ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
ชุดการเรียนการสอนแบบบูรณาการทักษะภาษาไทย โดยใช้กระบวนการอภิปรายกลุ่มย่อย เรื่องอิเหนา ตอน ศึกกะหมังก

ชุดการเรียนการสอนแบบบูรณาการทักษะภาษาไทย

โดยใช้กระบวนการอภิปรายกลุ่มย่อย (Small Group Discussion)

อิเหนา ตอน ศึกกะหมังกุหนิง

สาระการเรียนรู้ภาษาไทย

รหัสวิชา ท ๓๑๑๐๒

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔

ชุดที่ ๑

เรียนรู้บทนำก่อนเข้าบทเรียน

นางอรอุมา ดิษฐเจริญ

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

โรงเรียนพระทองคำวิทยา อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา

สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

คำนำ

ชุดประกอบการเรียนการสอนชุดที่ ๑ เรียนรู้บทนำก่อนเข้าบทเรียน ชุดนี้เป็นคู่มือการใช้ชุดการเรียนการสอนแบบบูรณาการทักษะภาษาไทยโดยใช้เทคนิคการอภิปรายกลุ่มย่อย (Small Group Discussion) เรื่อง อิเหนา ตอนศึกกะหมังกุหนิง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ เป็นชุดการเรียนการสอนที่จัดทำขึ้นตามหนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน โดยนำสาระที่ ๑ : การอ่าน สาระที่ ๔ : การใช้ภาษาไทย และสาระที่ ๕ : วรรณกรรมและวรรณคดี มาบูรณาการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดการเรียนรู้ที่จะพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ในการจัดการเรียนการสอนนั้นเน้นให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน รู้จักการทำงานเป็นกลุ่ม สนทนาแลกเปลี่ยนข้อมูล กล้าแสดงความคิดเห็น สรุปผลการอภิปราย ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนให้มีประสิทธิภาพ มุ่งให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ทักษะและกระบวนการคิดวิเคราะห์ นำไปสู่การเรียนรู้ด้วยตนเองจนเกิดศักยภาพ สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ยังเป็นประโยชน์ต่อครูที่สามารถนำไปจัดการเรียนรู้หรือเป็นแนวทางในการผลิตสื่อการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ๆ ต่อไป สำหรับเนื้อหาที่นำมาให้ผู้เรียนได้ศึกษาและฝึกฝนนั้นเป็นเนื้อหาที่ปรากฏอยู่ในหนังสือเรียน สาระการเรียนรู้พื้นฐาน ชุดวรรณคดีและวรรณกรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ของกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาวิชาการ

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือการใช้ชุดการเรียนการสอนแบบบูรณาการทักษะภาษาไทยโดยใช้เทคนิคการอภิปรายกลุ่มย่อย (Small Group Discussion) ชุดนี้จะเป็นประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอนของนักเรียนและครูได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สารบัญ

หน้า

คำชี้แจงเกี่ยวกับชุดการเรียนการสอนแบบบูรณาการทักษะภาษาไทย ๑

คำชี้แจงเกี่ยวกับชุดการเรียนการสอนแบบบูรณาการทักษะภาษาไทย ๓

คำแนะนำสำหรับครู ๓

คำแนะนำสำหรับนักเรียน ๖

สาระสำคัญ ๗

มาตรฐานการเรียนและตัวชี้วัด ๗

จุดประสงค์การเรียนรู้ ๘

สาระการเรียนรู้ ๘

ขั้นตอนการใช้ชุดการเรียนการสอน ๙

แบบทดสอบก่อนเรียน ๑๐

บัตรคำชี้แจง ๑๑

บัตรเนื้อหา ๑๓

บัตรเสริมความรู้ ๑๗

บัตรกิจกรรม ๑๙

บัตรเฉลยกิจกรรม ๒๐

บัตรงาน ๒๑

บัตรเฉลยบัตรงาน ๒๒

แบบทดสอบหลังเรียน ๒๓

เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน – หลังเรียน ๒๔

แบบบันทึกคะแนนประจำกลุ่ม ๒๕

เกณฑ์การประเมิน ๒๖

บรรณานุกรม ๒๗

คำชี้แจงเกี่ยวกับการใช้ชุดการเรียนการสอนแบบบูรณาการทักษะภาษาไทย

โดยใช้เทคนิคการอภิปรายกลุ่มย่อย (Small Group Discussion)

๑. ชุดการเรียนการสอนแบบบูรณาการทักษะภาษาไทยโดยใช้เทคนิคการอภิปรายกลุ่มย่อย (Small Group Discussion) เรื่อง อิเหนา ตอนศึกกะหมังกุหนิง ฉบับนี้ใช้ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย รายวิชาภาษาไทย รหัสวิชา ท ๓๑๑๐๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔

๒. ชุดการเรียนการสอนแบบบูรณาการทักษะภาษาไทยโดยใช้เทคนิคการอภิปรายกลุ่มย่อย (Small Group Discussion) เรื่อง อิเหนา ตอนศึกกะหมังกุหนิง ฉบับนี้ ประกอบด้วย

๒.๑ คำชี้แจงเกี่ยวกับการใช้ ชุดการเรียนการสอน

๒.๒ คำแนะนำสำหรับครู

๒.๓ คำแนะนำสำหรับนักเรียน

๒.๔ สาระสำคัญ

๒.๕ มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด

๒.๖ จุดประสงค์การเรียนรู้

๒.๗ สาระการเรียนรู้

๒.๘ ขั้นตอนการใช้ชุดการเรียนการสอน

๒.๙ สื่อการเรียนการสอน

- แบบทดสอบก่อนเรียน

- บัตรคำชี้แจง

- บัตรเนื้อหา

- บัตรกิจกรรม

- บัตรเฉลยกิจกรรม

- บัตรงาน

- บัตรเฉลยบัตรงาน

- แบบทดสอบหลังเรียน

- เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน – หลังเรียน

- แบบบันทึกคะแนนประจำกลุ่ม

- เกณฑ์การประเมิน

๒.๑๐ การประเมินผล

- คะแนนบัตรงาน

- คะแนนแบบทดสอบก่อนเรียน – หลังเรียน

๓. ชุดการเรียนการสอนแบบบูรณาการทักษะภาษาไทยโดยใช้เทคนิคการอภิปรายกลุ่มย่อย (Small Group Discussion) เรื่อง อิเหนา ตอนศึกกะหมังกุหนิง ใช้เวลาในการจัดการเรียนการสอน ๑๓ ชั่วโมง แบ่งเนื้อหาออกเป็น ๙ ชุด ประกอบด้วย

ชุดที่ ๑ เรียนรู้บทนำก่อนเข้าบทเรียน

ชุดที่ ๒ ออกเสียงไพเราะทำนองเสนาะ

ชุดที่ ๓ ค้นหาคำศัพท์เข้าใจเนื้อเรื่อง

ชุดที่ ๔ การแปลความตีความและขยายความ

ชุดที่ ๕ กลวิธีการประพันธ์

ชุดที่ ๖ คำราชาศัพท์ควรจำ

ชุดที่ ๗ ระดับภาษาน่ารู้

ชุดที่ ๘ อิทธิพลของภาษาต่างประเทศ

ชุดที่ ๙ อ่านแล้วคิดพินิจคุณค่า

บัตรกิจกรรมที่ ๑

เรื่อง เรียนรู้บทนำก่อนเข้าบทเรียน (อิเหนา ตอนศึกกะหมังกุหนิง)

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

บัตรเฉลยกิจกรรมที่ ๑

เรื่อง เรียนรู้บทนำก่อนเข้าบทเรียน (อิเหนา ตอนศึกกะหมังกุหนิง)

โพสต์โดย อร : [15 ส.ค. 2559 เวลา 18:41 น.]
อ่าน [2778] ไอพี : 1.1.182.131
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com

แนวข้อสอบท้องถิ่น
แนวข้อสอบ กพ


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ