ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
ขอเผยแพรผลงานทางวิชาการ

ตัวอย่างที่ ๑

ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

๑. ชื่อผลงาน โครงการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ในห้องสมุดประชาชนอำเภอชัยบาดาล

๒. ระยะเวลาที่ดำเนินการ วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ - วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘

พื้นที่ดำเนินการ ห้องสมุดประชาชนอำเภอชัยบาดาล

๓. ความรู้ทางวิชาการหรือแนวความคิดที่ใช้ในการดำเนินการ

๑) ใช้ความรู้ ความสามารถในการจัดโครงการ เพื่อให้เห็นความสำคัญของการอ่าน เพราะการอ่านเป็นสิ่งที่มนุษย์เราสร้างสรรค์ขึ้นเพื่อตอบสนองความอยากรู้เรื่องราวสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิต และอยู่รอบๆ

ตัวเราเอง กระตุ้นให้อยากรู้เรื่องต่างๆ เพื่อให้เกิดความรอบรู้ คิดกว้าง และเกิดการอ่านต่อเนื่องจนเป็นนิสัย

๒) ใช้วงจรการบริหารงานคุณภาพ หรือ P D C A ในการจัดโครงการครั้งนี้ ดังนี้

P = Plan คือ มีการวางแผนงานจากวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ในโครงการ

D = Do คือ ปฏิบัติตามขั้นตอนในแผนงานการจัดโครงการที่ได้เขียนไว้อย่างเป็นระบบ และมีความต่อเนื่อง

C = Check คือ ตรวจสอบผลการดำเนินงานในแต่ละขั้นตอนของแผนงานการจัดโครงการว่ามีปัญหาอะไรเกิดขึ้น จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงแก้ไขแผนงานขั้นตอนใดในการจัดโครงการ

A = Action คือ มีการปรับปรุงแก้ไขส่วนที่มีปัญหาในการจัดโครงการ และยอมรับแนวทางรการปฏิบัติตามแผนงานที่ได้ผลสำเร็จขึ้น เพื่อนำไปใช้ในการทำงานครั้งต่อไป

๓) เน้นการจัดโครงการที่มีเนื้อหาสาระ มีความเพลิดเพลินด้วยกลวิธีที่หลากหลาย มีการศึกษาเตรียมพร้อมทั้งในด้านวิธีการดำเนินการสื่อ อุปกรณ์ เพื่อให้การจัดโครงการดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุ วัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

๔) ใช้หลักการเป็นบรรณารักษ์ที่ดี จัดกิจกรรมที่เร้าใจท้าทายความสนใจความสามารถของผู้เข้าร่วมโครงการ รวมทั้งมีความหลากหลาย เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ อย่างมีความสุข เพื่อให้กิจกรรมดูน่าสนใจแปลกใหม่ ปรับปรุงดัดแปลงให้เหมาะกับสภาพแวดล้อม และเป็นกิจกรรมที่เน้นให้ผู้เข้าร่วมโครงการปฏิบัติได้จริง สามารถแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง สร้างจินตนาการ รวมทั้งต้องฝึกฝนตนเอง ความพยายามที่จะอ่าน และอ่านหนังสือนั้นอย่างมีคุณค่า มีอิสระที่จะรู้ได้ด้วยตนเองไม่ต้องพึ่งผู้อื่น โดยสังเกตจากพฤติกรรมในการร่วมกิจกรรม รวมทั้งต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในเรื่องนิสัยรักการอ่านด้วย

๕) จัดห้องสมุดประชาชนอำเภอชัยบาดาล สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการได้ศึกษาค้นคว้าอย่างเพียงพอ จัดสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดโครงการ เพื่อได้เข้าสู่บรรยากาศของการอ่าน และได้ใกล้ชิดกับหนังสือมากยิ่งขึ้น

๔. สรุปสาระและขั้นตอนการดำเนินการ

๑) สำรวจความต้องการของเด็กและเยาวชน โดยใช้แบบสอบถาม จำนวน ๑๓๒ คน

๒) ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ในวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เพื่อจัดรูปแบบของกิจกรรมให้ตรงกับความต้องการของเด็กและเยาวชน

๓) จัดทำแผนการจัดโครงการ

๓.๑ กำหนดกิจกรรม

๓.๒ ออกแบบกิจกรรม

๓.๓ สร้างเครื่องมือวัดและประเมินผล

๓.๔ สรุปผล

๔) ประชาสัมพันธ์การจัดโครงการตามสื่อต่าง ๆ เช่น ประชาสัมพันธ์ของเทศบาล วิทยุชุมชน เสียงตามสาย

๕) ดำเนินการจัดกิจกรรม

๕.๑ จัดหา / จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดโครงการ

๕.๒ จัดทำเอกสารและเตรียมวัสดุต่างๆตามกิจกรรมที่ได้กำหนดไว้

๕.๓ ดำเนินการตามแผนการจัดโครงการ ดังนี้

- กิจกรรมฐานรักการอ่าน และสร้างสรรค์จินตนาการแบ่งเป็นฐานการเรียนรู้ จำนวน ๖ ฐาน ดังนี้

ฐาน รู้ รัก สามัคคี

ฐาน คน ค้นหา

ฐาน ตักตวงความรู้มุ่งสู่ความเป็นเลิศ

ฐาน อ่านได้อ่านคล่อง

ฐาน แบ่งปันความสุข

ฐาน เล่าสู่กันฟัง

๖) ประเมินผลจากแบบสอบถาม

๗) สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน

๕. ผู้ร่วมดำเนินการ (ถ้ามี)

๑) นางนาง พงษ์สีพันธุ์ สัดส่วนของผลงาน ร้อยละ ๕

- เป็นผู้นำในการทำกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน

- เป็นผู้รวบรวมข้อมูล เอกสาร วัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม

- เป็นผู้กำหนดเนื้อหาและขั้นตอนแผนงานตารางในการจัดกิจกรรม

๒) นางสาวประภาพรรณ ยิ้มเสถียร สัดส่วนของผลงาน ร้อยละ ๕

- เป็นผู้นำในการทำกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน

- เป็นผู้รวบรวมข้อมูล เอกสาร วัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม

- เป็นผู้กำหนดเนื้อหาและขั้นตอนแผนงานตารางในการจัดกิจกรรม

๓) นางสาวอนัญญา ต่ายสินธุ์ สัดส่วนของผลงาน ร้อยละ ๕

- เป็นผู้นำในการทำกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน

- เป็นผู้รวบรวมข้อมูล เอกสาร วัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม

- เป็นผู้กำหนดเนื้อหาและขั้นตอนแผนงานตารางในการจัดกิจกรรม

๔) นางสาววนัสนันท์ อินเทพ สัดส่วนของผลงาน ร้อยละ ๕

- เป็นผู้นำในการทำกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน

- เป็นผู้รวบรวมข้อมูล เอกสาร วัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม

- เป็นผู้กำหนดเนื้อหาและขั้นตอนแผนงานตารางในการจัดกิจกรรม

๖. ส่วนของงานที่ผู้เสนอเป็นผู้ปฏิบัติ (ระบุรายละเอียดของผลงาน พร้อมทั้งสัดส่วนของผลงาน)

๑) สำรวจความต้องการของชุมชน

๒) เป็นผู้นำในการทำกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน

๓) เป็นผู้รวบรวมข้อมูล เอกสาร วัสดุอุปกรณ์ในการอบรม

๔) เป็นผู้กำหนดเนื้อหา และขั้นตอนแผนงานตารางในการจัดโครงการ

๕) ประเมิน และสรุปผลการจัดโครงการ

สัดส่วนของผลงาน ร้อยละ ๘๐

๗. ผลสำเร็จของงาน (เชิงปริมาณ/คุณภาพ)

เชิงปริมาณ เด็กและเยาวชน จำนวน ๑๓๒ คน

เชิงคุณภาพ ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมของห้องสมุดประชาชนอำเภอชัยบาดาล คิดเป็นร้อยละ ๙๐

โดยสรุปจากแบบสำรวจความพึงพอใจในการจัดโครงการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ในห้องสมุดประชาชนอำเภอชัยบาดาล ได้ดังนี้

๑.ในการจัดกิจกรรมเนื้อหาของสื่อการเรียนรู้ตรงกับความต้องการของผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความ

พึงพอใจอยู่ในเกณฑ์ระดับมาก

๒.ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการมีมนุษย์สัมพันธ์อันดีต่อกัน ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจอยู่ในเกณฑ์ระดับมาก

๓.ในการจัดกิจกรรมการนำประโยชน์ไปใช้ในการเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความ

พึงพอใจอยู่ในเกณฑ์ระดับมาก

๔.ในการจัดกิจกรรมด้านสถานที่ บรรยากาศ และระยะเวลาในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ผู้เข้าร่วม

กิจกรรมมีความพึงพอใจอยู่ในเกณฑ์ระดับมาก

๘. การนำไปใช้ประโยชน์

๑) เด็ก และเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมมีนิสัยรักการอ่าน และรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

๒) เป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบุคคล เพราะเป็นกิจกรรมที่ต้องมีการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน มีการแบ่งหน้าที่ในการทำกิจกรรม และช่วยกันค้นคว้าหาคำตอบ

๓) ช่วยเสริมสร้างมนุษยสัมพันธ์ ช่วยปรับปรุงนิสัยใจคอเป็นคนกว้างขวาง ฝึกฝนวิธีการตัดสินใจ ทำให้เป็นคนฉลาดรอบรู้ ทันคนและมีชีวิตอยู่ได้อย่างเป็นสุข

๔) รู้จักค้นคว้าได้ด้วยตนเองจากสื่อต่างๆ และเลือกสรรความรู้อันเป็นประโยชน์จากสื่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๕) เป็นใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์จากการฝึกปฏิบัติจริง และนำไปสู่การศึกษาค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมจากหนังสือและสื่อต่างๆ

๙. ความยุ่งยากในการดำเนินการ/ปัญหา/อุปสรรค

๑) เนื่องจากการจัดโครงการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ในห้องสมุดประชาชนอำเภอชัยบาดาลไม่ได้กำหนดอายุ เพศ และการศึกษา ดังนั้นการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับการให้ความรู้จึงทำได้ยาก และมีความต้องการที่ไม่เหมือนกัน

ตัวอย่างที่ ๒

ข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ของ นางกรณินทร์นิต วิริยะเสนีย์

เพื่อประกอบการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง บรรณารักษ์ชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ ๗๓๗๖

สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลพบุรี สำนักงานกศน. สป.

เรื่อง การพัฒนาห้องสมุดประชาชนอำเภอชัยบาดาลให้เป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารชุมชนด้าน ICT.

---------------------------------------------

๑. หลักการและเหตุผล

การศึกษาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่สำคัญ และเป็นส่วนหนึ่งของเครื่องชี้วัดความเจริญทางสังคมผู้ได้รับการศึกษาจึงถือได้ว่าเป็นบุคคลที่มีคุณภาพ และเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ (กรมวิชาการ, ๒๕๔๕:๕) ในปัจจุบันความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรุดหน้าอย่างรวดเร็วประกอบกับการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง และเศรษฐกิจของประเทศไทยที่ทวีความรุนแรงส่งผลให้เกิดการแข่งขันเพื่อความอยู่รอดทั้งของตนเอง และกลุ่มบุคคลผลที่ตามมาบางส่วน คือความถดถอยทางด้านสังคมที่เกิดจากแต่ละบุคคลมีแนวคิดที่แตกต่าง และบางส่วนแสดงออกโดยกระทำพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม และชักจูงคนใกล้ตัวให้เดินไปในทิศทางดังกล่าวด้วย ดังนั้นการจัดศึกษาจึงเป็นกระบวนการที่สำคัญยิ่งในการพัฒนาคนให้มีคุณภาพ และมีความสามารถที่จะปรับตัวได้อย่างรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่จะมาถึงและเชื่อว่าการให้การศึกษาที่ปลูกฝังไปในทิศทางที่ถูกต้องเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจสังคมการเมือง และวัฒนธรรมของประเทศจะสามารถช่วยสร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้าให้แก่สังคมไทย ทั้งนี้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้กำหนดให้มีการจัดการศึกษาภายใต้หลักการสำคัญ ๔ ประการ ประการแรกคือ การสร้างความเจริญงอกงามทางปัญญาความคิดจิตใจและคุณธรรม ประการที่สองคือ การใช้และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างเหมาะสมโดยไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม ประการที่สามคือ การจัดการศึกษาต้องก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์สมัยใหม่และประการสุดท้ายต้องมีความสมดุลระหว่างการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันกับการพึ่งตนเอง และในหมวด ๔ มาตรา ๒๒ ได้กล่าวไว้ว่าการจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถในการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองได้และถือว่าผู้เรียนสำคัญที่สุดกระบวนการจัดการศึกษาจึงต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติ และเต็มศักยภาพพร้อมกับจะต้องพัฒนาบุคคลทั้งในด้านสติปัญญา จิตใจ ร่างกาย และสังคมโดยเปิดโอกาสให้ทุกคนได้เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตการจัดการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามหลักการจัดการศึกษา

ทุกประการที่กล่าวมานั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องดำเนินการตามนโยบายไปสู่การปฏิบัติในการจัดการศึกษาโดยให้ประชาชนได้เลือกรับบริการการศึกษาในแหล่งเรียนรู้ตามศักยภาพ และความต้องการในรูปแบบกระบวนการที่หลากหลายเหมาะสมกับตนเอง และส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต (พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ, ๒๕๔๒) การจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ และได้มาตรฐานสอดคล้องกับความต้องการของบุคคล และสังคมมีความสำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาคนซึ่งเป็นทรัพยากรที่สำคัญที่สุดของประเทศการประกาศใช้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๔๕) ซึ่งนับว่าเป็นกฎหมายการศึกษาแห่งชาติฉบับแรกของประเทศไทยที่ให้ความสำคัญสูงสุดกับการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้โดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง รู้จักแสวงหาความรู้ได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตจัดกระบวนการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับความสนใจ และความถนัดของผู้เรียน(กระทรวงศึกษาธิการ, ๒๕๔๔ : ๒๑-๒๒) และหัวใจสำคัญของการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนก็คือ สถานศึกษาหรือผู้จัดการศึกษาต้องดำเนินการทุกวิถีทางเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้

โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายสอดคล้องกับความสนใจ และความถนัดของผู้เรียนโดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลสอดคล้องกับวิถีชีวิตมีการฝึกทักษะตามกระบวนการ “คิดเป็น” ม่งสู่การเกิดการพัฒนาที่สมดุลทั้งสติปัญญา จิตใจ ร่างกาย และสังคมเพื่อนำไปสู่การเสริมสร้างการพัฒนา และการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศชาติต่อไป พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ นับเป็นกฎหมายการศึกษาที่ส่งผลในการปฏิรูปการศึกษาของประเทศอย่างกว้างขวางทำให้สังคมตระหนักถึงบทบาทของการศึกษาต่อการพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณภาพมีจริยธรรม และวัฒนธรรมในการดำรงชีวิตการศึกษาเป็นความรับผิดชอบของทุกๆ ฝ่ายในสังคมตั้งแต่ครอบครัว โรงเรียน ชุมชน แหล่งการเรียนรู้อื่นๆ โดยพระราชบัญญัติฉบับนี้มีความคิดหลักของการจัดการศึกษาคือ แนวคิดเรื่องการศึกษาตลอดชีวิตสำหรับประชาชนให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาโดยหลักการดังกล่าวการศึกษาทั้ง ๓ รูปแบบ คือการศึกษาในระบบการศึกษานอกระบบ

และการศึกษาตามอัธยาศัย จะต้องมีการจัดอย่างผสมผสานกันเพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตตามมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ ได้จัดห้องสมุดประชาชนไว้ในฐานเป็นแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต ซึ่งปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศได้เข้ามามีบทบาทต่อการดำเนินชีวิต และมีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านเศรษฐกิจสังคม และการพัฒนาประเทศในทุกๆด้านอย่างกว้างขวาง มีการค้นคว้าทดลองวิจัยซึ่งล้วนเป็นความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี และวิชาการต่างๆและได้ส่งผลกระทบต่อสังคมไทยทั้งด้านบวก และด้านลบก่อให้เกิดปัญหาทางด้านการจัดการทางเศรษฐกิจ และการดำเนินชีวิตทั้งนี้เพราะข้อมูลข่าวสารเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็วทำให้ยากที่จะพิจารณาว่าสิ่งใดเป็นประโยชน์สิ่งใดจริงหรือสิ่งใดเท็จ ดังนั้นการคัดเลือกและกลั่นกรองข่าวสารซึ่งมีอยู่มากมายอันจะนำมาซึ่งประโยชน์ในการพัฒนาประเทศนั้นรัฐจำเป็นต้องให้การศึกษากับทุกคน และทุกระดับ

ให้ทั่วถึงเท่าเทียมกันโดยจัดหาแหล่งเทคโนโลยีสารสนเทศที่ประชาชนสามารถสืบค้นหาความรู้ข้อมูลข่าวสารได้สะดวกทุกๆที่ทั่วถึง ทั้งในระดับ หมู่บ้าน ตำบล จังหวัดทั่วภูมิภาคในประเทศไทยห้องสมุดในยุคนี้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้มากกว่าทุกยุคที่ผ่านมาซึ่งช่วยให้การดำเนินการด้านต่างๆโดยเฉพาะการให้บริการของห้องสมุดสามารถตอบสนองต่อผู้ใช้ทุกระดับในประเทศได้จำนวนมากทำให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างสะดวกรวดเร็ว และกว้างไกลจึงถือได้ว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่า การศึกษาไทยในปัจจุบันควรเน้นการมี และใช้แหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่หลากหลายการให้ความสำคัญกับแหล่งการเรียนรู้เพียงแหล่งเดียว คือโรงเรียนอย่างเช่นปัจจุบันนั้นอาจไม่สามารถพัฒนาบุคคลให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตอาชีพวัฒนธรรมสภาพแวดล้อม และทรัพยากรของชุมชนอาจทำให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ขาดความสามารถทักษะการดำรงชีวิต และพัฒนาตนเองตามวิถีของชุมชนเนื่องจากไม่มีแหล่งการเรียนรู้อื่นเข้ามาเสริม พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๔ ให้ความหมายของการศึกษาไว้ว่า “เป็นกระบวนการเรียนรู้เพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคมโดยการถ่ายทอดความรู้การฝึกการอบรมการสืบสานทางวัฒนธรรมการสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการการสร้างองค์ความรู้อันเกิดจากการจัดสภาพแวดล้อมสังคมการเรียนรู้และปัจจัยเกื้อหนุนให้บุคคลเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต” และมาตรา ๘ ได้กล่าวไว้ว่าการจัดการศึกษาให้ยึดหลักคือเป็นการศึกษาตลอดชีวิตสาหรับประชาชนและให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา (สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, ๒๕๔๘ : ๑ – ๒) การเปลี่ยนแปลงบทบาทของห้องสมุดประชาชนให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตนั้นเป็นการเปลี่ยนรูปแบบและวิธีการให้บริการที่ประชาชนจะได้เรียนรู้มากที่สุด ๓ ประการคือ

๑. การเป็นแหล่งการเรียนรู้ตามอัธยาศัย

๒. การเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงการศึกษาในระบบและการศึกษานอกระบบ

๓. การเป็นศูนย์ข้อมูลชุมชนด้าน ICT

ดังนั้นห้องสมุดประชาชนควรปรับแนวทางการดำเนินงานใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิรูปการเรียนรู้โดยการปรับเกี่ยวกับการจัดด้านบริการห้องสมุดประชาชนคือ

๑. ผู้ใช้บริการห้องสมุดจะต้องเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ คือผู้ใช้บริการมีศักยภาพในการเรียนรู้มีความสามารถที่จะแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง และบอกความต้องการของตนเองได้

๒. บรรณารักษ์และเจ้าหน้าที่ห้องสมุดจะต้องเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และจะต้องมีเครือข่ายที่ดีพร้อมทั้งสามารถเชิญเครือข่ายมาร่วมดำเนินงานการให้บริการห้องสมุด และทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยให้เกิดการเรียนรู้ตามอัธยาศัย

๓. กระบวนการเรียนรู้ในห้องสมุดเป็นกระบวนการที่ผู้ใช้บริการมีความสุข และเรียนรู้อย่างมีความสุขสามารถเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาของตนเองได้

๔. ห้องสมุดประชาชาชนต้องเป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารของชุมชนด้าน ICT

๒. แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับเรื่องที่จะทำ

ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตที่สนับสนุนการศึกษาทั้งในระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เน้นการปลูกฝัง และส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน การแสวงหาความรู้ การส่งเสริมการศึกษาค้นคว้าวิจัย เพื่อสนับสนุนการปฏิรูปการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การพัฒนาคุณภาพ ประสิทธิภาพประสิทธิผล ผลผลิต เพื่อการบรรลุปรัชญา พันธกิจ และวัตถุประสงค์ขององค์กรความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารทำให้เกิดผลกระทบต่อแหล่งการเรียนรู้ทุกประเภท โดยเฉพาะห้องสมุด ไม่ว่าจะเป็นห้องสมุดโรงเรียน ห้องสมุดประชาชน ห้องสมุดเฉพาะ ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา และผลกระทบต่อผู้บริหาร บรรณารักษ์ และผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ใหม่ในการบริหารจัดการ และการปฏิบัติในวิชาชีพ โดยมีการพัฒนาที่มุ่งสู่การเป็นห้องสมุดมีชีวิตที่ตอบรับกระแสเปลี่ยนแปลงก่อให้เกิดผลกระทบต่อสังคมจนเป็นที่ประจักษ์โดยเฉพาะในด้านการสร้างนิสัยรักการอ่าน นักอ่าน นักคิด นักปฏิบัติ การจุดประกายความคิด แรงบันดาลใจ และสร้างความตื่นตัวเรื่องห้องสมุดมีชีวิต การเป็นแหล่งศึกษาดูงาน สอนงาน ฝึกงาน และประเด็นการวิจัยต้นแบบห้องสมุดมีชีวิต และวิธีการสร้างสรรค์การเรียนรู้ การเป็นต้นแบบห้องสมุดมีชีวิต ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาห้องสมุดให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชน และเป็นพลังขับเคลื่อนการร่วมสร้างสรรค์สังคมการเรียนรู้ องค์ความรู้ห้องสมุดมีชีวิต ได้รับการศึกษาวิจัยอย่างเป็นระบบ และพัฒนาเป็นมาตรฐาน และตัวชี้วัดห้องสมุดมีชีวิต ตลอดจนจัดทำเป็นคู่มือถ่ายทอดองค์ความรู้ และพัฒนาห้องสมุดมีชีวิต รูปแบบอุทยานการเรียนรู้ อันจะนำไปสู่การพัฒนาและการส่งเสริมให้มีห้องสมุดมีชีวิตที่ได้มาตรฐาน ตลอดจนการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานห้องสมุดมีชีวิต การสร้างและการขับเคลื่อนสังคมไทยให้เป็นสังคมการอ่าน และการเรียนรู้อย่างแท้จริง และเป็นกลไกสนับสนุนวาระแห่งชาติเรื่องการอ่านให้เข้มแข็ง การสร้างสังคมการอ่าน การเรียนรู้ การพัฒนาชุมชนและประเทศชาติอย่างยั่งยืน ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินงานของห้องสมุดประชาชนเป็นไปตามความมุ่งหมาย และหลักการโดยยึดบทบาทภาระหน้าที่นโยบายและแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลพบุรี ให้ห้องสมุดประชาชนเป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารชุมชนด้าน ICT

๓. วิธีการเพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงาน

๑. นำสื่อสิ่งพิมพ์ที่มีอยู่แล้วแปลงให้เป็นสื่อในรูปแบบต่างๆ เช่น หนังสือ วารสาร นำมาใช้ในรูปแบบวีซีดี ดีวีดี และ e-book ซึ่งสามารถนำมาไว้ในเว็บไซต์ได้

๒. เปิดบริการอินเทอร์เน็ต โดยแสวงหาความร่วมมือจากชุมชน จัดให้มีคอมพิวเตอร์ไว้บริการสืบค้นอย่างน้อย ๓-๕ ชุด และจัดวางระบบเพื่อขยายการบริการที่จะมีเพิ่มขึ้นในอนาคต

๓. จัดทำโฮมเพจของห้องสมุด นำข้อมูลต่างๆ ที่จำเป็นต้องรู้ ควรรู้ และอยากรู้มาไว้ ในโฮมเพจ จัดทำห้องข่าวประชาสัมพันธ์สาระน่ารู้ที่ทันสมัย ทันเหตุการณ์ การเคลื่อนไหวที่เป็นปัจจุบัน

๔. สมาชิกห้องสมุด สมัครเป็นสมาชิกเพื่อรองรับบริการอินเทอร์เน็ตฟรี และให้บริการส่งข่าวสาร

สาระน่ารู้ให้กับสมาชิก โดยสมาชิกต้องสมัครอีเมล์ทุกคน

๕. จัดทำทะเบียนผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ต และจัดให้มีเว็บมาสเตอร์ หรือสมาชิกให้แก่ผู้ใช้ที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บของห้องสมุด

๖. จัดหาสื่อและอุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้ในห้องสมุดประชาชน อาทิเช่น สื่อสิ่งพิมพ์, แผ่นพับ, หนังสือ, วารสาร, หนังสือพิมพ์, สื่อวัสดุ (อิเล็กทรอนิกส์ ), เครื่องบันทึกเสียง, เครื่องเล่น ดีวีดี วีซีดี และ ซีดี-รอมการได้มาซึ่งข้อมูล Data ในการจัดทำข้อมูลสารสนเทศ ซึ่งสามารถจัดหาได้หลายวิธี ดังนี้

๑. จากหน่วยงานภาคราชการ เอกชน

๒. สืบค้นด้วยระบบอินเทอร์เน็ต

๓. จัดซื้อตามท้องตลาด

๔. ประสานโดยใช้องค์กรเครือข่ายชาวบ้านหรือผู้รู้ในท้องถิ่น

๕. ข้อมูลต่างๆ ที่ได้จากการประสานงาน หรือจากการปฏิบัติจะต้องมีการสังเคราะห์ ข้อมูลต่างๆ

อย่างเป็นระบบ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง ทันสมัย และรวดเร็วดังนี้

๕.๑ ตรวจความถูกต้องของข้อมูล

๕.๒ แยกประเภทและชนิดของข้อมูล

๕.๓ จัดลำดับความสำคัญของข้อมูล

๔. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ห้องสมุดประชาชนอำเภอชัยบาดาลเป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้าน ICT เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ และเป็นศูนย์กลางการจัดกิจกรรมของชุมชนประชาชนมีนิสัยรักการอ่านเพิ่มขึ้นผู้รับบริการมีโอกาสเลือกใช้บริการได้อย่างหลากหลายผู้รับบริการได้รับข้อมูลข่าวสารที่สะดวกรวดเร็ว และทันสมัยทันเหตุการณ์ยิ่งขึ้น และเป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารชุมชนด้าน ICT เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต

๕. ตัวชี้วัดความสำเร็จ

๑. ห้องสมุดประชาชนอำเภอชัยบาดาลเป็นห้องสมุดประชาชนที่มีคุณภาพและให้บริการอย่างมีคุณภาพ

๒. ห้องสมุดประชาชนอำเภอชัยบาดาลเป็นห้องสมุดที่ได้มาตรฐาน

๓. ห้องสมุดประชาชนอำเภอชัยบาดาลเป็นศูนย์กลางข้อมูลข่าวสารของชุมชนด้าน ICT

๔. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของประชาชนที่พึงพอใจในการได้รับบริการที่ดี

โพสต์โดย คุณไกจัง : [26 ธ.ค. 2559 เวลา 10:01 น.]
อ่าน [3993] ไอพี : 182.93.227.41
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 21,070 ครั้ง
มารู้จัก nano sim ...ซิมแบบใหม่ใน iPhone 5
มารู้จัก nano sim ...ซิมแบบใหม่ใน iPhone 5

เปิดอ่าน 17,415 ครั้ง
แจกฟรี powerpoint ฟิสิกส์ ม.ปลาย (บริษัท วิทยพัฒน์ จำกัด)
แจกฟรี powerpoint ฟิสิกส์ ม.ปลาย (บริษัท วิทยพัฒน์ จำกัด)

เปิดอ่าน 10,954 ครั้ง
ว้าว น่าสนใจ คลิปวีดิโอ 7 เทคนิค ถ่ายรูปด้วยสมาร์ทโฟนให้สนุกขึ้น
ว้าว น่าสนใจ คลิปวีดิโอ 7 เทคนิค ถ่ายรูปด้วยสมาร์ทโฟนให้สนุกขึ้น

เปิดอ่าน 19,785 ครั้ง
ประกันสังคมสิทธิที่คนวัยทำงานควรรู้ ประโยชน์ที่ได้คุณภาพชีวิตที่ไม่ควรมองข้าม
ประกันสังคมสิทธิที่คนวัยทำงานควรรู้ ประโยชน์ที่ได้คุณภาพชีวิตที่ไม่ควรมองข้าม

เปิดอ่าน 11,180 ครั้ง
เตือนเด็กต่ำกว่า 16 ใช้มือถือ เสี่ยง 5 เท่า เนื้องอกสมอง
เตือนเด็กต่ำกว่า 16 ใช้มือถือ เสี่ยง 5 เท่า เนื้องอกสมอง

เปิดอ่าน 15,666 ครั้ง
11 กิจกรรมดี ๆ ช่วงปิดเทอม
11 กิจกรรมดี ๆ ช่วงปิดเทอม

เปิดอ่าน 190,248 ครั้ง
บทบาทของครูในการเรียนรู้แบบ Active Learning
บทบาทของครูในการเรียนรู้แบบ Active Learning

เปิดอ่าน 13,525 ครั้ง
เกิดทันไหม ประกาศผลเอ็นทรานซ์ ยุคเริ่มแรกและ ยุคปี 2530
เกิดทันไหม ประกาศผลเอ็นทรานซ์ ยุคเริ่มแรกและ ยุคปี 2530

เปิดอ่าน 16,180 ครั้ง
โอกาสไม่ถึง 50-50 จะได้เห็น ขั้วโลกเหนือปลอดน้ำแข็งหุ้ม
โอกาสไม่ถึง 50-50 จะได้เห็น ขั้วโลกเหนือปลอดน้ำแข็งหุ้ม

เปิดอ่าน 11,937 ครั้ง
บทร้อยกรองสำหรับการฝึกการออกเสียง สระเอือ
บทร้อยกรองสำหรับการฝึกการออกเสียง สระเอือ

เปิดอ่าน 19,894 ครั้ง
ความหมายของเครื่องในพิธี
ความหมายของเครื่องในพิธี

เปิดอ่าน 20,741 ครั้ง
หลักสูตรการสอบภาค ค ครูผู้ช่วย สพฐ. ตามหนังสือ ว14/2558
หลักสูตรการสอบภาค ค ครูผู้ช่วย สพฐ. ตามหนังสือ ว14/2558

เปิดอ่าน 10,862 ครั้ง
กินอาหารเร็วเป็นเบาหวานได้ง่าย ชาวโลกพากันป่วยกันขนานใหญ่
กินอาหารเร็วเป็นเบาหวานได้ง่าย ชาวโลกพากันป่วยกันขนานใหญ่

เปิดอ่าน 25,384 ครั้ง
วิจัยชี้ 22ตำหรับอาหารไทยต้านโรคมะเร็ง
วิจัยชี้ 22ตำหรับอาหารไทยต้านโรคมะเร็ง

เปิดอ่าน 16,013 ครั้ง
6 ข้อดีของการพาลูกไปที่ทำงาน
6 ข้อดีของการพาลูกไปที่ทำงาน

เปิดอ่าน 12,560 ครั้ง
เดินหน้าปฏิรูป โครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการ 59 โดย เพชร เหมือนพันธุ์
เดินหน้าปฏิรูป โครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการ 59 โดย เพชร เหมือนพันธุ์
เปิดอ่าน 17,262 ครั้ง
"แก่นตะวัน" สมุนไพรที่คนไทยควรรู้จักพืชเพื่อสุขภาพ-เป็นพลังงานทดแทน
"แก่นตะวัน" สมุนไพรที่คนไทยควรรู้จักพืชเพื่อสุขภาพ-เป็นพลังงานทดแทน
เปิดอ่าน 18,101 ครั้ง
มารู้จัก GAT และ PAT กันดีกว่า
มารู้จัก GAT และ PAT กันดีกว่า
เปิดอ่าน 20,455 ครั้ง
รายงานผลการวิจัยเรื่อง การศึกษาแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก
รายงานผลการวิจัยเรื่อง การศึกษาแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก
เปิดอ่าน 16,615 ครั้ง
วิธีขจัด "สิวผด" ให้หายเกลี้ยง
วิธีขจัด "สิวผด" ให้หายเกลี้ยง

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครื่องมือวัด
เครื่องมืออุตสาหกรรม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ