ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะภาษาไทย ชุด วิเคราะห์โครงสร้างประโยค กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นม

เรื่อง รายงานการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะภาษาไทย

ชุด วิเคราะห์โครง สร้างประโยค กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ผู้ศึกษา นางยุวดี โอมณี

ปีการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ของการศึกษาเพื่อ 1) เพื่อหาประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมทักษะภาษาไทย ชุด วิเคราะห์โครงสร้างประโยค กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนกำแพงวิทยา อำเภอละงู จังหวัดสตูล ตามเกณฑ์มาตรฐาน80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน ด้วยแบบฝึกเสริมทักษะภาษาไทย ชุด วิเคราะห์โครงสร้างประโยค กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนกำแพงวิทยา อำเภอละงู จังหวัดสตูล 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะภาษาไทย ชุด วิเคราะห์โครงสร้างประโยค กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนกำแพงวิทยา อำเภอละงู จังหวัดสตูล

ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่กำลังศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนกำแพงวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 จำนวน 5 ห้อง รวม 219 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 ที่กำลังศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนกำแพงวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 จำนวน 45 คนได้มาโดยการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง แบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) โดยมีรายละเอียดการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้ 1) สุ่มกลุ่มตัวอย่างนักเรียน โดยแบ่งออกเป็นนักเรียนที่เรียนเก่ง ปานกลาง และอ่อน โดยใช้คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในรายวิชาภาษาไทย แล้วนำมาจัดลำดับผลการเรียนของนักเรียนจำนวน 45 คน ได้นักเรียนที่มีผลการเรียนดี จำนวน 15 คน นักเรียนที่มีผลการเรียนปานกลาง จำนวน 13 คน และนักเรียนที่มีผลการเรียนอ่อน จำนวน 17 คน 2) สุ่มเพื่อทดสอบประสิทธิภาพแบบเดี่ยว ได้นักเรียนที่เรียนอยู่ในห้องเดียวกันรวมทั้งหมด 3 คน (เก่ง 1 คน ปานกลาง 1 คน และอ่อน 1 คน) 3) สุ่มเพื่อทดสอบประสิทธิภาพแบบกลุ่ม ได้นักเรียนที่เรียนอยู่ในห้องเดียวกันรวมทั้งหมด 9 คน (เก่ง 3 คน ปานกลาง 3 คน และอ่อน 3 คน) 4) สุ่มเพื่อทดสอบประสิทธิภาพแบบภาคสนาม ได้นักเรียนที่เรียนอยู่ในห้องเดียวกันรวมทั้งหมด 33 คน (เก่ง 11 คน ปานกลาง 9 คน และอ่อน 13 คน) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลครั้งนี้มี 4 ชุด ประกอบด้วย 1) แบบฝึกเสริมทักษะภาษาไทย ชุด วิเคราะห์โครงสร้างประโยค กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนกำแพงวิทยา จำนวน 6 เล่ม ได้แก่ เล่มที่ 1 ลักษณะของประโยค และประโยคสามัญ เล่มที่ 2 ประโยคความรวม เล่มที่ 3 ประโยคความซ้อน เล่มที่ 4 ประโยคความเดียวที่ซับซ้อน เล่มที่ 5 ประโยคความรวมที่ซับซ้อน เล่มที่ 6 ประโยคความซ้อนที่ซับซ้อน 2) แผนการจัดการเรียนรู้ประกอบการใช้ แบบฝึกเสริมทักษะภาษาไทย ชุด วิเคราะห์โครงสร้างประโยค กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือกจำนวน 30 ข้อ 4) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกเสริมทักษะภาษาไทย ชุด วิเคราะห์โครงสร้างประโยค กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เป็นแบบประมาณค่า (Rating Scales) 5 ระดับ จำนวน 10 ข้อ

ผลการศึกษาพบว่า การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะภาษาไทย ชุด วิเคราะห์โครงสร้างประโยค กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 พบว่า 1) การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะภาษาไทย ชุด วิเคราะห์โครงสร้างประโยค กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีประสิทธิภาพ 83.36/82.15 สูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้ 2) ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียน ผลการศึกษาพบว่าแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.05 และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่า ก่อนเรียน แสดงว่าเมื่อนักเรียนได้เรียนด้วยแบบฝึกเสริมทักษะภาษาไทย ชุด วิเคราะห์โครงสร้างประโยค กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 แล้วทำให้นักเรียนมีความสามารถในการเรียนรู้เรื่องการวิเคราะห์โครงสร้างประโยคภาษาไทยเพิ่มสูงขึ้นจากเดิม 3) ด้านความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อ แบบฝึกเสริมทักษะภาษาไทย ชุด วิเคราะห์โครงสร้างประโยค กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ในภาพรวมนักเรียนมีความพึงพอใจมีค่าคะแนนเฉลี่ย ( ) เท่ากับ 4.19 ซึ่งความคิดอยู่ในระดับมาก

โพสต์โดย ยุวดี : [21 มี.ค. 2560 เวลา 17:55 น.]
อ่าน [2106] ไอพี : 119.76.1.120
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ