ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การพัฒนาบรรยากาศการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะความพอเพียงตาม หลักปรัชญาของเ

ชื่อวิจัย การพัฒนาบรรยากาศการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะความพอเพียงตาม หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียน โรงเรียนทุ่งสงสหประชาสรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ปีการศึกษา 2557-2558

ผู้วิจัย นายพงศ์สิทธิ์ สิริกาญจน์

ปีที่วิจัย ปีการศึกษา 2557 - 2558

บทคัดย่อ

การศึกษาวิจัยการพัฒนาบรรยากาศการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะความพอเพียงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียน โรงเรียนทุ่งสงสหประชาสรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 12 ปีการศึกษา 2557-2558 มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาระดับคุณภาพการพัฒนาบรรยากาศการเรียนรู้ด้านกายภาพ ด้านวิชาการ ด้านการบริหารและการจัดการเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะความพอเพียงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียน โรงเรียน ทุ่งสงสหประชาสรรค์ ก่อนการพัฒนา (ปีการศึกษา 2557) และหลังการพัฒนา (ปีการศึกษา 2558) 2) เพื่อศึกษาคุณลักษณะความพอเพียงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียน โรงเรียนทุ่งสงสหประชาสรรค์ หลังการพัฒนาบรรยากาศการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2557 และปีการศึกษา 2558 3) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการจัดการเรียนรู้ของครูโรงเรียนทุ่งสงสหประชาสรรค์ หลังการพัฒนาบรรยากาศการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2557 และปีการศึกษา 2558 4) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนทุ่งสงสหประชาสรรค์ หลังการพัฒนาบรรยากาศการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2557 และปีการศึกษา 2558 5) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน ครู ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีต่อการพัฒนาบรรยากาศการเรียนรู้ ด้านกายภาพ ด้านวิชาการ ด้าน การบริหารและการจัดการ เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะความพอเพียงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียนโรงเรียนทุ่งสงสหประชาสรรค์ ภายหลัง การพัฒนาบรรยากาศการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2557 และปีการศึกษา 2558 6) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียน ทุ่งสงสหประชาสรรค์ ภายหลังการพัฒนาบรรยากาศการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2557 และปีการศึกษา 2558 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย นักเรียนปีการศึกษา 2557 และปีการศึกษา 2558 จำนวน 108 คน ครู ปีการศึกษา 2557 และ ปีการศึกษา 2558 จำนวน 17 คน ผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2557 และปีการศึกษา 2558 จำนวน 108 คน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2557 และปีการศึกษา 2558 จำนวน 7 คน

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยมี 2 ลักษณะ ได้แก่ แบบสอบถามที่มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating) และแบบผลสัมฤทธิ์ระดับสถานศึกษาและระดับชาติ จำนวน 2 ฉบับ เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น จำนวน 5 ฉบับ ดังนี้ ฉบับที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับระดับการพัฒนาบรรยากาศการเรียนรู้ด้านกายภาพ ด้านวิชาการ ด้านการบริหารและการจัดการ เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะความพอเพียงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียน โรงเรียน ทุ่งสงสหประชาสรรค์ ฉบับที่ 2 แบบสอบถามคุณลักษณะความพอเพียงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียน โรงเรียนทุ่งสงสหประชาสรรค์ ฉบับที่ 3 แบบสอบถามพฤติกรรมการจัดการเรียนรู้ของครูโรงเรียน ทุ่งสงสหประชาสรรค์ ฉบับที่ 4 แบบสอบถามพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนทุ่งสงสหประชาสรรค์ ฉบับที่5 แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการพัฒนาบรรยากาศการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะความพอเพียงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียน เมื่อสิ้นสุดปีการศึกษา 2557 และสิ้นสุดปีการศึกษา 2558 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม SPSS version 16 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล โดยการหาค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)

ผลการวิจัยพบว่า

1. ระดับคุณภาพการพัฒนาบรรยากาศการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะความพอเพียงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียน โรงเรียนทุ่งสงสหประชาสรรค์ ก่อนการพัฒนา (ปีการศึกษา 2557) ความคิดเห็นของนักเรียน ครู ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษา ขั้นพื้นฐานโดยภาพรวม นักเรียนและผู้ปกครอง มีความคิดเห็นต่อบรรยากาศการเรียนรู้อยู่ในระดับปานกลาง ส่วนครูและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อยู่ในระดับน้อย ภายหลังการพัฒนาบรรยากาศการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2558 พบว่า ความคิดเห็นของนักเรียน ครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนผู้ปกครองอยู่ในระดับมาก

2. คุณลักษณะความพอเพียงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียน ผลจากการวิจัยพบว่า หลังจากได้ดำเนินการพัฒนาบรรยากาศการเรียนรู้ ในปีการศึกษา 2557 โดยภาพรวมนักเรียนและครู มีความคิดเห็นต่อคุณลักษณะความพอเพียงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียนในระดับมาก ภายหลังการพัฒนาบรรยากาศการเรียนรู้ปีการศึกษา 2558 พบว่า โดยภาพรวมนักเรียนและครู มีความคิดเห็นต่อคุณลักษณะความพอเพียงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียน ในระดับมาก ซึ่งแสดงให้เห็นว่า การดำเนินการพัฒนาบรรยากาศการเรียนรู้ ด้านกายภาพ ด้านวิชาการ ด้านการบริหารและการจัดการ ส่งผลกระทบต่อนักเรียนทำให้นักเรียน มีคุณลักษณะความพอเพียงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นที่พอใจของนักเรียนและครู

3. พฤติกรรมการจัดการเรียนรู้ของครู ผลจากการวิจัยพบว่า หลังจากได้ดำเนินการพัฒนาบรรยากาศการเรียนรู้ ในปีการศึกษา 2557 นักเรียนและครูมีความคิดเห็นว่าพฤติกรรมการจัดเรียนรู้ของครูอยู่ในระดับมาก และเมื่อดำเนินการพัฒนาบรรยากาศการเรียนรู้เพิ่มเติม ในปีการศึกษา 2558นักเรียนและครูมีความคิดเห็นว่าพฤติกรรมการจัดการเรียนรู้ของครูเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น อยู่ในระดับมากที่สุด แสดงให้เห็นว่า การดำเนินการพัฒนาบรรยากาศการเรียนรู้ ด้านกายภาพ ด้านวิชาการ ด้านการบริหารและการจัดการ ส่งผลกระทบต่อครูทำให้ครูมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการจัดการเรียนรู้ไปในทิศทางที่ดีขึ้นเป็นที่พอใจของนักเรียนและครู

4. พฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน ผลจากการวิจัยพบว่า หลังจากได้ดำเนินการพัฒนาบรรยากาศการเรียนรู้ ในปีการศึกษา 2557 นักเรียนและครูมีความคิดเห็นว่า พฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน อยู่ในระดับมาก และเมื่อดำเนินกิจกรรมพัฒนาบรรยากาศการเรียนรู้เพิ่มเติม ในปีการศึกษา 2558 นักเรียนและครูมีความคิดเห็นว่าพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น อยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด ซึ่งแสดงให้เห็นว่า การดำเนินการพัฒนาบรรยากาศการเรียนรู้ ด้านกายภาพ ด้านวิชาการ ด้านการบริหารและการจัดการ ส่งผลกระทบทำให้นักเรียนมีพฤติกรรม การเรียนรู้เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้น เป็นที่พอใจของนักเรียนและครู

5. ความพึงพอใจของนักเรียน ครู ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายหลังจากการดำเนินการพัฒนาบรรยากาศการเรียนรู้ ในปีการศึกษา 2557 และหลังการพัฒนาบรรยากาศการเรียนรู้เพิ่มเติม ปีการศึกษา 2558 พบว่า นักเรียน ครู ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความพึงพอใจต่อการพัฒนาบรรยากาศการเรียนรู้ ด้านกายภาพ ในปีการศึกษา 2557 อยู่ในระดับมาก และในปีการศึกษา 2558 อยู่ในระดับมากที่สุด สำหรับ ด้านวิชาการ ในปีการศึกษา 2557 อยู่ในระดับมาก และในปีการศึกษา 2558 อยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนด้านการบริหารและการจัดการในปีการศึกษา 2557 อยู่ในระดับมาก และในปีการศึกษา 2558 อยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งแสดงให้เห็นว่า การดำเนินการพัฒนาบรรยากาศการเรียนรู้ ของโรงเรียน ทุ่งสงสหประชาสรรค์ นักเรียน ครู ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากถึง มากที่สุด ทั้ง 3 ด้าน

6. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียน ทุ่งสงสหประชาสรรค์ ปีการศึกษา 2557 และปีการศึกษา 2558

6.1 คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 โรงเรียนทุ่งสงสหประชาสรรค์ ปีการศึกษา 2557 และปีการศึกษา 2558 โดยภาพรวมทุกระดับชั้นผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2557 มีค่าเฉลี่ยพัฒนาสูงกว่า ปีการศึกษา 2558 โดยระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีค่าเฉลี่ยพัฒนาสูงสุด (1.37) รองลงมา ได้แก่ มัธยมศึกษาปีที่ 3 มีค่าเฉลี่ยพัฒนา (1.17) และมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีค่าเฉลี่ยพัฒนาต่ำสุด (-7.95) และเมื่อพิจารณาเป็นรายกลุ่มสาระการเรียนรู้ พบว่า กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์ มีค่าเฉลี่ยพัฒนาสูงสุด (+4.38) รองลงมา ได้แก่ กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ มีค่าเฉลี่ยพัฒนา (+0.26) กลุ่มสาระฯ ที่มีค่าเฉลี่ยพัฒนาต่ำสุด ได้แก่ กลุ่มสาระฯ ภาษาอังกฤษ (-15.51)

6.2 ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 3 โรงเรียนทุ่งสงสหประชาสรรค์ ในภาพรวม ปีการศึกษา 2557 โดยภาพรวมมีคะแนนเฉลี่ย 33.00 ปีการศึกษา 2558 โดยภาพรวมมีคะแนน 34.80 แสดงให้เห็นว่า พบว่า ปีการศึกษา 2558 มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่า ปีการศึกษา 2557 (+1.79) เมื่อพิจารณาเป็นรายกลุ่มสาระฯ พบว่า คณิตศาสตร์ มีค่าพัฒนาสูงสุด (+4.79) รองลงมา ได้แก่กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา (+8.40) และกลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ มีค่าพัฒนา (+3.18) โดยกลุ่มสาระฯ ภาษาไทย มีค่าคะแนนเฉลี่ยลดลง (-1.40)

โพสต์โดย utchara : [18 ธ.ค. 2559 เวลา 18:37 น.]
อ่าน [2584] ไอพี : 49.49.218.190
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 40,374 ครั้ง
มาดูซิว่า คนญี่ปุ่นฝึกเด็กให้เป็นคนมีคุณภาพ มีมารยาทและระเบียบวินัยได้อย่างไร?
มาดูซิว่า คนญี่ปุ่นฝึกเด็กให้เป็นคนมีคุณภาพ มีมารยาทและระเบียบวินัยได้อย่างไร?

เปิดอ่าน 29,063 ครั้ง
การวัดระยะทางบนพื้นราบ
การวัดระยะทางบนพื้นราบ

เปิดอ่าน 16,133 ครั้ง
เคล็ดลับเร่ง "ผม" ให้ยาวเร็วขึ้น
เคล็ดลับเร่ง "ผม" ให้ยาวเร็วขึ้น

เปิดอ่าน 16,221 ครั้ง
เรื่องน่ารู้ของคลีโอพัตรา ไม่สวยอย่างที่ร่ำลือ-แต่ฉลาด
เรื่องน่ารู้ของคลีโอพัตรา ไม่สวยอย่างที่ร่ำลือ-แต่ฉลาด

เปิดอ่าน 33,715 ครั้ง
มารยาทในการรับประทานอาหาร (table manners)
มารยาทในการรับประทานอาหาร (table manners)

เปิดอ่าน 7,812 ครั้ง
สารอาหารแห่งอนาคต
สารอาหารแห่งอนาคต

เปิดอ่าน 13,452 ครั้ง
อย่าละเลยอาการไหล่ติด
อย่าละเลยอาการไหล่ติด

เปิดอ่าน 14,748 ครั้ง
7 เคล็ดลับ รักษามือให้น่าหลงใหล
7 เคล็ดลับ รักษามือให้น่าหลงใหล

เปิดอ่าน 101,300 ครั้ง
ครูกับการจัดการเรียนการสอน
ครูกับการจัดการเรียนการสอน

เปิดอ่าน 16,881 ครั้ง
ไขปริศนา ทำไม "มาร์ค ซัคเคอร์เบิร์ก" ชอบใส่เสื้อ"เหมือนกัน"ทุกวัน
ไขปริศนา ทำไม "มาร์ค ซัคเคอร์เบิร์ก" ชอบใส่เสื้อ"เหมือนกัน"ทุกวัน

เปิดอ่าน 9,694 ครั้ง
เปิดตัว "iPhone5" จอเรตินา 4 นิ้ว พร้อม iOS6 อัพเดทใหม่อีกเพียบ ไทยรอปลายปี
เปิดตัว "iPhone5" จอเรตินา 4 นิ้ว พร้อม iOS6 อัพเดทใหม่อีกเพียบ ไทยรอปลายปี

เปิดอ่าน 22,799 ครั้ง
เรื่องของ"เลข 9" ในวันที่ 9 เดือน 9 ปี 2009
เรื่องของ"เลข 9" ในวันที่ 9 เดือน 9 ปี 2009

เปิดอ่าน 13,335 ครั้ง
อันดับเมืองน่าอยู่
อันดับเมืองน่าอยู่

เปิดอ่าน 9,198 ครั้ง
ไฟร์ฟอกซ์ แซง ไออี 6
ไฟร์ฟอกซ์ แซง ไออี 6

เปิดอ่าน 14,221 ครั้ง
ชมด่วน คลิป หมาเดาะบอลขั้นเทพ
ชมด่วน คลิป หมาเดาะบอลขั้นเทพ

เปิดอ่าน 48,517 ครั้ง
ตัวอย่างใบงานจากการ์ตูนความรู้
ตัวอย่างใบงานจากการ์ตูนความรู้
เปิดอ่าน 11,491 ครั้ง
ผิวสวย หน้าใส ด้วยมะพร้าว
ผิวสวย หน้าใส ด้วยมะพร้าว
เปิดอ่าน 15,981 ครั้ง
ไม่ชอบออกกำลังกาย ก็แข็งแรงได้ด้วย 10 วิธีนี้
ไม่ชอบออกกำลังกาย ก็แข็งแรงได้ด้วย 10 วิธีนี้
เปิดอ่าน 40,374 ครั้ง
มาดูซิว่า คนญี่ปุ่นฝึกเด็กให้เป็นคนมีคุณภาพ มีมารยาทและระเบียบวินัยได้อย่างไร?
มาดูซิว่า คนญี่ปุ่นฝึกเด็กให้เป็นคนมีคุณภาพ มีมารยาทและระเบียบวินัยได้อย่างไร?
เปิดอ่าน 26,471 ครั้ง
MegaDict สุดยอดพจนานุกรมอัจฉริยะ
MegaDict สุดยอดพจนานุกรมอัจฉริยะ

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ