ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานผลการนิเทศแบบถึงห้องเรียนเพื่อพัฒนาห้องเรียนคุณภาพ สำหรับครูโรงเรียนเทศบาลบ้านปากคลอง สังกัด

ชื่อเรื่อง รายงานผลการนิเทศแบบถึงห้องเรียนเพื่อพัฒนาห้องเรียนคุณภาพ

สำหรับครูโรงเรียนเทศบาลบ้านปากคลอง สังกัดกองการศึกษา

เทศบาลนครระยอง

ชื่อผู้ศึกษา ว่าที่ร้อยตรีหญิงภูริชญา ยิ้มแย้ม ปีที่ทำการศึกษา 2558

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สร้างคู่มือการนิเทศแบบถึงห้องเรียนเพื่อพัฒนาห้องเรียนคุณภาพสำหรับครูโรงเรียนเทศบาลบ้านปากคลอง สังกัดกองการศึกษา เทศบาลนครระยอง 2) ประเมินความเหมาะสมและคุณภาพของคู่มือการนิเทศแบบถึงห้องเรียนเพื่อพัฒนาห้องเรียนคุณภาพสำหรับครูโรงเรียนเทศบาลบ้านปากคลอง สังกัดกองการศึกษา เทศบาลนครระยอง 3) ศึกษาผลการนิเทศแบบถึงห้องเรียน (Classroom Supervision) เพื่อพัฒนาห้องเรียนคุณภาพ ของโรงเรียนเทศบาลบ้านปากคลอง สังกัดกองการศึกษา เทศบาลนครระยอง ก่อนและหลังการใช้คู่มือ และ 4) ศึกษาความพึงพอใจของครูโรงเรียนเทศบาลบ้านปากคลอง สังกัดกองการศึกษา เทศบาลนครระยอง ที่มีต่อการนิเทศการศึกษาโดยใช้คู่มือการนิเทศแบบถึงห้องเรียนเพื่อพัฒนาห้องเรียนคุณภาพ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ได้แก่ครูโรงเรียนเทศบาลบ้านปากคลองสังกัดกองการศึกษา เทศบาลนครระยอง จำนวน 2 คนซึ่งผู้วิจัยเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เนื่องจากเป็นโรงเรียนที่มีขนาดเล็กควรได้รับการพัฒนามากกว่าโรงเรียนอื่นๆในสังกัดกองการศึกษา เทศบาล นครระยองเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบประเมินความเหมาะสมและคุณภาพของคู่มือแบบประเมินผลการนิเทศและแบบประเมินความพึงพอใจของครูที่มีต่อการนิเทศการศึกษาโดยใช้คู่มือการนิเทศแบบถึงห้องเรียนเพื่อพัฒนาห้องเรียนคุณภาพการวิเคราะห์ข้อมูลใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป วิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย (Mean)ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)ประเมินความเหมาะสมและคุณภาพของคู่มือการนิเทศแบบถึงห้องเรียนเพื่อพัฒนาห้องเรียนคุณภาพสำหรับครูโรงเรียนเทศบาลบ้านปากคลอง สังกัดกองการศึกษา เทศบาลนครระยองโดยเทคนิคการสนทนากลุ่ม (Focus Group)และการประเมินผลการนิเทศโดยใช้ค่าสถิติ (T-Test) แบบ Dependent

สรุปผลการวิจัย

1. ผลการสร้างคู่มือการนิเทศแบบถึงห้องเรียนเพื่อพัฒนาห้องเรียนคุณภาพสำหรับครูโรงเรียนเทศบาลบ้านปากคลอง สังกัดกองการศึกษา เทศบาลนครระยอง ผู้วิจัยได้ศึกษาและรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร หลักการ แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการนิเทศแบบถึงห้องเรียนเพื่อพัฒนาห้องเรียนคุณภาพ นำข้อมูลมาร่างเป็นแนวทางในการประเมิน ได้ 7 ด้านดังนี้ด้านที่ 1 จัดบรรยากาศในห้องเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้ มีมุมประสบการณ์ ส่งเสริม การเรียนรู้ด้านที่ 2 พัฒนาระบบข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคลด้านที่ 3 จัดทำหน่วยการเรียนรู้/แผนการจัดการเรียนรู้ อิงมาตรฐานหลักสูตรที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านที่ 4 จัดการเรียนการสอนที่หลากหลายและเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญด้านที่ 5 จัดกิจกรรมโดยใช้สื่อ แหล่งเรียนรู้และเทคโนโลยีที่เหมาะสม ด้านที่ 6 แก้ปัญหา และพัฒนาผู้เรียนด้วยการวิจัยในชั้นเรียน และด้านที่ 7 มีการวัดและประเมินผล ตามสภาพจริงโดยใช้วิธีการที่หลากหลาย

2. ผลการประเมินความเหมาะสมและคุณภาพของคู่มือการนิเทศแบบถึงห้องเรียนเพื่อพัฒนาห้องเรียนคุณภาพสำหรับครูโรงเรียนเทศบาลบ้านปากคลอง สังกัดกองการศึกษา เทศบาลนครระยอง ปรากฏว่ามีความเหมาะสมและคุณภาพ โดยภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก

3. ผลการนิเทศแบบถึงห้องเรียน (Classroom Supervision) เพื่อพัฒนาห้องเรียนคุณภาพสำหรับครูโรงเรียนเทศบาลบ้านปากคลอง สังกัดกองการศึกษา เทศบาลนครระยองตามเกณฑ์ การประเมินห้องเรียนคุณภาพของครูระดับประถมศึกษาปีที่ 3 และระดับประถมศึกษาปีที่ 6โรงเรียนเทศบาลบ้านปากคลอง สังกัดกองการศึกษาเทศบาลนครระยอง ระยะก่อนการนิเทศ พบว่าด้านที่ครูระดับประถมศึกษาปีที่ 3และระดับประถมศึกษาปีที่ 6 จะต้องได้รับการพัฒนาและดำเนินการนิเทศลำดับแรกคือด้านที่ 6 แก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียนด้วยการวิจัยในชั้นเรียน

ผลการนิเทศแบบถึงห้องเรียนเพื่อพัฒนาห้องเรียนคุณภาพระดับประถมศึกษาปีที่ 3 ทั้ง 7 ด้านมีคุณภาพโดยภาพรวม ยู่ในระดับดี สูงกว่าก่อนการนิเทศ

ผลการนิเทศแบบถึงห้องเรียนเพื่อพัฒนาห้องเรียนคุณภาพ ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ทั้ง 7 ด้านมีคุณภาพโดยภาพรวม อยู่ในระดับ ดีมาก สูงกว่าก่อนการนิเทศ

4. ผลการประเมินความพึงพอใจของครูโรงเรียนเทศบาลบ้านปากคลอง สังกัดกองการศึกษา เทศบาลนครระยองที่มีต่อการนิเทศการศึกษาโดยใช้คู่มือการนิเทศแบบถึงห้องเรียนเพื่อพัฒนาห้องเรียนคุณภาพ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก

โพสต์โดย ฟ้า : [11 ต.ค. 2559 เวลา 12:55 น.]
อ่าน [2542] ไอพี : 45.122.51.181
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com

แนวข้อสอบท้องถิ่น
แนวข้อสอบ กพ


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ