ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การจัดการสารสนเทศ

ชื่อเรื่อง รายงานการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การจัดการสารสนเทศ

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ผู้ศึกษา มณีกานต์ บุญเสริม

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ

หน่วยงาน โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาวิทยา อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีษะเกษ

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28

ปีที่ศึกษา 2558

บทคัดย่อ

การจัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเป็นสื่อการเรียนการสอนที่ครอบคลุมเนื้อหาและกิจกรรมหรือวิธีการเรียนที่จัดไว้ล่วงหน้า สามารถมีปฏิสัมพันธ์หรือโต้ตอบผู้เรียนได้ทันที สะดวกในการแก้ไขข้อบกพร่องผิดพลาดของการเรียนแต่ละครั้ง เป็นรูปแบบของการจัดการเรียนรู้รูปแบบหนึ่งที่สามารถพัฒนาการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญได้อย่างมีประสิทธิภาพ การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การจัดการสารสนเทศ

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 (2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การจัดการสารสนเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ระหว่างก่อนและหลังเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (3) เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การจัดการสารสนเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ (4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การจัดการสารสนเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มตัวอย่างได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/14 จำนวน 43 คน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ที่เรียนรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

(ง22101) ได้จากการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) ด้วยวิธีการจับสลากจากกลุ่มห้องเรียนทั้ง 8 ห้อง เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้มี 4 ชนิด คือ บทเรียนคอมพิวเตอร์

ช่วยสอน จำนวน 7 เรื่อง มีความเหมาะสมอยู่ในระดับดีมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.72 แผนการจัด

การเรียนรู้ จำนวน 14 แผน มีความเหมาะสมอยู่ในระดับดีมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.72 แบบทดสอบ

วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ มีค่าความยากง่าย (p) ระหว่าง

0.43 ถึง 0.77 และมีค่าอำนาจจำแนก (r) ตั้งแต่ 0.20 ถึง 0.60 ซึ่งมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.70

และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การจัดการสารสนเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) แบ่งระดับความพึงพอใจเป็น 5 ระดับ จำนวน 15 ข้อ มีค่าอำนาจจำแนกตั้งแต่ 0.55 ถึง 0.91 และมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.86 สถิติที่ใช้

ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบสมมติฐานโดยใช้ t-test (Dependent Samples)

ผลการศึกษาพบว่า

1. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การจัดการสารสนเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้

การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 89.53/86.43

ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้

2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การจัดการสารสนเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีดัชนีประสิทธิผลของการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การจัดการสารสนเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 0.7673 แสดงว่า นักเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้น 0.7673 หรือคิดเป็นร้อยละ 76.73

4. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์

ช่วยสอน เรื่อง การจัดการสารสนเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.77)

สรุปได้ว่า การจัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การจัดการสารสนเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ทำให้นักเรียน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น จึงเป็นการจัดกิจกรรมที่มีความเหมาะสมในการนำไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและเป็นแบบอย่างในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในเนื้อหาอื่นและกลุ่มสาระอื่นๆ ต่อไป

โพสต์โดย Lady : [1 ส.ค. 2559 เวลา 08:54 น.]
อ่าน [4872] ไอพี : 192.168.21.9, 61.19.
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โพสต์โดย

คุณ ณภาย์

  ความคิดเห็นที่ 1

ขอชื่อชม เป็นผลงานที่ช่วยส่งเสริมและพัฒาสมรรถนะสำคัญผู้เรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านความสามารถในการคิด ความสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการตอบโจทย์ที่ว่าจะทำอย่างไรให้ผู้เรียนเป็นผู้ที่มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ ขอบคุณสำหรับการเผยแพร่ผลงานสู่สาธารณชนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาไทย

วันที่โพสต์ [1 ส.ค. 2559 เวลา 09:12 น.] ไอพี : [192.168.20.194, 61.1] หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 

โพสต์โดย

คุณ T.Apple

  ความคิดเห็นที่ 2

เป็นผลงานที่ช่วยส่งเสริมพัฒนาผู้เรียน

ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลได้เป็นอย่างดี

วันที่โพสต์ [1 ส.ค. 2559 เวลา 13:30 น.] ไอพี : [192.168.21.88, 61.19] หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 

โพสต์โดย

คุณ T.Teng

  ความคิดเห็นที่ 3

ช่วยพัฒนาให้ผู้เรียนเรียนรู้ได้เต็มตามศักยภาพ

โดยเน้นที่ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง

และช่วยให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ในการเรียนที่เพิ่มขึ้น

สามารถเป็นแนวทางให้ครูท่านอื่นๆ นำไปใช้ในการจัดเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี

วันที่โพสต์ [1 ส.ค. 2559 เวลา 13:42 น.] ไอพี : [192.168.21.88, 61.19] หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 

โพสต์โดย

คุณ อิ๋ว

  ความคิดเห็นที่ 4

เป็นบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่ดีมากๆๆ ส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง น่าสนใจ สวยงาม คุณครูสามารถนำไปใช้สอนนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะ ขอชื่นชมในความตั้งใจนะคะ

วันที่โพสต์ [1 ส.ค. 2559 เวลา 13:59 น.] ไอพี : [202.29.177.206] หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 

โพสต์โดย

คุณ ขวัญ

  ความคิดเห็นที่ 5

เป็นผลงานที่มีคุณภาพ สามารถนำไปใช้ได้จริง เกิดประโยชน์ต่อพัฒนาการของผู้เรียน มีขั้นตอนกระบวนการที่เป็นระบบ และสอดคล้องกับสภาพปัจจุบันในโลกเทคโนโลยี ตอบโจทย์ความต้องการของเยาวชนคนรุ่นใหม่ ในการเรียนรู้สู่สังคมใหม่ ขอชื่นชมคุณครูและเป็นกำลังใจในการที่จะพัฒนาเด็กไทย ให้เป็นคนเก่ง ดี มีความสุข

วันที่โพสต์ [1 ส.ค. 2559 เวลา 14:13 น.] ไอพี : [49.230.16.88] หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 

โพสต์โดย

คุณ สุ

  ความคิดเห็นที่ 6

เป็นสื่อการเรียนการเรียนการสอนที่ดีมากค่ะนำมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนทำให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีค่ะ

วันที่โพสต์ [1 ส.ค. 2559 เวลา 14:34 น.] ไอพี : [192.168.2.156, 61.19] หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 

โพสต์โดย

คุณ dikmaster

  ความคิดเห็นที่ 7

เป็นผลงานที่ส่งเสริมในหน่วยการเรียนรู้และช่วยให้นักเรียนเข้าใจบทเรียนมากขึ้นและทดสอบวัดความรู้ได้ด้วยตนเอง

วันที่โพสต์ [1 ส.ค. 2559 เวลา 15:02 น.] ไอพี : [180.183.234.57] หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 

โพสต์โดย

คุณ เข่ง

  ความคิดเห็นที่ 8

ขอชื่นชม เป็นผลงานที่ดีสามารถพัฒนาการเรียนรู้ โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน และเป็นแบบอย่างในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีความเหมาะสมในการนำไปใช้ต่อไป

วันที่โพสต์ [1 ส.ค. 2559 เวลา 15:34 น.] ไอพี : [182.232.38.140] หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 

โพสต์โดย

คุณ .dong

  ความคิดเห็นที่ 9

เป็นผลงานที่น่าสนใจค่ะ เหมาะที่จะนำมาพัฒนานักเรียนในด้านการเรียน และเป็นแนวทางในการนำไปพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

วันที่โพสต์ [1 ส.ค. 2559 เวลา 16:23 น.] ไอพี : [101.51.38.238] หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 

โพสต์โดย

คุณ MrBig

  ความคิดเห็นที่ 10

เป็นผลงานที่น่าสนใจเป็นสื่อการเรียนการเรียนการสอนที่ดีมาก สามารถนำมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน และเป็นแนวทางในการนำไปพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

วันที่โพสต์ [1 ส.ค. 2559 เวลา 19:46 น.] ไอพี : [101.51.47.187] หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 

โพสต์โดย

คุณ Kaewtoo

  ความคิดเห็นที่ 11

เป็นงานที่มีประโยชน์ต่อวงการศึกษาค่ะ ขอบคุณค่ะ

วันที่โพสต์ [1 ส.ค. 2559 เวลา 20:24 น.] ไอพี : [192.168.2.105, 61.19] หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 

โพสต์โดย

คุณ เบียร์

  ความคิดเห็นที่ 12

เป็นบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่มีคุณภาพ น่าสนใจ เหมาะกับผู้เรียน ช่วยในการเรียนรู้ของนักเรียนได้เป็นอย่างดี

ขอชื่นชมครับ

วันที่โพสต์ [2 ส.ค. 2559 เวลา 04:52 น.] ไอพี : [1.46.167.60] หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 

โพสต์โดย

คุณ ตอง

  ความคิดเห็นที่ 13

เป็นนวตกรรมที่น่าสนใจ เหมาะสมในการนำไปใช้เป็นสื่อในการจัดการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้

วันที่โพสต์ [2 ส.ค. 2559 เวลา 05:53 น.] ไอพี : [223.204.18.245] หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 

โพสต์โดย

คุณ suphitsara_way

  ความคิดเห็นที่ 14

เป็นผลงานที่น่าสนใจ ตอบโจทย์ความต้องการต่อพัฒนาการการเรียนรู้ของผู้เรียน สามารถนำไปใช้งานจริง ขอชื่นชมคุณครูและเป็นกำลังใจที่จะพัฒนาให้เท่าทันเทคโนโลยี เพื่อเป็นแนวทางในการนำไปพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ

วันที่โพสต์ [2 ส.ค. 2559 เวลา 11:54 น.] ไอพี : [192.168.22.24, 61.19] หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 

โพสต์โดย

คุณ แอน

  ความคิดเห็นที่ 15

เป็นสื่อการเรียนการสอนที่ดีมากค่ะ เหมาะสมกับวัยของนักเรียน สามารถนำไปประยุกต์ใข้ได้จริง น่าสนใจและเป็นแนวทางในการนำไปพัฒนาในการจะดการเรียนการสอนได้

ขอชื่นชมค่ะ....

วันที่โพสต์ [2 ส.ค. 2559 เวลา 13:02 น.] ไอพี : [61.19.30.70] หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 

โพสต์โดย

คุณ ครูหนึ่ง

  ความคิดเห็นที่ 16

เป็นสื่อการเรียนการสอนที่ดี เหมาะสม สามารถนำไปประยุกต์ใข้ได้จริง น่าสนใจและเป็นแนวทางในการนำไปพัฒนาในการจะการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี

วันที่โพสต์ [4 ส.ค. 2559 เวลา 16:03 น.] ไอพี : [182.232.78.124] หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 

โพสต์โดย

คุณ นง

  ความคิดเห็นที่ 17

ขอชื่นชมค่ะ เป็นผลงานที่มีคุณค่า สามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

วันที่โพสต์ [5 ส.ค. 2559 เวลา 19:25 น.] ไอพี : [118.175.237.231] หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 

โพสต์โดย

คุณ iMath

  ความคิดเห็นที่ 18

ผลงานน่าสนใจมากครับ ออกแบบได้สวยงามมาก ดึงดูดให้ผู้เรียนสนใจเนื้อหา

วันที่โพสต์ [6 ส.ค. 2559 เวลา 14:44 น.] ไอพี : [27.145.136.79] หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 

โพสต์โดย

คุณ punthong

  ความคิดเห็นที่ 19

เป็นผลงานที่ดีมากค่ะ เป็นประโยชน์กับนักเรียนและผู้ที่สนใจศึกษา ขอชื่นชมคุณครูค่ะที่ได้สร้างผลงานที่ดีขึ้นมาใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้

วันที่โพสต์ [23 ส.ค. 2559 เวลา 18:55 น.] ไอพี : [180.180.65.44] หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 

โพสต์โดย

คุณ ครูพิมพ์

  ความคิดเห็นที่ 20

เป็นผลงานที่ดี มีประโยชน์ต่อนักเรียนมากค่ะ

วันที่โพสต์ [29 ส.ค. 2559 เวลา 17:44 น.] ไอพี : [58.9.233.161] หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 

โพสต์โดย

คุณ -

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 96,651 ครั้ง
การปฐมพยาบาลแผลถูกแมงป่องต่อย ตะขาบหรือแมงมุมกัด
การปฐมพยาบาลแผลถูกแมงป่องต่อย ตะขาบหรือแมงมุมกัด

เปิดอ่าน 8,048 ครั้ง
"รื้อโรงเรียน" ข้อถกเถียงเชิงนโยบายกับเหตุผลทางภูมิศาสตร์ (ชมคลิป)
"รื้อโรงเรียน" ข้อถกเถียงเชิงนโยบายกับเหตุผลทางภูมิศาสตร์ (ชมคลิป)

เปิดอ่าน 45,410 ครั้ง
โดราเอมอน : ตัวละครจากการ์ตูนโดราเอมอน
โดราเอมอน : ตัวละครจากการ์ตูนโดราเอมอน

เปิดอ่าน 13,697 ครั้ง
น้ำส้มคั้นที่คุณดื่ม...จริงหรือปลอม?
น้ำส้มคั้นที่คุณดื่ม...จริงหรือปลอม?

เปิดอ่าน 8,632 ครั้ง
ตาดีดี ลองดูซิ "กูเกิ้ล" ปรับโลโก้ใหม่ตรงไหน เขาบอกว่ามีการเขยื้อนองศา เพื่อให้สมดุลย์ ?
ตาดีดี ลองดูซิ "กูเกิ้ล" ปรับโลโก้ใหม่ตรงไหน เขาบอกว่ามีการเขยื้อนองศา เพื่อให้สมดุลย์ ?

เปิดอ่าน 102,822 ครั้ง
เมลามีน คืออะไร?
เมลามีน คืออะไร?

เปิดอ่าน 8,261 ครั้ง
"กูเกิ้ล"ผุดนวัตกรรม แว่นเสมือนจริง-รถอัตโนมัติ!
"กูเกิ้ล"ผุดนวัตกรรม แว่นเสมือนจริง-รถอัตโนมัติ!

เปิดอ่าน 9,136 ครั้ง
มติ ครม. เห็นชอบลงทะเบียนซิมเติมเงิน-ฟรี Wi-Fi เป็นวาระแห่งชาติ
มติ ครม. เห็นชอบลงทะเบียนซิมเติมเงิน-ฟรี Wi-Fi เป็นวาระแห่งชาติ

เปิดอ่าน 9,879 ครั้ง
เคล็บลับอร่อยได้ดังใจ แต่..ไม่อ้วน
เคล็บลับอร่อยได้ดังใจ แต่..ไม่อ้วน

เปิดอ่าน 41,211 ครั้ง
Adjectives - Determiners
Adjectives - Determiners

เปิดอ่าน 31,054 ครั้ง
หลวงประจักษ์ศิลปาคม นักรบคู่พระราชหฤทัยพระพุทธเจ้าหลวง
หลวงประจักษ์ศิลปาคม นักรบคู่พระราชหฤทัยพระพุทธเจ้าหลวง

เปิดอ่าน 11,673 ครั้ง
รักต้องเปิด (แน่นอก ) เวอร์ชั่นนี้ ฮาระเบิดระเบ้อ!
รักต้องเปิด (แน่นอก ) เวอร์ชั่นนี้ ฮาระเบิดระเบ้อ!

เปิดอ่าน 6,030 ครั้ง
10 เทคนิค ฝึกพูดภาษาอังกฤษให้คล่อง สำเนียงเป๊ะ!
10 เทคนิค ฝึกพูดภาษาอังกฤษให้คล่อง สำเนียงเป๊ะ!

เปิดอ่าน 34,085 ครั้ง
ปลิงหรือทากกัด
ปลิงหรือทากกัด

เปิดอ่าน 13,919 ครั้ง
หมอเตือนเชื้อปนเปื้อน"ข้าวมันไก่"ถึงตาย ระบุ ทั้งเนื้อไก่และเลือดไก่บูดเน่าได้ง่าย
หมอเตือนเชื้อปนเปื้อน"ข้าวมันไก่"ถึงตาย ระบุ ทั้งเนื้อไก่และเลือดไก่บูดเน่าได้ง่าย

เปิดอ่าน 29,401 ครั้ง
ครูให้การบ้านแต่งโคลงสี่สุภาพ นร.ออกมาเป็นมินเนี่ยน... !?
ครูให้การบ้านแต่งโคลงสี่สุภาพ นร.ออกมาเป็นมินเนี่ยน... !?
เปิดอ่าน 8,988 ครั้ง
จดหมายฉบับที่ 80 ถึงนายกรัฐมนตรี เรื่อง Active Learning ทางรอดของการศึกษาไทยในศตวรรษที่ 21
จดหมายฉบับที่ 80 ถึงนายกรัฐมนตรี เรื่อง Active Learning ทางรอดของการศึกษาไทยในศตวรรษที่ 21
เปิดอ่าน 12,137 ครั้ง
อยากเพิ่มหรือลดน้ำหนัก... 10 สีนี้ช่วยได้นะ
อยากเพิ่มหรือลดน้ำหนัก... 10 สีนี้ช่วยได้นะ
เปิดอ่าน 13,386 ครั้ง
11 วิธีปรับตัวเองให้เป็นคนรักงาน
11 วิธีปรับตัวเองให้เป็นคนรักงาน
เปิดอ่าน 10,400 ครั้ง
คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครื่องมือวัด
เครื่องมืออุตสาหกรรม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ