ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในโดยใช้หลัก ปรัชญาเศรษ

ผู้วิจัย นางสาวชยาน์ โตวิเศษ

ปีที่ทำ ๒๕๕๙

การรายงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อรายงานกระบวนการการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม (สังฆรักษ์ราษฎร์บำรุง) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๑ และเพื่อรายงานผลระหว่างก่อนและหลังการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม (สังฆรักษ์ราษฎร์บำรุง) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๑ รายงานการพัฒนา ๒ ปีการศึกษาคือปีการศึกษา ๒๕๕๗ มีผู้เรียน ๙๗ คน ปีการศึกษา ๒๕๕๘ มีผู้เรียน ๑๐๒ คน ครูประจำการ ๕ คน บุคลากรคณิตศาสตร์ ๑ คน ครูจ้างสอน (งบบริจาค ๑ คน) พี่เลี้ยงเด็ก ๑ คน (งบบริจาค) นักการภารโรง ๑ คน และผู้บริหาร ๑ คน อาคารเรียน ๒ หลัง อาคารประกอบ ๑ หลัง ห้องน้ำห้องสุขา ๓ หลัง บนเนื้อที่ ๕ ไร่ ๓ งาน ๓๑ ตารางวา ตั้งอยู่หมู่ที่ ๑๐ ตำบลหินกอง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

กระบวนการการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม (สังฆรักษ์ราษฎร์บำรุง) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๑ ดำเนินงานเป็นขั้นตอนดังนี้

๑. ศึกษาสภาพปัญหาปัจจุบันและความต้องการในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ปัญหาและความต้องการการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน เกิดขึ้นจากผลการสอบ O – Net ปีการศึกษา ๒๕๕๗ สูงกว่าระดับชาติ ๑ วิชา และปีการศึกษา ๒๕๕๘ ต่ำกว่าระดับชาติทุกวิชา รวมทั้งผลการประเมินรอบสามของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ปี พ.ศ.๒๕๕๕ มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน ผลการประเมินอยู่ในระดับ พอใช้ ทั้งระดับการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังที่กล่าวมานี้จึงเป็นปัญหาและมีความต้องการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา โดยใช้แนวทางมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาทั้งการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐาน และโครงการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

๒. กำหนดวิธีการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา โดยการจัดตั้งโครงการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้สอดรับกับมาตรฐานการศึกษาทั้งการศึกษาปฐมวัย ๑๑ มาตรฐาน ๑๕ โครงการ และการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๑๕ มาตรฐาน ๑๕ โครงการ

๓. ดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ดำเนินงานโครงการต่าง ๆ ทั้งการศึกษาปฐมวัย ๑๑ มาตรฐาน และการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๑๕ มาตรฐานตลอดปีการศึกษา ทุกโครงการดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ๓ ห่วง ๒ เงื่อนไข คือ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี และ ๒ เงื่อนไข คือเงื่อนไขความรู้และเงื่อนไขคุณธรรม การดำเนินงานเป็นไปตามระบบบริหารคุณภาพ PDCA

๔. การนิเทศติดตามกำกับและประเมินผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา การนิเทศติดตามกำกับจัดทำในรูปแบบทีมนิเทศในโรงเรียน โดยจัดเป็นทีมนิเทศแบบเพื่อนช่วยเพื่อนเปิดใจรับฟังความคิดเห็นของเพื่อน เพื่อประโยชน์ของผู้เรียนการนิเทศควรเน้นเรื่องการสอนคิดในกระบวนการเรียนรู้ หลังจากนิเทศแล้วก็คอยกำกับติดตามการทำงานเป็นระยะเพื่อให้ความช่วยเหลือ คำแนะนำ ส่วนการประเมินผลเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา คือระดับการศึกษาปฐมวัยดำเนินงานการจัดการศึกษา ๑๑ มาตรฐานในรูป ๑๕ โครงการ และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๑๕ มาตรฐานในรูป ๑๕ โครงการ

๕. สรุปการพัฒนาการจัดการศึกษา การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย ในปีการศึกษา ๒๕๕๘ คุณภาพดีเยี่ยมคงที่เท่ากับปีการศึกษา ๒๕๕๗ และในค่าคะแนนมีการพัฒนาเพิ่มขึ้น และการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน คุณภาพดีมากคงที่ แต่ในค่าคะแนนมีการพัฒนาเพิ่มขึ้น

ผลระหว่างก่อนและหลังการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม (สังฆรักษ์ราษฎร์บำรุง) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๑ เป็นการเปรียบเทียบผลการพัฒนาระหว่างปีการศึกษา ๒๕๕๗ และปีการศึกษา ๒๕๕๘

พบว่า การศึกษาปฐมวัย ในภาพรวมด้านที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๘ คุณภาพดีมากคงที่เท่ากับปีการศึกษา๒๕๕๗ ในภาพรวมด้านที่ ๒ การจัดการศึกษา ในปีการศึกษา ๒๕๕๘ คุณภาพดีเยี่ยมคงที่เท่ากับปีการศึกษา ๒๕๕๗ ในภาพรามด้านที่ ๓ การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ในปีการศึกษา ๒๕๕๘ คุณภาพดีเยี่ยมคงที่เท่ากับปีการศึกษา ๒๕๕๗ ในภาพรวมด้านที่ ๔ อัตลักษณ์ของสถานศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๕๘ คุณภาพดีเยี่ยมคงที่เท่ากับปีการศึกษา ๒๕๕๗ ในภาพรวมด้านที่ ๕ มาตรการส่งเสริม ในปีการศึกษา ๒๕๕๘ คุณภาพดีเยี่ยมคงที่เท่ากับปีการศึกษา ๒๕๕๗ สรุปในภาพรวมการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย ในปีการศึกษา ๒๕๕๘ คุณภาพดีเยี่ยมคงที่เท่ากับปีการศึกษา ๒๕๕๗ และในค่าคะแนนมีการพัฒนาเพิ่มขึ้น

พบว่า การศึกษาขั้นพื้นฐาน ในภาพรวมด้านที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๘ คุณภาพดีเยี่ยมเพิ่มขึ้นจาก ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ซึ่งได้คุณภาพดีมาก ในภาพรวมด้านที่ ๒ การจัดการศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๕๘ คุณภาพดีมากคงที่เท่ากับปีการศึกษา ๒๕๕๗ ในภาพรวมด้านที่ ๓ การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ในปีการศึกษา ๒๕๕๘ คุณภาพดีมากคงที่เท่ากับปีการศึกษา ๒๕๕๗ ในภาพรวมด้านที่ ๔ อัตลักษณ์ของสถานศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๕๘ คุณภาพดีมากคงที่เท่ากับปีการศึกษา ๒๕๕๗ ในภาพรวมด้านที่ ๕ มาตรการส่งเสริม ในปีการศึกษา ๒๕๕๘ คุณภาพดีเยี่ยมเพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา ๒๕๕๗ ซึ่งได้คุณภาพดีมาก สรุปในภาพรวมการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน คุณภาพดีมากคงที่ แต่ในค่าคะแนนมีการพัฒนาเพิ่มขึ้น

โพสต์โดย แต๋ว : [21 พ.ค. 2559 เวลา 09:38 น.]
อ่าน [2148] ไอพี : 1.10.233.107
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com

แนวข้อสอบท้องถิ่น
แนวข้อสอบ กพ


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ