ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การพัฒนาครูในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เพื่อพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานด้าน

ชื่อเรื่องวิจัย: การพัฒนาครูในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

เพื่อพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน : กรณีศึกษาโรงเรียน

บ้านหนองแหน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3

ผู้วิจัย ประคอง รัศมีแก้ว

ปีการศึกษา 2558

บทคัดย่อ

รายงานการวิจัยเรื่องการพัฒนาครูในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เพื่อพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน : กรณีศึกษาโรงเรียน บ้านหนองแหน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 มีวัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อ (1) ศึกษาสภาพ และปัญหาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของโรงเรียนบ้านหนองแหน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 (2) ศึกษาแนวทางการพัฒนาครูในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ (3) ศึกษาระดับความคิดเห็นการพัฒนาครูในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของโรงเรียนบ้านหนองแหน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 และ(4) ศึกษาคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียนผู้วิจัยใช้ระเบียบวิจัยแบบผสม (Mixed Method Research) แบ่งขั้นตอนการดำเนินการวิจัยออกเป็น4ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาสภาพและปัญหาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ขั้นตอนที่ 2ศึกษาแนวทางการพัฒนาครูในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ขั้นตอนที่ 3 ศึกษาระดับความคิดเห็นการพัฒนาครูในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของโรงเรียนบ้านหนองแหน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 และขั้นตอนที่4 ศึกษาคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียนประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ(1) ครูผู้สอนจำนวน 9 คน(2) คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 9 คน (3) ผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 125 คนและ(4)นักเรียน จำนวน 125 คนกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่(1) ครูผู้สอนจำนวน 9 คน (2) คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 7 คน (3) ผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 48 คนและ (4) นักเรียน จำนวน 48 คนกลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญจำนวน9 คนเครื่องมือที่ใช้ในการการวิจัย (1)แบบบันทึก (Field Note) (2)แบบสัมภาษณ์ (Interview) (3) แบบสอบถามและ (4)แบบประเมินมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ผลการวิจัยพบว่า

ผลการศึกษาสภาพ และปัญหาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ดังรายละเอียดดังนี้ครูส่วนใหญ่ยังไม่เข้าใจเป้าหมายของการจัด การศึกษาของชาติครูขาดความรู้ความเข้าใจเป้าหมายของหลักสูตรโรงเรียนอย่างแท้จริงครูจะสอนตามหนังสือของสำนักพิมพ์ที่ทำออกขายเพราะสะดวกสบายมีครบทุกอย่างครูมีความคิดว่าการสอนแบบเก่าเลขคัดเลิกยังได้หนังสือมากกว่าเดียวนี้ครูใช้ใบงานใบความรู้แต่ก็ถ่ายเอกสารมาจากหนังสือเรียนของกระทรวงของเอกชนบ้างครูใช้สื่อสำเร็จมาจากร้านเช่นรูปภาพบัตรคำบางอย่างก็หาเอาตามสภาพเพราะใช้คอมพิวเตอร์ไม่เป็นครูส่วนใหญ่สอนแบบไม่ใช้สื่ออยู่แล้วครูไม่ค่อยได้สอบก่อนเรียนสอบครั้งเดียวปลายภาคเรียนรู้อยู่ว่าคนไหนได้คนไหนไม่ได้การสอบก่อนเรียนและหลังเรียนไม่ค่อยได้ทำกันส่วนมากก็จะซักถาม ครูไม่มีเวลาว่างพอที่จะเตรียมการสอนครูมีภาระงานที่จะต้องทำนอกเหนือจากงานสอนมากครูไม่เข้าใจวิธีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญขาดแหล่งการจัดการเรียนรู้ครูไม่ปรับเปลี่ยนกิจกรรมการเรียนการสอนเวลาในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไม่เพียงพอครูมีความคิดว่าการทำวิจัยในชั้นเรียนไปเพื่ออะไรยุ่งยากเสียเวลาครูไม่มีความรู้การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในห้องครูไม่ทำวิจัยในชั้นเรียนครูไม่มีการนำผลการวิจัยใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและประกอบในการพัฒนาวิชีพของครูครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานวิจัยเผยแพร่ผลงานวิจัยน้อยมากครูไม่มีการนำผลการวิจัยใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและประกอบในการพัฒนาวิชีพของครูครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานวิจัยเผยแพร่ผลงานวิจัยน้อยมากงานสอนประจำก็หนักมากแล้วจึงไม่มีเวลาทำงานวิจัยครูพัฒนาตนเองน้อยขาดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความรู้ใหม่ๆซึ่งกันและกันครูไม่ได้นำผลการวัดผลและประเมินผลไปใช้ในการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนครูขาดความรู้ในการใช้สื่อและเทคโนโลยีที่ทันสมัยการวัดผลประเมินผลของครูไม่เป็นไปตามสภาพความเป็นจริงที่อิงพัฒนาการผู้เรียนนักเรียนส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมกระบวนการเรียนรู้น้อยมีการจัดการทำแผนการเรียนรู้แต่ไม่ได้นำไปใช้สอนจริงและครูไม่เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการจัดกระบวนการเรียนรู้

ผลการศึกษาแนวทางการพัฒนาครูในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญจากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญสามารถจำแนกเป็นประเด็นได้ 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการเตรียมการเรียนการสอนด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้านสื่อการเรียนการสอน ด้านการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้และ ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้

ผลการศึกษาความคิดเห็นการพัฒนาครูในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 ครูมีความคิดเห็นในการพัฒนาครูในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าการเตรียมการเรียนการสอนอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือสื่อการเรียนการสอนอยู่ในระดับมากการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้อยู่ในระดับมากการวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้อยู่ในระดับมาก และลำดับสุดท้ายคือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน อยู่ในระดับมากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีความคิดเห็นในการพัฒนาครูในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญในภาพรวมอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าการวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้อยู่ในระดับมาก รองลงมาคือการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้อยู่ในระดับมาก การเตรียมการเรียนการสอนอยู่ในระดับมากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอยู่ในระดับมากและลำดับสุดท้ายคือ การเตรียมการเรียนการสอนอยู่ในระดับมาก ผู้ปกครองนักเรียนมีความคิดเห็นในการพัฒนาครูในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญในภาพรวมอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าการวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้อยู่ในระดับมาก รองลงมาคือการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้อยู่ในระดับมากสื่อการเรียนการสอนอยู่ในระดับมากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอยู่ในระดับมากและลำดับสุดท้ายคือ การเตรียมการเรียนการสอนอยู่ในระดับมาก และนักเรียนมีความคิดเห็นในการพัฒนาครูในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญในภาพรวมอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้อยู่ในระดับมาก รองลงมาคือสื่อการเรียนการสอนอยู่ในระดับมากการวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้อยู่ในระดับมากการเตรียมการเรียนการสอนอยู่ในระดับมากและลำดับสุดท้ายการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน อยู่ในระดับมาก

ผลการวิเคราะห์ข้อเสนอแนะการพัฒนาครูในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของโรงเรียนบ้านหนองแหนสรุปข้อเสนอแนะได้ดังนี้การเตรียมการเรียนการสอนครูต้องมีเวลาในการเตรียมการสอนผู้บริหารควรจัดประชุมวางแผนเพื่อเตรีมการเรียนการสอนควรจัดอบรมครูเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญครูควรมีการเตรียมตัวก่อนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทุกครั้งและ ครูควรวางแผนและกำหนดเป้าหมายให้ผู้เรียนได้ศึกษาตามความถนัดของตนเองการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนครูควรจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลายและน่าสนใจเพิ่มเวลาในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้เพียงพอครูทำความเข้าใจวิธีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญครูปรับเปลี่ยนกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและ ครูและนักเรียนร่วมกันจัดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกันสื่อการเรียนการสอนผู้บริหารควรควรจัดสรรงบประมาณสำหรับการจัดทำสื่อให้เหมาะสมเพียงพอครูควรได้รับการส่งเสริมการผลิตสื่อการสอนที่เหมาะสมและเพียงพอครูควรได้รับการอบรมการผลิตสื่อครูควรจัดบรรยากาศในห้องเรียนและนอกห้องเรียนให้พร้อมและน่าอยู่และ ผู้บริหารควรจัดเตรียมสถานที่เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และจัดให้มีสื่อ การเรียนรู้ที่หลากหลาย การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ผู้บริหารควรจัดอบรมให้ความรู้แก่ครูเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลครูควรสอบวัดผลทุกครั้งหลักจากจบบทเรียนผู้บริหารควรติดตามผลการสอนของครูและนักเรียนเป็นระยะๆเพื่อเป็นการประเมินผลให้เกิดประโยชน์มากที่สุดครูควรนำผลที่ได้จากการประเมินมาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนและ ครูควรประเมินนักเรียนหลายๆด้านและควรใช้เครื่องมือที่หลากหลายและ การวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ผู้บริหารควรส่งเสริมและสนับสนุนการทำวิจัยโดยการจัดการอบรมเพื่อพัฒนาการทำวิจัยครูควรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ครูมีความรู้และทักษะในการนำผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาการเรียน การสอนครูสามารถ นำกระบวนการวิจัยมาจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และครูสามารถ นำกระบวนการวิจัยมาจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้

ผลการวิเคราะห์คุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน สรุปผลรวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ปีการศึกษา 2557 เฉลี่ยร้อยละนักเรียนที่ได้ระดับ 3 ขึ้นไป 72.10 และปีการศึกษา 2558 เฉลี่ยร้อยละร้อยละนักเรียนที่ได้ระดับ 3 ขึ้นไป 73.23 แสดงให้เห็นว่าผลจากการพัฒนาครูในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ส่งผลในผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 โดยภาพรวม ปีการศึกษา 2558 สูงกว่า ปีการศึกษา 2557ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพการประเมิน สรรถนะสำคัญตามหลักสูตร ปีการศึกษา 2557 ระดับดีเยี่ยม ร้อยละ 73.17 ระดับดี ร้อยละ 26.67 ผ่าน ร้อยละ 43.75และปีการศึกษา 2558 ระดับดีเยี่ยม ร้อยละ 61.96 ระดับดี ร้อยละ22.83ผ่าน ร้อยละ13.04และ ไม่ผ่าน ร้อยละ1.09 ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ การประเมินการอ่าน เขียน และคิดวิเคราะห์ ปีการศึกษา 2557 ระดับดีเยี่ยม ร้อยละ30.49ระดับดี ร้อยละ 35.36 .ผ่าน ร้อยละ 58.62ไม่ผ่านร้อยละ 64.71 และปีการศึกษา 2558 ระดับดีเยี่ยม ร้อยละ 65.22 ระดับดี ร้อยละ 22.83 ผ่านร้อยละ 10.87 และ ไม่ผ่านร้อยละ 1.09สรุปผลการทดสอบระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2557จำนวนร้อยละของนักเรียนที่ได้ระดับปรับปรุง 10.26 พอใช้ 46.15 และดี 25.64 และ ปีการศึกษา 2558 จำนวนร้อยละของนักเรียนที่ได้ระดับปรับปรุง 17.95 พอใช้ 13.33 และดี 46.67

และสรุปผลการทดสอบระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6ปีการศึกษา 2557เฉลี่ยร้อยละ 40.79 และ ปีการศึกษา 2558 เฉลี่ยร้อยละ 39.48 แสดงให้เห็นว่าปีการศึกษา 2557ค่าเฉลี่ยสูงกว่าปี 2558 เนื่องมาจาก ปี 2558 ทดสอบแต่กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมและภาษาต่างประเทศ ซึ่งเป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก

บทสรุป

ชื่อเรื่อง การประเมินโครงการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพและอนามัยของนักเรียน

โรงเรียนบ้านหนองแหน

ผู้ประเมิน นางประคอง รัศมีแก้ว

ปีการศึกษา 2558

สรุปผลการประเมิน

การประเมินโครงการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพและอนามัยของนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองแหนโดยใช้รูปแบบการประเมินแบบ CIPIEST MODELใน 8 ด้าน ผู้ประเมินได้สรุปผลการประเมินดังนี้

การประเมินบริบท (Context Evaluation)

ครูผู้สอนและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความคิดเห็นในการประเมินด้านบริบทของการประเมินโครงการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพและอนามัยของนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองแหนในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ผลการสัมภาษณ์โครงการเป็นไปตามวัตถุประสงค์เป้าหมายและนโยบายของโรงเรียนมีการกำหนดแนวทางการดำเนินงานที่ชัดเจนการจัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียนเอื้อต่อการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพและอนามัยของนักเรียนทุกคนในโรงเรียนเป็นโครงการที่ดีมีประโยชน์ต่อนักเรียนบุคลากรและชุมชนเพราะช่วยให้ทุกคนมีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งทางร่างกายและจิตใจ

การประเมินปัจจัยนำเข้า (Inputs Evaluation)

ครูผู้สอน มีความคิดเห็นในการประเมินด้านปัจจัยนำเข้าที่ใช้ในโครงการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพและอนามัยของนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองแหนกิจกรรมเครือข่ายเด็กไทยฟันดีในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด กิจกรรมอาหารดี พาชีวีเป็นสุข กิจกรรมสุขาน่าใช้ในโรงเรียน กิจกรรมรณรงค์กำจัดยุงลาย กิจกรรมกีฬาเพื่อสุขภาพ และกิจกรรมโรงเรียน สีขาวในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีความคิดเห็นในการประเมินด้านปัจจัยนำเข้าที่ใช้ในโครงการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพและอนามัยของนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองแหน กิจกรรมเครือข่ายเด็กไทยฟันดี กิจกรรมอาหารดี พาชีวีเป็นสุข กิจกรรมสุขาน่าใช้ในโรงเรียนกิจกรรมรณรงค์กำจัดยุงลายกิจกรรมกีฬาเพื่อสุขภาพ และกิจกรรมโรงเรียนสีขาวในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ผลการสัมภาษณ์การดำเนินโครงการมีการเตรียมความพร้อม ด้านการวัสดุอุปกรณ์มีความเพียงพอและเหมาะสมมีการปรับปรุงและเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์ต่างๆให้เพียงพอกับความต้องการ

การประเมินกระบวนการ ( Process Evaluation)

ครูผู้สอนและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความคิดเห็นในการประเมินความเหมาะสมของกระบวนการการดำเนินการ กิจกรรมเครือข่ายเด็กไทยฟันดี กิจกรรมอาหารดี พาชีวีเป็นสุข กิจกรรมสุขาน่าใช้ในโรงเรียน กิจกรรมรณรงค์กำจัดยุงลาย กิจกรรมกีฬาเพื่อสุขภาพ และกิจกรรมโรงเรียนสีขาวในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ผลการสัมภาษณ์การใช้ทรัพยากรในการดำเนินโครงการ มีความคุ้มค่าเพราะโรงเรียนมีวิธีการโดยให้ทุกคนในชุมชนร่วมกันสมทบทุนที่มีอยู่ในชุมชนให้เกิดประโยชน์กับการดำเนินโครงการ โรงเรียนมีการตรวจสอบทบทวนและประเมินผลโครงการ

การประเมินผลผลิต ( Products Evaluation)

ครูผู้สอนมีความคิดเห็นในการประเมินด้านผลผลิตของโครงการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพและอนามัยของนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองแหนด้านคุณลักษณะและคุณภาพของผลผลิต กิจกรรมกีฬาเพื่อสุขภาพ และกิจกรรมโรงเรียนสีขาวในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด กิจกรรมเครือข่ายเด็กไทยฟันดี กิจกรรมอาหารดี พาชีวีเป็นสุข กิจกรรมสุขาน่าใช้ในโรงเรียน และกิจกรรมรณรงค์กำจัดยุงลายในภาพรวมอยู่ในระดับมาก คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีความคิดเห็นในการประเมินด้านผลผลิตของโครงการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพและอนามัยของนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองแหนด้านคุณลักษณะและคุณภาพของผลผลิต กิจกรรมเครือข่ายเด็กไทยฟันดี กิจกรรมอาหารดี พาชีวีเป็นสุข กิจกรรมสุขาน่าใช้ในโรงเรียน กิจกรรมรณรงค์กำจัดยุงลายกิจกรรมกีฬาเพื่อสุขภาพ และกิจกรรมโรงเรียนสีขาวในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ผู้ปกครองนักเรียนมีความคิดเห็นในการประเมินด้านผลผลิตของโครงการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพและอนามัยของนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองแหนด้านคุณลักษณะและคุณภาพของผลผลิตกิจกรรมเครือข่ายเด็กไทยฟันดี กิจกรรมอาหารดี พาชีวีเป็นสุข กิจกรรมรณรงค์กำจัดยุงลาย กิจกรรมสุขาน่าใช้ในโรงเรียน กิจกรรมกีฬาเพื่อสุขภาพและกิจกรรมโรงเรียนสีขาวในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และ นักเรียนมีความคิดเห็นในการประเมินด้านผลผลิตของโครงการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพและอนามัยของนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองแหนด้านคุณลักษณะและคุณภาพของผลผลิต กิจกรรมกีฬาเพื่อสุขภาพและกิจกรรมโรงเรียนสีขาวในภาพรวมอยู่ใน ระดับมากที่สุด กิจกรรมเครือข่ายเด็กไทยฟันดี กิจกรรมอาหารดี พาชีวีเป็นสุข กิจกรรมสุขาน่าใช้ในโรงเรียน และกิจกรรมรณรงค์กำจัดยุงลายในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ด้านความพึงพอใจที่มีต่อโครงการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ และอนามัยของนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองแหน ครูผู้สอน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองนักเรียน และนักเรียน มีความคิดเห็นในการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อโครงการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ และอนามัยของนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองแหนในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ผลการสัมภาษณ์โรงเรียนดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของโครงการและจัดกิจกรรมได้เหมาะสมนักเรียน มีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์และแข็งแรง มีการเจ็บป่วยน้อยลง มีการปรับพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ดีมากขึ้น การออกกำลังกาย ออกกำลังกายได้สม่ำเสมอ และมีความสนใจ ตระหนักถึงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเอง และมีความรู้มากขึ้น ครูผู้สอนจัดกิจกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกทั้งผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีเจตคติที่ดีต่อการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพและอนามัยของนักเรียนมีความพึงพอใจต่อโครงการ

การประเมินด้านผลกระทบ (Impact Evaluation)

ครูผู้สอน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองนักเรียน และนักเรียน มีความคิดเห็นในการประเมินผลกระทบที่เกิดจากโครงการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพและอนามัยของนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองแหน ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ผลการสัมภาษณ์โครงการมีความเหมาะสมเป็นไปในทิศทางที่ดีโดยทุกฝ่ายตระหนักถึงหน้าที่และบทบาทของตนเองในการดำเนินกิจกรรมตามโครงการให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันของทุกฝ่ายสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากโครงการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ และอนามัยของนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองแหนไปประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตได้ ชุมชนให้การยอมรับและศรัทธา มีผลต่อการดำรงตนให้สามารถอยู่ในสังคมได้อย่าง มีความสุข

การประเมินด้านประสิทธิผล (Effectiveness Evaluation)

ครูผู้สอน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความคิดเห็นในการประเมินด้านประสิทธิผลของโครงการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพและอนามัยของนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองแหนในภาพรวมอยู่ในระดับมากผลการสัมภาษณ์ นักเรียนมีความมั่นใจในความรู้ที่ได้รับหลังสิ้นสุดโครงการมีความรู้ ความเข้าใจ เห็นคุณค่าของโครงการและได้รับประโยชน์จากโครงการผู้ปกครองและชุมชน มีความรู้สึกร่วมเป็นเจ้าของและสนับสนุนการดำเนินงานของโรงเรียนผู้บริหารนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการบริหารจัดการและครูผู้สอนนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนอย่างคุ้มค่า

การประเมินด้านความยั่งยืน (Sustainability Evaluation)

ครูผู้สอน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความคิดเห็นในการประเมินด้าน ความยั่งยืนของโครงการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพและอนามัยของนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองแหนในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ผลการสัมภาษณ์ครูผู้สอนนำความรู้ที่ได้จากโครงการไปใช้พัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ และอนามัยตามความต้องการของชุมชนผู้บริหารและครูผู้สอนแสวงหาประสบการณ์ใหม่ ๆ มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาโครงการชุมชนและผู้ปกครองนักเรียนมีความต้องการให้ผู้บริหารและครูผู้สอนดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่องผู้บริหารและครูผู้สอนขอความช่วยเหลือและความร่วมมือจากชุมชนกันเพื่อให้โครงการประสบความสำเร็จและ ผู้บริหารและครูผู้สอนจัดกิจกรรมตามโครงการได้อย่างดีและนักเรียนรู้สึกชอบมาก

การประเมินด้านการถ่ายโยงความรู้ (Transportability Evaluation)

ครูผู้สอน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความคิดเห็นในการประเมิน ด้านการถ่ายโยงความรู้ของโครงการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพและอนามัยของนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองแหนในภาพรวมอยู่ในระดับมากผลการสัมภาษณ์ครูผู้สอนสามารถถ่ายทอดและขยายองค์ความรู้จากโครงการไปสู่ผู้อื่นได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมได้ไปนำเสนอโครงการในเวทีนำเสนอผลงานทางวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้สามารถประยุกต์แนวคิด และทฤษฎีใหม่มาใช้กับการพัฒนาโครงการได้เป็นแบบอย่างที่ดี

โพสต์โดย ประคอง รัศมีแก้ว : [10 ต.ค. 2559 เวลา 14:03 น.]
อ่าน [2360] ไอพี : 101.109.81.233
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com

แนวข้อสอบท้องถิ่น
แนวข้อสอบ กพ


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ