ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
เรื่อง การบริหารจัดการความรู้ของโรงเรียนประชาราษฎร์บำเพ็ญ สำนักงานเขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

ผลงานทางวิชาการ

เรื่อง การบริหารจัดการความรู้ของโรงเรียนประชาราษฎร์บำเพ็ญ สำนักงานเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานคร

ผู้วิจัย

นางสาวเต็มดวง พรหมรัตน์ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

โรงเรียนประชาราษฎร์บำเพ็ญ สำนักงานเขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับการบริหารจัดการความรู้ของโรงเรียน ประชาราษฎร์บำเพ็ญ สำนักงานเขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร และเพื่อให้ได้ข้อเสนอแนะการบริหารจัดการความรู้ของโรงเรียนประชาราษฎร์บำเพ็ญ สำนักงานเขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร โดยประชากรในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ครูโรงเรียนประชาราษฎร์บำเพ็ญ สำนักงานเขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2559 จำนวน 78 คน การวิเคราะห์ข้อมูล โดยการหาค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการสังเคราะห์เนื้อหา

ผลการวิจัย พบว่า

ระดับการบริหารจัดการความรู้ของโรงเรียนประชาราษฎร์บำเพ็ญ สำนักงานเขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ตามความคิดเห็นของครูผู้สอน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือด้านการแบ่งปันความรู้ รองลงมาคือ ด้านวิสัยทัศน์ทางความรู้และด้านการสร้างคลังความรู้ โดยมีผลการบริหารจัดการความรู้รายด้านดังนี้

1.1 ด้านวิสัยทัศน์ทางความรู้

พบว่ามีข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ มีการส่งเสริมบรรยากาศแห่งการจัดการความรู้ การผลิตคิดค้น นวัตกรรมใหม่ๆ มาใช้ในการปฏิบัติงานในโรงเรียน ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ มีการกำหนดวิสัยทัศน์ของโรงเรียนไว้อย่างชัดเจน สั้นและกระชับ สามารถกระตุ้นให้ผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอนมุ่งปฏิบัติงานให้บรรลุ ตามวัตถุประสงค์

1.2 ด้านการแบ่งปันความรู้

พบว่ามีข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอน มีอิสระในการแบ่งปันความรู้กับเครือข่ายความรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ ผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอน มีการแบ่งปันความรู้โดยผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต(internet)ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนและผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอนใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการแบ่งปันความรู้กับเพื่อนครู ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง

1.3 ด้านการสร้างคลังความรู้

พบว่า มีข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือมีการจัดทำฐานข้อมูลองค์ความรู้ที่ผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอน สามารถจัดเก็บและใช้งานได้ง่าย ตลอดเวลา ทันกับความต้องการใช้งาน ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด มีการส่งเสริมให้ผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอน สร้างองค์ความรู้จากการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งจัดเก็บรวบรวมประมวลองค์ความรู้ในรูปแบบต่างๆ

2.ข้อเสนอแนะในการบริหารจัดการความรู้ ของโรงเรียนประชาราษฎร์บำเพ็ญ สำนักงานเขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร มีดังนี้

1.ด้านวิสัยทัศน์ทางความรู้ ได้แก่ ควรมีการส่งเสริมให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค และกำหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมายของการพัฒนาโรงเรียน ควรมีการจัดตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้ของโรงเรียน เป็นคณะทำงาน วางแผนงาน ดำเนินงานและนิเทศ กำกับ ติดตามประเมินผลการดำเนินงาน ควรจัดสภาพพื้นที่ของโรงเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้ และส่งเสริมการเรียนรู้แก่นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียน ส่งเสริมให้ผู้ปกครองนักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน ชุมชนท้องถิ่น เข้ามามีส่วนร่วมในระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาโรงเรียน และสร้างบรรยากาศของโรงเรียนให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

2.ด้านการแบ่งปันความรู้ ได้แก่ โรงเรียนส่งเสริมการจัดนิทรรศการทางวิชาการ เพื่อให้นักเรียนเข้าถึงความรู้ โดยจัดนิทรรศการวิชาการภายในโรงเรียนภาคเรียนละ 1 ครั้งและร่วมจัดนิทรรศการในกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ส่งเสริมให้ครูและนักเรียนหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน โรงเรียนนำภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือวิทยากรพิเศษ มาบูรณาการการจัดการเรียนการสอน ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรได้เข้าถึงความรู้จากการส่งเข้ารับการฝึกอบรม สัมมนาและศึกษาดูงาน โดยเข้าร่วมการอบรมสัมมนากับหน่วยงานสังกัดอื่นๆ ส่งเสริมการทำงานเป็นทีมเป็นคณะทำงานและมีส่วนร่วมกับกิจกรรมโครงการต่างๆ ของโรงเรียน มีการสลับการทำงานเช่น สลับสายชั้นที่ทำการสอน สลับโครงการที่รับผิดชอบ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จัดอุปกรณ์อำนวยความสะดวกให้บุคลากรเข้าถึงความรู้ได้อย่างง่ายๆ เช่น อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง

3.ด้านการสร้างคลังความรู้ ได้แก่ ส่งเสริมให้ครูศึกษา ค้นคว้าเทคนิควิธีการสอนใหม่ๆมาพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน และส่งเสริมให้เข้าประกวดแข่งขันทักษะและผลงานในด้านต่างๆ ส่งเสริมทั้งครูและนักเรียนทำแฟ้มสะสมผลงานที่สำคัญและภาคภูมิใจเก็บไว้เป็นคลังความรู้ของตนเอง

ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรใช้อินเตอร์เน็ตในการสืบค้นงานต่างๆ เพื่อมาพัฒนาตนเอง ผู้บริหารสถานศึกษาควรติดตั้งอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงในโรงเรียนให้คณะครูและบุคลากรใช้ค้นคว้าและหาความรู้อย่างเต็มที่ ควรส่งเสริมให้ครูใช้เทคโนโลยีในการนำเสนอผลงานและถ่ายทอดกิจกรรมการเรียนรู้ ส่งเสริมให้ครูแสวงหาความรู้จากภายในและภายนอกโรงเรียนที่เอื้อประโยชน์ต่อการพัฒนางานอย่างสม่ำเสมอ โรงเรียนต้องพัฒนาระบบสารสนเทศ ที่สามารถสืบค้นข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว แม่นยำ

โพสต์โดย เจิด : [13 มี.ค. 2560 เวลา 08:37 น.]
อ่าน [2062] ไอพี : 101.109.170.115
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 9,648 ครั้ง
รู้จัก "ไวรัสไข้หวัดหมู" มฤตยูสายพันธุ์ล่าสุด!
รู้จัก "ไวรัสไข้หวัดหมู" มฤตยูสายพันธุ์ล่าสุด!

เปิดอ่าน 30,417 ครั้ง
ฟุตซอล(Futsal): กติกาข้อ 14 การกระทำผิดกติการวม
ฟุตซอล(Futsal): กติกาข้อ 14 การกระทำผิดกติการวม

เปิดอ่าน 244,780 ครั้ง
แบบฟอร์ม การบันทึกงานประจำวัน การรายงานประจำสัปดาห์ การส่งงวดงาน รับผู้ควบคุมงานก่อสร้างอาคารต่างๆ
แบบฟอร์ม การบันทึกงานประจำวัน การรายงานประจำสัปดาห์ การส่งงวดงาน รับผู้ควบคุมงานก่อสร้างอาคารต่างๆ

เปิดอ่าน 25,072 ครั้ง
สรุปสูตรการเลื่อนแกนทางขนาน
สรุปสูตรการเลื่อนแกนทางขนาน

เปิดอ่าน 9,697 ครั้ง
เศรษฐศาสตร์มนุษย์เงินเดือน
เศรษฐศาสตร์มนุษย์เงินเดือน

เปิดอ่าน 25,588 ครั้ง
การพัฒนาการวิจัยโดยใช้รูปแบบ
การพัฒนาการวิจัยโดยใช้รูปแบบ

เปิดอ่าน 10,546 ครั้ง
ข้อคิดเห็นต่อการปรับโครงสร้าง กระทรวงศึกษาธิการ
ข้อคิดเห็นต่อการปรับโครงสร้าง กระทรวงศึกษาธิการ

เปิดอ่าน 1,817 ครั้ง
กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร

เปิดอ่าน 10,865 ครั้ง
กรมสุขภาพจิตเตือน! คนไทยระวังเป็นโรค “ขาดมือถือไม่ได้”
กรมสุขภาพจิตเตือน! คนไทยระวังเป็นโรค “ขาดมือถือไม่ได้”

เปิดอ่าน 17,436 ครั้ง
งานสัมมนา เปิดโลกการอ่านด้วยวรรณกรรมระดับโลก
งานสัมมนา เปิดโลกการอ่านด้วยวรรณกรรมระดับโลก

เปิดอ่าน 28,616 ครั้ง
ฟุตซอล(Futsal): กติกาข้อ 10 ลูกบอลอยู่ในการเล่นและอยู่นอกการเล่น
ฟุตซอล(Futsal): กติกาข้อ 10 ลูกบอลอยู่ในการเล่นและอยู่นอกการเล่น

เปิดอ่าน 10,700 ครั้ง
จดหมายฉบับที่ 51 ถึงนายกรัฐมนตรี+รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
จดหมายฉบับที่ 51 ถึงนายกรัฐมนตรี+รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

เปิดอ่าน 30,016 ครั้ง
รับชมย้อนหลัง รายการ บ่ายนี้มีคำตอบ : ปฏิรูประบบบริหารการศึกษาใหม่หมด เด็กได้อะไร ?
รับชมย้อนหลัง รายการ บ่ายนี้มีคำตอบ : ปฏิรูประบบบริหารการศึกษาใหม่หมด เด็กได้อะไร ?

เปิดอ่าน 18,045 ครั้ง
วิธีแก้ปวดหลัง
วิธีแก้ปวดหลัง

เปิดอ่าน 810 ครั้ง
ภาวะ LONG COVID เกิดได้ในเด็กและวัยรุ่น ฉีดวัคซีนโควิด-19 ช่วยลดภาวะรุนแรงได้
ภาวะ LONG COVID เกิดได้ในเด็กและวัยรุ่น ฉีดวัคซีนโควิด-19 ช่วยลดภาวะรุนแรงได้

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
จดทะเบียนบริษัท
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 45,732 ครั้ง
เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา
เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา

เปิดอ่าน 13,341 ครั้ง
SEO กับ SEM คืออะไร...ต่างกันแค่ไหน?
SEO กับ SEM คืออะไร...ต่างกันแค่ไหน?

เปิดอ่าน 28,276 ครั้ง
จัดโต๊ะทำงาน ตามฮวงจุ้ย
จัดโต๊ะทำงาน ตามฮวงจุ้ย

เปิดอ่าน 15,362 ครั้ง
การศึกษาชำรุด-เด็กไม่รู้จักตัวเอง ปรับระบบสอบแค่แก้ปัญหาปลายเหตุ
การศึกษาชำรุด-เด็กไม่รู้จักตัวเอง ปรับระบบสอบแค่แก้ปัญหาปลายเหตุ

เปิดอ่าน 833 ครั้ง
ชวนลูกเล่น ตามรอยพระยุคลบาท… เด็กฉลาดสมวัย
ชวนลูกเล่น ตามรอยพระยุคลบาท… เด็กฉลาดสมวัย เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ