ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การบริหารงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาลของโรงเรียนสุเหร่าลำนายโส สำนักงานเขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร

บทคัดย่อ

ชื่อเรื่องงานวิจัย

การบริหารงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาลของโรงเรียนสุเหร่าลำนายโส สำนักงานเขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร

ผู้วิจัย

นางอรวรา ถึงเสียบญวน ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

โรงเรียนสุเหร่าลำนายโส สำนักงานเขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาระดับการบริหารงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาลของโรงเรียนสุเหร่าลำนายโส สำนักงานเขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร เพื่อเปรียบเทียบระดับการบริหารงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาลของโรงเรียนสุเหร่าลำนายโส สำนักงานเขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานครและศึกษาข้อเสนอแนะในการพัฒนาการบริหารงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาลของโรงเรียนสุเหร่าลำนายโส สำนักงานเขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร โดยกลุ่มประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ คณะกรรมการสถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน จำนวน 14 คน คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 14 คน และครูผู้สอน จำนวน 12 คน รวมประชากรที่ใช้ในการวิจัยทั้งหมด จำนวน 40 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือแบบสอบถามการบริหารโดยใช้หลักธรรมาภิบาลของโรงเรียนสุเหร่าลำนายโส สำนักงานเขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร

การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าความถี่(Frequency) ร้อยละ(Percent) ค่าเฉลี่ย() ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน()และการทดสอบที(t-test)

ผลการวิจัย พบว่า

1.ระดับการบริหารงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาลของโรงเรียนสุเหร่านายโส สำนักงานเขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ในภาพรวมทั้ง 6 ด้าน อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ทุกด้านมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือด้านการบริหารงานตามหลักความรับผิดชอบ รองลงมาคือ การบริหารงานตามหลักนิติธรรม ด้านการบริหารงานตามหลักความคุ้มค่า ด้านการบริหารงานตามหลักคุณธรรม ด้านการบริหารงานตามหลักความโปร่งใส และด้านการบริหารงานตามหลักการมีส่วนร่วม ตามลำดับ

2.ผลการเปรียบเทียบระดับการบริหารงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาลของโรงเรียนสุเหร่าลำนายโส สำนักงานเขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร พบว่า ความคิดเห็นต่อระดับการบริหารงานโดยใช้หลัก ธรรมาภิบาล ของโรงเรียนสุเหร่าลำนายโส สำนักงานเขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร จำแนกตามเพศ และระดับการศึกษา ที่ต่างกัน โดยภาพรวม มีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งหมด 5 ด้าน คือ ด้านหลักนิติธรรม ด้านหลักคุณธรรม ด้านหลักความโปร่งใส ด้านหลักการมีส่วนร่วม ด้านหลักความคุ้มค่า ส่วนด้านหลักความรับผิดชอบ ไม่พบความแตกต่าง

3.ข้อเสนอแนะในการพัฒนาการบริหารงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาล ของโรงเรียนสุเหร่า ลำนายโส สำนักงานเขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ในแต่ละด้านดังนี้

3.1.ด้านการบริหารงานตามหลักนิติธรรม ผู้บริหารสถานศึกษา คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน ครู และชุมชนควรร่วมระดมความคิดเห็นและร่วมกันวางกรอบแนวปฏิบัติ ข้อบังคับ ข้อตกลงต่าง ๆ ให้เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย ควรจัดทำคู่มือการปฏิบัติราชการของโรงเรียนให้คณะครูได้ศึกษาเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการ และควรพัฒนาบุคลากรโดยการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอ

3.2.ด้านการบริหารงานตามหลักความรับผิดชอบ โรงเรียนควรแจ้งภารกิจขอบข่ายหน้าที่ในการปฏิบัติงานแก่ครูผู้รับผิดชอบเพื่อให้ครูได้รับทราบ ตระหนักและมีความสำนึกในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ บุคลากรทุกคนควรพัฒนาตนเองอยู่เสมอเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ครูและบุคลากรควรรับผิดชอบภาระงานตามปฏิทินปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดและส่งงานที่รับผิดชอบตามกำหนดเวลา

3.3.ด้านการบริหารงานตามหลักคุณธรรม ผู้บริหารควรเป็นแบบอย่างด้านการมีคุณธรรม โดยมีความซื่อสัตย์ จริงใจ ขยัน อดทน มีระเบียบเป็นที่ยอมรับของผู้ใต้บังคับบัญชาและชุมชน ควรมีการประเมินการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรด้วยความยุติธรรม เน้นประสิทธิภาพการทำงาน และผู้บริหารมีความเป็นธรรม ปฏิบัติตนกับคณะครูด้วยความเสมอภาคเท่าเทียมกันเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน

4.ด้านการบริหารงานตามหลักความโปร่งใส ผู้บริหารควรมีความซื่อสัตย์สุจริต ทำงานด้วยความโปร่งใส พร้อมรับการตรวจสอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ผู้ปกครอง ครู และชุมชน ทุกขั้นตอน ควรเปิดโอกาสให้คณะกรรมการสถานศึกษา คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ผู้ปกครอง ครู และชุมชน เข้ามาร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมวางแผน และควรมีการแต่งตั้งคณะทำงานและผู้รับผิดชอบในการทำงานชัดเจน ควรมีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการปฏิบัติงานของโรงเรียนแก่ชุมชนอย่างสม่ำเสมอ

5.ด้านการบริหารงานตามหลักการมีส่วนร่วม ผู้บริหารควรเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วน มีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษาโดยมีเป้าหมายที่ชัดเจน และควรเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมกันกำหนดวิสัยทัศน์ วางแผน ร่วมตัดสินใจในการบริหารสถานศึกษา และควรให้บุคลากรภายในสถานศึกษามีส่วนร่วมในการประเมินกิจกรรมต่าง ๆ ในโรงเรียน

6.ด้านการบริหารงานตามหลักความคุ้มค่า ผู้บริหารควรมีการระดมทรัพยากรทางการศึกษาและนำมาใช้อย่างประหยัดและเกิดประโยชน์สูงสุด ควรร่วมกับครูวางแผนการใช้วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆภายในโรงเรียนด้วยความประหยัด ควรรณรงค์ให้ครูและนักเรียนประหยัดไฟฟ้า ประหยัดน้ำ และประหยัดพลังงานและ ผู้บริหารสถานศึกษาคณะกรรมการสถานศึกษา คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ผู้ปกครอง ครู และชุมชนควรร่วมกันอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกันรักษาและทำความสะอาดสาธารณสมบัติ

โพสต์โดย เจิด : [6 เม.ย. 2559 เวลา 20:01 น.]
อ่าน [2397] ไอพี : 124.120.124.221
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com

แนวข้อสอบท้องถิ่น
แนวข้อสอบ กพ


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ