ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• ชื่อเรื่อง รายงานผลการพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษโดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่

ชื่อผู้ศึกษา นางพาดีละ อับดุลมูตาเละ

การจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะเป็นการจัดเรียนรู้โดยจัดประสบการณ์การฝึกหัดเพื่อให้นักเรียนเกิดทักษะและความชำนาญในการแก้ปัญหา การจัดการเรียนรู้การศึกษาครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์ 1)เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ.เพื่อการสื่อสารชุด Writing for communication. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ตามเกณฑ์ 80/80 2). เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ก่อนและหลังเรียนด้วยแบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ชุด Writing for communication. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และ 3 ) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน ที่มีต่อการเรียนด้วยแบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ.เพื่อการสื่อสาร ชุด Writing for communication..

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ประชากรเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 20 คน ที่ได้จากการคัดกรองนักเรียนที่มีผลสัมฤทฺธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษต่ำ ซึ่งกำลังเรียนอยู่ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนบ้านตันหยง โดยดำเนินการทดลองเป็นระยะเวลา 6 สัปดาห์ เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ 1) แผนการจัดการเรียนรู้ซ่อมเสริมการพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษหน่วยการเรียนรู้เรื่อง My self, My family และ My school กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านตันหยง จำนวน 22 แผน รวม 22 ชั่วโมง 2) แบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ.เพื่อการสื่อสาร ชุด Writing for communication.สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านตันหยง จำนวน 22 แผน รวม 22 ชั่วโมง 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของการจัดการเรียนรู้ซ่อมเสริม ชนิดเลือกตอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ และ 4) แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ซ่อมเสริมเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษโดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ชุด Writing for communication. จำนวน 30 ข้อ

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือค่าร้อยละ และค่าเฉลี่ย

ผลการศึกษาพบว่า

1) ประสิทธิภาพของรายงานการพัฒนาทักษะการเขียน

ภาษาอังกฤษโดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ.เพื่อการสื่อสาร ชุด Writing for communication

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านตันหยง

(E1) มีค่าเท่ากับ 82.14 และประสิทธิภาพ ของผลลัพธ์ (E2) มีค่าเท่ากับ 84.33 มีค่าเท่ากับ 82.14/84.33

2) ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนของการจัดการเรียนรู้สอนซ่อมเสริมเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนสะกดคำภาษาอังกฤษโดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ.เพื่อการสื่อสาร ชุด Writing for communication.

ของคะแนนพบว่าค่าเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 10.35

3) ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้สอนซ่อมเสริมเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนสะกดคำภาษาอังกฤษโดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ.เพื่อการสื่อสาร ชุด Writing for communication.กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านตันหยงโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.21และค่าร้อยละ เท่ากับ 84.20

ข้อเสนอแนะ

1) ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (อังกฤษ) ควรนำแบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ชุด Writing for communication กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (อังกฤษ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ไปประยุกต์ใช้สำหรับเสริมทักษะภาษาต่างประเทศ(อังกฤษ) ชุด Writing for communication เพราะได้มีผลการศึกษายืนยันความสำเร็จในการนำไปใช้แล้ว คือ การมีประสิทธิภาพเท่ากับ 82.14/84.33 สามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง Myself, My family, My school กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (อังกฤษ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ให้สูงขึ้นได้ และนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการใช้ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก

2) จากผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนเป็นรายประเด็นพบว่า

ประเด็นด้านนักเรียนได้ประโยชน์จากการเรียนด้วยแบบฝึกทักษะ มีระดับความพึงพอใจสูงสุด อาจอธิบายได้ว่า ครูมีความสามารถพัฒนาให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ตามเนื้อหาที่กำหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นครูผู้สอนสามารถนำแนวทางการพัฒนาแบบฝึกทักษะดังกล่าวไปเป็นตัวแบบของการพัฒนาแบบฝึกทักษะการเรียนรู้อื่นๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

ประเด็นด้านแบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษอ่านแล้วทำความเข้าใจง่าย มีระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด อาจอธิบายได้ว่าในขณะทำแบบฝึกทักษะนักเรียนอาจไม่เข้าใจวิธีการทำแบบฝึกทักษะ ดังนั้นครูผู้สอนต้องให้ความสำคัญสนใจนักเรียนและอธิบายขั้นตอนทำแบบฝึกให้นักเรียนทุกคนเข้าใจอย่างทั่วถึง เพื่อให้การเรียนรู้ของนักเรียนเป็นไปได้อย่างเต็มศักยภาพ

โพสต์โดย ละ : [12 พ.ย. 2559 เวลา 19:23 น.]
อ่าน [1835] ไอพี : 113.53.116.163
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ