ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
เผยแพร่เอกสารวิชาการแผนการจัดการจัดการเรียนรู้เรื่องการเขียนกลอนสุภาพ ด้วยวิธีการสอนแบบco-op

แผนการจัดการเรียนรู้ท􀃉ี ๕

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั􀃊นมัธยมศึกษาปีท􀃉ี ๒

หน่วยการเรียนรู้ท􀃉ี ๑ การเขียนกลอนสุภาพ เวลา ๑๔ ช􀃉ัวโมง

เรื􀃉อง การเขียนกลอนสุภาพตามจินตนาการ เวลา ๒ ชั􀃉วโมง

สาระสำคัญ

การเขียนกลอนสุภาพตามจินตนาการ เป็นการเรียนเรียงความคิดและจินตนาการจากภาพ เพื􀃉อนำมา

เขียนกลอนสุภาพให้ถูกต้องตามรูปแบบฉันทลักษณ์ของกลอนสุภาพ

จุดประสงค์การเรียนรู้

๑. เขียนกลอนสุภาพจากภาพ โยงสัมผัส และตั􀃊งช􀃉ือเร􀃉ืองได้

๒. เขียนกลอนสุภาพจากคำท􀃉ีกำหนดให้ครบทุกคำ และส􀃉ือความหมายได้

๓. มีมารยาทในการอ่าน การเขียน การฟัง การดู และการพูด

สาระการเรียนรู้

๑. การเขียนกลอนสุภาพจากภาพ

๒. การเขียนกลอนสุภาพจากคำท􀃉ีกำหนดให้

กิจกรรมการเรียนรู้

ชั􀃉วโมงที􀃉 ๑

๑. ทบทวนฉันทลักษณ์ของกลอนสุภาพด้วยการถามให้นักเรียนตอบดังนี􀃊

- กลอนสุภาพมีลักษณะอย่างไร

- กลอนสุภาพมีสัมผัสท􀃉ีคำใดบ้าง

- ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปว่า การเขียนกลอนสุภาพต้องเขียนให้ถูกต้องตาม

ฉันทลักษณ์ของกลอนสุภาพ

๒. แบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็น ๗ กลุ่มๆละ ๔ คน โดยแบ่งคละความสามารถ นักเรียนเก่ง

ปานกลาง และอ่อน ตามกลุ่มเดิมท􀃉ีแบ่งไว้

๓. ครูทบทวนบทบาทและหน้าที􀃉ของสมาชิกทุกคนในกลุ่ม โดยนักเรียนต้องเรียนรู้ร่วม

กันในกลุ่ม แลกเปล􀃉ียนความคิดเห็น เป็นกำลังใจให้กันและกัน นักเรียนเก่งต้องช่วยเหลือเพ􀃉ือนท􀃉ีอ่อนกว่า

สมาชิกทุกคนในกลุ่มต้องรับผิดชอบต่อการเรียนของเพื􀃉อนสมาชิกทุกคนในกลุ่ม เพราะความสำเร็จของแต่ละ

คนคือความสำเร็จของกลุ่ม ดังนั􀃊นสมาชิกของกลุ่มทุกคนต้องมีความรับผิดชอบต่อหน้าท􀃉ี ตามท􀃉ีได้รับ

มอบหมายเพื􀃉อความสำเร็จของกลุ่ม

๔. ครูและนักเรียนร่วมกันทบทวนมารยาทในการอ่าน การเขียน การฟัง การดู และการพูด

โดยการถามให้นักเรียนตอบเป็นรายบุคคล ต่อจากนั􀃊นครูและนักเรียนร่วมกันสรุปการปฏิบัติตนเป็นคนท􀃉ีมี

มารยาทในการอ่าน การเขียน การฟัง การดู และการพูด เพื􀃉อให้นักเรียนปฏิบัติตนได้ถูกต้อง

๕. ครูติดตัวอย่างการเขียนกลอนสุภาพตามจินตนาการบนกระดาน แล้วให้นักเรียนทุกคน

อ่านพร้อมกัน ต่อจากนั􀃊นครูอธิบายการเขียนกลอนสุภาพตามจินตนาการ จนนักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ

เกี􀃉ยวกับการเขียนกลอนสภาพตามจินตนาการ

๖. หัวหน้ากลุ่มรับใบความรู้ที􀃉 ๕ เรื􀃉องการเขียนกลอนสุภาพตามจินตนาการ จากครู และ

นำมาแจกให้สมาชิกทุกคนภายในกลุ่ม แล้วให้แต่ละกลุ่มร่วมกันศึกษาจากใบความรู้ และทบทวนเนื􀃊อหาท􀃉ีครู

นำเสนอ โดยสมาชิกทุกคนในกลุ่มต้องมีส่วนร่วมในการอภิปราย แสดงความคิดเห็น และแลกเปลี􀃉ยนเรียนรู้

ภายในกลุ่มจนเข้าใจเนื􀃊อหาท􀃉ีครูนำเสนอ

๗. นักเรียนทุกกลุ่มรับใบงานท􀃉ี ๕ เร􀃉ืองการเขียนกลอนสุภาพตามจินตนาการจากครู แล้ว

ให้สมาชิกทุกคนของกลุ่มร่วมกันปฏิบัติกิจกรรมตามใบงานที􀃉 ๕ โดยร่วมกันอภิปรายและแลกเปลี􀃉ยนความ

คิดเห็นกันภายในกลุ่ม เพ􀃉ือเขียนกลอนสุภาพตามจินตนาการ

๘. นักเรียนแต่ละกลุ่มอ่านทบทวนผลงานจากใบงาน เพื􀃉อตรวจสอบความถูกต้องของใบ

งาน และปรับปรุงผลงานของกลุ่มให้มีความถูกต้องและเหมาะสม

๙. ตัวแทนกลุ่มทุกกลุ่มนำเสนอผลงานจากใบงานท􀃉ี ๕ แล้วนำผลงานส่งครูในขณะท􀃉ีกลุ่ม

ต่างๆ นำเสนอผลงาน กลุ่มท􀃉ีไม่ได้นำเสนอต้องนัง􀃉 ฟังและประเมินผลงานกลุ่มท􀃉ีนำเสนอ

๑๐. ครูและนักเรียนร่วมกันประเมินผลงานกลุ่มจากใบงาน และพิจารณาจุดเด่นของผลงาน

และจุดท􀃉ีควรปรับปรุงของแต่ละกลุ่ม แล้วให้นักเรียนแต่ละกลุ่มปรับปรุงแก้ไขผลงาน ตามผลการประเมิน

ชั􀃉วโมงที􀃉 ๒

๑๑. หัวหน้ากลุ่มรับแบบฝึกทักษะท􀃉ี ๕ เร􀃉ืองการเขียนกลอนสุภาพตามจินตนาการจากครู แล้ว

นำมาแจกให้สมาชิกทุกคนเพ􀃉ือทำเป็นผลงานรายบุคคลดังนี􀃊

ตอนที􀃉 ๑ การเขียนกลอนสุภาพจากภาพ

ตอนท􀃉ี ๒ การเขียนกลอนสุภาพจากคำท􀃉ีกำหนดให้

๑๒. ครูชี􀃊แจงการทำแบบฝึกทักษะ และนักเรียนทุกคนอ่านคำชี􀃊แจงในการทำแบบฝึกทักษะท􀃉ี

๕ ให้เข้าใจ แล้วจึงลงมือทำแบบฝึกทักษะ โดยสมาชิกทุกคนในกลุ่มแลกเปล􀃉ียนความคิดเห็น เป็นกำลังใจให้

กันและกัน นักเรียนเก่งต้องช่วยเหลือเพ􀃉ือนท􀃉ีอ่อนกว่า เสร็จแล้วให้สมาชิกทุกคนนำผลงานมารวมกันเพ􀃉ือ

ตรวจสอบความถูกต้อง และนำผลงานส่งครู

๑๓. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปการเขียนกลอนสุภาพตามจินตนาการ ด้วยการถามเพ􀃉ือให้

นักเรียนตอบดังนี􀃊

- กลอนสุภาพมีหลักการแต่งอย่างไร

ส􀃉ือและแหล่งเรียนรู้

๑. ตัวอย่างการเขียนกลอนสุภาพตามจินตนาการ

๒. ใบความรู้ที􀃉 ๕

๓. ใบงานที􀃉 ๕

๔. แบบฝึกทักษะที􀃉 ๕

การวัดและประเมินผล

วิธีวัดและประเมินผล เครื􀃉องมือวัดและประเมินผล เกณฑ์การวัดประเมินผล

๑.ประเมินพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม แบบประเมินพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม ผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๘๐

๒.ตรวจใบงาน ใบงานและเกณฑ์การให้คะแนนใบงาน ผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๘๐

๓.ตรวจแบบฝึกทักษะ แบบฝึกทักษะ และเกณฑ์การให้คะแนน

แบบฝึกทักษะ

ผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๘๐

ข้อเสนอแนะ/ตรวจสอบ/นิเทศของผู้บริหาร

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

ลงชื􀃉อ……………………………………………………..

(นางกานต์สินี วิเศษสมบัติ)

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

บันทึกหลังการเรียนการสอน

ผลการสอน

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

ปัญหา/อุปสรรค

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………..……………………………………………

ข้อเสนอแนะ

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

ลงชื􀃉อ .............................................................

(นางสาวรจนาพร รักษ์มณี)

……………/…………………/……………...

ความเห็นของผู้บริหารหรือผู้ทไ􀃉ี ด้รับมอบหมาย

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

ลงชื􀃉อ ..................................................................

(นายวรรณพจน์ เฮงสุวรรณ)

ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองสังข์วิทยายน

แบบประเมินพฤติกรรมการเรียน

เรื􀃉อง การเขียนกลอนสุภาพตามจินตนาการ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั􀃊นมัธยมศึกษาปีท􀃉ี ๒

ช􀃉ือผู้ท􀃉ีถูกประเมิน .................................................................................................

รายการประเมิน ระดับคุณภาพ หมายเหตุ

๓ ๒ ๑

๑. ความรับผิดชอบต่อหน้าที􀃉

๒.การมีส่วนร่วมในการทำงานกลุ่ม

๓.การรับฟังความความคิดเห็นของผู้อ􀃉ืน

๔.ความกระตือรือร้นในการร่วมกิจกรรม

๕.มีมารยาทในการอ่าน การเขียน การฟัง การดู และการพูด

รวม

รวมท􀃊งั สิ􀃊น

ระดับคุณภาพ

ระดับ ๓ หมายถึง ดี

ระดับ ๒ หมายถึง ปานกลาง

ระดับ ๑ หมายถึง ปรับปรุง

กลุ่มท􀃉ีผ่านเกณฑ์การประเมิน ต้องได้คะแนนตั􀃊งแต่ ๑๒ คะแนนขึ􀃊นไป

ลงช􀃉ือ ..................................................................... ผู้ประเมิน

( ................................................................... )

เกณฑ์การให้คะแนนใบงาน

ประเด็นการประเมิน

เกณฑ์การให้คะแนน

๓ ๒ ๑

๑.ความถูกต้อง ตอบตรงประเด็นทุกข้อ ตอบไม่ตรงประเด็น

๑ ข้อ

ตอบไม่ตรงประเด็น

๒ ข้อ

๒.การใช้ภาษา เขียนสะกดคำถูกต้องใช้

ภาษาเหมาะสมและสื􀃉อ

ความหมายได้

เขียนสะกดคำถูกต้องใช้

ภาษาเหมาะสมแต่สื􀃉อ

ความหมายไม่ได้

เขียนสะกดคำถูกต้อง

ใช้ภาษาไม่เหมาะสม

และสื􀃉อความหมาย

ไม่ได้

๓.ความเป็นระเบียบ - เขียนหนังสือด้วยตัว

บรรจง และเว้นวรรค

ตอนถูกต้อง

มีข้อผิดพลาด ๑-๓

แห่ง

๔.ความสะอาด - ไม่มีจุดสกปรก มีจุดสกปรก ๑-๓ แห่ง

แบบประเมินการทำใบงาน

เรื􀃉อง การเขียนกลอนสุภาพตามจินตนาการ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั􀃊นมัธยมศึกษาปีท􀃉ี ๒

ชื􀃉อกลุ่มที􀃉ถูกประเมิน .................................................................................................

เกณฑ์การประเมิน คะแนน ๘-๑๐ หมายถึง ดีมาก

คะแนน ๕-๗ หมายถึง ปานกลาง

คะแนน ๑-๔ หมายถึง ปรับปรุง

ที􀃉

ช􀃉ือกลุ่ม

ความถูกต้อง

การใช้ภาษา

ความเป็นระเบียบ

ความสะอาด

รวม

สรุปผล

การประเมิน

๓ ๓ ๒ ๒ ๑๐ ผ่าน ไม่ผ่าน

กลุ่มท􀃉ีผ่านเกณฑ์การประเมิน ต้องได้คะแนนตั􀃊งแต่ ๘ คะแนนขึ􀃊นไป

ลงช􀃉ือ ........................................................... ผู้ประเมิน

(...........................................................)

ผู้ประเมิน ตนเอง เพ􀃉ือน ครู

หลักการแต่งกลอนสุภาพ

กลอนสุภาพ หรือเรียกว่ากลอนแปด กลอนตลาด หมายถึง บทประพันธ์ร้อยกรองประเภทหนึ􀃉งมี

ลักษณะดังนี􀃊

ตัวอย่างกลอนสุภาพ

แล้วสอนว่าอย่าไว้ใจมนุษย์ มันแสนสุดลึกล􀃊 ำเหลือกำหนด

ถึงเถาวัลย์พันเก􀃉ียวท􀃉ีเลี􀃊ยวลด ก็ไม่คดเหมือนหนึ􀃉งในน􀃊 ำใจคน

แผนผังกลอนสุภาพ

๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐

๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐

ฉันทลักษณ์ของกลอนสุภาพ

๑. คณะ กลอนหนึ􀃉งบท มี ๔ วรรค วรรคละ ๖-๙ คำ แต่ละวรรคมีช􀃉ือเรียกดังนี􀃊

วรรคท􀃉ี ๑ เรียกว่า วรรคสลับ หรือวรรคสดับ

วรรคที􀃉 ๒ เรียกว่า วรรครับ

วรรคที􀃉 ๓ เรียกว่า วรรครอง

วรรคที􀃉 ๔ เรียกว่า วรรคส่ง

กลอน ๑ บท มี ๒ คำกลอน ๑ คำกลอนมี ๒ วรรค

๒. สัมผัส

คำสุดท้ายของวรรคท􀃉ี ๑ สัมผัสกับคำท􀃉ี ๓ หรือคำท􀃉ี ๕ ของวรรคท􀃉ี ๒

ในกรณีท􀃉ีวรรคท􀃉ีวรรคท􀃉ี ๒ มี ๘ คำ

คำสุดท้ายของวรรคท􀃉ี ๒ สัมผัสกับคำสุดท้ายของวรรคท􀃉ี ๓

คำสุดท้ายของวรรคท􀃉ี ๓ สัมผัสกับคำท􀃉ี ๓ หรือคำท􀃉ี ๕ ของวรรคท􀃉ี ๔

ใบความรู้ท􀃉ี ๕

หลักการแต่งกลอนสุภาพ

ในกรณีท􀃉ีวรรคท􀃉ี ๔ มี ๘ คำสัมผัสระหว่างบท คือ คำสุดท้ายของ

วรรคท􀃉ี ๔ สัมผัสกับคำสุดท้ายของวรรคท􀃉ี ๒ ของบท ต่อไป

๓. เสียงวรรณยุกต์ท้ายวรรค กลอนสุภาพท􀃉ีมีเสียงไพเราะร􀃉ืนหู นิยมใช้เสียงวรรณยุกต์ ดังนี􀃊

ท้ายวรรคท􀃉ี ๑ คำสุดท้ายใช้ได้ทุกเสียง แต่ไม่นิยมเสียงสามัญ

ท้ายวรรคท􀃉ี ๒ คำสุดท้ายนิยมใช้เสียงจัตวา ไม่นิยมเสียงตรี ห้ามใช้เสียงสามัญ

ท้ายวรรคท􀃉ี ๓ คำสุดท้ายนิยมใช้เสียงสามัญ และเสียงตรี ห้ามใช้เสียงจัตวา

ท้ายวรรคท􀃉ี ๔ คำสุดท้ายนิยมใช้เสียงสามัญ และเสียงตรี ห้ามใช้เสียงจัตวา

วัฒนธรรมล􀃊ำค่าน่าอนุรักษ์ ยิ􀃉งค่านักวัฒนธรรมนำวิถี

ทั􀃊งการไหว้การกราบล้วนของดี ประเพณีมีมากหลากนิยม

ผู้ใดมีวัฒนธรรมนำจิตใจ ผู้นั􀃊นไซร้ได้ช􀃉ือทำเหมาะสม

ใครได้พบได้เห็นเป็นชื􀃉นชม ช่วยเพาะบ่มอบรมจิตให้ถ่อมตน

วัฒนธรรมมีส่วนช่วยสร้างชาติ พัฒนาราษฎร์เร􀃉ืองธรรมล􀃊ำค่าผล

วัฒนธรรมนำไทยไม่อับจน ค่ามากล้นดลไทยให้เจริญ

การแต่งกลอนสุภาพตามจินตนาการ

คำชี􀃊แจง ให้สมาชิกกลุ่มทุกคนร่วมกันเขียนกลอนสุภาพจากจินตนาการ ให้ถูกต้องตามฉันทลักษณ์ของ

กลอนสุภาพ จำนวน ๒ บท พร้อมตั􀃊งช􀃉ือเร􀃉ือง (๑๐ คะแนน)

.......................................................................

.......................... ............................................. .......................................................................

.......................... ............................................. .......................................................................

.......................... ............................................. .......................................................................

.......................... ............................................. .......................................................................

ผลงานของกลุ่ม ........................................................

ตอนที􀃉 ๑ การเขียนกลอนสุภาพจากภาพ

คำชี􀃊แจง เขียนกลอนสุภาพจากภาพ ให้ถูกต้องตามฉันทลักษณ์ของกลอนสุภาพ และโยงคำสัมผัส

พร้อมตั􀃊งช􀃉ือเร􀃉ือง ความยาว ๒ บท (๑๐ คะแนน)

.......................................................................

.......................... ............................................. .......................................................................

.......................... ............................................. .......................................................................

.......................... ............................................. .......................................................................

.......................... ............................................. .......................................................................

แบบฝึกทักษะที􀃉 ๕

เรื􀃉อง การเขียนกลอนสุภาพตามจินตนาการ

ตอนที􀃉 ๒ การเขียนกลอนสุภาพจากคำที􀃉กำหนดให้

คำชี􀃊แจง เขียนกลอนสุภาพจากคำท􀃉ีกำหนดให้ครบทุกคำ และส􀃉ือความหมายได้ ให้ถูกต้องตาม

ฉันทลักษณ์ของกลอนสุภาพ และโยงคำสัมผัส ความยาว ๒ บท (๑๐ คะแนน)

.......................................................................

.......................... ............................................. .......................................................................

.......................... ............................................. .......................................................................

.......................... ............................................. .......................................................................

.......................... ............................................. .......................................................................

ช􀃉ือ.......................................................................... ชั􀃊น................... เลขท􀃉ี....................

ครู นักเรียน

โพสต์โดย ครูรถ : [7 ม.ค. 2560 เวลา 10:24 น.]
อ่าน [2704] ไอพี : 122.154.151.43
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 9,323 ครั้ง
การล้างลำไส้ทำให้อาการสิวดีขึ้น
การล้างลำไส้ทำให้อาการสิวดีขึ้น

เปิดอ่าน 12,170 ครั้ง
ว่านชักมดลูก
ว่านชักมดลูก

เปิดอ่าน 26,156 ครั้ง
อนาคตหนังสือเรียนไทยในยุคก้าวไกลของ IT
อนาคตหนังสือเรียนไทยในยุคก้าวไกลของ IT

เปิดอ่าน 25,889 ครั้ง
วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม
วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม

เปิดอ่าน 16,451 ครั้ง
วิธีลดต้นขาง่าย ๆ สำหรับคุณสาว ๆ ต้นขาใหญ่
วิธีลดต้นขาง่าย ๆ สำหรับคุณสาว ๆ ต้นขาใหญ่

เปิดอ่าน 9,286 ครั้ง
อย.อายัดด่วนนมผงนำเข้าจากจีน 20 ตัน!
อย.อายัดด่วนนมผงนำเข้าจากจีน 20 ตัน!

เปิดอ่าน 23,700 ครั้ง
แบบเต็ม ๆ อีกครั้ง สำหรับชุดประจำชาติไทยสู่เวทีสากล
แบบเต็ม ๆ อีกครั้ง สำหรับชุดประจำชาติไทยสู่เวทีสากล

เปิดอ่าน 2,067 ครั้ง
CBD และ THC ในพืชกัญชา คืออะไร?
CBD และ THC ในพืชกัญชา คืออะไร?

เปิดอ่าน 13,213 ครั้ง
ชาวเน็ตกดไลค์ คลิปน้องเจนพากย์เสียงเป๊ะเว่อร์มากๆ
ชาวเน็ตกดไลค์ คลิปน้องเจนพากย์เสียงเป๊ะเว่อร์มากๆ

เปิดอ่าน 57,422 ครั้ง
กฏอัยการศึก ถูกประกาศใช้มาแล้ว 8 ครั้ง ประกาศโดย ผบ.ทบ.และสถานการณ์ใดบ้าง
กฏอัยการศึก ถูกประกาศใช้มาแล้ว 8 ครั้ง ประกาศโดย ผบ.ทบ.และสถานการณ์ใดบ้าง

เปิดอ่าน 9,857 ครั้ง
การจัดการเรียนการสอนในยุคโลกดิจิตอล
การจัดการเรียนการสอนในยุคโลกดิจิตอล

เปิดอ่าน 15,880 ครั้ง
ปฏิรูปประเทศ การปฏิรูปด้านการศึกษา (มัธยมศึกษา)
ปฏิรูปประเทศ การปฏิรูปด้านการศึกษา (มัธยมศึกษา)

เปิดอ่าน 14,401 ครั้ง
ภาพหาชมยาก! "ลูกเพียงพอน" ขี่หลัง "นกหัวขวาน"
ภาพหาชมยาก! "ลูกเพียงพอน" ขี่หลัง "นกหัวขวาน"

เปิดอ่าน 30,502 ครั้ง
10 สมุนไพรไทย ประโยชน์เยอะ ช่วยบรรเทา "โรคความดันสูง"
10 สมุนไพรไทย ประโยชน์เยอะ ช่วยบรรเทา "โรคความดันสูง"

เปิดอ่าน 8,742 ครั้ง
มหัศจรรย์อาหารไทย
มหัศจรรย์อาหารไทย

เปิดอ่าน 161,361 ครั้ง
"ปฏิรูปการสอบครูผู้ช่วย ถึงเวลาหรือยัง?" : ควันหลงสอบครูผู้ช่วย
"ปฏิรูปการสอบครูผู้ช่วย ถึงเวลาหรือยัง?" : ควันหลงสอบครูผู้ช่วย
เปิดอ่าน 54,895 ครั้ง
คลิปเด็กฝรั่งท่อง ก.ไก่จนจบ น่ารักมากครับ
คลิปเด็กฝรั่งท่อง ก.ไก่จนจบ น่ารักมากครับ
เปิดอ่าน 15,174 ครั้ง
วิธีซ่อนรอยคล้ำใต้ดวงตา
วิธีซ่อนรอยคล้ำใต้ดวงตา
เปิดอ่าน 9,734 ครั้ง
ขีปนาวุธเร็วกว่าเสียง
ขีปนาวุธเร็วกว่าเสียง
เปิดอ่าน 7,688 ครั้ง
กรมอนามัย แนะ 10 วิธี ช่วยผู้สูงอายุนอนหลับดี เสริมสร้างสุขภาพที่ดี
กรมอนามัย แนะ 10 วิธี ช่วยผู้สูงอายุนอนหลับดี เสริมสร้างสุขภาพที่ดี

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ