ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การประเมินโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนของนักเรียนโรงเรียนบ้านสวนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึก

ชื่อผลงาน : การประเมินโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนของนักเรียน

โรงเรียนบ้านสวนเทศ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม

ศึกษาสตูล

ผู้ประเมิน : นางสาวโสภา พันกาแด

ปีที่ประเมิน : 2558

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

การประเมินโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนของนักเรียนโรงเรียนบ้านสวนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล มีวัตถุประสงค์ของการประเมินโครงการ เพื่อประเมินด้านบริบทของโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนของนักเรียน เพื่อประเมินด้านปัจจัยนำเข้าของโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนของนักเรียน เพื่อประเมินด้านกระบวนการของโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนของนักเรียนและเพื่อประเมินด้านผลผลิตของโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนของนักเรียน ในด้านต่าง ๆ ดังนี้ โดยด้านผลผลิตประเมิน 2 ประเด็น คือ เพื่อประเมินด้านพฤติกรรมการมีประชาธิปไตยในโรงเรียนของนักเรียนโรงเรียนบ้านสวนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ทั้งด้านคารวธรรม ด้านสามัคคีธรรมและด้านปัญญาธรรม และเพื่อประเมินด้านความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องที่มีต่อกิจกรรมของโครงการ โดยมีกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมินโครงการทั้งสิ้น 126 คน ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 10 คน ครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 7 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 7 คน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 จำนวน 51 คน ผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 จำนวน 51 คน ในการประเมินใช้วิธีประเมินแบบซิปป์ ( CIPP Model ) เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินประกอบด้วย แบบสอบถาม จำนวน 5 ฉบับ เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป ผลการประเมิน และข้อเสนอแนะสรุปได้ดังนี้

ผลการประเมิน

ผลการประเมินโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนของนักเรียนโรงเรียนบ้านสวนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ในภาพรวมผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่กำหนดไว้ มีรายละเอียด สรุปได้ดังนี้

1. ผลการประเมินด้านบริบทของโครงการ พบว่า โดยภาพรวมมีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก และผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่กำหนดไว้ เมื่อพิจารณาในแต่ละรายการประเมิน พบว่า รายการที่ผลการประเมินมีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและสังคม ซึ่งมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ การส่งเสริมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน สามารถดำเนินการได้จริง สังคม ซึ่งมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุดเช่นกัน ส่วนรายการที่มีผลการประเมินมีค่าเฉลี่ยต่ำสุด การดำเนินโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน สามารถแก้ปัญหาด้านพฤติกรรมการมีประชาธิปไตยของนักเรียน ซึ่งมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก

2. ผลการประเมินด้านปัจจัยนำเข้าของโครงการ พบว่า โดยภาพรวมมีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก และผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่กำหนด เมื่อพิจารณาในแต่ละรายการ พบว่า รายการที่ผลการประเมินค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ผู้ปกครองและชุมชนส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมตาม อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ แนวทางของการจัดกิจกรรมตามโครงการเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้อยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนรายการที่ผลการประเมินที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือมีงบประมาณเพียงพอในการดำเนินโครงการอยู่ในระดับมากเช่นกัน

3. ผลการประเมินด้านกระบวนการของโครงการ พบว่า โดยภาพรวม มีผลการประเมิน อยู่ในระดับมาก และผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่กำหนดไว้ เมื่อพิจารณาในแต่ละรายการประเมินพบว่า รายการที่ผลการประเมินมีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การออกแบบรายงานและจัดทำรายงานการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนของนักเรียน) อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ บุคลากรผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ วางแผนการดำเนินงานและการจัดกิจกรรมตามโครงการ ซึ่งอยู่ในระดับมากที่สุดเช่นกัน ส่วนรายการประเมินที่ผลการประเมิน มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ มีการนำผลการประเมินมาปรับปรุง

4. ผลการประเมินด้านผลผลิต (Products Evaluation) ของโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนของนักเรียนโรงเรียนบ้านสวนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล พบว่า มีผลการประเมินผ่านเกณฑ์ทั้ง 2 ด้าน คือ ด้านพฤติกรรมการมีประชาธิปไตยในโรงเรียนของนักเรียน และด้านพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องที่มีต่อโครงการ ดังนี้

4.1 ผลการประเมินด้านพฤติกรรมการมีประชาธิปไตยในโรงเรียนของนักเรียน โดยภาพรวม พบว่า มีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก และผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่กำหนดไว้ เมื่อพิจารณาในแต่ละด้าน พบว่า ด้านที่ผลการประเมินมีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านคารวธรรม อยู่ในระดับมาก รองลงมาได้แก่ ด้านปัญญาธรรม ซึ่งมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากเช่นกัน และด้านที่มีผลการประเมินค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ ด้านสามัคคีธรรมธรรม ซึ่งมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก

4.2 ผลการประเมินด้านความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องที่มีต่อโครงการ ผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่กำหนด โดยภาพรวมพบว่า ผลการประเมินอยู่ในระดับมาก และผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่กำหนดไว้ เมื่อพิจารณาในแต่ละรายการประเมิน พบว่า รายการประเมินที่ผลการประเมิน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ระยะเวลาในแต่ละขั้นตอนมีความเหมาะสม อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ นักเรียนมีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับประชาธิปไตย อยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนรายการประเมินที่ผลการประเมินมีค่าเฉลี่ยรองลงมา คือ หลังสิ้นสุดโครงการนักเรียนมีพฤติกรรมประชาธิปไตย อยู่ในระดับมากที่สุดเช่นกัน และรายการประเมินที่ผลการประเมินต่ำสุดคือทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม อยู่ในระดับมาก

ข้อเสนอแนะ

จากผลการประเมินโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนของนักเรียนโรงเรียนบ้านสวนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ผู้ประเมินโครงการมีข้อเสนอแนะ ดังนี้

1. ข้อเสนอแนะเพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนของนักเรียน

1.1 ควรมีการวางแผนการดำเนินงานตามโครงการไว้ในแผนปฏิบัติการของโรงเรียน เพื่อให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องได้เตรียมการในระยะยาว

1.2 ควรประชาสัมพันธ์กิจกรรมของโครงการ ให้ทุกฝ่ายได้รับทราบถึงความต้องการจำเป็นและการเตรียมการทั้งด้านคน งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือ ตลอดจนขั้นตอนกิจกรรม เพื่อจะได้เห็นความสำคัญของการพัฒนา ความต้องการจำเป็น และเตรียมการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

1.3 ด้านบริบทของโครงการควรมีการชี้แจงให้ครูและผู้เกี่ยวข้องทราบถึงประโยชน์ของการดำเนินโครงการ รวมทั้งทำความเข้าใจจุดประสงค์และเป้าหมายของโครงการให้ทุกคนได้รับทราบ

1.4 ด้านปัจจัยนำเข้าของโครงการ ควรเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือต่างๆ ให้เพียงพอและตรงกับความต้องการใช้งานในโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนของนักเรียนโรงเรียนบ้านสวนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล รวมทั้งการเตรียมงบประมาณ บุคลากรที่รับผิดชอบที่มีความเหมาะสมทั้งจำนวนและความรู้ความสามารถ และ การแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ควรพิจารณาตัวบุคคลให้เหมาะสม กระจายอำนาจการดำเนินการให้ครอบคลุมภารกิจ มอบหมายภารกิจให้ชัดเจนตลอดทั้งจัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานในระดับโรงเรียนให้ได้ข้อยุติที่ชัดเจน

1.5 ด้านกระบวนการดำเนินงานตามโครงการ ควรเน้นการให้ความร่วมมือของผู้ที่

เกี่ยวข้องกับโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนของนักเรียนโรงเรียนบ้านสวนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล

1.6 จากผลการประเมินโครงการพบว่าโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนของนักเรียนโรงเรียนบ้านสวนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล มีขั้นตอนการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ และบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ ส่งผลให้นักเรียนซึ่งเป็นผลผลิตของโครงการมีพฤติกรรมการมีประชาธิปไตยสูงขึ้น ดังนั้นจึงสมควรดำเนินการโครงการอย่างต่อเนื่องในปีการศึกษาต่อไป และเผยแพร่ผลการดำเนินงานให้หน่วยงานอื่น ๆ ที่มีหน้าที่ใน การจัดการศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนของนักเรียนอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ

2. ข้อเสนอแนะเพื่อการประเมินโครงการในครั้งต่อไป

2.1 จากการประเมินโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนของนักเรียนโรงเรียนบ้านสวนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล สามารถจัดทำได้ในทุกโรงเรียนตามรูปแบบการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน ตลอดจนการเลือกกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนที่เหมาะสมกับสภาพความพร้อมของแต่ละโรงเรียน แต่ควรมีการปรับปรุงกิจกรรม การปฏิบัติให้มีความเหมาะสมกับสภาพบริบทของสถานศึกษา สภาพแวดล้อมของโรงเรียนหรือท้องถิ่น เลือกกิจกรรมที่เหมาะสม ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์อย่างมากในระยะยาวและยั่งยืน

2.2 ควรมีการประเมินความคงสภาพของการดำเนินโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนของนักเรียนโรงเรียนบ้านสวนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล เป็นระยะและต่อเนื่องในปีการศึกษาต่อไป

โพสต์โดย amonare : [22 พ.ย. 2559 เวลา 09:26 น.]
อ่าน [4163] ไอพี : 171.7.250.233
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โพสต์โดย

คุณ -

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 3,925 ครั้ง
ธุรกิจแบบไหนควรจดสิทธิบัตรทั่วโลก หรือ PCT
ธุรกิจแบบไหนควรจดสิทธิบัตรทั่วโลก หรือ PCT

เปิดอ่าน 20,044 ครั้ง
จังหวัดไหนมีความสุขมากที่สุดในประเทศไทย ปี 2557?
จังหวัดไหนมีความสุขมากที่สุดในประเทศไทย ปี 2557?

เปิดอ่าน 24,232 ครั้ง
อวกาศมีกลิ่นเหมือนอะไร?
อวกาศมีกลิ่นเหมือนอะไร?

เปิดอ่าน 10,918 ครั้ง
กินอาหารเร็วเป็นเบาหวานได้ง่าย ชาวโลกพากันป่วยกันขนานใหญ่
กินอาหารเร็วเป็นเบาหวานได้ง่าย ชาวโลกพากันป่วยกันขนานใหญ่

เปิดอ่าน 27,316 ครั้ง
วิธีหลอกให้ "กบ" ผสมพันธุ์นอกฤดู ไอเดียคุณครูเรานี่เอง
วิธีหลอกให้ "กบ" ผสมพันธุ์นอกฤดู ไอเดียคุณครูเรานี่เอง

เปิดอ่าน 19,115 ครั้ง
ปัญหาโรงเรียนขนาดเล็กปัญหาคุณภาพคนรากหญ้า...สู่ปัญหาชาติ
ปัญหาโรงเรียนขนาดเล็กปัญหาคุณภาพคนรากหญ้า...สู่ปัญหาชาติ

เปิดอ่าน 14,261 ครั้ง
"ผมร่วง" แก้ไขยังไงดี
"ผมร่วง" แก้ไขยังไงดี

เปิดอ่าน 31,259 ครั้ง
ภาษาอังกฤษ เริ่มได้ที่บ้าน กับ สอนลูกฝึกออกเสียงภาษาอังกฤษกับคำศัพท์เกี่ยวกับบ้าน
ภาษาอังกฤษ เริ่มได้ที่บ้าน กับ สอนลูกฝึกออกเสียงภาษาอังกฤษกับคำศัพท์เกี่ยวกับบ้าน

เปิดอ่าน 36,038 ครั้ง
ร่าง พรฎ.ปรับเงินเดือนครูฯ
ร่าง พรฎ.ปรับเงินเดือนครูฯ

เปิดอ่าน 2,187 ครั้ง
เตรียมพร้อมลูก เปิดเทอมใหม่ห่างไกลโควิด
เตรียมพร้อมลูก เปิดเทอมใหม่ห่างไกลโควิด

เปิดอ่าน 18,633 ครั้ง
สุดประทับใจ! ครูสาวแบกนร.หญิงป่วยหนัก เดินลงจากดอยไปส่งรพ.
สุดประทับใจ! ครูสาวแบกนร.หญิงป่วยหนัก เดินลงจากดอยไปส่งรพ.

เปิดอ่าน 10,217 ครั้ง
กันไว้ดีกว่าแก้ ผู้ใช้งานธนาคารออนไลน์ต้องอ่าน !
กันไว้ดีกว่าแก้ ผู้ใช้งานธนาคารออนไลน์ต้องอ่าน !

เปิดอ่าน 10,541 ครั้ง
4 วิธี สร้างสมาธิแบบไม่น่าเชื่อ
4 วิธี สร้างสมาธิแบบไม่น่าเชื่อ

เปิดอ่าน 11,398 ครั้ง
เผยรายได้เฉลี่ย-สูงสุด บัณฑิตจุฬาฯ รุ่นรับปริญญา ปี 2557
เผยรายได้เฉลี่ย-สูงสุด บัณฑิตจุฬาฯ รุ่นรับปริญญา ปี 2557

เปิดอ่าน 17,520 ครั้ง
5 วิธีทำให้รวยเร็ว
5 วิธีทำให้รวยเร็ว

เปิดอ่าน 8,810 ครั้ง
คุณคิดว่าคอมพิวเตอร์เร็วขนาดไหน?
คุณคิดว่าคอมพิวเตอร์เร็วขนาดไหน?
เปิดอ่าน 26,080 ครั้ง
คำศัพท์ OOP
คำศัพท์ OOP
เปิดอ่าน 21,679 ครั้ง
การศึกษาความสัมพันธ์ของประสบการณ์การทำงานฯ ต่อวัฒนธรรมการทำงานของครู
การศึกษาความสัมพันธ์ของประสบการณ์การทำงานฯ ต่อวัฒนธรรมการทำงานของครู
เปิดอ่าน 11,075 ครั้ง
เตือนภัย กลโกงใหม่พ่อค้ากุ้ง แอบเนียนสลับถุงให้ลูกค้า
เตือนภัย กลโกงใหม่พ่อค้ากุ้ง แอบเนียนสลับถุงให้ลูกค้า
เปิดอ่าน 30,148 ครั้ง
แนวโน้มนโยบายด้านการศึกษาของโดนัลด์ ทรัมพ์
แนวโน้มนโยบายด้านการศึกษาของโดนัลด์ ทรัมพ์

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครื่องมือวัด
เครื่องมืออุตสาหกรรม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ