ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานการประเมินโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้สู่คุณภาพผู้เรียนโดยใ

บทสรุป

รายงานการประเมินโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้สู่

คุณภาพผู้เรียนโดยใช้กลยุทธ์ภาคีเครือข่าย โรงเรียนปากจ่าวิทยา ปีการศึกษา 2557 – 2558 ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินสภาพแวดล้อม ปัจจัยนำเข้า กระบวนการดำเนินงาน และด้านผลผลิตการดำเนินโครงการ โดยมีกลุ่มประชากรและกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย นักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2557 จำนวน 182 คน ปีการศึกษา 2558 จำนวน 168 คน ครูที่ปฏิบัติหน้าที่สอน ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2557 และ ปีการศึกษา 2558 จำนวน 18 คน ผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2557 จำนวน 182 คน ปีการศึกษา 2558 จำนวน 168 คน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2556 และ ปีการศึกษา 2557 จำนวน 9 คน ในการประเมินครั้งนี้ ผู้รายงานศึกษาจากประชากร ยกเว้น คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (purposive sampling) โดยยกเว้น ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้แทนครู ได้กลุ่มตัวอย่าง ปีการศึกษา 2557 และปีการศึกษา 2558 จำนวน 7 คน โดยประยุกต์รูปแบบการประเมินแบบซิปป์ (CIPP Model) มาใช้ในการประเมิน

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล รวมทั้งสิ้น 7 ฉบับ เป็นแบบสอบถาม มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ จำนวน 6 ฉบับ ทุกฉบับผ่านการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ และแบบบันทึกผลการประเมิน มาตรฐานคุณภาพผู้เรียน จำนวน 1 ฉบับ

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) for Window Version 16 ผลการประเมินพบว่า

1. ผลการประเมินด้านสภาพแวดล้อมของโครงการตามความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2557 โดยรวมมีค่าเฉลี่ย ( = 3.44, S.D. = .42) อยู่ในระดับปานกลางและปีการศึกษา 2558 โดยรวมมีค่าเฉลี่ย ( = 3.92, S.D. = .23) อยู่ในระดับมาก ส่วนความคิดเห็นของครู ปีการศึกษา 2557 โดยรวมมีค่าเฉลี่ย ( = 3.57, = .25) อยู่ในระดับมาก และปีการศึกษา 2558 โดยรวม

มีค่าเฉลี่ย ( = 4.31, = .13) อยู่ในระดับมาก กลุ่มผู้ประเมินทั้งสองกลุ่มมีความเห็นด้านสภาพแวดล้อมของโครงการโดยภาพรวม ในทุกตัวชี้วัด มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ได้คะแนนเฉลี่ย 15 ผ่านเกณฑ์การประเมิน

2. ผลการประเมินด้านปัจจัยนำเข้าตามความคิดเห็นของครู ปีการศึกษา 2557 โดยรวมมีค่าเฉลี่ย ( = 3.41, = .49) อยู่ในระดับปานกลาง ส่วนปีการศึกษา 2558 โดยรวมมีค่าเฉลี่ย ( = 3.88, = .38) อยู่ในระดับมาก ผลการประเมินด้านปัจจัยนำเข้าของโครงการตามความคิดเห็นของครู โดยภาพรวมในทุกตัวชี้วัด มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ได้คะแนนเฉลี่ย 15 ผ่านเกณฑ์การประเมิน

3. ผลการประเมินด้านกระบวนการของโครงการตามความคิดเห็นของนักเรียน ปีการศึกษา 2557 โดยรวมมีค่าเฉลี่ย ( = 3.29, = .42) อยู่ในระดับปานกลาง และปีการศึกษา 2558 โดยรวมมีค่าเฉลี่ย ( = 3.71, = .53) อยู่ในระดับมาก ความคิดเห็นของครู ปีการศึกษา 2557 โดยรวมมีค่าเฉลี่ย ( = 3.23, = .41) อยู่ในระดับปานกลาง และปีการศึกษา 2558 โดยรวมมีค่าเฉลี่ย ( = 3.94, = .21) อยู่ในระดับมาก ส่วนความคิดเห็นของผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2557 โดยรวมมีค่าเฉลี่ย ( = 3.29, = .42) อยู่ในระดับปานกลาง และปีการศึกษา 2558 โดยรวมมีค่าเฉลี่ย ( = 3.72, = .53) อยู่ในระดับมาก กลุ่มผู้ประเมินทั้งสามกลุ่มมีความเห็นด้านกระบวนการดำเนินโครงการโดยภาพรวมในทุกตัวชี้วัด มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ได้คะแนนเฉลี่ย 20 ผ่านเกณฑ์การประเมิน

4. ผลการประเมินด้านผลผลิตของโครงการตามความคิดเห็นของนักเรียน ครู ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำแนกเป็น

4.1 ผลการประเมินด้านผลผลิตคุณภาพการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้สู่คุณภาพผู้เรียนโดยใช้กลยุทธ์ภาคีเครือข่าย ตามความคิดเห็นของนักเรียน ปีการศึกษา 2557 โดยรวมมีค่าเฉลี่ย ( = 3.39, = .42) อยู่ในระดับปานกลาง และปีการศึกษา 2558 โดยรวมมีค่าเฉลี่ย ( = 4.13, = .40) อยู่ในระดับมาก ความคิดเห็นของครู ปีการศึกษา 2557 โดยรวมมีค่าเฉลี่ย ( = 3.30, = .38) อยู่ในระดับปานกลาง และปีการศึกษา 2558 โดยรวมมีค่าเฉลี่ย ( = 4.07, = .25) อยู่ในระดับมาก ส่วนความคิดเห็นของผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2557 โดยรวมมีค่าเฉลี่ย ( = 3.38, = .43) อยู่ในระดับปานกลาง และปีการศึกษา 2558 โดยรวมมีค่าเฉลี่ย ( = 4.11, = .36) อยู่ในระดับมาก กลุ่มผู้ประเมินทั้งสามกลุ่มมีความเห็นด้านผลผลิตคุณภาพการพัฒนาแหล่งเรียนรู้โดยภาพรวมในทุกตัวชี้วัด มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ได้คะแนนเฉลี่ย 15 ผ่านเกณฑ์การประเมิน

4.2 ผลการประเมินด้านผลผลิตการส่งเสริมการใช้แหล่ง เรียนรู้ในโรงเรียนและชุมชน/ท้องถิ่นของครู เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้สู่คุณภาพผู้เรียนโดยใช้กลยุทธ์ภาคีเครือข่าย ตามความคิดเห็นของนักเรียน ปีการศึกษา 2557 โดยรวมมีค่าเฉลี่ย ( = 3.59, = .32) อยู่ในระดับมาก และปีการศึกษา 2558 โดยรวมมีค่าเฉลี่ย ( = 4.46, = .40) อยู่ในระดับมาก ส่วนความคิดเห็นของผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2557 โดยรวมมีค่าเฉลี่ย ( = 3.56, = .36) อยู่ในระดับมาก และปีการศึกษา 2558 โดยรวมมีค่าเฉลี่ย ( = 4.48, = .44) อยู่ในระดับมาก กลุ่มผู้ประเมินทั้งสองกลุ่มมีความเห็นด้านผลผลิตการส่งเสริมการใช้แหล่ง เรียนรู้ในโรงเรียนและชุมชน/ท้องถิ่นของครูโดยภาพรวมในทุกตัวชี้วัด มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ได้คะแนนเฉลี่ย 15 ผ่านเกณฑ์การประเมิน

4.3 ผลการประเมินด้านผลผลิตคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานปีการศึกษา 2557 โดยรวมมีคุณภาพอยู่ในระดับดีเยี่ยม ร้อยละ 92.79 และปีการศึกษา 2558 โดยรวมมีคุณภาพอยู่ในระดับดีเยี่ยม ร้อยละ 91.95 ผลการประเมินทั้ง 2 ปีการศึกษาอยู่ในระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด

4.4 ผลการประเมินด้านผลผลิตความพึงพอใจของนักเรียน ครู ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีต่อการดำเนินโครงการ ตามความคิดเห็นของนักเรียน ปีการศึกษา 2557 โดยรวมมีค่าเฉลี่ย ( = 3.45, = .41) อยู่ในระดับปานกลาง และปีการศึกษา 2558 โดยรวมมีค่าเฉลี่ย ( = 4.25, = .39) อยู่ในระดับมาก ความคิดเห็นของครู ปีการศึกษา 2557 โดยรวมมีค่าเฉลี่ย ( = 3.59, = .34) อยู่ในระดับมาก และปีการศึกษา 2558 โดยรวมมีค่าเฉลี่ย ( = 4.26, = .34) อยู่ในระดับมาก ความคิดเห็นของผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2557 โดยรวมมีค่าเฉลี่ย ( = 3.38, = .38) อยู่ในระดับปานกลาง และปีการศึกษา 2558 โดยรวมมีค่าเฉลี่ย ( = 4.25, = .53) อยู่ในระดับมาก ส่วนความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2557 โดยรวมมีค่าเฉลี่ย ( = 3.56, S.D. = .17) อยู่ในระดับมาก และปีการศึกษา 2558 โดยรวมมีค่าเฉลี่ย ( = 4.30, S.D. = .31) อยู่ในระดับมาก กลุ่มผู้ประเมินทั้งสี่กลุ่มมีความความพึงพอใจต่อการดำเนินโครงการโดยภาพรวมในทุกตัวชี้วัด มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ได้คะแนนเฉลี่ย 10 ผ่านเกณฑ์การประเมิน

ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะในการนำผลการประเมินไปใช้

1. โรงเรียนควรชี้แจงทำความเข้าใจให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย รวมทั้งประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของโครงการอย่างต่อเนื่อง

2. โรงเรียนควรนำผลการประเมินโครงการมาวิเคราะห์หาจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนาเพื่อกำหนดแนวทางในการพัฒนาโครงการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป

3. ควรนำผลการประเมินโครงการเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา ได้แก่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือหน่วยงานอื่นๆได้รับทราบและเผยแพร่ผลการดำเนินงานของโครงการให้ผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบเพื่อให้การสนับสนุน

ข้อเสนอแนะสำหรับการประเมินในครั้งต่อไป

1. โรงเรียนที่มีสภาพพื้นที่ สภาพปัญหา และความต้องการที่คล้ายคลึงกับโรงเรียนปากจ่าวิทยา สามารถนำแนวคิด แนวทาง ไปประยุกต์ใช้ได้ในทุกๆส่วนของโครงการและกิจกรรม

2. ควรนำรูปแบบการประเมิน CIPP Model ไปประยุกต์ใช้ในการประเมินโครงการอื่นๆของโรงเรียน เพื่อตรวจสอบขั้นตอนของกิจกรรมทุกขั้นตอน ทั้งนี้เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการวางแผนแก้ปัญหาหรือพัฒนาโครงการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดต่อผู้เรียน

3. ควรนำกระบวนการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้สู่คุณภาพผู้เรียน กำหนดเป็นแนวนโยบายหรือจุดเน้นที่สำคัญของโรงเรียน เพื่อให้เอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างจริงจังในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้

โพสต์โดย ศักดินันท์ เหมมัน : [10 ก.ค. 2559 เวลา 09:17 น.]
อ่าน [2759] ไอพี : 113.53.42.36
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 10,550 ครั้ง
ดับร้อนด้วย "เสาวรส" สุดจี๊ดจ๊าด
ดับร้อนด้วย "เสาวรส" สุดจี๊ดจ๊าด

เปิดอ่าน 9,759 ครั้ง
วิธีเอาตัวรอดจากไฟไหม้
วิธีเอาตัวรอดจากไฟไหม้

เปิดอ่าน 33,401 ครั้ง
ประเภทของภาพกราฟิก
ประเภทของภาพกราฟิก

เปิดอ่าน 9,587 ครั้ง
ไข่ดิบมีประโยชน์จริงหรือ
ไข่ดิบมีประโยชน์จริงหรือ

เปิดอ่าน 20,698 ครั้ง
เทควันโด : ประวัติกีฬาเทควันโด
เทควันโด : ประวัติกีฬาเทควันโด

เปิดอ่าน 14,996 ครั้ง
รวมผักกินยากแสนอร่อยแต่เปี่ยมคุณค่า
รวมผักกินยากแสนอร่อยแต่เปี่ยมคุณค่า

เปิดอ่าน 13,457 ครั้ง
โกรธบ่อยโรคเพียบแน่ สุขภาพแย่ชัวร์ !
โกรธบ่อยโรคเพียบแน่ สุขภาพแย่ชัวร์ !

เปิดอ่าน 22,661 ครั้ง
เกมส์เรียงผลไม้
เกมส์เรียงผลไม้

เปิดอ่าน 13,115 ครั้ง
ลี กวน ยู บุรุษผู้ยิ่งใหญ่
ลี กวน ยู บุรุษผู้ยิ่งใหญ่

เปิดอ่าน 12,733 ครั้ง
10 ไม้ประดับบนโต๊ะทำงาน
10 ไม้ประดับบนโต๊ะทำงาน

เปิดอ่าน 133,607 ครั้ง
ประวัติย่อของคณิตศาสตร์ : กาลิเลโอ กาลิเลอี
ประวัติย่อของคณิตศาสตร์ : กาลิเลโอ กาลิเลอี

เปิดอ่าน 28,789 ครั้ง
ดอกดาหลา
ดอกดาหลา

เปิดอ่าน 10,148 ครั้ง
เล่าต้นกำเนิดมนุษยชาติ ใน 1 นาที
เล่าต้นกำเนิดมนุษยชาติ ใน 1 นาที

เปิดอ่าน 20,182 ครั้ง
บุญบั้งไฟ
บุญบั้งไฟ

เปิดอ่าน 10,737 ครั้ง
ไก่ทาสีย้อมผ้า ขายตามตลาดสด ระบาดหนักในภาคใต้
ไก่ทาสีย้อมผ้า ขายตามตลาดสด ระบาดหนักในภาคใต้

เปิดอ่าน 15,423 ครั้ง
"ขอนดอก" มีดีกว่าที่คิด
"ขอนดอก" มีดีกว่าที่คิด
เปิดอ่าน 1,754 ครั้ง
สุขอนามัยที่ดีในการนอนหลับ 10 ประการ
สุขอนามัยที่ดีในการนอนหลับ 10 ประการ
เปิดอ่าน 19,570 ครั้ง
สำรวจหาดาวเคราะห์แบบเดียวกับโลก มี 100 พันล้านดวง
สำรวจหาดาวเคราะห์แบบเดียวกับโลก มี 100 พันล้านดวง
เปิดอ่าน 9,389 ครั้ง
เด็กนั่งกลางที่เบาะหลังรถ มีแนวโน้มเป็นผู้ใหญ่ที่ประสบความสำเร็จ
เด็กนั่งกลางที่เบาะหลังรถ มีแนวโน้มเป็นผู้ใหญ่ที่ประสบความสำเร็จ
เปิดอ่าน 16,478 ครั้ง
คลิปข่าวทุจริตสอบ ล่าสุดจาก เรื่องเล่าเสาร์-อาทิตย์ 9 มี.ค.56
คลิปข่าวทุจริตสอบ ล่าสุดจาก เรื่องเล่าเสาร์-อาทิตย์ 9 มี.ค.56

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ