.54

6. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพจากแบบสัมภาษณ์เชิงลึก ได้แก่ ปัญหา อุปสรรค

ข้อเสนอแนะ และปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการดำเนินงานโครงการพัฒนาสมรรถนะหลักของครูผู้สอนภาษาอังกฤษที่ไม่จบเอกภาษาอังกฤษในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ

เพื่อการสื่อสารสำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 จากการสัมภาษณ์เชิงลึกพบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

โพสต์โดย นางอัจฉรา วิมลเกียรติ : [5 เม.ย. 2559 เวลา 14:48 น.]
อ่าน [1288] ไอพี : 202.29.212.141
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Antivirus
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ