ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การประเมินโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม จังหวัดอุบลราชธานี

บทคัดย่อ

ชื่อผลงาน : การประเมินโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม

จังหวัดอุบลราชธานี

ชื่อผู้รายงาน : วัฒนา เตชะโกมล

ปีที่ประเมิน : 2557

รายงานการประเมินโครงการโรงเรียนวิถีพุทธของโรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม จังหวัดอุบลราชธานีมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อประเมินบริบทของโครงการเกี่ยวกับหลักการและวัตถุประสงค์ของโครงการ ความสอดคล้องของโครงการกับนโยบายของโรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม 2) เพื่อประเมินปัจจัยนำเข้าของโครงการเกี่ยวกับความเหมาะสมของปัจจัยนำเข้าที่กำหนดไว้ ได้แก่บุคลากรงบประมาณวัสดุอุปกรณ์ อาคารสถานที่และการบริหารจัดการ3) เพื่อประเมินประสิทธิภาพของกระบวนการดำเนินงานตามโครงการเกี่ยวกับความร่วมมือของคณะทำงานและผู้เกี่ยวข้อง ปฏิทินการปฏิบัติงาน บทบาทหน้าที่ ขั้นตอน จุดเด่น จุดด้อย การนิเทศติดตามผลและสิ่งที่ต้องแก้ไขในการดำเนินงาน 4) เพื่อประเมินผลผลิตของโครงการเกี่ยวกับพฤติกรรมคุณธรรมจริยธรรมที่เกิดกับผู้เรียนจากการพัฒนาตามหลักภาวนา 4 5)เพื่อประเมินผลกระทบของโครงการโรงเรียนวิถีพุทธที่มีต่อบ้าน วัด โรงเรียนซึ่งได้แก่ประโยชน์และผลดีของการดำเนินการตามโครงการโรงเรียนวิถีพุทธที่มีต่อบ้าน วัด โรงเรียนกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ คณะกรรมการบริหารโครงการ จำนวน 5 คนครู อาจารย์ ที่เกี่ยวข้องหรือผู้รับผิดชอบในแต่ละกิจกรรมจำนวน 19 คนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 12 คนคณะกรรมการติดตามและประเมินผล จำนวน 19 คนผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 206 คนนักเรียน จำนวน 206 คนรวมกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 467 คน ได้มาโดยใช้ตารางเครซี่และมอร์แกน และการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ โดยใช้รูปแบบการประเมินแบบซิป(CIPP Model) เป็นกรอบในการประเมินโครงการทั้ง 5 ด้าน คือ ด้านบริบท ด้านปัจจัยเบื้องต้น ด้านกระบวนการ ด้านผลผลิต และด้านผลกระทบค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามแบบสอบถาม เท่ากับ 0.975, 0.988, 0.985 และ 0.982ตามลำดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการประเมินสรุปได้ดังนี้

1. บริบทของโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม จังหวัดอุบลราชธานี ในภาพรวมมีความสอดคล้องอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีความสอดคล้องมากที่สุด คือ ความสอดคล้องของโครงการกับนโยบายของโรงเรียน รองลงมา คือ ความสอดคล้องของนโยบายโรงเรียนวิถีพุทธ กับนโยบายคุณธรรมนำความรู้ของรัฐบาล

2. ปัจจัยนำเข้าของโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม จังหวัดอุบลราชธานี ในภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มีความเหมาะสมมากที่สุด คือ ด้านวัสดุอุปกรณ์ ข้อที่มีความเหมาะสมมากที่สุด คือ สถานที่ดำเนินโครงการมีความเหมาะสมและสถานที่ดำเนินโครงการสะอาด ปลอดภัย รองลงมา คือ ด้านการบริหารจัดการ ข้อที่มีความเหมาะสมมากที่สุดคือ มีระบบการบริหารภายในโรงเรียนเป็นระบบ เอื้ออำนวยต่อการดำเนินกิจกรรมตามแนวทางโรงเรียนวิถีพุทธ

3. ประสิทธิภาพของกระบวนการดำเนินงานของโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม จังหวัดอุบลราชธานี ในภาพรวมมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดคือ ด้านการจัดการเรียนรู้ ข้อที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด คือ โรงเรียนจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนรอบด้านอย่างสมดุล สมบูรณ์ทั้งด้านกาย ด้านพัฒนาการทางสังคม ด้านจิตใจและปัญญา รองลงมา คือด้านกิจกรรมพื้นฐานตามแนวทางวิถีพุทธ ข้อที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด คือจัดกิจกรรมเสริมเนื้อหาสาระตามหลักสูตรต่อเนื่องสม่ำเสมอ

4. ผลผลิตของโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม จังหวัดอุบลราชธานี ในภาพรวมมีความสำเร็จอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านที่มีผลสำเร็จมากที่สุด คือ ด้านพัฒนาการทางจิต ข้อที่สำเร็จมากที่สุดคือ นักเรียนปฏิบัติตนต่อพ่อแม่ ครู ญาติผู้ใหญ่ด้วยความเคารพ มีความกตัญญูรู้คุณ ตอบแทนคุณ รองลงมา คือ นักเรียนทำงานและเรียนรู้อย่างตั้งใจ อดทน ขยันหมั่นเพียร

5. ด้านผลกระทบของโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม จังหวัดอุบลราชธานี ในภาพรวมมีอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านที่มีผลกระทบมากที่สุดคือด้านผลกระทบต่อโรงเรียน ข้อที่มีผลกระทบมากที่สุดคือ นักเรียนมีการพัฒนาตนเองเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เพื่อนๆและคนในครอบครัว รองลงมาคือ บุคลากรในโรงเรียนมีความสามัคคีในการปฏิบัติงานมากขึ้น

โพสต์โดย วัฒน์ : [23 ส.ค. 2559 เวลา 15:13 น.]
อ่าน [2166] ไอพี : 101.51.208.143
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com

แนวข้อสอบท้องถิ่น
แนวข้อสอบ กพ


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ