ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• ผลการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง บทประยุกต์

ชื่อเรื่อง ผลการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้แบบฝึกทักษะ

เรื่อง บท ประยุกต์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผู้ศึกษาค้นคว้า เสาวนีย์ สถิตชัย

โรงเรียน บ้านหนองกระทุม ที่พิมพ์ 2558

บทคัดย่อ

คณิตศาสตร์เป็นวิชาหนึ่งที่มีความสำคัญยิ่งต่อชีวิตประจำวันของมนุษย์ อีกทั้งเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการสร้างและเรียนรู้เทคโนโลยี ตลอดจนเป็นวิชาที่ฝึกกระบวนการคิด การแก้ปัญหา

ช่วยพัฒนาศักยภาพของแต่ละบุคคลให้เป็นคนที่สมบูรณ์ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์จึงมีส่วนสำคัญที่จะช่วยให้ผู้เรียนประสบความสำเร็จในการเรียนและแบบฝึกทักษะเป็นนวัตกรรมทางการศึกษาที่ผู้เรียนสามารถเรียนรู้และตรวจสอบคำตอบได้ทันทีด้วยตนเองจึงมีความเหมาะสมที่จะนำมาใช้ในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้น การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์เรื่อง บทประยุกต์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75 เพื่อหาค่าดัชนีประสิทธิผลของกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์เรื่อง บทประยุกต์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง บทประยุกต์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะเพื่อวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์เรื่อง บทประยุกต์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะ

กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

โรงเรียนบ้านบ้านหนองกระทุ่ม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 จำนวน 19 คน ที่ได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ซึ่งผู้ศึกษาค้นคว้าได้ทำการสอนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะที่มีรูปแบบการศึกษาเป็นแบบกลุ่มเดียว ทำการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน(Non Randomized One Group Pre – test Post – test Design)เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาคือแผนการจัดการเรียนรู้ แบบฝึกทักษะ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง บทประยุกต์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 แบบทดสอบย่อยท้ายบทเรียนชุดละ 10 ข้อ จำนวน 12 ชุดแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทาง การเรียนแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4ตัวเลือก จำนวน 30ข้อ ที่มีค่าความยากตั้งแต่ 0.20 ถึง 1.00ค่าอำนาจจำแนกตั้งแต่ 0.20 ถึง 1.00และค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับเท่ากับ0.80 แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนในการเรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะ1 ฉบับ จำนวน 20 ข้อ มีค่าอำนาจจำแนกตั้งแต่ 0.28 ถึง 0.84 และมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.95สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ร้อยละ และทดสอบสมมุติฐานโดยใช้ t-test (Dependent Samples)

ผลการศึกษาปรากฏดังนี้

1. ประสิทธิภาพผลการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้แบบฝึกทักษะ

เรื่อง บทประยุกต์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีการพัฒนาขึ้นโดยมีประสิทธิภาพ 80.27/80.16 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 75/75 ที่กำหนดไว้และส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น

2. ดัชนีประสิทธิผลการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้แบบฝึกทักษะเรื่อง

บทประยุกต์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีค่าเท่ากับ 0.6904 แสดงว่าผู้เรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนเพิ่มขึ้น 0.6904 หรือคิดเป็นร้อยละ 69.04 ซึ่งแสดงว่านักเรียนมีความก้าวหน้าในการเรียนเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 69.04

3. นักเรียนที่เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง บทประยุกต์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

4. นักเรียนชั้นประถมปีที่ 6มีความพึงพอใจต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์

โดยใช้แบบฝึกทักษะเรื่อง บทประยุกต์ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

สรุปผลการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ชี้ให้เห็นว่าการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะเป็นสื่อการเรียนการสอนอย่างหนึ่งที่สามารถนำมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้นและมีความพึงพอใจต่อการเรียน ดังนั้นแบบฝึกทักษะจึงเป็นนวัตกรรมทางการศึกษาที่มีประโยชน์ทั้งช่วยลดภาระการขาดแคลนครู ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล เร้าความสนใจผู้เรียนให้เกิดแรงจูงใจใฝ่เรียนรู้ อันจะส่งผลให้ผู้เรียนประสบความสำเร็จในการเรียนและบรรลุตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรต่อไป

โพสต์โดย ครูเม : [29 ก.ย. 2559 เวลา 19:16 น.]
อ่าน [1216] ไอพี : 223.205.250.78
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Antivirus
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ