ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
แบบรายงานนวัตกรรมที่เป็นเลิศ (BEST PRACTICE) โรงเรียนในฝัน ปี 2559

แบบรายงานนวัตกรรมที่เป็นเลิศ (BEST PRACTICE) โรงเรียนในฝัน ปี 2559

ชื่อผลงาน รูปแบบการบริหาร TS2D Management พัฒนาสู่ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

ชื่อเจ้าของผลงาน นางสาวกานดา หงษ์เวียงจันทร์

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

โรงเรียนศาลาตึกวิทยา อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

สังกัดสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9

1. ความสำคัญของงาน

ความเป็นมาและสภาพปัญหา

โรงเรียนศาลาตึกวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จังหวัดนครปฐม โดยจัดการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย ปัจจุบันมีจำนวนนักเรียน 588 คน ครูผู้สอน 35 คน ในการจัดการศึกษาที่ผ่านพบว่า ยังไม่ประสบผลตามเป้าหมาย และพันธกิจเท่าที่ควรโดยเฉพาะอย่างยิ่งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ต่ำกว่าระดับประเทศทุกรายวิชา ครูใช้สื่อการสอนแบบเดิม ๆ ไม่ทันสมัย นักเรียนเบื่อหน่ายในการเรียน สภาพแวดล้อมภูมิทัศน์ แหล่งเรียนรู้ เสื่อมโทรม บรรยากาศไม่กระตุ้นให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ ขาดการส่งเสริมการจัดกิจกรรมด้านอาชีพ กิจกรรมโครงงาน กิจกรรมพัฒนาทักษะที่จำเป็นต่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 จึงมีความจำเป็นเร่งด่วนที่ฝ่ายบริหารต้องปรับปรุงแก้ไขโดยด่วน ผู้รายงานในฐานะรองผู้อำนวยการสถานศึกษา จึงได้นำนวัตกรรมการบริหารที่สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มาใช้เพื่อให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายท้าทายความสามารถของนักเรียน ส่งเสริมให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง จัดแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อกับผู้เรียนทั้งในและนอกห้องเรียน โดยการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนแบบบูรณาการทั้งในด้านการกระตุ้นสมองของผู้เรียนด้วยการเรียนรู้แบบ Active Learning และการเรียนรู้แบบคิดวิเคราะห์ (Critical Thinking) ใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการจัดการเรียนการสอน บรรยากาศทางกายภาพและด้านสังคมที่เอื้อต่อการทำงานทั้งฝ่ายบริหารและฝ่ายปฏิบัติการเพื่อให้การจัดการศึกษาบรรลุเป้าหมายของหลักสูตร นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐาน

จุดประสงค์

1. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการ พัฒนาคุณภาพของผู้เรียนที่เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน

2. เพื่อให้การบริหารสถานศึกษาและพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 อย่างมีประสิทธิภาพ

3. เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21

เป้าหมาย

1) เป้าหมายเชิงปริมาณ นักเรียนโรงเรียนศาลาตึกวิทยา จำนวน 588 คน ครูและบุคลากร จำนวน 35 คน มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

2) เป้าหมายเชิงคุณภาพ สถานศึกษาได้นวัตกรรมที่มีคุณภาพสามารถการบริหารจัดการ พัฒนาคุณภาพของผู้เรียนได้อย่างเหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน

ขั้นตอนการดำเนินงาน

1. การออกแบบนวัตกรรม 1) ศึกษาสภาพปัญหา และอุปสรรคในการบริหารงานโรงเรียน

2) วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการศึกษา และศึกษาแนวทางการบริหารการจัดการศึกษาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน

3) สร้างรูปแบบการบริหารที่เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน

4) การลงมือปฏิบัติการบริหาร TS2D Management พัฒนาสู่ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

5) การประเมินผลโดยการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรต่อการบริหารแบบ TS2D Management พัฒนาสู่ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ศึกษาปัญหาอุปสรรค จุดบกพร่องที่ต้องปรับปรุงแก้ไขในการบริหารจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนแบบ TS2D Management พัฒนาสู่ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

2. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 1) สำรวจสภาพปัจจุบัน ปัญหา และความต้องการ

2) ประชุมชี้แจงแนวทางการนำรูปแบบการบริหาร TS2D Management พัฒนาสู่ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

3) ศึกษาแนวคิดหลักการของการบริหารแบบเสริมพลังอำนาจ (Empowerment) และแนวคิดการบริหารคุณภาพ TQM 4) กำหนดออกแบบนวัตกรรมในการบริหารคุณภาพของสถานศึกษา 5) กำหนดเป้าหมาย วัตถุประสงค์ และรูปแบบการบริหาร TS2D Management พัฒนาสู่ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

6) แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 7) นำรูปแบบการบริหาร TS2D Management พัฒนาสู่ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ไปปฏิบัติ

8) นิเทศ กำกับติดตามประเมินผลรูปแบบการบริหาร TS2D Management พัฒนาสู่ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

9) ปรับปรุงและพัฒนา โดยการนำรูปแบบการบริหาร TS2D Management พัฒนาสู่ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ศึกษาปัญหาและอุปสรรคเพื่อสะท้อนผลการปฏิบัติงานและนำไปปรับปรุงในปีต่อไป

ประสิทธิภาพของการดำเนินงาน

T = Taking Stock หมายถึง การเก็บรวบรวมข้อมูล โดยการตรวจสอบสภาพปัจจุบัน ความพร้อมของโรงเรียนทั้งองค์กร รวมถึงการวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็งของโรงเรียน การวิเคราะห์หลักสูตร วิเคราะห์ความต้องการของผู้เรียนและชุมชน รวมทั้งวิเคราะห์การจัดองค์กร โครงสร้างการบริหารและกำหนดภารกิจของครูบุคลากรที่ผ่านมาว่าเหมาะสม หรือมีปัญหาอุปสรรคมากน้อยเพียงใด

S = Setting Goals หมายถึง การกำหนดเป้าหมายที่ต้องการบรรลุผล โดยการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ที่สอดคล้องกับหลักการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 จากนั้นกำหนดทิศทางและวัตถุประสงค์ของแผนงานโครงการทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ด้วยวิธีการระดมสมองซึ่งมีลักษณะบรรยากาศแบบประชาธิปไตย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน จนได้เป้าหมายที่ทุกคนเห็นสอดคล้องกันหรือเป็นเป้าหมายที่สำคัญที่ต้องการจะบรรลุ

D = Developing Strategies หมายถึง การพัฒนากลยุทธ์เพื่อปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมาย โดยทุกคนมีส่วนร่วมในโครงการช่วยกันรับผิดชอบในการเลือกและพัฒนากลยุทธ์การจัดการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21 เพื่อให้กิจกรรมโครงการดำเนินประสบผลสำเร็จ

D = Documenting Progress หมายถึง การจัดหาหลักฐานที่แสดงถึงความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน เป็นขั้นตอนที่ดำเนินการเพื่อให้เกิดการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการ การรายงานผลการพัฒนาการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และแนวทางในการปรับปรุงการบริหารเพื่อพัฒนากิจกรรมโครงการให้สามารถปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมาย กลยุทธ์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จากนั้น นำผลการประเมินมากำหนดแนวทางการพัฒนารูปแบบการบริหาร TS2D Management พัฒนาสู่ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพื่อให้ได้ข้อมูลย้อนกลับการพัฒนาครั้งต่อไป

อย่างไรก็ตามการนำรูปแบบการบริหาร TS2D Management พัฒนาสู่ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 นั้น ในการดำเนินงานต้องควบคุมคุณภาพด้วยระบบ TQM และผู้บริหารจะต้องสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานอย่างหลากหลาย เช่น การให้เกียรติยกย่องชมเชย ทั้งโดยส่วนตัวและเปิดเผยที่สาธารณะ ให้โอกาสในการพัฒนาตนเอง ส่งเสริมให้มีความก้าวหน้าในวิชาชีพ เปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและรับฟังความคิดเห็นของผู้ร่วมงาน ส่งเสริมให้มีการพัฒนาความรู้ ในโอกาสต่าง ๆตามความสนใจ ซึ่งขวัญกำลังใจถือเป็นสิ่งสำคัญในการปฏิบัติงาน ทุกหน่วยงาน ถ้าทุกคนมีขวัญกำลังใจดี เข้มแข็งและมีแรงจูงใจในการทำงาน ก็จะทำให้การปฏิบัติงานราบรื่นมีประสิทธิภาพ

ผลการดำเนินงาน

1. ผลที่เกิดขึ้นตามจุดประสงค์

1) รูปแบบการบริหาร TS2D Management พัฒนาสู่ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มีลักษณะการบริหารจัดการที่เป็นสากลไม่ซับซ้อนยุ่งยาก สามารถนำรูปแบบนี้ไปใช้ได้ทุกแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เป็นรูปแบบการบริหารจัดการที่ง่าย แต่สามารถทำให้บุคลากรมีการประสานความร่วมมือในการทำงานได้อย่างทั่วถึงด้วยการเสริมพลัง ผู้ปฏิบัติงานมีโอกาสประสบความสำเร็จในการปฏิบัติงานสูง และลดความขัดแย้งที่ก่อให้เกิดผลเสียในการทำงานได้เป็นอย่างดี

2) ผู้บริหารสามารถมอบหมายงานให้บุคลากรตามความถนัดและตามความรู้ความสามารถ

3) ผู้บริหารส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูมีส่วนร่วม และมีการทำงานเป็นทีมในทุกโครงการ/กิจกรรม ทั้งนี้เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเต็มตามศักยภาพ

4) มีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ ครบวงจร มีขั้นตอน การทำงานที่ชัดเจน มีการพัฒนาครูในด้านความรู้ ความสามารถ และทักษะในการปฏิบัติงาน รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพด้านอื่น ๆ อย่างคลอบคลุม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การดำเนินงานราบรื่นมีประสิทธิภาพ

5) ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานมีการสื่อสารโดยตรงช่วยให้เกิดปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกันไม่มีความขัดแย้งที่เป็นอุปสรรคในการทำงาน

6) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น

2. ผลสัมฤทธิ์ของงาน

1) สามารถแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียนได้ตรงตามจุดประสงค์และเป้าหมายในการปฏิบัติงาน

2) สามารถตรวจสอบ กำกับติดตาม และดูแลการทำงานของบุคลากรได้โดยที่ไม่รู้สึกอึดอัด สงสัย หวาดระแวงหรือเคลือบแคลงใจในการทำงาน

3) ทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาของโรงเรียน ทั้งผู้บริหาร ครู บุคลากร คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองนักเรียน ชุมชน องค์กรส่วนท้องถิ่น ให้ความร่วมมือช่วยเหลือในการบริหารจัดการสถานศึกษาเป็นอย่างดี 4) นักเรียนสามารถคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ มีทักษะชีวิตสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดีจากกิจกรรมโครงการที่ดำเนินงานตามรูปแบบ

5) นักเรียนมีการพัฒนาทั้งด้านวิชาการ คุณธรรมจริยธรรม ทักษะในการประกอบอาชีพตามความถนัดและสนใจที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21

บทเรียนที่ได้รับ

1) การบริหารแบบ TS2D Management ควรมีการส่งเสริมด้านการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดการศึกษา

2) การบริหารแบบ TS2D Management ควรส่งเสริมด้านทักษะการอ่าน การเขียน ภาษาอังกฤษ การคิดคำนวณ เพิ่มขึ้นเพื่อให้นักเรียนมีความมั่นใจและกล้าแสดงออก

3) การบริหารแบบ TS2D Management ควรมีการสนับสนุนทรัพยากรให้เพียงพอต่อการดำเนินกิจกรรมตามโครงการเนื่องจากจะทำให้การดำเนินงานขาดความต่อเนื่อง ส่งผลต่อความสำเร็จได้ยาก

4) ผู้บริหารสถานศึกษาควรให้ความสำคัญกับการประสานความสำคัญระหว่างโรงเรียนกับชุมชน องค์กรภาครัฐ

โพสต์โดย : [16 ส.ค. 2559 เวลา 20:24 น.]
อ่าน [2076] ไอพี : 180.183.81.60
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com

แนวข้อสอบท้องถิ่น
แนวข้อสอบ กพ


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ