ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การประเมินโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนของนักเรียนโรงเรียนบ้านสวนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึก

ชื่อผลงาน : การประเมินโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนของนักเรียน

โรงเรียนบ้านสวนเทศ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม

ศึกษาสตูล

ผู้ประเมิน : นางสาวโสภา พันกาแด

ปีที่ประเมิน : 2558

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

การประเมินโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนของนักเรียนโรงเรียนบ้านสวนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล มีวัตถุประสงค์ของการประเมินโครงการ เพื่อประเมินด้านบริบทของโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนของนักเรียน เพื่อประเมินด้านปัจจัยนำเข้าของโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนของนักเรียน เพื่อประเมินด้านกระบวนการของโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนของนักเรียนและเพื่อประเมินด้านผลผลิตของโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนของนักเรียน ในด้านต่าง ๆ ดังนี้ โดยด้านผลผลิตประเมิน 2 ประเด็น คือ เพื่อประเมินด้านพฤติกรรมการมีประชาธิปไตยในโรงเรียนของนักเรียนโรงเรียนบ้านสวนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ทั้งด้านคารวธรรม ด้านสามัคคีธรรมและด้านปัญญาธรรม และเพื่อประเมินด้านความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องที่มีต่อกิจกรรมของโครงการ โดยมีกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมินโครงการทั้งสิ้น 126 คน ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 10 คน ครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 7 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 7 คน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 จำนวน 51 คน ผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 จำนวน 51 คน ในการประเมินใช้วิธีประเมินแบบซิปป์ ( CIPP Model ) เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินประกอบด้วย แบบสอบถาม จำนวน 5 ฉบับ เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป ผลการประเมิน และข้อเสนอแนะสรุปได้ดังนี้

ผลการประเมิน

ผลการประเมินโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนของนักเรียนโรงเรียนบ้านสวนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ในภาพรวมผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่กำหนดไว้ มีรายละเอียด สรุปได้ดังนี้

1. ผลการประเมินด้านบริบทของโครงการ พบว่า โดยภาพรวมมีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก และผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่กำหนดไว้ เมื่อพิจารณาในแต่ละรายการประเมิน พบว่า รายการที่ผลการประเมินมีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและสังคม ซึ่งมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ การส่งเสริมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน สามารถดำเนินการได้จริง สังคม ซึ่งมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุดเช่นกัน ส่วนรายการที่มีผลการประเมินมีค่าเฉลี่ยต่ำสุด การดำเนินโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน สามารถแก้ปัญหาด้านพฤติกรรมการมีประชาธิปไตยของนักเรียน ซึ่งมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก

2. ผลการประเมินด้านปัจจัยนำเข้าของโครงการ พบว่า โดยภาพรวมมีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก และผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่กำหนด เมื่อพิจารณาในแต่ละรายการ พบว่า รายการที่ผลการประเมินค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ผู้ปกครองและชุมชนส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมตาม อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ แนวทางของการจัดกิจกรรมตามโครงการเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้อยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนรายการที่ผลการประเมินที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือมีงบประมาณเพียงพอในการดำเนินโครงการอยู่ในระดับมากเช่นกัน

3. ผลการประเมินด้านกระบวนการของโครงการ พบว่า โดยภาพรวม มีผลการประเมิน อยู่ในระดับมาก และผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่กำหนดไว้ เมื่อพิจารณาในแต่ละรายการประเมินพบว่า รายการที่ผลการประเมินมีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การออกแบบรายงานและจัดทำรายงานการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนของนักเรียน) อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ บุคลากรผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ วางแผนการดำเนินงานและการจัดกิจกรรมตามโครงการ ซึ่งอยู่ในระดับมากที่สุดเช่นกัน ส่วนรายการประเมินที่ผลการประเมิน มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ มีการนำผลการประเมินมาปรับปรุง

4. ผลการประเมินด้านผลผลิต (Products Evaluation) ของโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนของนักเรียนโรงเรียนบ้านสวนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล พบว่า มีผลการประเมินผ่านเกณฑ์ทั้ง 2 ด้าน คือ ด้านพฤติกรรมการมีประชาธิปไตยในโรงเรียนของนักเรียน และด้านพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องที่มีต่อโครงการ ดังนี้

4.1 ผลการประเมินด้านพฤติกรรมการมีประชาธิปไตยในโรงเรียนของนักเรียน โดยภาพรวม พบว่า มีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก และผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่กำหนดไว้ เมื่อพิจารณาในแต่ละด้าน พบว่า ด้านที่ผลการประเมินมีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านคารวธรรม อยู่ในระดับมาก รองลงมาได้แก่ ด้านปัญญาธรรม ซึ่งมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากเช่นกัน และด้านที่มีผลการประเมินค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ ด้านสามัคคีธรรมธรรม ซึ่งมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก

4.2 ผลการประเมินด้านความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องที่มีต่อโครงการ ผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่กำหนด โดยภาพรวมพบว่า ผลการประเมินอยู่ในระดับมาก และผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่กำหนดไว้ เมื่อพิจารณาในแต่ละรายการประเมิน พบว่า รายการประเมินที่ผลการประเมิน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ระยะเวลาในแต่ละขั้นตอนมีความเหมาะสม อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ นักเรียนมีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับประชาธิปไตย อยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนรายการประเมินที่ผลการประเมินมีค่าเฉลี่ยรองลงมา คือ หลังสิ้นสุดโครงการนักเรียนมีพฤติกรรมประชาธิปไตย อยู่ในระดับมากที่สุดเช่นกัน และรายการประเมินที่ผลการประเมินต่ำสุดคือทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม อยู่ในระดับมาก

ข้อเสนอแนะ

จากผลการประเมินโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนของนักเรียนโรงเรียนบ้านสวนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ผู้ประเมินโครงการมีข้อเสนอแนะ ดังนี้

1. ข้อเสนอแนะเพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนของนักเรียน

1.1 ควรมีการวางแผนการดำเนินงานตามโครงการไว้ในแผนปฏิบัติการของโรงเรียน เพื่อให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องได้เตรียมการในระยะยาว

1.2 ควรประชาสัมพันธ์กิจกรรมของโครงการ ให้ทุกฝ่ายได้รับทราบถึงความต้องการจำเป็นและการเตรียมการทั้งด้านคน งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือ ตลอดจนขั้นตอนกิจกรรม เพื่อจะได้เห็นความสำคัญของการพัฒนา ความต้องการจำเป็น และเตรียมการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

1.3 ด้านบริบทของโครงการควรมีการชี้แจงให้ครูและผู้เกี่ยวข้องทราบถึงประโยชน์ของการดำเนินโครงการ รวมทั้งทำความเข้าใจจุดประสงค์และเป้าหมายของโครงการให้ทุกคนได้รับทราบ

1.4 ด้านปัจจัยนำเข้าของโครงการ ควรเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือต่างๆ ให้เพียงพอและตรงกับความต้องการใช้งานในโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนของนักเรียนโรงเรียนบ้านสวนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล รวมทั้งการเตรียมงบประมาณ บุคลากรที่รับผิดชอบที่มีความเหมาะสมทั้งจำนวนและความรู้ความสามารถ และ การแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ควรพิจารณาตัวบุคคลให้เหมาะสม กระจายอำนาจการดำเนินการให้ครอบคลุมภารกิจ มอบหมายภารกิจให้ชัดเจนตลอดทั้งจัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานในระดับโรงเรียนให้ได้ข้อยุติที่ชัดเจน

1.5 ด้านกระบวนการดำเนินงานตามโครงการ ควรเน้นการให้ความร่วมมือของผู้ที่

เกี่ยวข้องกับโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนของนักเรียนโรงเรียนบ้านสวนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล

1.6 จากผลการประเมินโครงการพบว่าโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนของนักเรียนโรงเรียนบ้านสวนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล มีขั้นตอนการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ และบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ ส่งผลให้นักเรียนซึ่งเป็นผลผลิตของโครงการมีพฤติกรรมการมีประชาธิปไตยสูงขึ้น ดังนั้นจึงสมควรดำเนินการโครงการอย่างต่อเนื่องในปีการศึกษาต่อไป และเผยแพร่ผลการดำเนินงานให้หน่วยงานอื่น ๆ ที่มีหน้าที่ใน การจัดการศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนของนักเรียนอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ

2. ข้อเสนอแนะเพื่อการประเมินโครงการในครั้งต่อไป

2.1 จากการประเมินโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนของนักเรียนโรงเรียนบ้านสวนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล สามารถจัดทำได้ในทุกโรงเรียนตามรูปแบบการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน ตลอดจนการเลือกกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนที่เหมาะสมกับสภาพความพร้อมของแต่ละโรงเรียน แต่ควรมีการปรับปรุงกิจกรรม การปฏิบัติให้มีความเหมาะสมกับสภาพบริบทของสถานศึกษา สภาพแวดล้อมของโรงเรียนหรือท้องถิ่น เลือกกิจกรรมที่เหมาะสม ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์อย่างมากในระยะยาวและยั่งยืน

2.2 ควรมีการประเมินความคงสภาพของการดำเนินโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนของนักเรียนโรงเรียนบ้านสวนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล เป็นระยะและต่อเนื่องในปีการศึกษาต่อไป

โพสต์โดย amonare : [22 พ.ย. 2559 เวลา 09:26 น.]
อ่าน [2414] ไอพี : 171.7.250.233
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 12,745 ครั้ง
หลับไม่ลง-ตื่นยาก! นาฬิกานอนเคลื่อน
หลับไม่ลง-ตื่นยาก! นาฬิกานอนเคลื่อน

เปิดอ่าน 15,252 ครั้ง
พระบรมรูปทรงม้า
พระบรมรูปทรงม้า

เปิดอ่าน 7,781 ครั้ง
อังกฤษเตรียมเปลี่ยนชื่อ "บิ๊กเบน" ตามพระนามควีน
อังกฤษเตรียมเปลี่ยนชื่อ "บิ๊กเบน" ตามพระนามควีน

เปิดอ่าน 16,256 ครั้ง
ร่ม ประโยชน์ที่มากกว่าการกันฝน
ร่ม ประโยชน์ที่มากกว่าการกันฝน

เปิดอ่าน 45,809 ครั้ง
ทำไมเครื่องบินกระดาษจึงบินได้
ทำไมเครื่องบินกระดาษจึงบินได้

เปิดอ่าน 36,692 ครั้ง
ครม.ตั้ง "จ.บึงกาฬ" จังหวัดที่77 แยกจากหนองคาย
ครม.ตั้ง "จ.บึงกาฬ" จังหวัดที่77 แยกจากหนองคาย

เปิดอ่าน 35,903 ครั้ง
รายงานการวิจัยและพัฒนานโยบายกาศึกษาครูและบุคลากรทางการศึกษา (2553)
รายงานการวิจัยและพัฒนานโยบายกาศึกษาครูและบุคลากรทางการศึกษา (2553)

เปิดอ่าน 16,998 ครั้ง
รู้จักเพื่อนบ้านอาเซียน
รู้จักเพื่อนบ้านอาเซียน

เปิดอ่าน 20,087 ครั้ง
ข้อคิดดีๆ จากละคร "แรงเงา"
ข้อคิดดีๆ จากละคร "แรงเงา"

เปิดอ่าน 12,656 ครั้ง
ใบหน้าที่หายไป หายไปได้ยังไง ชมคลิปเลยครับ
ใบหน้าที่หายไป หายไปได้ยังไง ชมคลิปเลยครับ

เปิดอ่าน 26,779 ครั้ง
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ

เปิดอ่าน 2,483 ครั้ง
กว่าจะเป็นครู : สรุปให้รู้ตามทันโลกการศึกษา EP.2
กว่าจะเป็นครู : สรุปให้รู้ตามทันโลกการศึกษา EP.2

เปิดอ่าน 59,446 ครั้ง
การแรเงา
การแรเงา

เปิดอ่าน 10,252 ครั้ง
5 วิธีชวนขับรถประหยัดน้ำมัน
5 วิธีชวนขับรถประหยัดน้ำมัน

เปิดอ่าน 19,356 ครั้ง
วันมาฆบูชา
วันมาฆบูชา

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
ตู้แช่ไวน์
BestKru
ตู้แช่ไวน์
Neonics.co.th
Tools.in.th
clonedbabies.com
gameszone.biz
nainokk.com
thechetter.com
รถมือสอง
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 97,755 ครั้ง
วิธีการปลูกพืชผัก
วิธีการปลูกพืชผัก

เปิดอ่าน 21,375 ครั้ง
ร้อยความเชื่อหลักการ
ร้อยความเชื่อหลักการ 'ตั้งชื่อ'

เปิดอ่าน 10,196 ครั้ง
เรียนวิทยาศาสตร์อย่างไรให้สนุก
เรียนวิทยาศาสตร์อย่างไรให้สนุก

เปิดอ่าน 6,466 ครั้ง
ถอด 3 กลยุทธ์สร้างห้องเรียนออนไลน์ให้ ถูกใจผู้สอน โดนใจคนเรียน
ถอด 3 กลยุทธ์สร้างห้องเรียนออนไลน์ให้ ถูกใจผู้สอน โดนใจคนเรียน

เปิดอ่าน 1,856 ครั้ง
การอ่านและเขียนสะกดคำที่มี a เป็นสระเดี่ยวในคำ
การอ่านและเขียนสะกดคำที่มี a เป็นสระเดี่ยวในคำ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ