ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานการประเมินโครงการแก้ปัญหานักเรียนอ่านไม่ออกและอ่านไม่คล่อง

บทคัดย่อ

ชื่อเรื่อง : รายงานการประเมินโครงการแก้ปัญหานักเรียนอ่านไม่ออกและอ่านไม่คล่อง

โรงเรียนเทศบาลวัดโคกสะท้อน สังกัดเทศบาลเมืองทุ่งสง ตำบลปากแพรก

อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ชื่อผู้ประเมิน : นายเสวียน สุวรรณภักดี

โรงเรียน : โรงเรียนเทศบาลวัดโคกสะท้อน

ปีที่ประเมิน : 2558

การประเมินโครงการแก้ปัญหานักเรียนอ่านไม่ออกและอ่านไม่คล่อง โรงเรียนเทศบาล

วัดโคกสะท้อน สังกัดเทศบาลเมืองทุ่งสง ตำบลปากแพรก อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งนี้ใช้แบบจำลองการประเมินซีโป CPO (CPO’S Evaluation Model) มีจุดประสงค์ 1) เพื่อประเมินปัจจัยพื้นฐานด้านสภาวะแวดล้อมของโครงการ (Context) ได้แก่ (1.1) ความต้องการจำเป็นของโครงการ (Need Assessment) (1.2) ความเป็นไปได้ของโครงการ (Feasibility) (1.3) วัตถุประสงค์ของโครงการ (Objectives) (1.4) ความพร้อมและทรัพยากรในการดำเนินการ (Readiness and resources) 2) เพื่อประเมินกระบวนการปฏิบัติงานระหว่างดำเนินการของโครงการ (Process) ได้แก่(2.1) กิจกรรมโครงการ (Activity) (2.2) ช่วงเวลา (Timing) 3) เพื่อประเมินผลผลิตของโครงการ (Outcome) ได้แก่ ผลการดำเนินการหลังการดำเนินโครงการที่เป็นผลรวม (Overall) 4) เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อโครงการแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกและอ่านไม่คล่อง โรงเรียนเทศบาลวัดโคกสะท้อน สังกัดเทศบาลเมืองทุ่งสง ตำบลปากแพรก อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช และ 5 เพื่อประเมินความสามารถในการอ่านของนักเรียนหลังการดำเนินโครงการแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกและอ่านไม่คล่อง โรงเรียนเทศบาลวัดโคกสะท้อน สังกัดเทศบาลเมืองทุ่งสง ตำบลปากแพรก อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอนคณะกรรมการสถานศึกษา นักเรียนและผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนเทศบาลวัดโคกสะท้อน สังกัดเทศบาลเมืองทุ่งสง ตำบลปากแพรก อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ปีการศึกษา 2558 รวม 188 คน จำแนกเป็น ผู้บริหาร 2 คน ครู 40 คน รวมทั้งสิ้น 42 คน คณะกรรมการสถานศึกษา จำนวน 13 คน และผู้ปกครองนักเรียนที่อ่านหนังสือไม่ออกและอ่านไม่คล่อง จำนวน 133 คน

เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน เป็นแบบสอบถามที่ผู้ประเมินสร้างขึ้นจากการกำหนดกรอบแนวคิดในการประเมินจากเนื้อหา ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกและอ่านไม่คล่อง มีจำนวน 4 ฉบับ ดังนี้ ฉบับที่ 1 เป็นแบบสอบถามสำหรับผู้บริหารแล ครูผู้สอน และคณะกรรมการสถานศึกษา สอบถามเกี่ยวกับปัจจัยพื้นฐานด้านสภาวะแวดล้อมของโครงการ (Context) จำนวน 45 ข้อ มีค่าความเชื่อมั่นรวมทั้งฉบับ เท่ากับ .975 ประกอบด้วย ด้านความต้องการจำเป็นของโครงการ (Need Assessment) จำนวน 15 ข้อ มีค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ .951 ด้านความเป็นไปได้ของโครงการ (Feasibility) จำนวน 12 ข้อ มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .951

ด้านวัตถุประสงค์ของโครงการ (Objectives) จำนวน 8 ข้อ มีค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ .913 ด้านความพร้อมและทรัพยากร (Readiness and Resources) จำนวน 10 ข้อ มีค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ .890 ฉบับที่ 2 เป็นแบบสอบถามสำหรับครูผู้สอน สอบถามเกี่ยวกับกระบวนการปฏิบัติระหว่างดำเนินโครงการ (Process) จำนวน 30 ข้อ มีค่าความเชื่อมั่นรวมทั้งฉบับ เท่ากับ .963 ประกอบด้วย

ด้านการดำเนินกิจกรรมโครงการ (Activity) จำนวน 23 ข้อ มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .960 และช่วงเวลาการดำเนินการ (Timing) จำนวน 7 ข้อ มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .909 ฉบับที่ 3

เป็นแบบสอบถามสำหรับครูผู้สอน สอบถามเกี่ยวกับผลผลิต (Outcome) ที่เกี่ยวกับผลรวม (Overall) จำนวน 12 ข้อ มีค่าความเชื่อมั่นรวมทั้งฉบับ เท่ากับ .926 ฉบับที่ 4 เป็นแบบสอบถาม สำหรับผู้ปกครองนักเรียน สอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจที่มีต่อโครงการแก้ปัญหานักเรียนอ่าน

ไม่ออกและอ่านไม่คล่อง โรงเรียนเทศบาลวัดโคกสะท้อน สังกัดเทศบาลเมืองทุ่งสง ตำบลปากแพรก อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 10 ข้อ มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ .913

ผลการประเมินพบว่า

1.ด้านปัจจัยพื้นฐานด้านสภาวะแวดล้อมของโครงการ (Context) โดยรวมมีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาตามองค์ประกอบในแต่ละด้านย่อยได้ ปรากฏผล ดังนี้

1.1 ด้านต้องการจำเป็น (Need Assessment) ของโครงการโดยรวม มีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ นักเรียนมีปัญหาอ่านหนังสือไม่ออก มีผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ นักเรียนมีปัญหาอ่านหนังสือไม่คล่อง และนักเรียนประสบปัญหาไม่สามารถทำกิจกรรมการเรียนการสอนภายในห้องเรียน มีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือนักเรียนมีผลการทดสอบระดับชาติ O-NET ต่ำ มีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก

1.2 ด้านความเป็นไปได้ (Feasibility) ของโครงการโดยรวมมีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ โครงการแก้ปัญหานักเรียนอ่านไม่ออกและอ่านไม่คล่องสอดสอดคล้องกับสภาพปัญหาการอ่านของนักเรียน มีผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ ครูผู้สอนที่รับผิดชอบโครงการมีความรู้ ความสามารถในการจัดกิจกรรมแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกและอ่านไม่คล่อง และโรงเรียนได้รับความร่วมมือและสนับสนุนโครงการแก้ปัญหานักเรียนอ่านไม่ออกและอ่านไม่คล่องจากหน่วยงานและองค์ในชุมชน มีผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ ผู้ปกครองให้ความร่วมมือให้นักเรียนมาเรียนซ่อมเสริมในตอนเย็นหลังเลิกเรียนและวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ มีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก

1.3 ด้านวัตถุประสงค์ (Objectives) ของโครงการโดยรวมมีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ วัตถุประสงค์สอดคล้องกับสภาพปัญหาการอ่านของนักเรียน มีผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ วัตถุประสงค์สอดคล้องกับนโยบายของต้นสังกัด มีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือกำหนดเป้าหมายสอดคล้องกับวัตถุประสงค์มีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก

1.4 ด้านความพร้อมและทรัพยากรในการดำเนินงาน โดยรวมมีผลการประเมินอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ครูผู้สอนตามโครงการมีความรู้

ความเข้าใจในการจัดกิจกรรมแก้ปัญหาการอ่าน มีผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือผู้ปกครอง ผู้บริหาร และครูให้ความร่วมมือในการดำเนินโครงการแก้ปัญหาการอ่าน มีผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ มีเครื่องมือประเมินการอ่านสำหรับใช้ประเมินการอ่าน และ โรงเรียนจัดให้มีหนังสือสำหรับส่งเสริมการอ่านที่เหมาะสมกับวัยนักเรียนอย่างเพียงพอ มีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก

2. ด้านกระบวนการปฏิบัติงานระหว่างดำเนินการของโครงการ (Process) โดยรวม มีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก ผ่านเกณฑ์การประเมิน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านย่อย ปรากฏผล ดังนี้

2.1 ด้านกิจกรรมการดำเนินงาน (Activity) โดยรวมมีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ครูจัดทำเครื่องมือ คู่มือในการดำเนินกิจกรรมได้สอดคล้องกับปัญหา มีผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ ครูประเมินการอ่านนักเรียนกลุ่มเป้าหมายอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ มีผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือเวลาที่ใช้ในการสอนซ่อมเสริมแต่ละครั้งได้เพียงพอและเหมาะสม มีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก

2.2 ด้านช่วงเวลาการดำเนินงาน (Timing) โดยรวมมีผลการประเมินอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การนิเทศ กำกับ ติดตามการดำเนินงาน

ของโครงการเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด มีผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ คณะกรรมการผู้รับผิดชอบการดำเนินโครงการมีเวลาในการเตรียมความพร้อมของการดำเนินงาน และการประเมินผลการดำเนินโครงการเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด มีผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ กิจกรรมในโครงการดำเนินไปตามระยะเวลาที่กำหนด มีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก

3. ด้านผลผลิตของโครงการ (Outcome) เฉพาะผลรวม (Overall) โดยรวมมีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ นักเรียนกลุ่มเป้าหมายอ่านหนังสือออก มีผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ นักเรียนกลุ่มเป้าหมาย

อ่านหนังสือได้คล่อง มีผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ นักเรียนกลุ่มเป้าหมายสามารถอ่านหนังสือได้ด้วยตัวเอง มีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก

4. ผู้ปกครองนักเรียนมีความพึงพอใจต่อโครงการแก้ปัญหานักเรียนอ่านไม่ออกและ

อ่านไม่คล่อง โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ โครงการแก้ปัญหานักเรียนอ่านไม่ออกและอ่านไม่คล่อง ช่วยแก้ปัญหาให้นักเรียนท่านอ่านหนังสือออก มีผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ โครงการแก้ปัญหานักเรียนอ่านไม่ออกและอ่านไม่คล่อง ช่วยแก้ปัญหาให้นักเรียนท่านอ่านหนังสือคล่อง มีผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือโครงการแก้ปัญหานักเรียนอ่านไม่ออกและอ่านไม่คล่อง ช่วยให้นักเรียนท่านมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น มีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก

5. หลังการดำเนินโครงการแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกและอ่านไม่คล่อง โรงเรียนเทศบาล

วัดโคกสะท้อน สังกัดเทศบาลเมืองทุ่งสง ตำบลปากแพรก อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช นักเรียนกลุ่มเป้าหมายอ่านหนังสือออกในทุกระดับชั้นคิดเป็นร้อยละร้อย และอ่านหนังสือคล่องในทุกระดับชั้นคิดเป็นร้อยละร้อย

โพสต์โดย เธียร : [7 มิ.ย. 2559 เวลา 20:50 น.]
อ่าน [2644] ไอพี : 202.29.178.110
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 34,230 ครั้ง
มาฝึกออกเสียง 40 ประโยคภาษาอังกฤษพื้นฐานกันเถอะ
มาฝึกออกเสียง 40 ประโยคภาษาอังกฤษพื้นฐานกันเถอะ

เปิดอ่าน 9,848 ครั้ง
กลุ่มคน 1%ของโลก ครอบครองทรัพย์สินกว่าครึ่งโลก
กลุ่มคน 1%ของโลก ครอบครองทรัพย์สินกว่าครึ่งโลก

เปิดอ่าน 7,087 ครั้ง
นักวิจัย สกสว.เจ๋ง ผลิต ‘มือเทียมกล’ ควบคุมผ่านสัญญาณไฟฟ้าในกล้ามเนื้อ เพื่อคนพิการ
นักวิจัย สกสว.เจ๋ง ผลิต ‘มือเทียมกล’ ควบคุมผ่านสัญญาณไฟฟ้าในกล้ามเนื้อ เพื่อคนพิการ

เปิดอ่าน 20,782 ครั้ง
ครู-คนสอนคอมพิวเตอร์กับคอมพิวเตอร์สอนคน
ครู-คนสอนคอมพิวเตอร์กับคอมพิวเตอร์สอนคน

เปิดอ่าน 4,042 ครั้ง
"ผักปลัง" ผักพื้นบ้าน ปลูกง่าย มีประโยชน์
"ผักปลัง" ผักพื้นบ้าน ปลูกง่าย มีประโยชน์

เปิดอ่าน 73,161 ครั้ง
สุภาษิต-คำพังเพยเข้าถึงเด็กไทย แนะใช้บ่อย-สื่อเห็นภาพจริง
สุภาษิต-คำพังเพยเข้าถึงเด็กไทย แนะใช้บ่อย-สื่อเห็นภาพจริง

เปิดอ่าน 9,773 ครั้ง
4 วิธี สร้างสมาธิแบบไม่น่าเชื่อ
4 วิธี สร้างสมาธิแบบไม่น่าเชื่อ

เปิดอ่าน 9,683 ครั้ง
หนังสือ 108 คำถาม พนักงานราชการ 2
หนังสือ 108 คำถาม พนักงานราชการ 2

เปิดอ่าน 39,566 ครั้ง
30 สุดยอดอาหาร ที่เป็นยาดีต่อสุขภาพ
30 สุดยอดอาหาร ที่เป็นยาดีต่อสุขภาพ

เปิดอ่าน 9,621 ครั้ง
ทานอาหารช่วยบำบัดความเครียด
ทานอาหารช่วยบำบัดความเครียด

เปิดอ่าน 55,417 ครั้ง
ห้องสมุด 3 ดี
ห้องสมุด 3 ดี

เปิดอ่าน 24,126 ครั้ง
โปรแกรม SnagIt
โปรแกรม SnagIt

เปิดอ่าน 10,071 ครั้ง
อาหารขยะ...ทานได้แต่ต้องฉลาดเลือก
อาหารขยะ...ทานได้แต่ต้องฉลาดเลือก

เปิดอ่าน 12,291 ครั้ง
วิธีสำหรับทำให้ผิวขาวใส แบบไร้สารเคมี
วิธีสำหรับทำให้ผิวขาวใส แบบไร้สารเคมี

เปิดอ่าน 15,325 ครั้ง
เรื่องที่แม่ควรอ่าน "20 คำถามคำตอบ" ความจริง "นมแม่-นมผง"
เรื่องที่แม่ควรอ่าน "20 คำถามคำตอบ" ความจริง "นมแม่-นมผง"

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
ตู้แช่ไวน์
BestKru
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 8,215 ครั้ง
จำนวนเต็ม (Integer) คืออะไร
จำนวนเต็ม (Integer) คืออะไร

เปิดอ่าน 14,129 ครั้ง
คึกคัก! นักท่องเที่ยวแห่ชม แมงกะพรุนหลากสี จ.ตราด ห้องพักเต็ม
คึกคัก! นักท่องเที่ยวแห่ชม แมงกะพรุนหลากสี จ.ตราด ห้องพักเต็ม

เปิดอ่าน 12,591 ครั้ง
ชีวิตหลังเกษียณ (1)
ชีวิตหลังเกษียณ (1)

เปิดอ่าน 27,084 ครั้ง
ประวัติ ดร.ชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการ กพฐ.
ประวัติ ดร.ชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการ กพฐ.

เปิดอ่าน 14,671 ครั้ง
สมุนไพรไทย
สมุนไพรไทย เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ