ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานการใช้แบบฝึกทักษะพัฒนาการสื่อสารและการสืบค้นภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

รายงานการใช้แบบฝึกทักษะพัฒนาการสื่อสารและการสืบค้นภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ผู้วิจัย นายจักรกฤษ การประชิต

ปีการศึกษา 2558

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะพัฒนาการสื่อสารและการสืบค้นภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80 / 80 เปรียบเทียบคะแนนระหว่างเรียนและหลังเรียนของผู้เรียน เปรียบเทียบคะแนนหลังเรียนของผู้เรียนเมื่อเทียบกับเกณฑ์ที่กำหนดไว้ที่ร้อยละ 80 และศึกษาและเปรียบเทียบความพึงพอใจของของผู้เรียนเมื่อเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะพัฒนาการสื่อสารและการสืบค้นภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาล 2 (แม่ต๋ำดรุณเวทย์) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 มีจำนวน 3 ห้องเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 มีจำนวน 1 ห้องเรียน ทั้งหมดมีจำนวน 4 ห้อง มีผู้เรียนรวมจำนวนทั้งหมด 108 คน

กลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการทดลองครั้งนี้ ผู้วิจัยเลือกกลุ่มทดลองแบบเจาะจง (Purposive sampling) คือผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 จำนวนผู้เรียน 24 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาได้แก่แบบฝึกทักษะพัฒนาการสื่อสารและการสืบค้นภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบฝึกทักษะพัฒนาการสื่อสารและการสืบค้นภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่เป็นข้อสอบวัดความรู้ ทั้งหมดจำนวน 40 ข้อ แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะพัฒนาการสื่อสารและการสืบค้นภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ โดยผู้เชี่ยวชาญจำนวน 3 ท่าน เก็บรวบรวมข้อมูลในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2557 ถึงเดือนมกราคม 2557และภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2558 ถึงเดือนมกราคม 2559 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติความถี่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานร้อยละ ค่าความเชื่อมั่น ค่าสัมประสิทธิ์ของความแปรผัน

ผลการวิจัยพบว่า

1. คะแนนเฉลี่ยระหว่างเรียน- หลังเรียนของผู้เรียนเมื่อเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะพัฒนาการสื่อสารและการสืบค้นภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 มีประสิทธิภาพเฉลี่ยเท่ากับ 88.99/85.00 มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ที่ 80/80 เป็นไปตามสมมติฐานที่วางไว้ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าแบบฝึกทักษะพัฒนาการสื่อสารและ การสืบค้นภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่สร้างขึ้นได้ปรึกษากับผู้รู้ที่มีความรู้ ด้านหลักสูตรที่นำมาออกแบบการเรียนรู้ การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในระดับชั้นต่างๆ และได้รับคำแนะนำและปรับปรุงแก้ไขในด้านการผลิต และผ่านการนำไปทดลองใช้แนะนำมาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง จึงส่งผลให้ผู้เรียนสามารถปฏิบัติตาม

2. คะแนนของผู้เรียนต่อการเรียนโดยการใช้แบบฝึกทักษะพัฒนาการสื่อสารและ การสืบค้นภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 มีคะแนนเฉลี่ยแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน( = 34.00) สูงกว่าก่อนเรียน( =26.88) ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าผู้เรียนได้เรียนรู้เนื้อหาที่ตรงตามหลักสูตรและเหมาะสมกับวัยของผู้เรียน ส่งผลให้ผู้เรียนมีความสนใจและตั้งใจที่จะศึกษาโดยใช้แบบฝึกทักษะฯ และ ยังสามารถเรียนรู้ได้บ่อยครั้งตามความต้องการ และยังช่วยให้ครูผู้สอนมีความสะดวกในการอธิบายเพิ่มเติม หรือ ทบทวนเนื้อหาเมื่อผู้เรียนทำไม่ถูกต้อง ทำให้คะแนนหลังเรียนสูงขึ้นกว่าก่อนเรียน

3. คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนต่อการเรียนโดยการใช้แบบฝึกทักษะพัฒนาการสื่อสารและ การสืบค้นภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 เมื่อเทียบกับเกณฑ์ที่กำหนดไว้ที่ 80 มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยพบว่ามีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 88.99 สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ที่ร้อยละ 80 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า แบบฝึกทักษะพัฒนาการสื่อสารและการสืบค้นภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เป็นสื่อการสอนที่แตกต่างจากแบบฝึกทักษะหรือเอกสารประกอบการสอนอื่นๆที่จำหน่ายทั่วไป ผู้เรียนจึงให้ความสนใจและมีความกระตือรือร้นในการเรียนมากขึ้น มีรายละเอียดที่ผู้เรียนมีความจำเป็นในการใช้ศึกษา และตรงกับความต้องการ ทันสมัยเหมาะกัยวัยและความสามารถของผู้เรียน ช่วยให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติและทบทวนซ้ำได้ตามต้องการ

4. ความพึงพอใจต่อการเรียนโดยการใช้แบบฝึกทักษะพัฒนาการสื่อสารและการสืบค้นภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 มีค่าเฉลี่ยที่ไม่แตกต่างกัน และพบว่านักเรียนมีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.83) ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า แบบฝึกทักษะพัฒนาการสื่อสารและการสืบค้นภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ทำให้เกิดความสนใจการเรียนมากขึ้นเมื่อเรียนด้วยแบบฝึกทักษะ ช่วยกระตุ้นทำให้เกิดความเร้าใจและตื่นเต้นในเนื้อหาที่สามารถประยุกต์ใช้กับเครื่องมือสารสนเทศได้ ช่วยให้ผู้เรียนมีความเข้าใจเนื้อหาและสามารถปฏิบัติทักษะการพูดตามโครงสร้าง ได้ตามต้องการ พร้อมทั้งผู้เรียนสามารถประเมินผลงานของตนเองได้อย่างชัดเจนในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ จึงทำให้ผู้เรียนเกิดความพึงพอใจ

ดังนั้นแบบฝึกทักษะพัฒนาการสื่อสารและการสืบค้นภาษาอังกฤษของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จึงเป็นนวัตกรรมทางการศึกษาที่สามารถอำนวยความสะดวกและลดปัญหา ในการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ ที่ช่วยพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนได้ดีที่สุด ผู้เรียนสามารถศึกษาและทบทวนได้ด้วยตนเอง นอกเหนือจากการเรียนในห้องเรียนให้เกิดความชำนาญและสามารถใช้เวลาในการฝึกได้ตามต้องการโดยไม่จำกัดในสถานที่ สามารถนำใช้กับผู้เรียนในโรงเรียนอื่นได้ตามต้องการ หรือ บูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นและ ใช้ในชีวิตประจำวันได้จริง อย่างไรก็ตาม แบบฝึกทักษะพัฒนาการสื่อสารและการสืบค้นภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เป็นสื่อการสอนที่ให้ความรู้ และแนวทางการใช้ภาษาอังกฤษ โดยผู้เรียนต้องนำไปฝึกฝนให้เกิดความชำนาญ และจะต้องเรียนรู้จากครูผู้สอนเพิ่มเติม เพื่อให้ครูชี้แนะปรับปรุงเพิ่มเติม ในข้อบกพร่องเพิ่มเติมด้วย

โพสต์โดย ครูใหญ่ : [24 ส.ค. 2559 เวลา 13:35 น.]
อ่าน [4571] ไอพี : 116.58.246.66
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โพสต์โดย

คุณ -

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 13,716 ครั้ง
"โปรตีน" ตัวช่วยของสาวอยากผอม
"โปรตีน" ตัวช่วยของสาวอยากผอม

เปิดอ่าน 27,221 ครั้ง
9 วิธีปลดหนี้บัตรเครดิตแบบชิลๆ
9 วิธีปลดหนี้บัตรเครดิตแบบชิลๆ

เปิดอ่าน 35,880 ครั้ง
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 สพฐ.
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 สพฐ.

เปิดอ่าน 445,533 ครั้ง
ว17/2552 หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ
ว17/2552 หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ

เปิดอ่าน 12,754 ครั้ง
สื่อวีดิทัศน์การพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูงสำหรับนักเรียนชั้น ม.ต้น ผ่านการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)
สื่อวีดิทัศน์การพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูงสำหรับนักเรียนชั้น ม.ต้น ผ่านการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)

เปิดอ่าน 55,777 ครั้ง
เผยแพร่ตัวอย่าง SAR สถานศึกษา โรงเรียนหนองอ้อวิทยาคม
เผยแพร่ตัวอย่าง SAR สถานศึกษา โรงเรียนหนองอ้อวิทยาคม

เปิดอ่าน 25,197 ครั้ง
ศาลปกครองคืออะไร
ศาลปกครองคืออะไร

เปิดอ่าน 10,499 ครั้ง
ขาดเกลืออาจทำให้เป็นโรคซึมเศร้าได้
ขาดเกลืออาจทำให้เป็นโรคซึมเศร้าได้

เปิดอ่าน 831 ครั้ง
ภาวะหมดไฟในการทำงาน ภัยเงียบที่หลายคนมักมองข้าม
ภาวะหมดไฟในการทำงาน ภัยเงียบที่หลายคนมักมองข้าม

เปิดอ่าน 16,318 ครั้ง
การพระราชทานตราตั้งห้าง สารานุกรมไทย ฉบับกาญจนาภิเษก
การพระราชทานตราตั้งห้าง สารานุกรมไทย ฉบับกาญจนาภิเษก

เปิดอ่าน 18,880 ครั้ง
สมุนไพร "เบญจอำมฤตย์" รักษามะเร็งตับราคาพุ่ง
สมุนไพร "เบญจอำมฤตย์" รักษามะเร็งตับราคาพุ่ง

เปิดอ่าน 7,467 ครั้ง
แนะวิธีซื้อสมาร์ทโฟนอย่างคุ้มค่า
แนะวิธีซื้อสมาร์ทโฟนอย่างคุ้มค่า

เปิดอ่าน 121,989 ครั้ง
การเรียนการสอนผ่านเว็บ (Web-Based Instruction)
การเรียนการสอนผ่านเว็บ (Web-Based Instruction)

เปิดอ่าน 21,351 ครั้ง
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบของตัวแปรปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตการทำงานของครูในจังหวัดนค
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบของตัวแปรปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตการทำงานของครูในจังหวัดนค

เปิดอ่าน 2,957 ครั้ง
ปลูกมะเขือเปราะกี่วันเก็บได้
ปลูกมะเขือเปราะกี่วันเก็บได้

เปิดอ่าน 12,117 ครั้ง
4 อาหารสลายพุง
4 อาหารสลายพุง
เปิดอ่าน 19,939 ครั้ง
"กระเจี๊ยบแดง" ยาดีลดความดัน
"กระเจี๊ยบแดง" ยาดีลดความดัน
เปิดอ่าน 1,146 ครั้ง
สูตร "วิธีทำข้าวซอย"
สูตร "วิธีทำข้าวซอย"
เปิดอ่าน 16,566 ครั้ง
วิธีการเรียงกระสอบทราย ให้ถูกวิธี ป้องกันน้ำท่วม ได้ผลชัวร์
วิธีการเรียงกระสอบทราย ให้ถูกวิธี ป้องกันน้ำท่วม ได้ผลชัวร์
เปิดอ่าน 13,994 ครั้ง
พัฒนาทักษะสมองอย่างไรให้เป็นคนที่สำเร็จในอนาคต
พัฒนาทักษะสมองอย่างไรให้เป็นคนที่สำเร็จในอนาคต

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครื่องมือวัด
เครื่องมืออุตสาหกรรม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ