ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
ชื่อเรื่อง การพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองหว้า “คุรุราษฎร์เสริมวิทย์” ตำบล

บทคัดย่อ

ชื่อเรื่อง การพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองหว้า

“คุรุราษฎร์เสริมวิทย์” ตำบลระเวียง อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์

ชื่อผู้วิจัย นางสาวจงบุญ จากภัย

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหว้า“คุรุราษฎร์เสริมวิทย์”

ปีที่ทำการวิจัย ปีการศึกษา 2558

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการตาม

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ของนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองหว้า“คุรุราษฎร์เสริม

วิทย์” ตามหลักการบริหารงานจรเดมมิ่ง (PDCA) ประกอบด้วย การวางแผน การปฏิบัติ การตรวจสอบ

และการปรับปรุงแก้ไข กลุ่มผู้ร่วมวิจัยและให้ข้อมูล ได้แก่ คณะกรรมการสถานศึกษา 13 คน ครูผู้สอน

9 คน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 69 คน ผู้ปกครองนักเรียน 69 คน เครื่องมือที่ใช้ใน

การวิจัย ได้แก่ คู่มือการดำเนินงานพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองหว้า

“คุรุราษฎร์เสริมวิทย์” ปีการศึกษา 2558 แบบทดสอบวัดความรู้ความเข้าใจของนักเรียน ชนิดปรนัย

จำนวน 50 ข้อ และแบบประเมินพฤติกรรมด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน ชนิดมาตราส่วน

ประมาณค่า (Rating Scale) จำนวน 80 ข้อ ได้ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยทั้งก่อนการพัฒนาและ

หลังการพัฒนา ผลการวิจัยพบว่า

1. ด้านการวางแผนพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน โรงเรียนได้ศึกษาสภาพ

ปัจจุบันและปัญหาเพื่อวิเคราะห์และจัดทำแผนพัฒนานักเรียน ซึ่งได้ทราบข้อมูลว่าก่อนทำการพัฒนาคือ

นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องเกี่ยวกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ จากการทดสอบได้คะแนนเฉลี่ย

19.13 คะแนน จากคะแนนเต็ม 50 คะแนน และพฤติกรรมของนักเรียนด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ก่อนการพัฒนา โดยภาพรวมทั้ง 8 ด้าน มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก การจัดประชุมกลุ่มผู้ร่วมวิจัยและ

ผู้ที่เกี่ยวข้อง สรุปประเด็นปัญหาด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน ได้แก่ นักเรียนขาดความรู้

เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ ขาดความรู้และไม่ปฏิบัติตามหลักคำสอนศาสนา มีค่านิยมในวัฒนธรรม

ต่างชาติ มีการทำลายทรัพย์สินของโรงเรียน ขาดความรับผิดชอบต่อหน้าที่ แต่งกายผิดระเบียบโรงเรียน

มาโรงเรียนสาย ขาดเรียน ไม่ตรงต่อเวลา ทิ้งขยะไม่เป็นที่ ใช้เวลาว่างไม่เป็นประโยชน์ ชอบดูโทรทัศน์

และเล่นเกมคอมพิวเตอร์ ไม่ประหยัด ไม่อดทนต่อความยากลำบาก มีมารยาทไม่เหมาะสม ไม่สนใจ

เข้าร่วมในงานประเพณีของชุมชน การใช้ทรัพย์สินสิ่งของส่วนรวมแล้วไม่ช่วยกันดูแลรักษา เป็นต้น

ทำการวางแผนพัฒนาโดยจัดทำ คู่มือการดำเนินงานพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ของนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองหว้า“คุรุราษฎร์เสริมวิทย์” ปีการศึกษา 2558 ประกอบด้วยโครงการ 6

โครงการ ได้แก่ โครงการจัดกิจกรรมหน้าเสาธงเวลาเช้า โครงการสวดมนต์ไหว้พระวันศุกร์สุดสัปดาห์

โครงการส่งเสริมประเพณีวันเข้าพรรษา โครงการจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ โครงการจัดกิจกรรมวันแม่

แห่งชาติ และโครงการโรงเรียนสะอาดห้องเรียนสะอาด

2. ด้านการปฏิบัติตามแผนพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน ได้จัดทำโครงการ

พัฒนาผู้เรียน 6 โครงการ ได้แก่ โครงการจัดกิจกรรมหน้าเสาธงเวลาเช้า โครงการสวดมนต์ไหว้พระวัน

ศุกร์สุดสัปดาห์ โครงการส่งเสริมประเพณีวันเข้าพรรษา โครงการจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ โครงการ

จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ และโครงการโรงเรียนสะอาดห้องเรียนสะอาด

3. ด้านการตรวจสอบผลการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน จากการทดสอบ

วัดความรู้ความเข้าใจในเรื่องเกี่ยวกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนพบว่า นักเรียนสอบได้คะแนน

เฉลี่ย 39.46 คะแนน จากคะแนนเต็ม 50 คะแนน และการเปรียบเทียบความรู้ความเข้าใจของนักเรียน

ระหว่างก่อนและหลังการพัฒนาพบว่า โดยภาพรวมแล้วมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่

ระดับ 0.05 โดยพบว่าหลังการพัฒนานักเรียนมีคะแนนเพิ่มมากขึ้นทุกด้าน และการประเมินพฤติกรรม

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนหลังการพัฒนา โดยรวมทั้ง 8 ด้าน มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก

เมื่อพิจารณาในแต่ละด้านพบว่า ค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ด้านมีวินัย รองลงมาคือ ด้านรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์

ด้านซื่อสัตย์สุจริต ด้านรักความเป็นไทย ด้านมีจิตสาธารณะ ด้านใฝ่เรียนรู้ ด้านอยู่อย่างพอเพียง และ

ด้านมุ่งมั่นในการทำงาน ตามลำดับ และการเปรียบเทียบพฤติกรรมของนักเรียนระหว่างก่อนและหลัง

การพัฒนา โดยรวมทั้ง 8 ด้าน มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยพบว่า

หลังการพัฒนาแล้วมีพฤติกรรมที่ดีมากขึ้นทุกด้าน

4. ด้านการปรับปรุงแก้ไขผลการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน ซึ่งได้ทำการ

ประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อทำการศึกษาวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน และกำหนดแนวทางการปรับปรุง

การดำเนินงานในครั้งต่อไป ซึ่งเห็นว่าควรจะได้มีการพัฒนาปรับปรุงการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพื่อให้

มีความรู้ความเข้าใจเพิ่มมากขึ้น เช่น การบูรณาการในกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่ม การจัดกิจกรรม

พัฒนาผู้เรียนเพิ่มเติมจากเดิมที่ทำมาแล้ว การจัดบอร์ดแสดงนิทรรศการตลอดปีการศึกษา การจัดป้าย

คำขวัญรณรงค์ต่างๆ การประชาสัมพันธ์เสียงตามสายภายในโรงเรียนในเวลาเช้าและเวลาเที่ยงวัน หรือ

การใช้สื่อต่างๆ ที่เหมาะสม ส่วนในด้านพฤติกรรมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนมีข้อเสนอแนะ

ว่าควรดำเนินการพัฒนาเพื่อให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์อย่างสมบูรณ์พร้อมทุกด้าน สามารถ

ปฏิบัติตนถูกต้องดีงาม และเหมาะสม ทั้งที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมด้วย

เช่น การจัดกลุ่มออมทรัพย์โรงเรียน จัดตั้งกลุ่มสหกรณ์ร้านค้าโรงเรียน การฝึกอาชีพปลูกผักสวนครัว

การเลี้ยงสัตว์ไว้บริโภคภายในครัวเรือน การจัดกิจกรรมด้านวิชาการ การจัดแนะแนวเกี่ยวกับการเรียน

และการศึกษาต่อระดับที่สูงขึ้น การนำนักเรียนไปทัศนศึกษาดูงานด้านอาชีพสาขาต่างๆ ทั้งเกษตรกรรม

อุตสาหกรรม การบริการ หรืองานราชการ เป็นต้น__

โพสต์โดย tim : [24 ต.ค. 2559 เวลา 11:13 น.]
อ่าน [2434] ไอพี : 182.232.174.198
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 18,259 ครั้ง
ประโยชน์จากฟักเขียว
ประโยชน์จากฟักเขียว

เปิดอ่าน 29,971 ครั้ง
มาตรฐานห้องสมุดและตัวบ่งชี้ เพื่อพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน สังกัด สพฐ.
มาตรฐานห้องสมุดและตัวบ่งชี้ เพื่อพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน สังกัด สพฐ.

เปิดอ่าน 8,983 ครั้ง
คุณสมบัติของคนที่ประสบความสำเร็จ (1)
คุณสมบัติของคนที่ประสบความสำเร็จ (1)

เปิดอ่าน 12,706 ครั้ง
การซักแห้งดีกว่าการซักน้ำอย่างไร
การซักแห้งดีกว่าการซักน้ำอย่างไร

เปิดอ่าน 15,491 ครั้ง
"ข่าลิง" คืออะไร?
"ข่าลิง" คืออะไร?

เปิดอ่าน 9,172 ครั้ง
ไม่อยากเป็นผู้หญิง กลิ่นตัวแรง
ไม่อยากเป็นผู้หญิง กลิ่นตัวแรง

เปิดอ่าน 10,139 ครั้ง
เหงื่อบอกโรค
เหงื่อบอกโรค

เปิดอ่าน 38,850 ครั้ง
ศ.ดร.ชัยยงค์ พรหมวงศ์
ศ.ดร.ชัยยงค์ พรหมวงศ์

เปิดอ่าน 13,611 ครั้ง
การตากข้าว สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 3
การตากข้าว สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 3

เปิดอ่าน 9,904 ครั้ง
3 ปัจจัย ให้ได้งานเมื่อเรียนจบ
3 ปัจจัย ให้ได้งานเมื่อเรียนจบ

เปิดอ่าน 12,496 ครั้ง
น่ารักสุดๆ วงโยธวาทิตมหาวิทยาลัยโอไฮโอเล่นกังนัมสไตล์
น่ารักสุดๆ วงโยธวาทิตมหาวิทยาลัยโอไฮโอเล่นกังนัมสไตล์

เปิดอ่าน 10,374 ครั้ง
กระบวนท่าแก้ปวดหลัง
กระบวนท่าแก้ปวดหลัง

เปิดอ่าน 23,677 ครั้ง
เทคโนโลยีมัลติมีเดีย
เทคโนโลยีมัลติมีเดีย

เปิดอ่าน 25,381 ครั้ง
ลายมือมหาเศรษฐี
ลายมือมหาเศรษฐี

เปิดอ่าน 15,827 ครั้ง
การเรืองแสงของสิ่งมีชีวิต
การเรืองแสงของสิ่งมีชีวิต

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
จดทะเบียนบริษัท
ตู้แช่ไวน์
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 23,709 ครั้ง
กีฬาฟุตบอล มาจากไหน?
กีฬาฟุตบอล มาจากไหน?

เปิดอ่าน 10,769 ครั้ง
ทานผลไม้ ก็ช่วยป้องกันผมร่วงก่อนวัยได้
ทานผลไม้ ก็ช่วยป้องกันผมร่วงก่อนวัยได้

เปิดอ่าน 41,255 ครั้ง
ลมบกและลมทะเล
ลมบกและลมทะเล

เปิดอ่าน 15,288 ครั้ง
ยาปฏิชีวนะ
ยาปฏิชีวนะ

เปิดอ่าน 22,975 ครั้ง
เผย 5 สมุนไพร ลดความดันโลหิตสูง ที่คุณคาดไม่ถึง
เผย 5 สมุนไพร ลดความดันโลหิตสูง ที่คุณคาดไม่ถึง เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ