ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานการประเมินโครงการพัฒนาทักษะการทำงานเป็นทีมของนักเรียนโรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา

รายงานการประเมินโครงการ

ชื่อเรื่อง รายงานการประเมินโครงการพัฒนาทักษะการทำงานเป็นทีมของนักเรียน

โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา

ผู้รายงาน นางวัชรินทร์ คำวงศ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา

หน่วยงาน โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา ตำบลไพร อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ

สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

ปีที่ดำเนินโครงการ ปีการศึกษา 2558

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

การประเมินโครงการพัฒนาทักษะการทำงานเป็นทีมของนักเรียนโรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยามีวัตถุประสงค์คือ 1) เพื่อประเมินบริบท (Content) ของโครงการ 2) เพื่อประเมินปัจจัยเบื้องต้น (Input) กระบวนการ (Process) ผลผลิต (Product) ของโครงการ และ ผลลัพธ์ (IEST) ของแผนปฏิบัติการ 2 แผนและกิจกรรมสนับสนุน 11 กิจกรรมของโครงการ 3) เพื่อประเมินคุณภาพนักเรียนที่เกิดจากการดำเนินโครงการพัฒนาทักษะการทำงานเป็นทีมของนักเรียนโรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา เกี่ยวกับ (1) คุณภาพนักเรียนด้านทักษะการทำงานเป็นทีม (2) ผลการพัฒนาพฤติกรรมด้านการเรียน และการทำงานของนักเรียนโรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา (3) คุณภาพนักเรียนตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มาตรฐานที่ 11 ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต 4) เพื่อประเมินความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

คณะกรรมการบริหารโรงเรียน ครูผู้สอน นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน คณะกรรมการนักเรียน และคณะกรรมการห้องเรียน ที่มีต่อการดำเนินโครงการพัฒนาทักษะการทำงานเป็นทีมของนักเรียนโรงเรียน

ไพรธรรมคุณวิทยา โดยใช้รูปแบบการประเมินโครงการแบบ CIPPIEST ของแดเนียล สตัฟเฟิลบีม (Daniel Stufflebeam) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมินได้แก่ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจำนวน 13 คน คณะกรรมการบริหารโรงเรียน จำนวน 16 คน ครูผู้สอน จำนวน 35 คน นักเรียน จำนวน 226 คน ผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 226 คน คณะกรรมการนักเรียนจำนวน 15 คน และคณะกรรมการห้องเรียน จำนวน 80 คน รวมมีจำนวนทั้งสิ้น 611 คน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จำนวน 15 ฉบับ การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการเปรียบเทียบกับเกณฑ์เฉลี่ย

ผลการประเมินโครงการสรุปได้ ดังนี้

การดำเนินงานโครงการประสบผลสำเร็จเป็นไปตามเกณฑ์การประเมินที่กำหนดไว้

มีรายละเอียด ดังนี้

1. ผลการประเมินความเหมาะสมด้านบริบท(Context) ของโครงการพบว่า 1) โครงการ

บรรลุวัตถุประสงค์ทั่วไป คือการพัฒนาทักษะการทำงานเป็นทีมของนักเรียน นักเรียนโรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยาจำนวนทั้งหมด 548 คนได้รับการพัฒนาทักษะการทำงานเป็นทีมทุกคนคิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนนักเรียนทั้งหมด 2) โครงการบรรลุตามเป้าหมายใน ด้านคุณภาพ คือ (1) นักเรียนทุกคนมีความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี นักเรียนมีความสามารถในการวางแผน การดำเนินงานตามแผน รับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย มีความมุ่งมั่นในการทำงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ สามารถประสานความร่วมมือร่วมใจในการทำงานตามเป้าหมายสำเร็จทุกกิจกรรม ตามกำหนดเวลา (2) ผลการสำรวจพฤติกรรมที่เป็นปัญหาของนักเรียนในการเรียนและการทำงานภายหลังการดำเนินโครงการพัฒนาทักษะการทำงานเป็นทีมของนักเรียนโรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา พบว่า พฤติกรรมที่เป็นปัญหาในการทำงานและการเรียนของนักเรียนลดลงทั้งโรงเรียนอยู่ในระดับน้อยที่สุด (3) ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนด้านทักษะการทำงานเป็นทีมของนักเรียนโรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา อยู่ในระดับมากที่สุด

2. ผลการประเมินความเหมาะสมด้านปัจจัย(Input) ด้านกระบวนการ(Process) ด้าน

ผลผลิต(Product) ด้านผลลัพธ์ (IEST) ของแผนปฏิบัติการ 2 แผนและกิจกรรมสนับสนุน 11 กิจกรรมของโครงการพัฒนาทักษะการทำงานเป็นทีมของนักเรียนโรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา ดังนี้

2.1 ผลการประเมินความเหมาะสมด้านปัจจัย(Input) พบว่า ด้านปัจจัยของทุก

กิจกรรมตามโครงการผ่านเกณฑ์การประเมินและอยู่ในระดับมากที่สุด

2.2 ผลการประเมินความเหมาะสมด้านกระบวนการ(Process) พบว่า ด้าน

กระบวนการของทุกกิจกรรมตามโครงการผ่านเกณฑ์การประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด

2.3 ผลการประเมินความเหมาะสมด้านผลผลิต(Product) พบว่า ด้านผลผลิตทุก

กิจกรรมตามโครงการผ่านเกณฑ์การประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด

2.4 ผลการประเมินความเหมาะสมด้านผลลัพธ์ ประกอบด้วย

2.4.1 ด้านผลกระทบ (Impact) พบว่า ด้านผลกระทบทุกกิจกรรมตาม

โครงการผ่านเกณฑ์การประเมินและอยู่ในระดับมากที่สุด

2.4.2 ด้านประสิทธิผล (Effectiveness) พบว่า ด้านประสิทธิผลทุก

กิจกรรมตามโครงการผ่านเกณฑ์การประเมินและอยู่ในระดับมากที่สุด

2.4.3 ด้านความยั่งยืน(Sustainability) พบว่า ด้านความยั่งยืนทุกกิจกรรม

ตามโครงการผ่านเกณฑ์การประเมินและอยู่ในระดับมากที่สุด

2.4.4 ด้านการถ่ายทอดส่งต่อ(Transportability) พบว่าด้านการถ่ายทอด

ส่งต่อทุกกิจกรรมตามโครงการผ่านเกณฑ์การประเมินและอยู่ในระดับมากที่สุด

3. ผลการประเมินคุณภาพนักเรียนที่เกิดจากการดำเนินโครงการพัฒนาทักษะการทำงานเป็นทีมของนักเรียนโรงเรียน เกี่ยวกับ

3.1 คุณภาพนักเรียนด้านทักษะการทำงานเป็นทีมของนักเรียนโรงเรียน

ไพรธรรมคุณวิทยา พบว่า คุณภาพนักเรียนที่เกิดจากโครงการพัฒนาทักษะการทำงานเป็นทีมของนักเรียนโรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา ได้แก่ ด้านความสามารถในการทำงานเป็นทีม ด้านความสามารถในการปฏิบัติงานและด้านความสามารถในการวางแผน โดยภาพรวมอยู่ในระดับ มากที่สุด

3.2 ผลการพัฒนาพฤติกรรมด้านการเรียน และการทำงานของนักเรียนโรงเรียน

ไพรธรรมคุณวิทยา พบว่า นักเรียนมีการพัฒนาพฤติกรรมด้านการเรียนและการทำงานผ่านเกณฑ์การประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด

3.3 ผลการประเมินคุณภาพนักเรียนตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาใน

สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มาตรฐานที่ 11 ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต พบว่า ในปีการศึกษา 2557 และปีการศึกษา 2558 มีผลการประเมินอิงเกณฑ์ อยู่ในระดับคุณภาพดีเยี่ยม

4. ผลการประเมินความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการบริหารโรงเรียน ครูผู้สอน นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน คณะกรรมการนักเรียน และคณะกรรมการห้องเรียน ที่มีต่อการดำเนินโครงการพัฒนาทักษะการทำงานเป็นทีมของนักเรียนโรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา พบว่า ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด

การตัดสินคุณค่าของโครงการพัฒนาทักษะการทำงานเป็นทีมของนักเรียนโรงเรียน

ไพรธรรมคุณวิทยา ผลการประเมินพบว่า (1) เป็นโครงการที่มีประสิทธิผล (2) เป็นโครงการที่มีคุณค่าด้านความเหมาะสม สามารถนำไปปฏิบัติได้ และเผยแพร่ ในสถานศึกษาอื่นต่อไปได้ เพราะ ผลจากการประเมินโครงการตามวัตถุประสงค์เฉพาะ ได้แก่ ผลการประเมินบริบทของโครงการ ผลการประเมินปัจจัย กระบวนการ ผลผลิต ผลลัพธ์ ของกิจกรรมตามโครงการ ผลจากการประเมินคุณภาพนักเรียน ผลจากการประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง ผ่านเกณฑ์การประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด

โพสต์โดย นางวัชรินทร์ คำวงศ์ : [16 ก.ย. 2559 เวลา 08:48 น.]
อ่าน [2042] ไอพี : 101.109.82.7
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com

แนวข้อสอบท้องถิ่น
แนวข้อสอบ กพ


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ