ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รูปแบบการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน ที่มีประสิทธิผลโดยใช้กิจกรรมลูกเสือ

ชื่อเรื่อง รูปแบบการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน

ที่มีประสิทธิผลโดยใช้กิจกรรมลูกเสือ โรงเรียนบ้านเหมืองแบ่ง

ผู้วิจัย อิทธินันท์ ยายอด

คำสำคัญ การบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนที่มีประสิทธิผล

ปีการศึกษา 2558

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อศึกษาองค์ประกอบของรูปแบบการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนที่มีประสิทธิผลโดยใช้กิจกรรมลูกเสือ โรงเรียนบ้านเหมืองแบ่ง 2) เพื่อสร้างรูปแบบการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณลักษณะ อันพึงประสงค์ของนักเรียนที่มีประสิทธิผลโดยใช้กิจกรรมลูกเสือ โรงเรียนบ้านเหมืองแบ่ง 3) เพื่อทดลองใช้และเพื่อประเมิน รูปแบบการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนที่มีประสิทธิผลโดยใช้กิจกรรมลูกเสือ โรงเรียนบ้านเหมืองแบ่ง 4) เพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนที่มีประสิทธิผลโดยใช้กิจกรรมลูกเสือ โรงเรียนบ้านเหมืองแบ่ง

วิธีการวิจัยมี 4 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาองค์ประกอบของรูปแบบการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนที่มีประสิทธิผลโดยใช้กิจกรรมลูกเสือ โรงเรียนบ้านเหมืองแบ่ง โดยการสังเคราะห์เอกสาร แนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และโดยการสัมภาษณ์ ผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 7 คน ขั้นตอนที่ 2 การสร้างรูปแบบการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนที่มีประสิทธิผลโดยใช้กิจกรรมลูกเสือ โรงเรียนบ้านเหมืองแบ่ง โดยการสนทนากลุ่มผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 10 คน ขั้นตอนที่ 3 การทดลองใช้และการประเมินรูปแบบการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนที่มีประสิทธิผลโดยใช้กิจกรรมลูกเสือ โรงเรียนบ้านเหมืองแบ่ง ที่โรงเรียนบ้านเหมืองแบ่ง ตำบลวังบาล อำเภอ หล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ มี 2 ส่วน คือ 1) ผลการทดลองใช้รูปแบบโดยการสอบถามความคิดเห็นระดับการปฏิบัติงานตามรูปแบบจากครูผู้สอน จำนวน 6 คน 2) ผลการประเมินผลการใช้รูปแบบโดยใช้ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์นักเรียนเปรียบเทียบระหว่างปีการศึกษา 2557 กับปีการศึกษา 2558 ประเมินความพึงพอใจที่มีต่อรูปแบบจากครูผู้สอนจำนวน 6 คน และประเมินความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมลูกเสือจากนักเรียน จำนวน 44 คน รวม 50 คน ขั้นตอนที่ 4 การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนที่มีประสิทธิผลโดยใช้กิจกรรมลูกเสือ โรงเรียนบ้านเหมืองแบ่ง โดยวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยจากผลการประเมินรายบุคคลในแต่ละคุณลักษณะในภาพรวมทั้งโรงเรียนที่ได้ระดับดีเยี่ยม ร้อยละ 80 ลงมา โดยสอบถามความเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 17 คน พิจารณาให้ข้อเสนอแนะ ปรับปรุง แก้ไขรายการในรูปแบบให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

ผลการวิจัยพบว่า

1. ผลการศึกษาองค์ประกอบการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนที่มีประสิทธิผลโดยใช้กิจกรรมลูกเสือโรงเรียนบ้านเหมืองแบ่ง มี 5 องค์ประกอบหลัก ประกอบด้วย 1) ด้านสภาพแวดล้อมในสถานศึกษา 2) ด้านจิตศึกษาเสริมปัญญาเชิงบวก 3) ด้านสัมพันธภาพที่ดี 4) ด้านตระหนักรู้เห็นคุณค่าตนเองและผู้อื่น 5) ด้านแบบอย่างที่ดี

2. ผลการสร้างรูปแบบการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนที่มีประสิทธิผลโดยใช้กิจกรรมลูกเสือโรงเรียนบ้านเหมืองแบ่ง พบว่า มี 5 องค์ประกอบหลัก ประกอบด้วย 1) ด้านสภาพแวดล้อมในสถานศึกษา มี 4 องค์ประกอบย่อย มีรายการ 14 รายการ 2) ด้านจิตศึกษาเสริมปัญญาเชิงบวก มี 4 องค์ประกอบย่อย มีรายการ 14 รายการ 3) ด้านสัมพันธภาพที่ดี มี 4 องค์ประกอบย่อย มีรายการ 14 รายการ 4) ด้านตระหนักรู้เห็นคุณค่าตนเองและผู้อื่น มี 4 องค์ประกอบย่อย มีรายการ 15 รายการ 5 ) ด้านแบบอย่างที่ดี มี 4 องค์ประกอบย่อย มีรายการ 13 รายการ

3. ผลการทดลองใช้และผลการประเมินรูปแบบการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณลักษณะ อันพึงประสงค์ของนักเรียนที่มีประสิทธิผลโดยใช้กิจกรรมลูกเสือโรงเรียนบ้านเหมืองแบ่ง พบว่า

3.1 ผลการทดลองใช้รูปแบบในภาพรวมครูผู้สอนมีความเห็นว่าการปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุดทุกองค์ประกอบหลัก

3.2 ผลการประเมินผลการใช้รูปแบบ

3.1.1 ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน เปรียบเทียบระหว่างปีการศึกษา 2557 กับ ปีการศึกษา 2558 ในภาพรวมทั้งโรงเรียน นักเรียนได้ระดับคุณภาพดีเยี่ยมเพิ่มขึ้นทุกข้อ ระดับคุณภาพดีลดลงทุกข้อ และระดับคุณภาพผ่านลดลงทุกข้อ สำหรับระดับคุณภาพไม่ผ่านไม่มี

3.2.2 ผลการประเมินความพึงพอใจของครูผู้สอนที่มีต่อรูปแบบ ในภาพรวม ครูผู้สอนมีความพึงพอใจอยู่ระดับมากที่สุดทุกองค์ประกอบหลัก

3.2.3 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมลูกเสือ ในภาพรวมความพึงพอใจของนักเรียนอยู่ระดับมากที่สุด 3 องค์ประกอบหลัก ระดับมาก 2 องค์ประกอบหลัก

4. ผลการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนที่มีประสิทธิผลโดยใช้กิจกรรมลูกเสือโรงเรียนบ้านเหมืองแบ่ง พบว่า ผู้เชี่ยวชาญได้พิจารณาให้ข้อเสนอแนะปรับปรุง แก้ไขรายการในรูปแบบฯ ทั้งสิ้นจำนวน 26 รายการ คือ องค์ประกอบหลักที่ 1 ด้านสภาพแวดล้อมในสถานศึกษา จำนวน 4 รายการ องค์ประกอบหลักที่ 2 ด้านจิตศึกษาเสริมปัญญาเชิงบวก จำนวน 4 รายการ องค์ประกอบหลักที่ 3 ด้านสัมพันธภาพที่ดี จำนวน 4 รายการ องค์ประกอบหลักที่ 4 ด้านตระหนักรู้เห็นคุณค่าตนเองและผู้อื่น จำนวน 10 รายการ และองค์ประกอบหลักที่ 5 ด้านแบบอย่างที่ดี จำนวน 4 รายการ

โพสต์โดย อิท : [10 ส.ค. 2559 เวลา 12:29 น.]
อ่าน [2702] ไอพี : 171.97.75.86
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 35,409 ครั้ง
กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579)
กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579)

เปิดอ่าน 12,719 ครั้ง
บุคลิกภาพที่อาจนำไปสู่โรคร้าย
บุคลิกภาพที่อาจนำไปสู่โรคร้าย

เปิดอ่าน 10,561 ครั้ง
วิเคราะห์ทิศทางการเปิดประตูตามฮวงจุ้ย 7ส.ค.-7ก.ย.
วิเคราะห์ทิศทางการเปิดประตูตามฮวงจุ้ย 7ส.ค.-7ก.ย.

เปิดอ่าน 66,968 ครั้ง
การวาดภาพนกเบื้องต้น
การวาดภาพนกเบื้องต้น

เปิดอ่าน 9,839 ครั้ง
การจัดโต๊ะหมู่บูชา ที่ถูกต้องในพิธีต่างๆ โดยกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม
การจัดโต๊ะหมู่บูชา ที่ถูกต้องในพิธีต่างๆ โดยกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม

เปิดอ่าน 9,966 ครั้ง
ตัวอย่างหนังสือค้ำประกันและแนวทางวิธีปฏิบัติตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
ตัวอย่างหนังสือค้ำประกันและแนวทางวิธีปฏิบัติตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

เปิดอ่าน 10,987 ครั้ง
ผลสำรวจพบคนใช้รถ50%เลือกซื้อรถในใจ
ผลสำรวจพบคนใช้รถ50%เลือกซื้อรถในใจ

เปิดอ่าน 13,585 ครั้ง
ว่าด้วยกรณีมหาวิทยาลัยปิดเปิดเทอมตามอาเซียน??? โดย สุพจน์ เอี้ยงกุญชร
ว่าด้วยกรณีมหาวิทยาลัยปิดเปิดเทอมตามอาเซียน??? โดย สุพจน์ เอี้ยงกุญชร

เปิดอ่าน 33,224 ครั้ง
ภาวะเด็กอ้วน น้ำหนักเกิน ภัยร้ายที่คุณไม่ควรประมาท
ภาวะเด็กอ้วน น้ำหนักเกิน ภัยร้ายที่คุณไม่ควรประมาท

เปิดอ่าน 34,326 ครั้ง
คุณหมอเผย 9 เทคนิคเลี้ยงลูกอย่างไรให้เรียนเก่ง
คุณหมอเผย 9 เทคนิคเลี้ยงลูกอย่างไรให้เรียนเก่ง

เปิดอ่าน 45,992 ครั้ง
กษัตริย์อาร์เธอร์ กับอัศวินโต๊ะกลม
กษัตริย์อาร์เธอร์ กับอัศวินโต๊ะกลม

เปิดอ่าน 13,475 ครั้ง
คู่มือหาความสุข
คู่มือหาความสุข

เปิดอ่าน 8,368 ครั้ง
สกว. แฉอันตรายเส้นก๋วยเตี๋ยว
สกว. แฉอันตรายเส้นก๋วยเตี๋ยว

เปิดอ่าน 37,703 ครั้ง
อาเซียน +3 และ อาเซียน +6 คืออะไร ?
อาเซียน +3 และ อาเซียน +6 คืออะไร ?

เปิดอ่าน 22,851 ครั้ง
วิเคราะห์อำนาจจำแนก
วิเคราะห์อำนาจจำแนก

เปิดอ่าน 14,960 ครั้ง
อาจารย์เฉลิมชัย "ระบบการศึกษาประเทศไทย"
อาจารย์เฉลิมชัย "ระบบการศึกษาประเทศไทย"
เปิดอ่าน 25,669 ครั้ง
Computing Science : วิชาบังคับสำหรับนักเรียน ป.1 ไทย
Computing Science : วิชาบังคับสำหรับนักเรียน ป.1 ไทย
เปิดอ่าน 16,048 ครั้ง
ประกาศศธ. เรื่อง วรรณคดีสำหรับจัดการเรียนการสอนภาษาไทย ตามหลักสูตรแกนกลาง 2551
ประกาศศธ. เรื่อง วรรณคดีสำหรับจัดการเรียนการสอนภาษาไทย ตามหลักสูตรแกนกลาง 2551
เปิดอ่าน 41,388 ครั้ง
ทำได้จริง!!เทคนิคการปลูกกล้วยให้เครือหันออกไปทางทิศเดียวกัน
ทำได้จริง!!เทคนิคการปลูกกล้วยให้เครือหันออกไปทางทิศเดียวกัน
เปิดอ่าน 6,755 ครั้ง
ซูปเปอร์ไฮเวย์การศึกษา
ซูปเปอร์ไฮเวย์การศึกษา

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ