ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การประเมินโครงการศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดป

ชื่อผู้ทำวิจัย : สุนิสา ร่มรื่น

ชื่องานวิจัย : การประเมินโครงการศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ำ เทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง

คำสำคัญ : ศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยว, การประเมินโครงการ

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ประเมินโครงการศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ (2) ศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานของโครงการศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ และ (3) เสนอแนวทางพัฒนาการดำเนินงานของโครงการศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ำ เทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง โดยใช้รูปแบบการประเมินแบบ CIPIEST Model ผู้วิจัยใช้แบบสอบถาม ที่มีความเที่ยงตรงรายข้อระหว่าง 0.8-1.0 ความเชื่อมั่น 0.94 ทำการรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจำนวนทั้งหมด 298 ฉบับ ได้รับแบบสอบถามที่สมบูรณ์คืนทั้งสิ้น จำนวน 254 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 85.23 และแบบสัมภาษณ์ที่มีความเที่ยงตรงรายข้อระหว่าง 0.8-1.0 ทำการสัมภาษณ์ ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการท่องเที่ยวในท้องถิ่น กรรมการสถานศึกษา เครือข่ายผู้ปกครองและนักเรียน รวม 10 คน แล้วทำการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติที่เป็น ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เนื้อหา

ผลการวิจัย พบว่า

1. ผลการประเมินโครงการศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยว พบว่า มีการปฏิบัติโดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากทุกด้าน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากเกือบทุกเรื่องในด้านต่าง ๆ ยกเว้นเรื่องกิจกรรมของโครงการช่วยให้เกิดการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นอย่างสอดคล้องเหมาะสมกับผู้เรียนในด้านบริบทของโครงการ เรื่องวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในการดำเนินโครงการมีความเหมาะสมเพียงพอในด้านปัจจัยนำเข้าของโครงการ เรื่องการบูรณาการกิจกรรมการเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ ได้อย่างหลากหลายในระหว่างดำเนินโครงการ และเรื่องการเปิดโอกาสให้ผู้ส่วนเกี่ยวข้องแสดงความคิดเห็นเพื่อเสนอแนะในการดำเนินกิจกรรมตามโครงการในด้านกระบวนการของโครงการ เรื่องนักเรียนสามารถนำความรู้ด้านการท่องเที่ยวท้องถิ่นอย่างถูกต้องไปเผยแพร่สร้างประโยขน์แก่ชุมชนท้องถิ่นของตน เรื่องความร่วมมือระหว่างวัด ชุมชน กับโรงเรียนมีมากขึ้น และเรื่องกรรมการสถานศึกษาให้ความร่วมมือสนับสนุนการจัดกิจกรรมตามโครงการในด้านผลกระทบของโครงการ เรื่องประโยชน์ที่ผู้ปกครอง กรรมการสถานศึกษา ชุมชน ท้องถิ่น หรือหน่วยงานด้านการท่องเที่ยวได้รับจากศูนย์การเรียนรู้เพื่อการท่องเที่ยวในด้านประสิทธิผลของโครงการ เรื่องนักเรียนสามารถแสวงหาความรู้ ข้อมูลด้านการท่องเที่ยวต่าง ๆ เพิ่มเติมอย่างถูกต้องได้ด้วยตนเองจากศูนย์การเรียนรู้หรือแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ในด้านความยั่งยืนของโครงการ ที่มีการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง

2. ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานโครงการศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยว ประกอบด้วย (2.1) ครูมีความรู้ความสามารถและทักษะในการบูรณาการกิจกรรมการเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ไม่เพียงพอ (2.2) การประสานงานระหว่าง ครู ผู้รับผิดชอบโครงการ นักเรียน ผู้ปกครอง กรรมการสถานศึกษา วัด ชุมชนและหน่วยงานที่รับผิดชอบแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นอย่างใกล้ชิดเพื่อให้ข้อมูล ขอความร่วมมือหรือเน้นย้ำถึงประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นแก่ผู้เกี่ยวข้องยังมีคุณภาพไม่เพียงพอ (2.3) ความล้าสมัยของวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้หรือสื่อต่าง ๆ (2.4) นักเรียนขาดความตื่นตัว กระตือรือล้นที่จะติดตามความรู้ใหม่ๆ (2.5) การติดตามผลและรับฟังข้อมูลย้อนกลับ(Feedback) ยังไม่สม่ำเสมอต่อเนื่อง

3. แนวทางพัฒนาการดำเนินงานโครงการศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยว ประกอบด้วย (3.1) ควรขยายขอบเขตกิจกรรมตามโครงการให้แก่นักเรียนทุกระดับชั้นตามความเหมาะสมกับการเรียนรู้ของนักเรียน รวมทั้งการจัดกิจกรรมในชุมชน (3.2) ควรปรับปรุงวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้หรือสื่อให้ทันสมัยเหมาะสมกับการเรียนรู้ของนักเรียน ผู้ปกครองและชุมชนมากยิ่งขึ้น (3.3) ควรประสานงานในการขอความช่วยเหลือทั้งด้านงบประมาณ วิชาการ สื่อและวัสดุที่จำเป็นจากชุมชน หน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (3.4) ควรมีการพัฒนาครู และผู้เกี่ยวข้องให้มีสมรรถภาพในการร่วมโครงการมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบูรณาการกิจกรรมการเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ (3.5) ควรเปิดโอกาสให้ผู้ส่วนเกี่ยวข้องแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อเป็นข้อมูลย้อนกลับในการดำเนินโครงการอยู่เสมอ (3.6) ควรจัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้ศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวอย่างหลากหลายในโอกาสต่าง ๆ เพื่อกระตุ้นความสนใจแก่นักเรียน ชุมชนและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

โพสต์โดย สุนิสา ร่มรื่น : [8 ก.พ. 2560 เวลา 09:18 น.]
อ่าน [1787] ไอพี : 1.4.200.201
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com

แนวข้อสอบท้องถิ่น
แนวข้อสอบ กพ


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ