ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อพัฒนาสมรรถภาพการสอนโดยบูรณาการแบบสอดแทรกคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรีย

บทคัดย่อ

ชื่อเรื่อง การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อพัฒนาสมรรถภาพการสอนโดยบูรณาการแบบสอดแทรก

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน สำหรับครูในโรงเรียนสังกัดกองการศึกษาเทศบาลเมือง

อรัญญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

ชื่อผู้วิจัย นางวรรณพร พุทธ์เจริญ ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

สังกัดกองการศึกษาเทศบาลเมืองอรัญญประเทศอำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

ปีที่วิจัย ปีการศึกษา 2558

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยและพัฒนา ( Research & Development ) มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1) เพื่อศึกษาความต้องการจำเป็นการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อพัฒนาสมรรถภาพการสอนโดยบูรณาการแบบสอดแทรกคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน สำหรับครูในโรงเรียนสังกัดกองการศึกษาเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ จังหวัดสระแก้ว2) เพื่อพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อพัฒนาสมรรถภาพการสอนโดยบูรณาการแบบสอดแทรกคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน สำหรับครูในโรงเรียนสังกัดกองการศึกษาเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ จังหวัดสระแก้ว3) เพื่อทดลองใช้หลักสูตรฝึกอบรมเพื่อพัฒนาสมรรถภาพการสอนโดยบูรณาการแบบสอดแทรกคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน สำหรับครูในโรงเรียนสังกัดกองการศึกษาเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ จังหวัดสระแก้ว และ 4) เพื่อประเมินผลการใช้หลักสูตรฝึกอบรมเพื่อพัฒนาสมรรถภาพการสอนโดยบูรณาการแบบสอดแทรกคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน สำหรับครูในโรงเรียนสังกัดกองการศึกษาเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ จังหวัดสระแก้ว แหล่งข้อมูล/กลุ่มเป้าหมายตามวัตถุประสงค์การวิจัยขั้นตอนที่ 1 ได้แก่ การศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรทและการพัฒนาสมรรถภาพการสอน , การศึกษาความต้องการจำเป็นเกี่ยวกับการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน และประเด็นการสนทนากลุ่มเกี่ยวกับแนวทางในการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ของครูในโรงเรียนสังกัดกองการศึกษาเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ปีการศึกษา 2557 ภาคเรียนที่ 2 จำนวน 10คน แหล่งข้อมูล/กลุ่มเป้าหมายตามวัตถุประสงค์การวิจัยขั้นตอนที่ 2 ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐานที่ได้จากขั้นตอนที่ 1 และผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 5 คน ตรวจสอบความเหมาะสม/สอดคล้อง ครูโรงเรียนเทศบาลบ้านกิโลสองสังกัดกองการศึกษาเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ จังหวัดสระแก้ว จำนวน 10 คน ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง และแหล่งข้อมูล/กลุ่มตัวอย่างตามวัตถุประสงค์การวิจัยขั้นตอนที่ 3 และ 4 ได้แก่ ครูโรงเรียนเทศบาลชนะชัยศรี สังกัดกองการศึกษาเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ที่ปฏิบัติหน้าที่สอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 จำนวน 12 คน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม ( Cluster Random Sampling ) ใช้ช่วงชั้นเป็นหน่วยในการสุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) คู่มือการใช้หลักสูตรฝึกอบรม 2) หลักสูตรฝึกอบรมเพื่อพัฒนาสมรรถภาพการสอน3) แบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแบบสอดแทรกคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนประเมินโดยตนเองและผู้วิจัย 4) แบบประเมินการจัดการเรียนรู้โดยบูรณาการแบบสอดแทรกคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนที่ประเมินโดยตนเองและผู้วิจัย 5) แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปและการคิดวิเคราะห์เนื้อหา ( content analysis ) สถิติที่ใช้ได้แก่ การหาค่าเฉลี่ย ( X ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( S.D. ) และค่าที ( t-test dependent ) 4) แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนที่ประเมินโดยตนเองวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ ได้แก่ การหาค่าเฉลี่ย ( X ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( S.D. )และการคิดวิเคราะห์เนื้อหา ( content analysis )

ผลการวิจัย

1.ข้อมูลพื้นฐานสำหรับการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม เพื่อพัฒนาสมรรถภาพการสอนโดยบูรณาการแบบสอดแทรกคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน สำหรับครูในโรงเรียนสังกัดกองการศึกษาเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ จังหวัดสระแก้วพบว่า สมรรถภาพการสอนที่ควรพัฒนาควรใช้การบูรณาการที่สอดแทรกโดยมีตัวบ่งชี้สมรรถภาพในด้านการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้และการฝึกปฏิบัติ โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ตามแนวคิดการเรียนรู้โดยใช้ประสบการณ์เป็นฐาน และการเรียนรู้ด้วยตนเอง ในส่วนของการสนทนากลุ่มนั้นครูผู้ร่วมสนทนามีความคิดเห็นว่าควรมีการพัฒนาสมรรถภาพการสอนทั้งในด้านความรู้และการฝึกปฏิบัติควบคู่กันไป และจากการสอบถามความต้องการจำเป็น พบว่า การพัฒนาการสอนที่สอดแทรกคุณลักษณะอันพึงประสงค์นั้นควรเชื่อมโยงคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ต้องการเสริมสร้างให้สัมพันธ์กับชีวิตจริงของผู้เรียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ควรเสริมสร้างให้กับนักเรียนนั้นอันดับ 1 เป็นด้านการมีวินัย รองลงมาตามลำดับ ได้แก่ ด้านมุ่งมั่นในการทำงาน ด้านการใฝ่เรียนใฝ่รู้ และด้านจิตสาธารณะ สรุปได้ว่าข้อมูลพื้นฐานในการวิจัยเพียงพอคอบคลุมและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการวิจัย เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยข้อที่ 1

2.ผลการพัฒนาพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม เพื่อพัฒนาสมรรถภาพการสอนโดยบูรณาการแบบสอดแทรกคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน สำหรับครูในโรงเรียนสังกัดกองการศึกษาเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ จังหวัดสระแก้วพบว่าหลักสูตรฝึกอบรมที่พัฒนาขึ้นประกอบด้วย 1) แนวคิดของหลักสูตรฝึกอบรม 2)หลักการของหลักสูตรฝึกอบรม 3) วัตถุประสงค์ของหลักสูตรฝึกอบรม 4) กระบวนการพัฒนา 5) การกำหนดบทบาทและแนวทางการส่งเสริมสมรรถภาพการสอนของครู และ 6) การประเมินผลหลักสูตร และมีความเหมาะสม/สอดคล้องตามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.84 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.07 และจากการหาประสิทธิภาพโดยนำไปทดลองใช้นำร่องกับครูโรงเรียนเทศบาลบ้านกิโลสองที่ปฏิบัติหน้าที่สอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ปีการศึกษา 2557 ภาคเรียนที่ 2ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จำนวนรวม15 คน พบว่า หลักสูตรฝึกอบรมมีความเหมาะสมในด้านเนื้อหาและเวลาการฝึกอบรม กิจกรรมการอบรม ความเหมาะสมของคู่มือการใช้หลักสูตรความเหมาะสมของกิจกรรมการนิเทศและประเมินผล เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยข้อที่ 2

3. ผลการทดลองใช้หลักสูตรฝึกอบรมเพื่อพัฒนาสมรรถภาพการสอนโดยบูรณาการแบบสอดแทรกคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน สำหรับครูในโรงเรียนสังกัดกองการศึกษาเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ จังหวัดสระแก้ว พบว่า จากการนำหลักสูตรฝึกอบรมไปทดลองใช้กับครูช่วงชั้นที่ 3 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 โรงเรียนเทศบาลชนะชัยศรีสังกัดกองการศึกษาเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ จังหวัดสระแก้วภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม ( Cluster Random Sampling ) ใช้ช่วงชั้นเป็นหน่วยในการสุ่ม ( Sampling Unit ) เป็นกลุ่มตัวอย่าง ผลการทดสอบความรู้ความเข้าใจที่แสดงออกด้วยการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้และสมรรถภาพการสอนด้านทักษะปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ โดยการประเมินตนเองและผู้วิจัยประเมินอยู่ในระดับมากที่สุดทั้งสองด้าน ดังนี้ 1) ด้านความรู้ความเข้าใจจากการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแบบสอดแทรก โดยตนเองมีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ4.64 คะแนน และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.09 คะแนน และโดยผู้วิจัยมีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 4.60 คะแนน และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 2.00 คะแนน 2) ด้านทักษะปฏิบัติจากการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแบบสอดแทรก โดยตนเองมีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 4.66 คะแนน และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.60 และโดยผู้วิจัยมีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 4.56 คะแนน และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.18 คะแนน เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยข้อที่ 3

4. ผลการประเมินการใช้หลักสูตรฝึกอบรมเพื่อพัฒนาสมรรถภาพการสอนโดยบูรณาการแบบสอดแทรกคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน สำหรับครูในโรงเรียนสังกัดกองการศึกษาเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ จังหวัดสระแก้ว พบว่า โดยภาพรวมหลังการใช้หลักสูตรฝึกอบรมเพื่อพัฒนาสมรรถภาพาการสอน ครูมีสมรรถภาพด้านความรู้ความเข้าใจสามารถจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการสอดแทรกคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน และมีสมรรถภาพในการปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแบบสอดแทรกคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ซึ่งมีผลการประเมินสูงกว่าก่อนการใช้หลักสูตรฝึกอบรมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้ง 2 ด้าน โดยมีค่าการทดสอบที ( t-test dependent ) ดังนี้ 1) ด้านความรู้ความเข้าใจโดยการประเมินด้วยตนเองมีค่าการทดสอบที ( t-test dependent ) เท่ากับ 13.33และการประเมินโดยผู้วิจัย ค่าการทดสอบที ( t-test dependent ) เท่ากับ 13.332) ด้านทักษะปฏิบัติการจัดการเรียนรู้โดยการประเมินด้วยตนเองมีค่าการทดสอบที ( t-test dependent ) เท่ากับ 13.33และการประเมินโดยผู้วิจัย ค่าการทดสอบที ( t-test dependent ) เท่ากับ 13.33เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยข้อที่ 4 และมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนโดยครูผู้สอนเมื่อเสร็จสิ้นการวิจัย อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีคะแนนเฉลี่ย ( X ) เท่ากับ 4.68 และคะแนนส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 1.50 คะแนน

Title The development of training course to improve teaching efficiency by integrating interlace desirable characteristics of learners for teachers in school under the department of education sakaew province administration

Researcher Mrs. WannapondBhuddajareonEducational supervisor of special expertise under the department of education sakaew province administration

Academic Years of Research 2558 (2015)

Abstract

The purpose of this experimental research and development were to: 1) To learn the development of training needs to improve teaching efficiency by integrating interlace desirable characteristics of learners for teachers in school under the department of education sakaew province administration 2) To develop a training course to improve teaching efficiency by integrating interlace desirable characteristics of learners for teachers in school under the department of education sakaew province administration 3) To trial a training course to improve teaching efficiency by integrating interlace desirable characteristics of learners for teachers in school under the department of education sakaew province administration 4) To evaluate the results of training course to improve teaching efficiency by integrating interlace desirable characteristics of learners for teachers in school under the department of education sakaew province administration Data source/Target groups according to the purpose of research step 1 include: The educational research papers related to the development of training courses and teaching competency, the education needs to enhance desirable characteristics of learners and the discussion group of ten teachers in schools under the department of education sakaew province administration in the second semester of academic year 2558 about the ways to enhance desirable characteristics of learners. Data source/Target groups according to the purpose of research step 2 include: Based on data obtained from step 1 by five of the experts check and verify the suitability/consistency and ten teachers of municipal school (ban kilo song) under the department of education sakaew province administration that are not the sample group.Data source/Target groups according to the purpose of research step 3 and 4 include: twelve of working class teachers in secondary grade 1-3 of municipal school (chanachaisri) under the department of education sakaew province administration in the first semester of academic year 2558 was derived by random cluster (Cluster Random Sampling) and use the class as a unit in random order. The instruments used in this study were 1) Manual training course 2) Training courses to improve teaching competency 3) Evaluation formof the management plan for integrating interlace desirable characteristics of learners and self-evaluation by the researchers 4) Evaluation formof the managing learningby integrating interlace desirable characteristics of learners and self-evaluation by the researchers 5) The assessment of desirable characteristics of learners. Data analysis using the programs and content analysis (content analysis) the statistics include average value (X) standard deviation (S.D.) and t (t-test dependent) 4) The assessment of desirable characteristics of learners and evaluation by themselves. The data were analyzed by using the average (X) and standard deviation (S.D.) and auditory content (content analysis).

The Results

1. The basic information of the development of training course to improve teaching efficiency by integrating interlace desirable characteristics of learners for teachers in school under the department of education sakaew province administrationrevealed that the teaching competency development should be integrated with the insertion indicator of competencies in writing lesson plans and practice. The learning process is based on the concept of learning by experience as a base. And self-learning as part of the focus group participants thought that teachers should develop teaching competencies in both knowledge and practice together. The inquiry found that the need to improve teaching fielded desirable characteristics that should be associated desirable characteristics that need to strengthen the relationship with the real life of students and desirable characteristics that should reinforce to students that is ranked first in the discipline, the secondary respectively is including the commitment to work, the pursuing study inquiry and the public consciousness. It can be concluded that the basic information in the research to cover enough and consistent with the objectives of the research, according to the first title of hypothesis.

2. The results ofthe development of training course to improve teaching efficiency by integrating interlace desirable characteristics of learners for teachers in school under the department of education sakaew province administration revealed that the development of training courses include 1) Definition of training 2) Principles of training 3) Purpose of the training 4) Development process 5) Determining role and promote teaching efficiency of teachers and 6) Course evaluation which is appropriate / in accordance by the expert’s opinion in the highest level with the efficiency is equals to 4.84 , standard deviation is equal to 0.07 and efficiency by bringing to trial from ten of working class teachers in secondary grade 1-3 of municipal school (ban kilo song) in the second semester of academic year 2557 that are not the sample group found that a training course suitable for the content and the training time, training activities, the appropriateness of the course manuals, the activities of supervision and evaluation which are according to the second title of hypothesis.

3. The results of the trial of training course to improve teaching efficiency by integrating interlace desirable characteristics of learners for teachers in school under the department of education sakaew province administration revealed that the training courseapplied to the teachers level 3 in secondary grade 1-3 of municipal school (chanachaisri) under the department of education sakaew province administration in the first semester of academic year 2558 was derived by random cluster (Cluster Random Sampling) and use the class as a unit in random order. The results of cognitive tests expressed in writing lesson plans teaching competency and skills learning management action by self-evaluation estimate that most levels on both sides as follows:1) The knowledge and understanding of writing lesson plan integrated interpose by an average score of 4.64 points, the standard deviation is equal to 0.09 points and by researchers has rated 4.60 points, and the standard deviation is equal to 2.00 points 2) The operating skills from the integrated learning management by themselves have rated 4.66 points, and the standard deviation is equal to 0.60 and by researchers has rated 4.56 points, and the standard deviation is equal to 0.18 points which are according to the third title of hypothesis.

4. The results of the evaluation oftraining course to improve teaching efficiency by integrating interlace desirable characteristics of learners for teachers in school under the department of education sakaew province administration revealed that after using the training course to develop the teaching efficiency, teachers have a cognitive ability, can develop an integrated learning plan, incorporate the desirable characteristics of the learners and have the capacity to undertake integrated learning management. The evaluation result is higher than before at significance level .05 on both sides with the value of the test (t-test dependent) as follows: 1) Cognitive assessment by evaluation manual with the test (t-test dependent) is equal to 13.33 and evaluated by the researcher is equal to 13.33 2) Learning management practice skills by assessing the value of manual testing (t-test dependent) is equal to 13.33 and evaluated by the researchers is equal to 13.33, according to the article 4 of hypothesis and evaluations desirable characteristics of learners by teachers when finished research at the highest level. The average score (X) is equal to 4.68 and the standard deviation is equal to 1.50

โพสต์โดย วรรณพร : [25 มี.ค. 2560 เวลา 15:30 น.]
อ่าน [2248] ไอพี : 1.20.176.97
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 13,507 ครั้ง
การเลือกโต๊ะสำหรับการเขียนหนังสือ
การเลือกโต๊ะสำหรับการเขียนหนังสือ

เปิดอ่าน 57,567 ครั้ง
การอ่านแบบ Scanning
การอ่านแบบ Scanning

เปิดอ่าน 20,135 ครั้ง
ใช้ยานอนหลับกับข้อควรระวัง
ใช้ยานอนหลับกับข้อควรระวัง

เปิดอ่าน 8,682 ครั้ง
หญิงไทยยังเมินเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ทำไอคิวเด็กไทยต่ำ
หญิงไทยยังเมินเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ทำไอคิวเด็กไทยต่ำ

เปิดอ่าน 15,933 ครั้ง
รำลึก 100 ปี พระปิยะมหาราช
รำลึก 100 ปี พระปิยะมหาราช

เปิดอ่าน 31,871 ครั้ง
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 สพฐ.
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 สพฐ.

เปิดอ่าน 17,329 ครั้ง
จิงจูฉ่าย สุดยอดสมุนไพรจีนบำรุงเลือดลม
จิงจูฉ่าย สุดยอดสมุนไพรจีนบำรุงเลือดลม

เปิดอ่าน 11,458 ครั้ง
วิทยาศาสตร์น่าทึ่ง ทำเองได้ที่บ้าน
วิทยาศาสตร์น่าทึ่ง ทำเองได้ที่บ้าน

เปิดอ่าน 22,447 ครั้ง
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์

เปิดอ่าน 10,860 ครั้ง
7 ขั้นตอนก้าวเปลี่ยนชีวิตสู่ความสำเร็จในอาชีพการงาน
7 ขั้นตอนก้าวเปลี่ยนชีวิตสู่ความสำเร็จในอาชีพการงาน

เปิดอ่าน 13,778 ครั้ง
กรมการขนส่งทางบก   เตรียมนําแผ่นป้ายทะเบียนรถรูปแบบใหม่ออกให้บริการประชาชน หลังจากหมวด ฆฮ เริ่มต.ค.
กรมการขนส่งทางบก เตรียมนําแผ่นป้ายทะเบียนรถรูปแบบใหม่ออกให้บริการประชาชน หลังจากหมวด ฆฮ เริ่มต.ค.

เปิดอ่าน 14,678 ครั้ง
คลิป งูกินงู กินกลืนกันสดๆ งูหางกระดิ่ง VS King Snake
คลิป งูกินงู กินกลืนกันสดๆ งูหางกระดิ่ง VS King Snake

เปิดอ่าน 30,207 ครั้ง
 ศัพท์ภาษาอังกฤษน่ารู้สำหรับการกรอกใบสมัครงาน
ศัพท์ภาษาอังกฤษน่ารู้สำหรับการกรอกใบสมัครงาน

เปิดอ่าน 12,353 ครั้ง
สูด "ควันบุหรี่มือสอง" แค่ 30 นาทีมีสิทธิเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจ
สูด "ควันบุหรี่มือสอง" แค่ 30 นาทีมีสิทธิเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจ

เปิดอ่าน 15,606 ครั้ง
4 เกาะที่น่าไป หลังเกษียณอายุ
4 เกาะที่น่าไป หลังเกษียณอายุ

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
จดทะเบียนบริษัท
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 15,559 ครั้ง
สมุนไพรพิชิตหน้าหนาว
สมุนไพรพิชิตหน้าหนาว

เปิดอ่าน 33,339 ครั้ง
อาเซียน +3 และ อาเซียน +6 คืออะไร ?
อาเซียน +3 และ อาเซียน +6 คืออะไร ?

เปิดอ่าน 12,138 ครั้ง
แค่กินน้อย ๆ แต่ไม่ออกกำลัง แล้วน้ำหนักจะลดได้ไหมนะ?
แค่กินน้อย ๆ แต่ไม่ออกกำลัง แล้วน้ำหนักจะลดได้ไหมนะ?

เปิดอ่าน 11,748 ครั้ง
ชมคลิป ครูนครสวรรค์ แปลงร่างเป็นฮีโร่ เด็กๆ ชอบมาก
ชมคลิป ครูนครสวรรค์ แปลงร่างเป็นฮีโร่ เด็กๆ ชอบมาก

เปิดอ่าน 17,454 ครั้ง
กินหวานอย่างไรไม่อันตราย
กินหวานอย่างไรไม่อันตราย เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ