ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การพัฒนางานด้านวิชาการโดยการใช้กระบวนการนิเทศภายในของโรงเรียนเทศบาล 1 (หนองแสง)

ชื่อเรื่อง การพัฒนางานด้านวิชาการโดยการใช้กระบวนการนิเทศภายใน

ของโรงเรียนเทศบาล 1 (หนองแสง)

ผู้วิจัย นายนครินทร์ เหลือบุญชู

ปีที่ทำการวิจัย พ.ศ. 2558

บทคัดย่อ

การดำเนินการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาการพัฒนางานด้านวิชาการโดยการใช้กระบวนการนิเทศภายในของโรงเรียนเทศบาล 1 (หนองแสง) ประชากรที่ใช้ในการศึกษาปัญหาการนิเทศภายใน ได้แก่ ผู้บริหาร และหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ โรงเรียนเทศบาล 1 (หนองแสง) ปีการศึกษา 2557 จำนวน 10 คน ประชากรที่ใช้ในการสร้างรูปแบบการนิเทศภายในโรงเรียน ได้แก่ ผู้บริหาร และหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ในการประชุมกลุ่ม (Focus group discussion) ในปีการศึกษา 2557 จำนวน 10 คน ประชากรที่ใช้ในการสำรวจความพึงพอใจในการบริหารงานวิชาการ ได้แก่ ครูโรงเรียนเทศบาล 1 (หนองแสง) ปีการศึกษา 2558 จำนวน 34 คน นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 (หนองแสง) ปีการศึกษา 2558 จำนวน 494 คน ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 (หนองแสง) ปีการศึกษา 2558 จำนวน 494 คน คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 1 (หนองแสง) ปีการศึกษา 2558 จำนวน 15 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการสำรวจความพึงพอใจในการบริหารงานวิชาการ ได้แก่ ครูของโรงเรียนเทศบาล 1 (หนองแสง) จำนวน 32 คน นักเรียนของโรงเรียนเทศบาล 1 (หนองแสง) จำนวน 217 คน ผู้ปกครองนักเรียนของโรงเรียนเทศบาล 1 (หนองแสง) จำนวน 217 คน คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 1 (หนองแสง) จำนวน 14 คน ซึ่งกลุ่มตัวอย่างทั้ง 4 กลุ่ม ได้มาด้วยการกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง ใช้ตารางของ เครจซี่ และมอร์แกน (Krejcie & Morgan, 1970, p.608) โดยใช้การสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple random sampling) ได้กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 480 คน

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิจัยครั้งนี้ มี 3 ฉบับ คือ 1. แบบสอบถามเกี่ยวกับปัญหาการดำเนินการนิเทศภายในด้านวิชาการ เป็นแบบคำถามมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ เกี่ยวกับปัญหาการนิเทศภายในโรงเรียนด้านวิชาการของผู้นิเทศการศึกษาใน 4 ด้าน คือ ด้านการพัฒนาหลักสูตร ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านสื่อและนวัตกรรม และด้านการวัดผลและประเมินผล จำนวน 40 ข้อ มีดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ระหว่าง 0.60 – 1.00 มีค่าอำนาจจำแนกระหว่าง 0.29-0.88 และมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ 0.96 2. แบบสอบถามสำหรับการประชุมกลุ่ม (F.G.D.) มี 4 ข้อ 3. แบบสอบถามความพึงพอใจในการบริหารงานวิชาการ ของครู นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน และคณะกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 1 (หนองแสง) ที่มีต่อการบริหารงานวิชาการ มีดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ระหว่าง 0.60 – 1.00 มีค่าอำนาจจำแนกรายข้อระหว่าง 0.22 – 0.79 และ มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.96 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัยพบว่า

1. ปัญหาการนิเทศภายในของโรงเรียนเทศบาล 1 (หนองแสง)โดยรวมและรายด้าน

อยู่ในระดับมาก

2. การสร้างรูปแบบการนิเทศภายในของโรงเรียนเทศบาล 1 (หนองแสง) ได้รูปแบบการนิเทศภายใน ดังนี้

1. ด้านการพัฒนาหลักสูตร

1.1 การวางแผนในการนำหลักสูตรไปใช้ ได้รูปแบบ ดังนี้

1) สำรวจความต้องการ

2) จัดประชุมปฏิบัติการให้ความรู้

3) รวบรวมเอกสาร จัดพิมพ์เป็นเล่ม

4) นิเทศ ติดตาม สนับสนุน

5) ประเมินผลและวิเคราะห์ปัญหา

6) ส่งเสริมให้ครูเข้ารับการอบรม

1.2 การประเมินผลการใช้หลักสูตร ได้รูปแบบ ดังนี้

1) แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินหลักสูตร

2) การวิเคราะห์สาเหตุและปัญหา กำหนดแนวทางการประเมิน

3) ประชุมชี้แจงครู

4) ดำเนินการประเมินผลการใช้หลักสูตร

5) จัดทำผลการประเมินผลอย่างเป็นระบบ

6) นำผลการประเมินมาวิเคราะห์และสรุป

7) รายงานผลการดำเนินการ

8) แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกำกับติดตาม

1.3 การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับหลักสูตร ได้รูปแบบ ดังนี้

1) จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอน

2) จัดทำศูนย์วิชาการ

3) จัดการศึกษาดูงาน ประชุมสัมมนา

4) ส่งเสริมให้ครูเข้ารับการศึกษาต่อ

5) จัดงบประมาณสนับสนุนงานด้านวิชาการ

6) ส่งเสริมให้ครูทำผลงานทางวิชาการ

7) นิเทศ ติดตาม ให้คำปรึกษา

2. ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

2.1 การใช้วิธีสอนที่เน้นทักษะกระบวนการเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง ได้รูปแบบ ดังนี้

1) สำรวจความต้องการของครู

2) กำหนดโครงการ/แผนการ

3) ดำเนินการประชุมปฏิบัติการ

4) นิเทศติดตามและให้คำปรึกษา

5) ประเมินผลและให้ข้อเสนอแนะ

6) ส่งเสริมให้ครูดูงาน ประชุมสัมมนา

7) ส่งเสริมให้ครูจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

2.2 การสำรวจปัญหาเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน ได้รูปแบบ ดังนี้

1) จัดทำโครงการ

2) แต่งตั้งกรรมการรับผิดชอบ

3) เตรียมเครื่องมือ

4) จัดประชุม ชี้แจง จุดประสงค์

5) เก็บข้อมูล และสรุปปัญหา

6) พิมพ์เอกสารเผยแพร่

2.3 การให้คำปรึกษาแก่ครูเป็นรายบุคคล ได้รูปแบบ ดังนี้

1) จัดตั้งศูนย์และคณะกรรมการ

2) จัดประชุมสัมมนา

3) รวบรวมผลการสัมมนา และแนวทางการใช้เทคนิคการสอนใหม่ๆ

4) นิเทศ ติดตาม และประเมินผลเป็นระยะ

3. ด้านสื่อและนวัตกรรม

3.1 การให้คำปรึกษาในการผลิตสื่อและนวัตกรรม ได้รูปแบบ ดังนี้

1) ประชุมชี้แจง

2) จัดตั้งศูนย์ผลิตและบริการสื่อ

3) แต่งตั้งคณะกรรมการ

4) กำหนดรูปแบบการประเมินผล

5) วิเคราะห์ข้อมูล และข้อเสนอแนะ

3.2 การสำรวจความต้องการใช้สื่อและนวัตกรรม ได้รูปแบบ ดังนี้

1) จัดทำโครงการสำรวจความต้องการ

2) ตั้งกรรมการรับผิดชอบและดำเนินการสร้างเครื่องมือ

3) ดำเนินการเก็บข้อมูล

4) วิเคราะห์ข้อมูล สรุปหมวดหมู่

5) พิมพ์เผยแพร่ข้อมูลและจัดบริการสื่อ

3.3 การส่งเสริมให้ครูมีการจัดหาหรือการสร้างสื่อและนวัตกรรมการเรียนการสอน ได้รูปแบบ ดังนี้

1) สำรวจปัญหาและความต้องการ

2) จัดทำโครงการและวางแผนการจัดการฝึกอบรม

3) จัดประชุมปฏิบัติการผลิตสื่อและนวัตกรรม

4) นิเทศติดตามการนำสื่อและนวัตกรรมไปใช้

5) วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อปรับปรุงและหาประสิทธิภาพ

4. ด้านการวัดผลและประเมินผล

4.1 การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ได้รูปแบบ ดังนี้

1) จัดทำโครงการพัฒนาเครื่องมือ

2) วางแผนการจัดประชุม

3) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ

4) รวบรวมแบบทดสอบ แบบประเมินผล

5) นำแบบทดสอบ แบบประเมินผลไปทดลองใช้จริง

6) นำผลคะแนนการใช้มาวิเคราะห์และปรับปรุงคุณภาพตามหลักวิชาการ

4.2 การแนะนำให้สร้างเครื่องมือวัดและประเมินผล ได้รูปแบบ ดังนี้

1) สำรวจความต้องการ

2) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ

3) รวบรวมแบบทดสอบและแบบประเมิน

4) นำเครื่องมือไปทดลองใช้

5) นำผลการใช้มาวิเคราะห์ แก้ไขปรับปรุง

6) ได้แบบทดสอบที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน

4.3 การแนะนำในการใช้เครื่องมือวัดและประเมินผลอย่างหลากหลาย ได้รูปแบบ ดังนี้

1) สำรวจความรู้ความเข้าใจ

2) จัดประชุมปฏิบัติการ

3) นำเครื่องมือวัดและประเมินผลไปใช้

4) นำผลการใช้เครื่องมือต่างๆมาวิเคราะห์และปรับปรุงคุณภาพ

5) นำเครื่องมือไปใช้ในการวัดผล

3. ผลการนำรูปแบบการนิเทศภายในของโรงเรียนเทศบาล 1 (หนองแสง) ไปใช้ในการบริหารงานวิชาการ ปรากฏผลดังนี้

1. ด้านการพัฒนาหลักสูตร โรงเรียนมีผลการดำเนินงานดังนี้

1.1 มีการสำรวจความต้องการในการพัฒนาตนเองของครูเพื่อส่งครูเข้ารับการอบรมพัฒนาตนเอง

1.2 มีการจัดประชุมปฏิบัติการให้ความรู้ในด้านการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา รวมทั้งมีการประชุมการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อร่วมมือกันจัดทำเอกสารหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ และหลักสูตรท้องถิ่น ระหว่างตัวแทนผู้ปกครอง ตัวแทนนักเรียน คณะครูและผู้บริหาร

1.3 โรงเรียนมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

1.4 มีการรวบรวมเอกสารหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ และหลักสูตรท้องถิ่น จัดพิมพ์เป็นเล่ม เพื่อใช้ในโรงเรียน

1.5 ฝ่ายวิชาการมีแผนงานการนิเทศภายในงานด้านการพัฒนาหลักสูตร และดำเนินการนิเทศภายในด้านวิชาการ (ภาคผนวก ข และภาคผนวก ค)

1.6 ผู้บริหาร หัวหน้าฝ่ายและหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ร่วมกันประเมินผลและวิเคราะห์ปัญหา

1.7 ครูเข้ารับการอบรม ศึกษาดูงาน เข้าศึกษาต่อ และส่งเสริมให้ครูทำผลงาน

ทางวิชาการ และด้านการพัฒนาหลักสูตร (ภาคผนวก ค)

1.8 ผู้บริหารและคณะครูร่วมกันจัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอน โดยการอบรมให้ความรู้ด้านการพัฒนาหลักสูตร การจัดทำศูนย์วิชาการ

1.9 จากการดำเนินการนิเทศภายในด้านการพัฒนาหลักสูตร พบว่าหลังจากการนิเทศภายในแล้วครูมีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาหลักสูตรมากขึ้น

2. ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โรงเรียนมีผลการดำเนินงานดังนี้

2.1 มีการสำรวจความต้องการในการพัฒนาตนเองของครูเพื่อส่งครูเข้ารับการอบรมพัฒนาตนเอง

2.2 โรงเรียนมีคณะกรรมการดำเนินการนิเทศการจัดการเรียนการสอน ร่วมกันกำหนดโครงการ แผนการนิเทศภายใน (ภาคผนวก ข และภาคผนวก ค)

2.3 ผู้บริหาร หัวหน้าฝ่ายและหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ร่วมกันประเมินผลและวิเคราะห์ปัญหา

2.4 ผู้บริหารและคณะครูร่วมกันรวบรวมผลการสัมมนา และแนวทางการใช้เทคนิคการสอนใหม่ๆ และพิมพ์เอกสารเผยแพร่

2.5 ครูเข้ารับการอบรม ศึกษาดูงาน เข้าศึกษาต่อ และส่งเสริมให้ครูทำผลงานทางวิชาการ และจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ (ดังภาคผนวก ค และภาคผนวก ง)

2.6 จากการดำเนินการนิเทศภายในด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน พบว่าหลังจากการนิเทศภายในแล้วครูมีความรู้ความเข้าใจในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

มากขึ้น เนื่องจากการนิเทศภายในแล้ว คณะกรรมการยังมีการให้คำปรึกษาแก่ครูเป็นรายบุคคล

3. ด้านสื่อและนวัตกรรม โรงเรียนมีผลการดำเนินงานดังนี้

3.1 โรงเรียนมีคณะกรรมการดำเนินการรับผิดชอบและดำเนินการสร้างเครื่องมือ ร่วมกันกำหนดโครงการ แผนการนิเทศภายใน มีการให้คำปรึกษาในการผลิตสื่อและนวัตกรรม และมีการสำรวจความต้องการใช้สื่อและนวัตกรรม

3.2 โรงเรียนมีการประชุมชี้แจงร่วมกันกำหนดรูปแบบการประเมินผลสื่อและนวัตกรรม

3.3 ผู้บริหาร หัวหน้าฝ่ายและหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ร่วมกันประเมินผลและวิเคราะห์ปัญหาการจัดทำสื่อการเรียนการสอน จากการดำเนินการนิเทศภายในด้านสื่อและนวัตกรรม

3.4 โรงเรียนจัดทำโครงการและวางแผนการจัดการฝึกอบรมการสร้างสื่อและนวัตกรรม และจัดอบรมการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อปรับปรุงและหาประสิทธิภาพของสื่อ

3.5 คณะกรรมการดำเนินการนิเทศติดตามการนำสื่อและนวัตกรรมไปใช้

และมีการให้คำปรึกษาด้านสื่อนวัตกรรมแก่ครูเป็นรายบุคคล

3.6 ผู้บริหารและคณะครูร่วมกันรวบรวมผลการสัมมนา วิเคราะห์ข้อมูล สรุปหมวดหมู่ของสื่อนวัตกรรม จัดตั้งศูนย์ผลิตและบริการสื่อ และพิมพ์เผยแพร่ข้อมูลและจัดบริการสื่อ (ดังภาคผนวก ค)

3.7 หลังจากการดำเนินการนิเทศภายใน และจัดอบรมโครงการและวางแผนการจัดการฝึกอบรมการสร้างสื่อและนวัตกรรมที่มีคุณภาพแล้ว ครูมีความรู้ความเข้าใจในการสร้างสื่อและนวัตกรรมมากขึ้น เนื่องจากการนิเทศแล้วคณะกรรมการยังมีการให้คำปรึกษาแก่ครูเป็นรายบุคคลอีกด้วย

4. ด้านการวัดผลและประเมินผล โรงเรียนมีผลการดำเนินงานดังนี้

4.1 โรงเรียนมีคณะกรรมการดำเนินการรับผิดชอบและดำเนินการสร้างเครื่องมือ การวัดและประเมินผล ร่วมกันกำหนดโครงการ แผนการนิเทศภายใน มีการให้คำปรึกษาในการดำเนินการสร้างเครื่องมือ และการวัดและประเมินผล

4.2 โรงเรียนมีคณะกรรมการดำเนินการรับผิดชอบด้านการวัดและประเมินผล

4.3 โรงเรียนมีการการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ดำเนินการสร้างเครื่องมือ และการวัดและประเมินผลที่มีคุณภาพ

4.4 โรงเรียนมีคณะกรรมการ รวบรวมแบบทดสอบ มาวิเคราะห์ แก้ไขปรับปรุง เพื่อให้ได้แบบทดสอบที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน แล้วนำไปจัดทำเป็นคลังข้อสอบ

4.5 โรงเรียนจัดทำโครงการพัฒนาเครื่องมือการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อปรับปรุง และ

มีผู้เชี่ยวชาญในการให้คำปรึกษาด้านการวัดและประเมินผล

4.6 หลังจากการดำเนินการนิเทศภายใน และจัดอบรมให้ความรู้ด้านการสร้างเครื่องมือในการวัดและประเมินผลที่มีคุณภาพแล้ว ครูมีความรู้ความเข้าในกระบวนการวัดประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริงมากขึ้น

4. ความพึงพอใจในการบริหารงานวิชาการ ของครู นักเรียน ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 1 (หนองแสง) โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก

โพสต์โดย นฤมิตร ภาคภูมิ : [10 ก.ย. 2559 เวลา 20:09 น.]
อ่าน [2882] ไอพี : 1.1.139.65
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 24,331 ครั้ง
เกษียณ65ปีทางแก้ประชากรสูงอายุ มีเงินเก็บ"4แสน"ก็อยู่ลำบาก
เกษียณ65ปีทางแก้ประชากรสูงอายุ มีเงินเก็บ"4แสน"ก็อยู่ลำบาก

เปิดอ่าน 15,514 ครั้ง
ผลิตพืชอินทรีย์ / สมุนไพรกำจัดโรคและแมลง
ผลิตพืชอินทรีย์ / สมุนไพรกำจัดโรคและแมลง

เปิดอ่าน 73,435 ครั้ง
ขั้นตอนวิธีการจุดธูปบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ขั้นตอนวิธีการจุดธูปบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์

เปิดอ่าน 29,090 ครั้ง
การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กเพื่อการศึกษาคุณภาพ : ทีปกร จิร์ฐิติกุลชัย
การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กเพื่อการศึกษาคุณภาพ : ทีปกร จิร์ฐิติกุลชัย

เปิดอ่าน 18,325 ครั้ง
10 งานด่วนภายใน 6 เดือนที่ "รมต.ศธ." ควรทำ
10 งานด่วนภายใน 6 เดือนที่ "รมต.ศธ." ควรทำ

เปิดอ่าน 7,663 ครั้ง
FOCUS ประเด็นจาก PISA : การกำกับดูแลที่มีประสิทธิผลส่งผลอย่างไรต่อการเรียนรู้
FOCUS ประเด็นจาก PISA : การกำกับดูแลที่มีประสิทธิผลส่งผลอย่างไรต่อการเรียนรู้

เปิดอ่าน 28,826 ครั้ง
"วาสนา" ดีจากไหน ลองดูที่ "เส้นวาสนา" จากลายมือกัน
"วาสนา" ดีจากไหน ลองดูที่ "เส้นวาสนา" จากลายมือกัน

เปิดอ่าน 12,186 ครั้ง
สมาธิสั้นเทียม
สมาธิสั้นเทียม

เปิดอ่าน 17,253 ครั้ง
ที่มาของคำว่า "อัสสัมชัญ"
ที่มาของคำว่า "อัสสัมชัญ"

เปิดอ่าน 20,040 ครั้ง
ประเพณีแห่เทียนพรรษา ปี 52 จังหวัดอุบลราชธานี
ประเพณีแห่เทียนพรรษา ปี 52 จังหวัดอุบลราชธานี

เปิดอ่าน 13,133 ครั้ง
Google ฉลองครบรอบ 189 ปี เกรเกอร์ เมนเดล
Google ฉลองครบรอบ 189 ปี เกรเกอร์ เมนเดล

เปิดอ่าน 68,927 ครั้ง
การแบ่งเกรดดินสอตามความแข็ง
การแบ่งเกรดดินสอตามความแข็ง

เปิดอ่าน 50,499 ครั้ง
ความหมายและความสำคัญของการเกษตร
ความหมายและความสำคัญของการเกษตร

เปิดอ่าน 9,383 ครั้ง
วิธีแบกเป้ไปโรงเรียนอย่างปลอดภัย
วิธีแบกเป้ไปโรงเรียนอย่างปลอดภัย

เปิดอ่าน 15,060 ครั้ง
7 เคล็ดลับ รักษามือให้น่าหลงใหล
7 เคล็ดลับ รักษามือให้น่าหลงใหล

เปิดอ่าน 21,094 ครั้ง
(ก.ค.ศ.)การพัฒนาคุณภาพของครูอาจารย์ให้เป็นบุคคลที่มีทั้งความรู้ และคุณธรรม
(ก.ค.ศ.)การพัฒนาคุณภาพของครูอาจารย์ให้เป็นบุคคลที่มีทั้งความรู้ และคุณธรรม
เปิดอ่าน 26,466 ครั้ง
"ประกาศสงกรานต์" ปี 2556
"ประกาศสงกรานต์" ปี 2556
เปิดอ่าน 12,313 ครั้ง
รับชมย้อนหลัง การประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการโรงเรียนประชารัฐ วันที่ 17 สิงหาคม 2559
รับชมย้อนหลัง การประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการโรงเรียนประชารัฐ วันที่ 17 สิงหาคม 2559
เปิดอ่าน 8,428 ครั้ง
อะโดบีเผยเอเชีย-แปซิฟิกใช้อินเทอร์เน็ตผ่านสมาร์ทโฟนเติบโตสูงสุดในโลก
อะโดบีเผยเอเชีย-แปซิฟิกใช้อินเทอร์เน็ตผ่านสมาร์ทโฟนเติบโตสูงสุดในโลก
เปิดอ่าน 53,764 ครั้ง
ฟุตซอล(Futsal): กติกาข้อ 16 การเตะเข้าเล่น
ฟุตซอล(Futsal): กติกาข้อ 16 การเตะเข้าเล่น

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
สมัครบัตรเครดิต
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ