ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การพัฒนาชุดแบบฝึกทักษะกีฬาแชร์บอล สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ชื่อเรื่อง การพัฒนาชุดแบบฝึกทักษะกีฬาแชร์บอล โดยใช้รูปแบบการสอนทักษะปฏิบัติ ของแฮร์โรว์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด(กวีธรรมสาร)

ผู้ศึกษา นายพลศักดา วิรัตน์ ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด(กวีธรรมสาร) เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์

ปีที่ศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558

บทคัดย่อ

1. การสร้างและการพัฒนาชุดแบบฝึกทักษะกีฬาแชร์บอล โดยใช้รูปแบบการสอนทักษะปฏิบัติของแฮร์โรว์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด(กวีธรรมสาร) มีวัตถุประสงค์ดังนี้ คือ (1) เพื่อสร้างและพัฒนาชุดการสอนแบบสื่อประสม เรื่อง กีฬาแชร์บอล โดยใช้รูปแบบการสอนทักษะปฏิบัติของแฮร์โรว์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด(กวีธรรมสาร) ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 (2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของชุดแบบฝึกทักษะกีฬาแชร์บอล โดยใช้รูปแบบการสอนทักษะปฏิบัติของแฮร์โรว์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด(กวีธรรมสาร) ทั้งก่อนและหลังเรียน (3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้ชุดแบบฝึกทักษะกีฬาแชร์บอล โดยใช้รูปแบบการสอนทักษะปฏิบัติของแฮร์โรว์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด(กวีธรรมสาร) กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้คือ นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2 ที่กำลังศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 จำนวน 37 คน ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้การศึกษามีดังนี้ (1) ชุดแบบฝึกทักษะกีฬาแชร์บอล โดยใช้รูปแบบการสอนทักษะปฏิบัติของแฮร์โรว์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด(กวีธรรมสาร) จำนวน 18 เล่ม (2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จำนวน 40 ข้อ (3) แผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน 18 แผน (4) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อการเรียนโดยใช้ชุดแบบฝึกทักษะกีฬาแชร์บอล ใช้เวลาในการจัดการเรียนรู้ 18 ชั่วโมง โดยดำเนินการตามแบบแผนของการวิจัยแบบกลุ่มเดียวสอบก่อน-สอบหลัง (One Group Pretest-Posttest Design) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐานใช้สถิติ t – test for dependent

ผลการศึกษาพบว่า

1. ชุดแบบฝึกทักษะกีฬาแชร์บอล โดยใช้รูปแบบการสอนทักษะปฏิบัติของแฮร์โรว์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด(กวีธรรมสาร) ที่ผู้รายงานสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพโดยรวมเฉลี่ยเท่ากับ 82.86/85.34 ซึ่งมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 80/80 ซึ่งจำแนกตามแต่ละหน่วยได้ดังนี้

1.1 เล่มที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกีฬาแชร์บอล มีค่าประสิทธิภาพ E1/E2 เท่ากับ 83.51/85.95 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่ตั้งไว้

1.2 เล่มที่ 2 มารยาทที่ดีในการเล่นและการชม มีค่าประสิทธิภาพ E1/E2 เท่ากับ 84.59/86.49 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่ตั้งไว้

1.3 เล่มที่ 3 การเตรียมตัวในการเล่นกีฬาแชร์บอล มีค่าประสิทธิภาพ E1/E2 เท่ากับ 84.32/86.22 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่ตั้งไว้

1.4 เล่มที่ 4 การสร้างความคุ้นเคยกับลูกแชร์บอล มีค่าประสิทธิภาพ E1/E2 เท่ากับ 83.78/84.59 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่ตั้งไว้

1.5 เล่มที่ 5 ทักษะเฉพาะตัวในการเล่นแชร์บอล มีค่าประสิทธิภาพ E1/E2 เท่ากับ 85.27/84.86 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่ตั้งไว้

1.6 เล่มที่ 6 การจับลูกบอลและการรับลูกบอล มีค่าประสิทธิภาพ E1/E2 เท่ากับ 82.16/83.51 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่ตั้งไว้

1.7 เล่มที่ 7 หลักการและแบบฝึกการส่งลูกสองมือระดับอก มีค่าประสิทธิภาพ E1/E2 เท่ากับ 81.62/85.68 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่ตั้งไว้

1.8 เล่มที่ 8 หลักการและแบบฝึกการส่งลูกกระดอน มีค่าประสิทธิภาพ E1/E2 เท่ากับ 81.08/86.46 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่ตั้งไว้

1.9 เล่มที่ 9 หลักการและแบบฝึกการส่งลูกสองมือเหนือศีรษะ มีค่าประสิทธิภาพ E1/E2 เท่ากับ 82.27/86.76 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่ตั้งไว้

1.10 เล่มที่ 10 หลักการและแบบฝึกการส่งลูกมือเดียวเหนือไหล่ มีค่าประสิทธิภาพ E1/E2 เท่ากับ 83.03/85.14 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่ตั้งไว้

1.11 เล่มที่ 11 หลักการและแบบฝึกการส่งลูกล่างสองมือและมือเดียว มีค่าประสิทธิภาพ E1/E2 เท่ากับ 83.24/85.41 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่ตั้งไว้

1.12 เล่มที่ 12 หลักการและแบบฝึกการส่งลูกด้านข้างสองมือและมือเดียว มีค่าประสิทธิภาพ E1/E2 เท่ากับ 82.38/87.03 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่ตั้งไว้

1.13 เล่มที่ 13 หลักการและแบบฝึกการส่งลูกตวัด มีค่าประสิทธิภาพ E1/E2 เท่ากับ 81.95/84.32 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่ตั้งไว้

1.14 เล่มที่ 14 การยิงประตู มีค่าประสิทธิภาพ E1/E2 เท่ากับ 82.59/85.14 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่ตั้งไว้

1.15 เล่มที่ 15 การเล่นทีม มีค่าประสิทธิภาพ E1/E2 เท่ากับ 84.05/83.78 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่ตั้งไว้

1.16 เล่มที่ 16 กติกาข้อที่ 1, 2, 3 และ4 มีค่าประสิทธิภาพ E1/E2 เท่ากับ 81.89/85.41 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่ตั้งไว้

1.17 เล่มที่ 17 กติกาข้อที่ 5, 6, 7, 8, 9 และ10 มีค่าประสิทธิภาพ E1/E2 เท่ากับ 82.43/84.86 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่ตั้งไว้

1.18 เล่มที่ 18 กติกาข้อที่ 11, 12, 13, 14, 15 และ16 มีค่าประสิทธิภาพ E1/E2 เท่ากับ 81.35/84.59 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่ตั้งไว้

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เมื่อใช้ชุดแบบฝึกทักษะกีฬาแชร์บอล โดยใช้รูปแบบการสอนทักษะปฏิบัติของแฮร์โรว์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด(กวีธรรมสาร) หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยการใช้แบบฝึกทักษะกีฬาแชร์บอล โดยใช้รูปแบบการสอนทักษะปฏิบัติของแฮร์โรว์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด(กวีธรรมสาร) อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.59

โพสต์โดย ครูหนึ่ง : [7 ก.ย. 2559 เวลา 10:47 น.]
อ่าน [8813] ไอพี : 180.183.179.143
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โพสต์โดย

คุณ -

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 15,675 ครั้ง
โทรภาพ สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 7
โทรภาพ สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 7

เปิดอ่าน 20,922 ครั้ง
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ พ.ศ.2561
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ พ.ศ.2561

เปิดอ่าน 12,487 ครั้ง
มิติใหม่การศึกษา ... เดินหน้า TEPE Online พัฒนา “ครู” สนับสนุน “ครูตู้” พัฒนาเด็กไทยอย่างเท่าเทียม
มิติใหม่การศึกษา ... เดินหน้า TEPE Online พัฒนา “ครู” สนับสนุน “ครูตู้” พัฒนาเด็กไทยอย่างเท่าเทียม

เปิดอ่าน 14,795 ครั้ง
ชมดอกทานตะวันบานสะพรั่ง ณ ทุ่งทานตะวัน
ชมดอกทานตะวันบานสะพรั่ง ณ ทุ่งทานตะวัน

เปิดอ่าน 13,393 ครั้ง
อุทาหรณ์! มัวแต่ถ่ายรูป เจอรถไฟสวน เกือบหัวขาดแล้ว
อุทาหรณ์! มัวแต่ถ่ายรูป เจอรถไฟสวน เกือบหัวขาดแล้ว

เปิดอ่าน 11,029 ครั้ง
ทายนิสัยจากการเล่นเกมส์
ทายนิสัยจากการเล่นเกมส์

เปิดอ่าน 12,769 ครั้ง
ตีแผ่ชีวิตเด็กจีนต้องปีนเขาสูง 800ม.เพื่อไปเรียนหนังสือ
ตีแผ่ชีวิตเด็กจีนต้องปีนเขาสูง 800ม.เพื่อไปเรียนหนังสือ

เปิดอ่าน 15,976 ครั้ง
เมนู "ปลาทู" ใกล้ตัวอุดมโอเมก้า-3
เมนู "ปลาทู" ใกล้ตัวอุดมโอเมก้า-3

เปิดอ่าน 12,122 ครั้ง
คลิปล้อเลียนวิถีชีวิตของคนไทย "เมื่อก่อน VS เดี๋ยวนี้"
คลิปล้อเลียนวิถีชีวิตของคนไทย "เมื่อก่อน VS เดี๋ยวนี้"

เปิดอ่าน 18,575 ครั้ง
ปรบมือให้เลย แชร์ไอเดียเด็ดๆ ของเด็กไทย! เลคเชอร์วิชาประวัติศาสตร์ขั้นเทพของเด็กม.3
ปรบมือให้เลย แชร์ไอเดียเด็ดๆ ของเด็กไทย! เลคเชอร์วิชาประวัติศาสตร์ขั้นเทพของเด็กม.3

เปิดอ่าน 10,658 ครั้ง
เอาไฟฉายส่องตา แก้เมาเครื่องบินได้
เอาไฟฉายส่องตา แก้เมาเครื่องบินได้

เปิดอ่าน 4,271 ครั้ง
เหงื่อออกมือไม่ใช่สัญญาณของโรคหัวใจ
เหงื่อออกมือไม่ใช่สัญญาณของโรคหัวใจ

เปิดอ่าน 7,763 ครั้ง
ประเด็น ปัญหาธุรกิจรับจ้างทำการบ้าน
ประเด็น ปัญหาธุรกิจรับจ้างทำการบ้าน

เปิดอ่าน 19,715 ครั้ง
มือถือและคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กควรอยู่ในห้องเรียนหรือไม่? โดย : ทีปกร วุฒิพิทยามงคล
มือถือและคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กควรอยู่ในห้องเรียนหรือไม่? โดย : ทีปกร วุฒิพิทยามงคล

เปิดอ่าน 89,973 ครั้ง
ฟุตซอล(Futsal): กติกาข้อ 3 จำนวนผู้เล่น(The Number Of Players)
ฟุตซอล(Futsal): กติกาข้อ 3 จำนวนผู้เล่น(The Number Of Players)

เปิดอ่าน 26,922 ครั้ง
การนวดท้องแบบ"ชิเนซัง"(Shi-Nei-Tsang) ปลดปล่อยสารพิษในร่างกาย
การนวดท้องแบบ"ชิเนซัง"(Shi-Nei-Tsang) ปลดปล่อยสารพิษในร่างกาย
เปิดอ่าน 10,513 ครั้ง
ปรับการเรียนแนวใหม่สู้ "โอเน็ต" ให้ได้ผล
ปรับการเรียนแนวใหม่สู้ "โอเน็ต" ให้ได้ผล
เปิดอ่าน 22,781 ครั้ง
หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา
หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา
เปิดอ่าน 8,500 ครั้ง
อะโดบีเผยเอเชีย-แปซิฟิกใช้อินเทอร์เน็ตผ่านสมาร์ทโฟนเติบโตสูงสุดในโลก
อะโดบีเผยเอเชีย-แปซิฟิกใช้อินเทอร์เน็ตผ่านสมาร์ทโฟนเติบโตสูงสุดในโลก
เปิดอ่าน 12,878 ครั้ง
เครียดมาก ๆ ระวังเหงือกอักเสบ
เครียดมาก ๆ ระวังเหงือกอักเสบ

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครื่องมือวัด
เครื่องมืออุตสาหกรรม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ