ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน วิชาการบัญชีต้นทุนเบื้องต้น รหัสวิชา 2201-2004 ตามหลักสูตรประกาศ

ชื่อเรื่อง รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน วิชาการบัญชีต้นทุนเบื้องต้น รหัสวิชา 2201-2004 ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556

ผู้รายงาน ปัตนิ แก้วเนิน

สถานศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช

ปีที่พิมพ์ 2558

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเอกสารประกอบการเรียน วิชาการบัญชีต้นทุนเบื้องต้น รหัสวิชา 2201-2004 ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 ให้มีประสิทธิภาพ (E1/E2) ตามเกณฑ์ 80/80 เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียน วิชาการบัญชีต้นทุนเบื้องต้น รหัสวิชา 2201-2004 ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อเอกสารประกอบการเรียน วิชาการบัญชีต้นทุนเบื้องต้น รหัสวิชา 2201-2004 ประชากรที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปีที่ 2 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช ที่กำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 และลงทะเบียนเรียนวิชาการบัญชีต้นทุนเบื้องต้น รหัสวิชา 2201-2004 จำนวน 1 ห้องเรียน มีผู้เรียน 7 คน ทั้งนี้เนื่องจากมีผู้เรียนในชั้น ปวช. 2 สาขาวิชา การบัญชี ทั้งหมดมีเพียง 7 คน การศึกษาครั้งนี้จึงศึกษาจากผู้เรียนทุกคน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ เอกสารประกอบการเรียน วิชาการบัญชีต้นทุนเบื้องต้น รหัสวิชา 2201-2004 เรียบเรียงโดย นางปัตนิ แก้วเนิน แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน เป็นแบบทดสอบประจำหน่วยการเรียนรู้ จำนวน 8 หน่วยการเรียนรู้ ๆ ละ 10 ข้อ รวม 80 ข้อ เป็นข้อสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการบัญชีต้นทุนเบื้องต้น รหัสวิชา 2201-2004 ที่ผู้รายงานสร้างขึ้นเพื่อใช้ทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั้งรายวิชา จำนวน 40 ข้อ เป็นแบบทดสอบชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก และแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อเอกสารประกอบการเรียน วิชาการบัญชีต้นทุนเบื้องต้น รหัสวิชา 2201-2004

ผลการศึกษาพบว่า

1. ผู้เรียนทำแบบฝึกหัดระหว่างเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียน วิชาการบัญชีต้นทุนเบื้องต้น รหัสวิชา 2201-2004 ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 84.82 และทำแบบทดสอบหลังเรียน แต่ละหน่วยการเรียนของเอกสารประกอบการเรียน วิชาการบัญชีต้นทุนเบื้องต้น รหัสวิชา 2201-2004 ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 82.14 ดังนั้นเอกสารประกอบการเรียน วิชาการบัญชีต้นทุนเบื้องต้น รหัสวิชา 2201-2004 ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ (E1 / E2) เท่ากับ 84.82/82.14 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 ที่กำหนดไว้

2. การทดสอบโดยใช้แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนแต่ละหน่วยการเรียนของผู้เรียนที่เรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียน วิชาการบัญชีต้นทุนเบื้องต้น รหัสวิชา 2201-2004 มีคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน เท่ากับ 26.14 และคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน เท่ากับ 65.71 ตามลำดับ และเมื่อเปรียบเทียบระหว่างคะแนนก่อนและหลังเรียน พบว่า คะแนนสอบหลังเรียนของผู้เรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงว่าหลังจากที่ผู้เรียนได้เรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียน วิชาการบัญชีต้นทุนเบื้องต้น รหัสวิชา 2201-2004 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น

3. การทดสอบโดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการบัญชีต้นทุนเบื้องต้น รหัสวิชา 2201-2004 มีคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน เท่ากับ 14.57 และคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน เท่ากับ 33..43 ตามลำดับ และเมื่อเปรียบเทียบระหว่างคะแนนก่อนและหลังเรียน พบว่า คะแนนสอบหลังเรียนของผู้เรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงว่าหลังจากที่ผู้เรียนได้เรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียน วิชาการบัญชีต้นทุนเบื้องต้น รหัสวิชา 2201-2004 แล้วมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น

4. ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อเอกสารประกอบการเรียน วิชาการบัญชีต้นทุนเบื้องต้น รหัสวิชา 2201-2004 เฉลี่ย ( ) ด้านเนื้อหา เท่ากับ 4.74 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D. ) เท่ากับ 0.40 ด้านแบบฝึกหัด เท่ากับ 4.71 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D. ) เท่ากับ 0.47 และด้านการวัดผลและประเมินผล เท่ากับ 5.00 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D. ) เท่ากับ 0.00 โดยทุกด้านการประเมิน มีค่าเฉลี่ย ( ) = 4.82 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) = 0.29 และเมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์การแปลความหมายระดับความพึงพอใจ พบว่าผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อเอกสารประกอบ การเรียน วิชาการบัญชีต้นทุนเบื้องต้น รหัสวิชา 2201-2004 ในระดับมากที่สุด

โพสต์โดย ปัตนิ : [5 เม.ย. 2559 เวลา 19:54 น.]
อ่าน [1540] ไอพี : 1.10.249.4
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Antivirus
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ