ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การพัฒนาชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์สาหรับการเรียนรู้แบบร่วมมือและเทคนิค KWDL ที่ส่งเสริมความสามารถในการแก้

ชื่อเรื่อง การพัฒนาชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์สาหรับการเรียนรู้แบบร่วมมือและเทคนิค KWDL

ที่ส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาและความคงทนในการเรียน รายวิชา

คณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ผู้วิจัย นางสาวเพลินพิศ รุจิราวรรณ

โรงเรียน โรงเรียนปรางค์ทองวิทยา อาเภอคง จังหวัดนครราชสีมา

สังกัดสานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

ปีที่พิมพ์ 2559

บทคัดย่อ

การพัฒนาชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์สาหรับการเรียนรู้แบบร่วมมือและเทคนิค KWDL ที่ส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาและการคงทนในการเรียน รายวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาชุดฝึกทักษะ คณิตศาสตร์สาหรับการเรียนรู้แบบร่วมมือและเทคนิค KWDL ที่ส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาและความคงทนในการเรียน รายวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (2) เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์สาหรับการเรียนรู้แบบร่วมมือและเทคนิค KWDL ที่ ส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาและความคงทนในการเรียน รายวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ (3) เพื่อการศึกษาการใช้ชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์สาหรับการเรียนรู้แบบร่วมมือและเทคนิค KWDL ที่ส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาและความคงทนในการเรียน รายวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 แหล่งข้อมูลที่ใช้ศึกษาข้อมูลพื้นฐาน ได้แก่ (1) ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ จานวน 6 ท่าน (2) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จานวน 40 คน ปีการศึกษา 2557 และเอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับชุดฝึกทักษะ การเรียนรู้แบบร่วมมือกระบวนการแก้ปัญหาตามเทคนิค KWDL แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการสร้างพัฒนาชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์ สาหรับการเรียนรู้แบบร่วมมือและเทคนิค KWDL ที่ส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาและความคงทนในการเรียน รายวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2557 ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาผลการทดลองใช้ ชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์ในการเรียน รายวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 จานวน 34 คน โรงเรียนปรางค์ทองวิทยา อาเภอคง จังหวัดนครราชสีมา สังกัดสานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งได้จากการ สุ่มกลุ่ม (Cluster Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย มีจานวน 3 ชนิด คือ (1) ชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์สาหรับการเรียนรู้แบบร่วมมือและเทคนิค KWDL เรื่องความน่าจะเป็น รายวิชาคณิตศาสตร์ ค32201 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (2)แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ซึ่งเป็นแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จานวน 30 ข้อ มีค่าอานาจจาแนกตั้งแต่ 0.50-0.75 และค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ(KR-20) เท่ากับ 0.89 และ (3) แบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหา ซึ่งเป็นแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จานวน 20 ข้อ มีความอานาจจาแนกตั้งแต่ 0.25-0.75 และค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ (KR-20) เท่ากับ 0.85 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลใช้ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) และการทดสอบค่าที (t – test for Dependent Sample) ผลการวิจัยปรากฏ ดังนี้

1. ผลการศึกษาข้อมูลพื้นฐาน พบว่า หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มุ่งให้เยาวชนทุกคนได้เรียนรู้คณิตศาสตร์อย่างต่อเนื่องตามศักยภาพ ในการพัฒนาความคิด ทาให้คิดอย่างมีเหตุผล เป็นระบบ แบบแผน สามารถวิเคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์ได้ ช่วยให้คาดการณ์ วางแผน ตัดสินใจ แก้ปัญหา และนาไปใช้ในชีวิตประจาวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม และยังเป็นเครื่องมือในการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และศาสตร์อื่นๆ คณิตศาสตร์จึงมีประโยชน์ต่อการดาเนินชีวิต ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข อีกทั้งการพัฒนาชุดฝึกทักษะสาหรับการเรียนรู้แบบร่วมมือและเทคนิค KWDL ที่ส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาและความคงทนในการเรียน รายวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เป็นเครื่องมือหนึ่งที่ส่งเสริมความร่วมมือภายในกลุ่มที่มีความสามรถแตกต่างกัน มาทางานร่วมกัน มีการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ มีความรับผิดชอบร่วมกัน และสามารถทาให้ผู้เรียนคิดวิเคราะห์ที่เป็นขั้นตอนในการแก้ปัญหา โดยสามารถสื่อสาร สื่อความหมาย เชื่อมโยงความรู้ต่างๆ ทางคณิตศาสตร์ที่จะนาไปใช้ในการแก้ปัญหาและให้เหตุผล และการสารวจความต้องการของนักเรียนและครูผู้สอน พบว่าต้องการให้มีการพัฒนาสื่อ ที่ส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาและความคงทนในการเรียน ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ แบบร่วมมือและเทคนิค KWDL ที่มีขั้นตอนในการคิดวิเคราะห์ทาให้มีความสามารถในการแก้ปัญหาที่เป็นระบบ

2. ผลการสร้างพัฒนาและหาประสิทธิภาพ ได้ชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์สาหรับการเรียนรู้ แบบร่วมมือและเทคนิค KWDL ที่ส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาและความคงทนในการเรียน รายวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จานวน 12 ชุด และมีประสิทธิภาพโดยรวม เฉลี่ยเท่ากับ 85.63/82.39 และเมื่อพิจารณาเป็นรายชุด ปรากฏว่าทุกชุดมีประสิทธิภาพผ่านเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้ 3. จากการทดลองใช้ชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์สาหรับการเรียนรู้แบบร่วมมือและเทคนิค KWDL ที่ส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาและความสามารถในการเรียน รายวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 พบว่า 3.1 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 3.2 นักเรียนมีความสามารถในการแก้ปัญหาหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 3.3 ความคงทนในการเรียนด้วยชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์สาหรับการเรียนรู้แบบร่วมมือ และเทคนิค KWDL ที่ส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาและความคงทนในการเรียน รายวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 หลังเรียน และหลังการเรียนผ่านไป 14 วัน ไม่แตกต่างกัน

โพสต์โดย เพลิน : [17 ม.ค. 2560 เวลา 09:40 น.]
อ่าน [2019] ไอพี : 61.19.123.154
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ