ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานการประเมินโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทักษะอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียนโรงเรียนสอ

รายงานการประเมินโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทักษะอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียนโรงเรียนสองครพิทยาคม

บทคัดย่อ

ชื่อเรื่อง รายงานการประเมินโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทักษะอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียนโรงเรียนสองครพิทยาคม

คำสำคัญ การประเมินโครงการ/การพัฒนาแหล่งเรียนรู้/ทักษะอาชีพ/หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ชื่อผู้วิจัย นายสุเมธ พรมสีดา

ปีที่พิมพ์ พ.ศ. 2559

การประเมินโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทักษะอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียนโรงเรียนสองครพิทยาคม มีวัตถุประสงค์ เพื่อประเมินโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทักษะอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียนโรงเรียนสองครพิทยาคมในด้านบริบท ด้านปัจจัยนำเข้า ด้านกระบวนการ ด้านผลผลิต ด้านผลกระทบ ด้านประสิทธิผล ด้านความยั่งยืน และด้านการถ่ายโยงความรู้ และเพื่อศึกษาปัญหาและแนวทางการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทักษะอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การประเมินครั้งนี้ใช้รูปแบบการประเมิน CIPPIEST Model ของแดเนียล สตัฟเฟิลบีม (Daniel Stufflebeam) ได้แก่ การประเมินบริบท ประเมินปัจจัยนำเข้า ประเมินกระบวนการ ประเมินผลผลิต การประเมินผลกระทบ ประเมินประสิทธิผล การประเมินความยั่งยืน และการประเมินการถ่ายโยงความรู้ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครู จำนวน 18 คน นักเรียน จำนวน 140 คน และผู้ปกครอง จำนวน 140 คน ซึ่งได้มาจากสุ่มแบบแบ่งชั้นอย่างเป็นสัดส่วน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วยแบบสอบถาม และแบบทดสอบ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการประเมินโดยภาพรวม พบว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด และผลการประเมินเป็นรายด้าน พบว่า โดยรวมในทุกด้าน ได้แก่ ด้านบริบท ด้านปัจจัยนำเข้า ด้านกระบวนการ ด้านผลผลิต ด้านผลกระทบ ด้านประสิทธิผล ด้านความยั่งยืน ด้านการถ่ายโยงความรู้ มีความเหมาะสมเหมาะสม อยู่ในระดับมากที่สุด ในส่วนของผลการศึกษาปัญหาและแนวทางปรับปรุงโครงการ พบว่า มีปัญหาและข้อเสนอแนะในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 1)ด้านบริบท พบว่า กิจกรรมตามโครงการต้องใช้เวลาและทักษะในการดำเนินงาน ไม่หลากหลายในแนวทางเลือกให้เหมาะสมกับบุคคล จึงควรสำรวจความต้องการของผู้เรียน และจัดกลุ่มตามความถนัดและความสนใจ 2)ด้านปัจจัยนำเข้า พบว่า นักเรียนมีความชอบ ความถนัด และมีความสามารถในการปฏิบัติกิจกรรมแตกต่างกัน อีกทั้งพบว่าวัสดุ อุปกรณ์ ในการดำเนินกิจกรรมตามโครงการไม่พร้อมเท่าที่ควร ดังนั้นจึงควรแบ่งกลุ่มผู้เรียนออกเป็นกลุ่มตามความสนใจควรจัดกลุ่มตามความถนัดและจัดให้มีการฝึกปฏิบัตินอกเวลา โดยใช้ผู้ที่มีความถนัด และมีความสามารถในกิจกรรมนั้น ๆ เป็นวิทยากรพี่เลี้ยง และพิจารณาจัดสื่อ อุปกรณ์ สิ่งอำนวยความสะดวกเพิ่มเติม 3)ด้านกระบวนการ พบว่า แนวการจัดกิจกรรมตามโครงการยังไม่เป็นระบบ ทำให้นักเรียนสับสนขาดความชัดเจนในการปฏิบัติ เวลาทำกิจกรรมน้อยไม่เพียงพอสำหรับการปฏิบัติกิจกรรมเพื่อให้เกิดทักษะความชำนาญ และวิทยากรมีความชำนาญในการปฏิบัติแต่การถ่ายทอดความรู้ยังไม่ชัดเจนและไม่เป็นลำดับขั้นตอน ดังนั้น ครูผู้รับผิดชอบโครงการควรร่วมมือกับวิทยากรในการวางแผน และประสานการจัดกิจกรรมให้ชัดเจนเพื่อให้เกิดความเข้าใจในการปฏิบัติควร เพิ่มจัดกิจกรรมนอกเวลาเรียนและจัดกิจกรรมเสริมในวันเสาร์หรือวันอาทิตย์ อีกทั้งครูผู้รับผิดชอบกิจกรรมควรประสานและเตรียมความพร้อมร่วมกับวิทยากรในการถ่ายทอดความรู้ 4)ด้านผลผลิต พบว่า นักเรียนบางกลุ่มยังไม่ให้ความสนใจ และตั้งใจในการร่วมกิจกรรมเท่าที่ควร และนักเรียนบางคนไม่ให้ความร่วมมือและไม่ได้ปฏิบัติจริง ดังนั้นครูผู้รับผิดชอบควรชี้แจงให้นักเรียนกลุ่มนี้ได้ตระหนักถึงผลที่จะได้รับจากการร่วมกิจกรรม และจัดแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบในกลุ่ม และหมุนเวียนกันทำหน้าที่ และ5)ด้านผลกระทบ พบว่า นักเรียนบางกลุ่มมีภาระในการทำกิจกรรมอื่น ๆ ของโรงเรียน ทำให้การเข้าร่วมกิจกรรมไม่ต่อเนื่องโรงเรียน ควรสร้างข้อตกลงและแจ้งครูทุกท่านให้จัดกิจกรรมอื่นไม่ให้ซ้ำซ้อนกัน

Abstract

Title : The report of project evaluation on the development of Local Learning Resource using Career Skill based on the Sufficiency Economy Philosophy for students in Songkornpittayakom School.

Keywords : project evaluation/the development of Local Learning Resource/ Career Skill/ the Sufficiency Economy Philosophy

Author : Mr.Sumate Phomsida

Published Year : 2016

The report of project evaluation on the development of Local Learning Resource using Career Skill based on the Sufficiency Economy Philosophy for students in Songkornpittayakom School which purposes on these following 1) to evaluate on the development of Local Learning Resource using Career Skill based on the Sufficiency Economy Philosophy for students in Songkornpittayakom School focusing Evaluation on Context, Input, Process, Product, Impact, Effectiveness, Sustainability and Transportability 2)to study on the problem and the development of Local Learning Resource using Career Skill based on the Sufficiency Economy Philosophy. The evaluation using CIPPIEST Model by Daniel Stufflebeam which includes Evaluation on Context, Input, Process, Product, Impact, Effectiveness, Sustainability and Transportability .The samples are 18 teachers, 140 students and 140 parents by proportionate stratified random sampling. The research instrument was a questionnaire; data were analyzed by percentage, mean and standard deviation.

The results of the study revealed that the development of Local Learning Resource using Career Skill based on the Sufficiency Economy Philosophy in the high level on Context, Input, Process, Product, Impact, Effectiveness, Sustainability and Transportability and the suggestions as follows: 1) The Context part should focus on students need assessment and classify them based on their interests to develop them in variety skill. 2) The Input part should classify the students in the group of their interests .The students can learn out of the class and should have the expert for those activities. 3) The process part should have the experts to help the teachers setting on the suitable activities to the students and setting not only the classroom management but the teaching materials also. The students should have a chance to learn on weekend using the team of teacher and the expert. 4) The Product part found that some of the students do not attend with the activities so the teacher should manage the group activities to let them enjoy. 5) The Effect found that some of the students have to response the school activities so they skip some of the activities that the teachers have already managed. From that point that I have mentioned the school should plan and make the acceptation of all school members.

โพสต์โดย สหอัมรินทร์ : [10 มี.ค. 2560 เวลา 18:16 น.]
อ่าน [2058] ไอพี : 124.121.172.115
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ