ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• รายงานโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โรงเรียนบ้านม่อน (ปัญญาฉลาดราษฎร์นุกูล) สำนักงานเขตพื้นที่การศึก

รายงานฉบับนี้ เป็นการรายงานโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพของโรงเรียนบ้านม่อน(ปัญญาฉลาดราษฎร์นุกูล) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 มีวัตถุประสงค์เพื่อรายงานการดำเนินโครงการและรายงานผลสำเร็จที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพของโรงเรียนบ้านม่อน(ปัญญาฉลาดราษฎร์นุกูล) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 ประชากรที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ครูผู้สอน จำนวน 5 คน นักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง 6 จำนวน 25 คน ผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 25 คน และกรรมการสถานศึกษา จำนวน 7 คน รวมทั้งสิ้น จำนวน 62 คน ของโรงเรียนบ้านม่อน(ปัญญาฉลาดราษฎร์ นุกูล) ปีการศึกษา 2558 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาเป็นแบบสอบถาม จำนวน 3 ฉบับ ได้แก่ ฉบับที่ 1 แบบสอบถามความคิดเห็นของครูผู้สอนเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพของโรงเรียน โดยเป็นการประเมินการดำเนินงานโครงการใน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านสภาพแวดล้อมของโครงการ ด้านกระบวนการดำเนินงาน และด้านผลผลิตของโครงการ เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ฉบับที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียนและคณะกรรมการสถานศึกษาเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพของโรงเรียน โดยเป็นการประเมินการดำเนินงานโครงการใน 2 ด้าน ได้แก่ ด้านกระบวนการดำเนินงาน และด้านผลผลิตของโครงการ เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ และ ฉบับที่ 3 แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพของโรงเรียน โดยเป็นการประเมินการดำเนินงานโครงการใน 2 ด้าน ได้แก่ ด้านกระบวนการดำเนินงาน และด้านผลผลิตของโครงการ เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ เช่นเดียวกัน ผู้รายงานสอบถามเพื่อทำการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองกับครูผู้สอน ผู้ปกครองและคณะกรรมการสถานศึกษา ในส่วนของนักเรียนได้ขอความกรุณาจากครูผู้สอนดำเนินการชี้แจงให้นักเรียนทราบแล้วให้นักเรียนตอบแบบสอบถามตามความเป็นจริง วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แล้วนำเสนอในรูปตารางประกอบความเรียง

ผลการศึกษา พบว่า

1. ความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพของโรงเรียน

บ้านม่อน (ปัญญาฉลาดราษฎร์นุกูล) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 ของครูผู้สอน ผู้ปกครองนักเรียนและคณะกรรมการสถานศึกษา และนักเรียน สามารถสรุปเป็นรายด้านและโดยภาพรวม มีดังนี้

1.1 ความคิดเห็นของครูผู้สอนเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ

ของโรงเรียนบ้านม่อน (ปัญญาฉลาดราษฎร์นุกูล) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมากที่สุด โดยเรียงลำดับ ดังนี้ ด้านผลผลิตของโครงการ ด้านกระบวนการดำเนินโครงการ และด้านสภาพแวดล้อมของโครงการ มีรายละเอียดดังนี้

1.1.1 ด้านสภาพแวดล้อมของโครงการ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณา

เป็นรายข้อ พบว่า ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมากที่สุด แต่มีข้อที่อยู่ในระดับมาก โดยเรียงลำดับ ดังนี้ การมีเอกสาร หนังสือ คู่มือเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพเพียงพอ การมีวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดกิจกรรมตามโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพมีอย่างเพียงพอ การมีงบประมาณจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ตามการดำเนินการโครงการได้ครบตามความต้องการ และการมีงบประมาณจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ตามการดำเนินการโครงการได้ทันตามกำหนด

1.1.2 ด้านกระบวนการดำเนินโครงการ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ทั้งหมดอยู่ในระดับมากที่สุดเช่นเดียวกัน

1.1.3 ด้านผลผลิตของโครงการ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็น รายข้อ พบว่า ทั้งหมดอยู่ในระดับมากที่สุดเช่นเดียวกัน

1.2 ความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียนและคณะกรรมการสถานศึกษาเกี่ยวกับ

การดำเนินงานโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพของโรงเรียนบ้านม่อน (ปัญญาฉลาดราษฎร์นุกูล) พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก เรียงลำดับ คือ ด้านผลผลิตของโครงการ และด้านกระบวนการดำเนินโครงการ ตามลำดับ มีรายละเอียดดังนี้

1.2.1 ด้านกระบวนการดำเนินโครงการ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็น

รายด้านย่อย พบว่า ด้านการให้บริการและเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชน พบว่า ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก มีข้อที่อยู่ในระดับมากที่สุด เรียงลำดับ คือ การจัดกิจกรรมตามโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพส่งผลต่อชุมชน ความเหมาะสมในการมีส่วนร่วมการจัดกิจกรรมด้านสุขภาพของชุมชน และการจัดบริเวณโรงเรียนเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจให้แก่ประชาชนในชุมชน ส่วนด้านการให้ชุมชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมของโรงเรียน พบว่า ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก มีข้อที่อยู่ในระดับมากที่สุด เรียงลำดับ คือ การเปิดโอกาสให้ชุมชนเสนอแนะแนวทางที่เป็นประโยชน์ต่อโรงเรียนในการส่งเสริมสุขภาพ การยอมรับข้อเสนอแนะของชุมชนและนำไปปฏิบัติ และการเปิดโอกาสให้ชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆเกี่ยวกับสุขภาพที่โรงเรียนจัดขึ้น

1.2.2 ด้านผลผลิตของโครงการ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ

พบว่า ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก มีข้อที่อยู่ในระดับมากที่สุด เรียงลำดับ คือ ชุมชนจัดให้มีกิจกรรมการออกกำลังกายและกีฬาอย่างเหมาะสมและต่อเนื่อง บุตรหลานของท่านมีความรู้ความเข้าใจเรื่องสารเสพติดและการป้องกันตนเองจากสารเสพติดได้ และมีการควบคุมรณรงค์ป้องกันโรคต่างๆ ในชุมชนอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ

1.3 ความคิดเห็นของนักเรียนเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ

ของโรงเรียนบ้านม่อน (ปัญญาฉลาดราษฎร์นุกูล) โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เรียงลำดับ คือ ด้านกระบวนการดำเนินโครงการ และด้านผลผลิตของโครงการ ตามลำดับ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

1.3.1 ด้านกระบวนการดำเนินงานโครงการ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมากที่สุด มีข้อที่อยู่ในระดับมากที่สุด เรียงลำดับ คือ โรงเรียนมีการจัดหลักสูตรการเรียนการสอนเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพ นักเรียน มีความสะดวกในการรับบริการด้านสุขภาพอนามัยจากโรงเรียนและเนื้อหาวิชาที่เรียนมีความทันสมัยต่อเหตุการณ์ในปัจจุบันและเหมาะสมกับสภาพของโรงเรียนและชุมชน

1.3.2 ด้านผลผลิตของโครงการ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็น

รายข้อ พบว่า ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมากที่สุด มีข้อที่อยู่ในระดับมากที่สุด เรียงลำดับ คือ นักเรียน มีความรู้ความเข้าใจเรื่องสารเสพติดและวิธีการป้องกันตนเองจากสารเสพติดได้ นักเรียนร่วมควบคุมรณรงค์ป้องกันโรคต่างๆ ในชุมชนอย่างสม่ำเสมอ และนักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันอย่างมีคุณภาพจากโรงเรียน

ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะในการนำไปใช้

1. โรงเรียนควรจัดสรรงบประมาณหรือระดมทรัพยากรจากชุมชนเพื่อดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพให้เพียงพอ

2. โรงเรียนควรมีการประสานงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหรือสถานีอนามัยในการสนับสนุนทั้งทางด้านงบประมาณและบุคลากรในการร่วมดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ

3. ควรมีการขยายผลโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพไปสู่ชุมชน เพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพอย่างแท้จริง เนื่องจากนักเรียนมีเวลาส่วนใหญ่อยู่ในชุมชน

4. โรงเรียนควรมีการประชาสัมพันธ์ข่าวสารในเรื่องการส่งเสริมสุขภาพให้ผู้ปกครองและชุมชนได้รับทราบ เพื่อร่วมกันแก้ปัญหาสุขภาพของนักเรียน

ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป

1. ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบที่เหมาะสมต่อการดำเนินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียน ตามบริบทและขนาดของโรงเรียน

2. ควรมีการศึกษารูปแบบการดำเนินถ่ายทอดความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพของนักเรียนไปสู่ครอบครัวละชุมชน

3. ควรมีการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน ที่มีต่อการดำเนินงานโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพของโรงเรียน

โพสต์โดย ่่โจ๊ก : [13 ก.ย. 2559 เวลา 21:38 น.]
อ่าน [1330] ไอพี : 27.145.28.53
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Antivirus
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ