ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การประเมินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างทักษะนศตวรรษที่ 21 โรงเรียนในส

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

การประเมินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างทักษะในศตวรรษที่ 21 โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครนครสวรรค์ โดยใช้แนวคิดของ เคิร์ทแพทริค (Donald L. Kirkpatrick) สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

วัตถุประสงค์ของการประเมินโครงการ

1. เพื่อประเมินปฏิกิริยาการตอบสนองของผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างทักษะในศตวรรษที่ 21 โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครนครสวรรค์

2. เพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการอบรม เชิงปฏิบัติการการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างทักษะในศตวรรษที่ 21 โรงเรียนใน สังกัดเทศบาลนครนครสวรรค์

3. เพื่อประเมินพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปหลังการอบรมโครงการอบรม เชิงปฏิบัติการการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างทักษะในศตวรรษที่ 21 โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครนครสวรรค์

4. เพื่อประเมินผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นต่อหน่วยงานจากการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างทักษะในศตวรรษที่ 21 โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครนครสวรรค์

วิธีดำเนินการประเมินโครงการ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างทักษะในศตวรรษที่ 21 โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครนครสวรรค์ มีการประเมิน 2 ระยะ จำนวน 4 ขั้นตอนดังนี้

ระยะก่อน/ขณะการฝึกอบรม

1. การประเมินปฏิกิริยาการตอบสนองของผู้เข้ารับการฝึกอบรม

2. การประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม

ระยะหลังการฝึกอบรม

3. การประเมินพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปหลังการอบรม

4. การประเมินผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นต่อหน่วยงาน

กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการประเมิน

กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้ ประกอบด้วยบุคคล จำนวน 2 กลุ่ม คือ

1. ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ประกอบด้วย พนักงานครู จำนวน 200 คน

2. ผู้บังคับบัญชาของผู้เข้ารับการฝึกอบรม ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 8 คน รองผู้อำนวยการสถานศึกษาฝ่ายวิชาการ จำนวน 15 คน

รวมกลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการประเมินโครงการทั้งสิ้น จำนวน 223 คน

เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน

เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนา การจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างทักษะในศตวรรษที่ 21 โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครนครสวรรค์ มีดังนี้

1. ฉบับที่ 1 แบบประเมินปฏิกิริยาตอบสนองของผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างทักษะในศตวรรษที่ 21 โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครนครสวรรค์

2. ฉบับที่ 2 แบบทดสอบวัดความรู้ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างทักษะในศตวรรษที่ 21 โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครนครสวรรค์

3. ฉบับที่ 3 แบบประเมินทักษะของผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการอบรม เชิงปฏิบัติการการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างทักษะในศตวรรษที่ 21 โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครนครสวรรค์

4. ฉบับที่ 4 แบบวัดความพึงพอใจของผู้เข้ารับฝึกอบรมโครงการอบรม เชิงปฏิบัติการการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างทักษะในศตวรรษที่ 21 โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครนครสวรรค์

5. ฉบับที่ 5 แบบประเมินพฤติกรรมผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการอบรม เชิงปฏิบัติการการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างทักษะในศตวรรษที่ 21 โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครนครสวรรค์ สำหรับผู้บังคับบัญชา

6. ฉบับที่ 6 แบบประเมินพฤติกรรมผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการอบรม เชิงปฏิบัติการการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างทักษะในศตวรรษที่ 21 โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครนครสวรรค์ สำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม

7. ฉบับที่ 7 แบบประเมินผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นต่อหน่วยงานของผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างทักษะในศตวรรษที่ 21 โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครนครสวรรค์ สำหรับผู้บังคับบัญชา

8. ฉบับที่ 8 แบบประเมินผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นต่อหน่วยงานของผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างทักษะในศตวรรษที่ 21 โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครนครสวรรค์ สำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม

การวิเคราะห์ข้อมูล

การวิเคราะห์ข้อมูลการประเมินโครงการในแต่ละขั้นตอน ผู้ประเมินได้วิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าเฉลี่ย ( ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนก่อนและหลังการฝึกอบรมโดยใช้สถิติทดสอบ t-test แบบ Dependent

สรุปผลการประเมิน

ผลการประเมินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างทักษะในศตวรรษที่ 21 โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครนครสวรรค์ โดยภาพรวม เรียงลำดับตามประเด็นการประเมินทั้ง 4 ด้าน สรุปได้ดังนี้

1. การประเมินปฏิกิริยาการตอบสนอง (Reaction Evaluation) อยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.53, S.D. = 0.36) ผ่านเกณฑ์การประเมิน

2. การประเมินผลการเรียนรู้ (Learning Evaluation)

2.1 ด้านความรู้ (Knowledge) ก่อนฝึกอบรม อยู่ในระดับปานกลาง ( = 2.94, S.D. = 1.23) ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน หลังฝึกอบรม อยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.51, S.D.= 0.82) ผ่านเกณฑ์การประเมิน

2.2 ด้านทักษะ (Skill) ก่อนฝึกอบรม อยู่ในระดับปานกลาง ( = 3.48, S.D.= 0.12)ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน หลังฝึกอบรม อยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.66, S.D.= 0.09) ผ่านเกณฑ์การประเมิน

2.3 ด้านทัศนคติ (Attitude) ก่อนฝึกอบรม อยู่ในระดับปานกลาง ( = 3.45, S.D. = 0.21) ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน หลังฝึกอบรม อยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.74, S.D.= 0.10) ผ่านเกณฑ์การประเมิน

3. การประเมินพฤติกรรมที่เปลี่ยนไป (Behavior Evaluation) ก่อนฝึกอบรม อยู่ในระดับปานกลาง ( = 3.25, S.D.= 1.11) ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน หลังฝึกอบรม อยู่ในระดับมากที่สุด( = 4.68, S.D.= 0.34) ผ่านเกณฑ์การประเมิน

4. การประเมินผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นต่อหน่วยงาน (Results Evaluation) ก่อนฝึกอบรมอยู่ในระดับปานกลาง ( = 3.38, S.D. = 0.09) ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน หลังฝึกอบรม อยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.52, S.D.= 0.35) ผ่านเกณฑ์การประเมิน

ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะสำหรับการนำผลการประเมินไปใช้

1.1 ระดับเทศบาลนครนครสวรรค์ ควรนำข้อมูลสารสนเทศอันเป็นผลจากการประเมินมาประกอบการตัดสินใจ เพื่อกำหนดนโยบาย กำหนดยุทธศาสตร์ การสนับสนุนงบประมาณการดำเนินงาน โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาการจัด การเรียนรู้เพื่อสร้างทักษะในศตวรรษที่ 21 โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครนครสวรรค์

1.2 ระดับสำนักการศึกษา เทศบาลนครนครสวรรค์

1.2.1 การประเมินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการกาพัฒนา การจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างทักษะในศตวรรษที่ 21 โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครนครสวรรค์ ในครั้งนี้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนด ดังนั้น สำนักการศึกษา ควรนำผลการประเมินไปประกอบการตัดสินใจเพื่อการดำเนินงานโครงการอย่างต่อเนื่องอันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างแท้จริง

1.2.2 การประเมินโครงการในครั้งนี้ใช้แนวคิดของ เคิร์ทแพทริค (Donald L. Kirkpatrick) ซึ่งมีความเหมาะสมสำหรับการประเมินโครงการที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรมเนื่องจากมีประเด็นการประเมินที่ครอบคลุม สำนักการศึกษาควรขยายโครงการไปสู่สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครนครสวรรค์ให้มีการใช้แนวคิดดังกล่าวสำหรับประเมินโครงการ

1.3 ระดับผู้บริหารองค์กรและผู้นำรูปแบบไปใช้ควรศึกษาการประเมินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างทักษะในศตวรรษ ที่ 21 โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครนครสวรรค์ ให้มีความรู้ความเข้าใจที่ชัดเจนและสามารถประยุกต์ใช้ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพความต้องการจำเป็น ตามบริบทขององค์กรและชุมชนเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด

2. ข้อเสนอแนะสำหรับการประเมินครั้งต่อไป

จากการประเมินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างทักษะในศตวรรษที่ 21 โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครนครสวรรค์ ทำให้ทราบถึงผลการดำเนินโครงการ ผู้ประเมินจึงมีข้อเสนอแนะเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาโครงการให้บรรลุวัตถุประสงค์ยิ่งขึ้น ดังนี้

2.1 ควรมีการประเมินโครงการควบคู่กับการวิจัยและพัฒนาเพื่อปรับปรุงและต่อยอดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างทักษะในศตวรรษที่ 21 โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครนครสวรรค์ โดยเน้นการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน องค์กร และหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การตระหนักถึงความสำคัญ และการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา

2.2 ควรสร้างและพัฒนานวัตกรรมด้านชุดฝึกอบรมเพื่อใช้เป็นเครื่องมือ และสื่อการสอนให้สอดคล้องกับหลักสูตรฝึกอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างทักษะในศตวรรษที่ 21 โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครนครสวรรค์

2.3 ควรมีการประเมินหลักสูตรการฝึกอบรมอื่นๆ ของหน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักการศึกษา เทศบาลนครนครสวรรค์ เพื่อนำผลการประเมินที่ได้ไปพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับพนักงานครูสังกัดเทศบาลนครนครสวรรค์

โพสต์โดย ฟ้า : [11 ต.ค. 2559 เวลา 15:55 น.]
อ่าน [2175] ไอพี : 192.168.160.117, 49.
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com

แนวข้อสอบท้องถิ่น
แนวข้อสอบ กพ


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ