ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• ผลการจัดการเรียนรู้รายวิชาชีววิทยา 4 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง ยีนและ โครโมโซม โดยใช

ชื่อเรื่อง ผลการจัดการเรียนรู้รายวิชาชีววิทยา 4 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง ยีนและ โครโมโซม โดยใช้ชุดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้ตามวัฏจักรการเรียนรู้แบบ 5E

ผู้เสนอผลงาน นางสาวพิมพ์ณิชาก์ พร้อมธนรัตน์

สถานศึกษา โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23

ปีที่เสนอผลงาน พ.ศ. 2559

บทคัดย่อ

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาในด้านกระบวนการคิด จินตนาการ และมีการคิดแก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง จำเป็นต้องอาศัยวิธีการที่หลากหลายและมีความเหมาะสมกับผู้เรียน การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้เป็นวิธีการหนึ่งที่ช่วยส่งเสริมให้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมาย 1) เพื่อพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา ชีววิทยา 4 ว30244 เรื่อง ยีนและโครโมโซม โดยใช้ชุดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้ตามวัฏจักรการเรียนรู้แบบ 5E ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อหาดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา ชีววิทยา 4 ว30244 เรื่อง ยีนและโครโมโซม โดยใช้ชุดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้ตามวัฏจักรการเรียนรู้แบบ 5E ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ยีนและโครโมโซม รายวิชา ชีววิทยา 4 ว30244 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างคะแนนก่อนเรียนและคะแนนหลังเรียน 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียน เรื่อง ยีนและโครโมโซม รายวิชา ชีววิทยา 4 ว30244 โดยใช้ชุดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้ตามวัฏจักรการเรียนรู้แบบ 5E กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 จำนวน 31 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ 1) แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง ยีนและโครโมโซม รายวิชา ชีววิทยา 4 ว30244 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 9 แผน รวม 21 ชั่วโมง 2) ชุดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้ตามวัฏจักรการเรียนรู้แบบ 5E เรื่อง ยีนและโครโมโซม รายวิชา ชีววิทยา 4 ว30244 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 9 เล่ม 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ยีนและโครโมโซม รายวิชา ชีววิทยา 4 ว30244 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เป็นแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 60 ข้อ มีค่าอำนาจจำแนก อยู่ระหว่าง 0.20-0.60 ค่าความยากง่าย อยู่ระหว่าง 0.60-0.80 และมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.97 4) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียน เรื่อง ยีนและโครโมโซม รายวิชา ชีววิทยา 4 ว30244 เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) จำนวน 23 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบสมมุติฐานใช้ t-test (Dependent Samples)

ผลการวิจัยปรากฏ ดังนี้

1. ประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา ชีววิทยา 4 ว30244 เรื่อง ยีนและโครโมโซม

โดยใช้ชุดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้ตามวัฏจักรการเรียนรู้แบบ 5E ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 83.30/81.51 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้

2. ดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชา ชีววิทยา 4 ว30244 เรื่อง ยีนและโครโมโซม โดยใช้ชุดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้ตามวัฏจักรการเรียนรู้แบบ 5E ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีค่าเท่ากับ 0.7708 แสดงว่านักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีความก้าวหน้าทางการเรียนร้อยละ 77.08

3. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ยีนและโครโมโซม รายวิชา ชีววิทยา 4

ว30244 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างคะแนนก่อนเรียนและคะแนนหลัง มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าคะแนนก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

4. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีความพึงพอใจจากการเรียน เรื่อง ยีนและโครโมโซม รายวิชา ชีววิทยา 4 ว30244 โดยใช้ชุดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้ตามวัฏจักรการเรียนรู้แบบ 5E มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.71 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.45 อยู่ในระดับมากที่สุด

โดยสรุป การจัดการเรียนรู้รายวิชาชีววิทยา 4 ว30244 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง ยีนและโครโมโซม โดยใช้ชุดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้ตามวัฏจักรการเรียนรู้แบบ 5E มีประสิทธิภาพเหมาะสม ทำให้นักเรียนมีความก้าวหน้าในการเรียนและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น จึงควรส่งเสริมสนับสนุนให้ครูนำแผนการจัดการเรียนรู้นี้ไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ต่อไป

โพสต์โดย ปูเป้ : [23 มิ.ย. 2559 เวลา 17:22 น.]
อ่าน [1654] ไอพี : 110.77.133.21
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Antivirus
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ