ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยใช้รูปแบบการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ เรื่อง วัสดุและสมบัติของวัสดุ

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง วัสดุและสมบัติของวัสดุ เวลา 26 ชั่วโมง

ชุดที่ 1 เรื่อง วัสดุในชีวิตประจำวัน เวลา 2 ชั่วโมง

สาระที่ 3 สารและสมบัติของสาร

1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด

มาตรฐาน ว 3.1 เข้าใจสมบัติของสาร ความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติของสารกับโครงสร้าง และแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาค มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

ตัวชี้วัด

ป.5/1 ทดลองและอธิบายสมบัติของวัสดุชนิดต่าง ๆ เกี่ยวกับความยืดหยุ่น ความแข็ง ความเหนียว การนำความร้อน การนำไฟฟ้า และความหนาแน่น

ป.5/2 สืบค้นข้อมูลและอภิปรายการนำวัสดุไปใช้ในชีวิตประจำวัน

สาระที่ 8 ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มาตรฐาน ว 8.1 ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะหา

ความรู้ การแก้ปัญหา รู้ว่าปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่มีรูปแบบที่แน่นอน สามารถ

อธิบายและตรวจสอบได้ ภายใต้ข้อมูลและเครื่องมือที่มีอยู่ในช่วงเวลานั้นๆ เข้าใจว่า วิทยาศาสตร์

เทคโนโลยี สังคม และสิ่งแวดล้อม มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน

ตัวชี้วัด

ป.5/1 ตั้งคำถาม เกี่ยวกับประเด็น หรือเรื่อง หรือสถานการณ์ ที่จะศึกษา ตามที่กำหนดให้และตามความสนใจ

ป.5/2 วางแผนการสังเกต เสนอการสำรวจตรวจสอบ หรือศึกษาค้นคว้า และคาดการณ์สิ่งที่จะพบจากการสำรวจตรวจสอบ

ป.5/3 เลือกอุปกรณ์ที่ถูกต้องเหมาะสมในการสำรวจ ตรวจสอบให้ได้ข้อมูลที่เชื่อถือได้

ป.5/4 บันทึกข้อมูลในเชิงปริมาณและคุณภาพและตรวจสอบผลกับสิ่งที่คาดการณ์ไว้ นำเสนอผลและข้อสรุป

ป.5/5 สร้างคำถามใหม่เพื่อการสำรวจตรวจสอบต่อไป

ป.5/6 แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ อธิบาย และสรุปสิ่งที่ได้ เรียนรู้

ป.5/7 บันทึกและอธิบายผลการสำรวจ ตรวจสอบตามความเป็นจริง มีการอ้างอิง

ป.5/8 นำเสนอ จัดแสดง ผลงาน โดยอธิบายด้วยวาจา หรือเขียนอธิบายแสดงกระบวนการและผลของงานให้ผู้อื่นเข้าใจ

2. สาระสำคัญ

วัสดุต่าง ๆ ที่เราใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันมีทั้งวัสดุธรรมชาติ ได้แก่ ยางพารา หิน ดิน ทราย ไม้ ใยไหม ใยฝ้าย ขนสัตว์ และโลหะต่าง ๆ เป็นต้น ส่วนวัสดุสังเคราะห์ ได้แก่ พลาสติก ไม้สังเคราะห์ หินสังเคราะห์ ยางสังเคราะห์ และเส้นใยสังเคราะห์ เป็นต้น โดยวัสดุมี 3 ประเภท ได้แก่ โลหะ เซรามิก และพอลิเมอร์ ซึ่งวัสดุต่างชนิดกัน จะมีสมบัติบางประการแตกต่างกัน ดังนั้นการนำวัสดุต่าง ๆ มาใช้ทำสิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน จึงต้องคำนึงถึงสมบัติของวัสดุนั้น ๆ ตามความเหมาะสม

3. จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

1. สามารถจำแนกประเภทของวัสดุได้

2. บอกชื่อวัสดุที่นำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้

ด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ นักเรียนมีความสามารถ

1. การสังเกต

2. การจัดกระทำ และการสื่อความหมายข้อมูล

ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์

1. ใฝ่เรียนรู้

2. มุ่นมั่นในการทำงาน

ด้านสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

1. ความสามารถในการสื่อสาร

2. ความสามารถในการคิด

4. สาระการเรียนรู้

1. ประเภทของวัสดุ

2. การนำวัสดุไปใช้ในชีวิตประจำวัน

5. ชิ้นงาน/ภาระงาน

1. แบบบันทึกผลการเรียนรู้

- ขั้นสร้างความสนใจ

- ขั้นสำรวจและค้นหา

- ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป

- ขั้นขยายความรู้

2. ใบบันทึกผลการเรียนรู้กิจกรรมที่ 1 เรื่อง วัสดุในชีวิตประจำวัน

6. การวัดและประเมินผล

6.1 วิธีการวัดและประเมินผล

วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล

- สังเกตการใช้

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ - แบบสังเกตการใช้

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

- ตรวจใบบันทึกผลการเรียนรู้กิจกรรม - แบบบันทึกผลการเรียนรู้กิจกรรม

- ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน – หลังเรียน - แบบทดสอบก่อนเรียน – หลังเรียน

6.2 เกณฑ์การประเมิน

1. ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียนชุดที่ 1 เรื่อง วัสดุในชีวิตประจำวัน ตามเกณฑ์การประเมิน ดังนี้ (คะแนนเต็ม 10 คะแนน) ตอบถูกได้ 1 คะแนน ตอบผิดหรือไม่ตอบได้ 0 คะแนน

ผู้ผ่านเกณฑ์การประเมิน ได้คะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไป คือ ได้คะแนน 5 คะแนน ขึ้นไป

2. ตรวจใบบันทึกผลการเรียนรู้กิจกรรมที่ 1 ชุดที่ 1 เรื่องวัสดุในชีวิตประจำวัน ตามเกณฑ์การประเมิน ดังนี้ (คะแนนเต็ม 10 คะแนน)

ผู้ผ่านเกณฑ์การประเมิน ได้คะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไป คือ ได้คะแนน 5 คะแนน ขึ้นไป

คำถาม

ข้อที่ รายละเอียดการให้คะแนน ระดับคะแนน คะแนนเต็ม

10 คะแนน

1

ตอบความหมายได้ถูกต้องตรงประเด็น สมบูรณ์ ชัดเจน

ยกตัวอย่างได้ถูกต้อง 3 ชนิด 2

2

ตอบความหมายได้ถูกต้องค่อนข้างมาก หรือ

ยกตัวอย่างได้ถูกต้อง 1 - 2 ชนิด 1

ไม่ตอบหรือตอบผิด 0

2

ตอบความหมายได้ถูกต้องตรงประเด็น สมบูรณ์ ชัดเจน

ยกตัวอย่างได้ถูกต้อง 3 ชนิด 2

2

ตอบความหมายได้ถูกต้องค่อนข้างมาก หรือ

ยกตัวอย่างได้ถูกต้อง 1 - 2 ชนิด 1

ไม่ตอบหรือตอบผิด 0

3

(3.1-3.3)

3 ข้อ ตอบลักษณะของวัสดุได้ถูกต้องตรงประเด็น สมบูรณ์ ชัดเจน พร้อมยกตัวอย่างได้ถูกต้อง 3 ชนิด 2

6

ตอบลักษณะของวัสดุได้ถูกต้องค่อนข้างมาก หรือ

ยกตัวอย่างได้ถูกต้อง 1 - 2 ชนิด 1

ไม่ตอบหรือตอบผิด 0

3. ตรวจแบบทดสอบหลังเรียนชุดที่ 1 เรื่อง วัสดุในชีวิตประจำวัน ตามเกณฑ์การประเมิน ดังนี้ (คะแนนเต็ม 10 คะแนน) ตอบถูกได้ 1 คะแนน ตอบผิดหรือไม่ตอบได้ 0 คะแนน

ผู้ผ่านเกณฑ์การประเมิน ได้คะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไป คือ ได้คะแนน 5 คะแนน ขึ้นไป

7. กิจกรรมการเรียนรู้ (กิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้)

กระบวนการจัดการเรียนรู้

1. ขั้นเกริ่นนำ

1.1 ครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ให้นักเรียนทราบ ชุดที่ 1 วัสดุในชีวิตประจำวัน

1.2 นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน ชุดที่ 1 วัสดุในชีวิตประจำวัน

2. ขั้นเรียนรู้

2.1 ขั้นสร้างความสนใจ

1. ครูให้นักเรียนสังเกตสิ่งของต่าง ๆ ที่เป็นของจริงซึ่งครูเตรียมมา ได้แก่ ยางลบ ตะปู แก้วกาแฟ สมุด ผ้าเช็ดมือ กระบอกน้ำ แก้วน้ำ และช้อน แล้วนำสนทนาซักถามนักเรียนว่า สิ่งของต่าง ๆ เหล่านี้ทำมาจากอะไร แล้วให้นักเรียนแต่ละคนบันทึกผลการสังเกตลงในแบบบันทึกผลการเรียนรู้ที่ 1 (ขั้นสร้างความสนใจ) เรื่อง วัสดุในชีวิตประจำวัน

2. นักเรียนและครูร่วมกันสรุปผลการสังเกตสิ่งของต่าง ๆ ว่าสิ่งของแต่ละชนิดทำมาจากอะไรบ้าง ได้แก่ ยางลบ ทำมาจากยาง ตะปู ช้อน ทำมาจากเหล็ก แก้วกาแฟ ทำมาจากดิน สมุด ทำมาจากไม้ ผ้าเช็ดมือ ทำมาจากผ้า กระบอกน้ำ ทำมาจากพลาสติก และแก้วน้ำ ทำมาจากแก้ว

3. ครูสนทนาซักถามนักเรียนว่านอกจากสิ่งของที่ครูเตรียมมาให้แล้ว ยังมีอะไร อีกบ้าง และสิ่งของแต่ละอย่างทำมาจากอะไร นักเรียนอยากรู้หรือไม่ ถ้านักเรียนอยากรู้ลองไปสำรวจกันว่าสิ่งของต่าง ๆ ที่อยู่รอบตัวเราทำมาจากอะไร

2.2 ขั้นสำรวจและค้นหา

1. ครูให้นักเรียนสังเกตสิ่งของต่าง ๆ รอบ ๆ ตัวในห้องเรียน เพื่อสังเกตดูว่าสิ่งของต่าง ๆ เหล่านั้น แต่ละชนิดทำมาจากอะไร โดยให้นักเรียนแต่ละคนบันทึกผลการสำรวจและค้นหาลงในแบบบันทึกผลการเรียนรู้ที่ 2 (ขั้นสำรวจและค้นหา) เรื่อง วัสดุในชีวิตประจำวัน

2. นักเรียนและครูร่วมกันสรุปผลจากการสำรวจและค้นหาสิ่งของต่าง ๆ ว่าทำมาจากอะไรบ้าง

3. ครูนำนักเรียนแต่ละกลุ่มศึกษาใบความรู้เพิ่มเติม เรื่อง วัสดุในชีวิตประจำวัน โดยให้นักเรียนอ่านพร้อม ๆ กัน

2.3 ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป

1. นักเรียนและครูร่วมกันสรุปผลจากการศึกษาใบความรู้ เรื่อง วัสดุในชีวิตประจำวัน ว่าวัสดุต่าง ๆ ที่เราใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันมีทั้งวัสดุธรรมชาติ ได้แก่ หิน ดิน ไม้ ทราย ขนสัตว์ ใยฝ้าย ใยไหม ยางพารา และโลหะต่าง ๆ เป็นต้น ส่วนวัสดุสังเคราะห์ ได้แก่ พลาสติก ไม้สังเคราะห์ หินสังเคราะห์ ยางสังเคราะห์ และเส้นใยสังเคราะห์ เป็นต้น โดยวัสดุมี 3 ประเภท ได้แก่ โลหะ เซรามิก และพอลิเมอร์ ซึ่งวัสดุต่างชนิดกัน จะมีสมบัติบางประการแตกต่างกัน ดังนั้นการนำวัสดุ ต่าง ๆ มาใช้ทำสิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน จึงต้องคำนึงถึงสมบัติของวัสดุนั้น ๆ ตาม ความเหมาะสม

2. นักเรียนแต่ละคนสรุปผลการเรียนรู้ที่ได้จากการศึกษา เรื่องวัสดุในชีวิตประจำวัน ลงในแบบบันทึกผลการเรียนรู้ที่ 3 (ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป) เรื่อง วัสดุในชีวิตประจำวัน โดยสรุปเป็นผังความคิด Mind Mapping

2.4 ขั้นขยายความรู้

นักเรียนแต่ละคนนำผลการเรียนรู้ที่ได้รับจากการเรียน เรื่อง วัสดุในชีวิตประจำวัน มาขยายความรู้เพิ่มเติมโดยการให้ยกตัวอย่างการนำวัสดุไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน แล้วบันทึกผลการเรียนรู้ลงในแบบบันทึกผลการเรียนรู้ที่ 4 (ขั้นขยายความรู้) เรื่อง วัสดุในชีวิตประจำวัน จากนั้นให้ตัวแทนกลุ่มออกนำเสนอผลงานหน้าชั้น แล้วนำผลงานต่าง ๆ เหล่านั้นไปติดตรงป้ายแสดงผลงานหน้าห้องเรียน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน

2.5 ขั้นประเมิน

1. นักเรียนทำใบบันทึกผลการเรียนรู้กิจกรรมที่ 1 เรื่อง วัสดุในชีวิตประจำวัน

2. ครูตรวจใบบันทึกผลการเรียนรู้กิจกรรมที่ 1 เรื่อง วัสดุในชีวิตประจำวัน

3. นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียนชุดที่ 1 เรื่อง วัสดุในชีวิตประจำวัน

4. ครูตรวจแบบทดสอบหลังเรียนชุดที่ 1 เรื่อง วัสดุในชีวิตประจำวัน

8. สื่อและแหล่งเรียนรู้

1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชุดที่ 1 เรื่อง วัสดุในชีวิตประจำวัน

2. วัสดุตัวอย่าง ได้แก่ ยางลบ ตะปู แก้วกาแฟ สมุด ผ้าเช็ดมือ กระบอกน้ำ แก้วน้ำ และช้อน

3. วัสดุต่าง ๆ ในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

ข้อคิดเห็น/ และข้อเสนอแนะของรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ลงชื่อ…………………….………………………..

(นางจิตรี จงจิตร)

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสะบารัง

ข้อคิดเห็น/ และข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ลงชื่อ…………………….………………………..

(นายอาทร แววสง่า)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสะบารัง

บันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู้

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 ชุดที่ 1 วัสดุในชีวิตประจำวัน

1. ผลหลังการจัดการเรียนรู้

หลังจากการจัดการเรียนรู้ เรื่อง วัสดุในชีวิตประจำวัน ผลการประเมินปรากฏดังต่อไปนี้

1.1 ด้านความรู้

- ทดสอบก่อนเรียน ชุดที่ 1 เรื่อง วัสดุในชีวิตประจำวัน

นักเรียนทั้งหมด จำนวน 33 คน

ระดับดี จำนวน .... คน คิดเป็นร้อยละ ....

ระดับพอใช้ จำนวน .... คน คิดเป็นร้อยละ ....

ระดับปรับปรุง จำนวน .... คน คิดเป็นร้อยละ .... - บันทึกผลการเรียนรู้กิจกรรมที่ 1 เรื่อง วัสดุในชีวิตประจำวัน

นักเรียนทั้งหมด จำนวน 33 คน

ระดับดี จำนวน .... คน คิดเป็นร้อยละ ....

ระดับพอใช้ จำนวน .... คน คิดเป็นร้อยละ ....

ระดับปรับปรุง จำนวน .... คน คิดเป็นร้อยละ ....

- ทดสอบหลังเรียน ชุดที่ 1 เรื่อง วัสดุในชีวิตประจำวัน

นักเรียนทั้งหมด จำนวน 33 คน

ระดับดี จำนวน .... คน คิดเป็นร้อยละ ....

ระดับพอใช้ จำนวน .... คน คิดเป็นร้อยละ ....

ระดับปรับปรุง จำนวน .... คน คิดเป็นร้อยละ ....

1.2 ด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

นักเรียนทั้งหมด จำนวน 33 คน

ระดับดี จำนวน .... คน คิดเป็นร้อยละ ....

ระดับพอใช้ จำนวน .... คน คิดเป็นร้อยละ ....

ระดับปรับปรุง จำนวน .... คน คิดเป็นร้อยละ ....

1.3 คุณลักษณะอันพึงประสงค์

นักเรียนทั้งหมด จำนวน 33 คน

ระดับดี จำนวน .... คน คิดเป็นร้อยละ ....

ระดับพอใช้ จำนวน .... คน คิดเป็นร้อยละ ....

ระดับปรับปรุง จำนวน .... คน คิดเป็นร้อยละ .... 1.4 ด้านสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

นักเรียนทั้งหมด จำนวน 33 คน

ระดับดี จำนวน .... คน คิดเป็นร้อยละ ....

ระดับพอใช้ จำนวน .... คน คิดเป็นร้อยละ ....

ระดับปรับปรุง จำนวน .... คน คิดเป็นร้อยละ ....

2. ปัญหาและอุปสรรค

………………………………………………………………….………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………….………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3. ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข

………………………………………………………………….………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………….………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………….………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ลงชื่อ………….……………………ครูผู้สอน

(นางจีรพันธ์ อุ่นอก)

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

…..…../…สิงหาคม…/...2558...

ภาคผนวกท้ายแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1

ชุดที่ 1 เรื่อง วัสดุในชีวิตประจำวัน

1. แบบทดสอบก่อนเรียน ชุดที่ 1 เรื่อง วัสดุในชีวิตประจำวัน

2. กระดาษคำตอบ ชุดที่ 1 เรื่อง วัสดุในชีวิตประจำวัน

3. เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน ชุดที่ 1 เรื่อง วัสดุในชีวิตประจำวัน

4. แบบบันทึกคะแนนทดสอบก่อนเรียน ชุดที่ 1 เรื่อง วัสดุในชีวิตประจำวัน

5. เกณฑ์การประเมินแบบทดสอบก่อนเรียน ชุดที่ 1 เรื่อง วัสดุในชีวิตประจำวัน

6. แบบบันทึกผลการเรียนรู้ ขั้นสร้างความสนใจ ขั้นสำรวจและค้นหา ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป และขั้นขยายความรู้

7. ใบความรู้ ชุดที่ 1 เรื่อง วัสดุในชีวิตประจำวัน

8. ใบบันทึกผลการเรียนรู้กิจกรรมที่ 1 เรื่อง วัสดุในชีวิตประจำวัน

9. เฉลยใบบันทึกผลการเรียนรู้กิจกรรมที่ 1 เรื่อง วัสดุในชีวิตประจำวัน

10. ตารางเกณฑ์การประเมินใบบันทึกผลการเรียนรู้กิจกรรมที่ 1 เรื่อง วัสดุในชีวิตประจำวัน

11. แบบบันทึกคะแนนการตรวจผลงานนักเรียน ใบบันทึกผลการเรียนรู้กิจกรรมที่ 1 เรื่อง วัสดุ ในชีวิตประจำวัน

12. เกณฑ์การประเมินใบบันทึกผลการเรียนรู้กิจกรรมที่ 1 เรื่อง วัสดุในชีวิตประจำวัน

13. แบบบันทึกการประเมินด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

14. เกณฑ์การประเมินด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

15. แบบบันทึกการประเมินด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์

16. เกณฑ์การประเมินด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์

17. แบบบันทึกการประเมินด้านสมรรถนะของผู้เรียน

18. เกณฑ์การประเมินด้านสมรรถนะของผู้เรียน

19. แบบทดสอบหลังเรียน ชุดที่ 1 เรื่อง วัสดุในชีวิตประจำวัน

20. เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน ชุดที่ 1 เรื่อง วัสดุในชีวิตประจำวัน

21. แบบบันทึกคะแนนทดสอบหลังเรียน ชุดที่ 1 เรื่อง วัสดุในชีวิตประจำวัน

22. เกณฑ์การประเมินแบบทดสอบหลังเรียน ชุดที่ 1 เรื่อง วัสดุในชีวิตประจำวัน

23. ตารางเปรียบเทียบผลการทดสอบก่อนเรียน – หลังเรียน

24. ผลงานนักเรียน ชุดที่ 1 เรื่อง วัสดุในชีวิตประจำวัน

โพสต์โดย นางจีรพันธ์ อุ่นอก : [5 ก.ย. 2559 เวลา 09:37 น.]
อ่าน [2707] ไอพี : 202.29.178.224
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 29,126 ครั้ง
ทักษะที่จำเป็นสำหรับศตวรรษที่ 21 ประชากรรุ่นใหม่จำเป็นต้องเรียนรู้และมีทักษะอะไรบ้าง
ทักษะที่จำเป็นสำหรับศตวรรษที่ 21 ประชากรรุ่นใหม่จำเป็นต้องเรียนรู้และมีทักษะอะไรบ้าง

เปิดอ่าน 10,806 ครั้ง
11 ก.พ.นี้ ห้ามสูบบุหรี่ใน "ผับ-เธค-สวนอาหาร-จตุจักร"
11 ก.พ.นี้ ห้ามสูบบุหรี่ใน "ผับ-เธค-สวนอาหาร-จตุจักร"

เปิดอ่าน 16,377 ครั้ง
คลิปการ์ตูน ก-ฮ แบบเอาฮา พล็อตเรื่องดี
คลิปการ์ตูน ก-ฮ แบบเอาฮา พล็อตเรื่องดี

เปิดอ่าน 607,908 ครั้ง
ประวัติความเป็นมาของการศึกษาไทย
ประวัติความเป็นมาของการศึกษาไทย

เปิดอ่าน 22,326 ครั้ง
6 ปัญหาที่เด็กม.ปลายต้องเจอและผ่านไปให้ได้
6 ปัญหาที่เด็กม.ปลายต้องเจอและผ่านไปให้ได้

เปิดอ่าน 13,265 ครั้ง
ประโยชน์ของ "ผักแพว"
ประโยชน์ของ "ผักแพว"

เปิดอ่าน 19,826 ครั้ง
สุนัขบ้ากัด
สุนัขบ้ากัด

เปิดอ่าน 10,340 ครั้ง
ดาวน์โหลด Powerpoint การประชุม กศจ.ภาคใต้ และประเด็นน่าสนใจที่ครูควรรู้
ดาวน์โหลด Powerpoint การประชุม กศจ.ภาคใต้ และประเด็นน่าสนใจที่ครูควรรู้

เปิดอ่าน 15,066 ครั้ง
มะระจีน
มะระจีน

เปิดอ่าน 9,658 ครั้ง
มหกรรมไทยเที่ยวไทย ครั้งที่ 17  :  29 ต.ค.-1 พ.ย. นี้
มหกรรมไทยเที่ยวไทย ครั้งที่ 17 : 29 ต.ค.-1 พ.ย. นี้

เปิดอ่าน 8,617 ครั้ง
วัคซีนไข้หวัดใหญ่ ไขข้อสงสัยทุกคำถามที่อยากรู้
วัคซีนไข้หวัดใหญ่ ไขข้อสงสัยทุกคำถามที่อยากรู้

เปิดอ่าน 13,685 ครั้ง
โหงวเฮ้งดี เปลี่ยนได้ไ่ม่ยาก!
โหงวเฮ้งดี เปลี่ยนได้ไ่ม่ยาก!

เปิดอ่าน 16,369 ครั้ง
กระเจี๊ยบเขียว
กระเจี๊ยบเขียว

เปิดอ่าน 11,581 ครั้ง
เปิด4เมนูอาหารชุด นิยมใช้ตักบาตร ทำสงฆ์ป่วยสารพัดโรค
เปิด4เมนูอาหารชุด นิยมใช้ตักบาตร ทำสงฆ์ป่วยสารพัดโรค

เปิดอ่าน 44,273 ครั้ง
คู่มือการบริหารโรงเรียน ในโครงการพัฒนาการบริหารรูปแบบนิติบุคคล
คู่มือการบริหารโรงเรียน ในโครงการพัฒนาการบริหารรูปแบบนิติบุคคล

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
จดทะเบียนบริษัท
ตู้แช่ไวน์
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 26,528 ครั้ง
พระพุทธรูปปางต่างๆ
พระพุทธรูปปางต่างๆ

เปิดอ่าน 9,517 ครั้ง
กำจัดเซลลูไลท์ กำจัดผิวเปลือกส้ม
กำจัดเซลลูไลท์ กำจัดผิวเปลือกส้ม

เปิดอ่าน 47,931 ครั้ง
ละครสังคีต
ละครสังคีต

เปิดอ่าน 37,389 ครั้ง
140 ที่สุดในโลก
140 ที่สุดในโลก

เปิดอ่าน 10,184 ครั้ง
วิธีใช้น้ำในห้องน้ำอย่างประหยัด
วิธีใช้น้ำในห้องน้ำอย่างประหยัด เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ