ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี บูรณาการตามแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเ

ชื่อเรื่อง การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

บูรณาการตามแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รายวิชา การแปรรูปผลิตภัณฑ์

จากมะกรูด รหัสวิชา ง30213 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ผู้วิจัย นางสาวไพเราะ โรจนานนท์ ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

สังกัด โรงเรียนบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

ปีที่ศึกษา 2558

บทคัดย่อ

หลักสูตรเป็นหัวใจสำคัญของการศึกษาเพราะเป็นตัวกำหนดแนวทางที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาผู้เรียน และช่วยให้ครูผู้สอนรู้แนวทางในการจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับผู้เรียนการวิจัยมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานและสำรวจความต้องการในการทำโครงร่างการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี บูรณาการตามแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รายวิชา การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากมะกรูด รหัสวิชา ง30213 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 2)เพื่อพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี บูรณาการตามแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รายวิชา การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากมะกรูด รหัสวิชา ง30213 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 43)เพื่อทดลองใช้หลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

และเทคโนโลยี บูรณาการตามแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รายวิชา การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากมะกรูด รหัสวิชา ง30213ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 4)เพื่อประเมินและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี บูรณาการตามแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รายวิชา การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากมะกรูด รหัสวิชา ง30213 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ใช้วิธีการวิจัย

และพัฒนา (Researchand Development: R&D) มี 4 ขั้นตอนคือ ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาข้อมูลพื้นฐาน ขั้นตอนที่ 2 การสร้างพัฒนาหลักสูตร ขั้นตอนที่ 3 การทดลองใช้หลักสูตร และขั้นตอนที่ 4

การประเมินและปรับปรุงหลักสูตร กลุ่มทดลองที่ใช้ในการวิจัยเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/6 โรงเรียนบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 จำนวน 46 คน และทดลองใช้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/6 โรงเรียนบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 จำนวน 40 คน เครื่องมือที่ใช้ในการทดลองการใช้หลักสูตร ได้แก่

1) หลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี บูรณาการตามแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รายวิชา การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากมะกรูด รหัสวิชา ง30213

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 2) แผนการจัดการเรียนรู้(เน้นทักษะปฏิบัติแบบซิมพ์ซัน) จำนวน 10 แผน

รวม 40 ชั่วโมง 3) เอกสารประกอบการเรียน ได้แก่ ใบความรู้ ใบงาน 4) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน รายวิชา การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากมะกรูด รหัสวิชา ง30213 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือกจำนวน 40 ข้อเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) แบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการเรียนการสอนตามหลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี บูรณาการตามแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รายวิชาการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากมะกรูดรหัสวิชา ง30213 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 2) แบบประเมินความเหมาะสมของหลักสูตรแบบซิปป์ (CIPP Model) สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) ค่าร้อยละ 2) ค่าเฉลี่ย ( ) 3) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 4) การทดสอบที่แบบไม่เป็นอิสระต่อกัน (t-test แบบ Dependent)

5) การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) ผลการวิจัยปรากฏดังนี้

1) ผลศึกษาข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี บูรณาการตามแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รายวิชา การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากมะกรูด รหัสวิชา ง30213ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 พบว่า ผู้เกี่ยวข้องต้องการให้พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบัวใหญ่ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีโดยการสอบถามการสัมภาษณ์และสนทนากลุ่มผู้เกี่ยวข้องพบว่า ผู้เกี่ยวข้องต้องการให้มีการพัฒนาหลักสูตรสถานสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีของโรงเรียนบัวใหญ่ให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น โดยให้สอดคล้องกับความต้องการของนักเรียนและชุมชน เน้นนักเรียนเป็นสำคัญ เน้นทักษะการทำงาน

ให้นักเรียนได้ปฏิบัติจริง ให้นักเรียนได้เรียนรู้งานอาชีพ นำทรัพยากรที่หาได้ง่ายในท้องถิ่นมาจัดทำหลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีของโรงเรียนบัวใหญ่เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการอุปโภคบริโภคและให้มีการบูรณาการแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไว้

ในหลักสูตรสถานศึกษา รวมทั้งมีการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้กับนักเรียนในด้านใฝ่เรียนรู้ ความรับผิดชอบ ความขยันอดทน ความสามัคคี อยู่อย่างพอเพียงการนำเสนอผลงาน กระบวนการกลุ่ม ให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการวัดและประเมินผลซึ่งผลจากการศึกษาข้อมูลพื้นฐานในขั้นตอนที่ 1 ผู้วิจัยและผู้ร่วมพัฒนาโครงร่างหลักสูตรได้นำมาใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานทำโครงร่างหลักสูตรในขั้นตอนที่ 2 2) ผลการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

บูรณาการตามแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รายวิชา การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากมะกรูด

รหัสวิชา ง30213 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยผู้วิจัยและผู้ร่วมพัฒนาโครงร่างหลักสูตรซึ่งประกอบด้วย

1) ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี จำนวน 12 คน และ 2) หัวหน้างานหลักสูตรและการสอน จำนวน 1 คนนำข้อมูลพื้นฐานจากการศึกษาในขั้นตอนที่ 1 มาพัฒนาเป็นโครงร่างหลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี บูรณาการตามแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รายวิชา การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากมะกรูด รหัสวิชา ง30213ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีองค์ประกอบ ดังนี้ 1) ความสำคัญ 2) วิสัยทัศน์ 3) หลักการ 4) จุดมุ่งหมายของหลักสูตร

5) สมรรถนะสำคัญของนักเรียน 6) คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 7) สาระและมาตรฐานการเรียนรู้

8) ตัวชี้วัดช่วงชั้น ผลการเรียนรู้และสาระการเรียนรู้ 9) โครงสร้างหลักสูตร 10) คำอธิบายรายวิชา

11) คุณลักษณะนักเรียนเมื่อจบหลักสูตร 12) แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 13) สื่อการเรียนการสอน 14) การวัดและประเมินผล 15) การเตรียมการใช้หลักสูตรผลการประเมินโครงร่างหลักสูตรโดยผู้เชี่ยวชาญทั้ง 5 คนพบว่า โครงร่างหลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี บูรณาการตามแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รายวิชาการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากมะกรูด รหัสวิชา ง30213 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีความเหมาะสมและสอดคล้องกัน โดยมีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) อยู่ระหว่าง 0.80 - 1.00

3) ผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี บูรณาการตามแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รายวิชา การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากมะกรูด รหัสวิชา ง30213 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยนำหลักสูตรไปทดลองใช้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4 โรงเรียนบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 จำนวนนักเรียน 46 คน ซึ่งเป็นกลุ่มทดลอง กับนำไปใช้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/6 โรงเรียนบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 จำนวนนักเรียน 40 คน ซึ่งเป็นนักเรียนกลุ่มตัวอย่างใช้เวลา 40 ชั่วโมง โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ (เน้นทักษะปฏิบัติแบบซิมพ์ซัน)

3.1) ผลการทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/6 โรงเรียนบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 จำนวนนักเรียน 40 คน ซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

3.2) ผลการสอบถามความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/6 หัวหน้างานหลักสูตรและการสอนและหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้

รวมจำนวน 9 คน ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีจำนวน 12 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบัวใหญ่ จำนวน 15 คน ผู้นำชุมชน จำนวน 10 คน และผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/6 จำนวน 40 คน พบว่า ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด

3.3) ผลการประเมินและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาโดยผู้เกี่ยวข้อง พบว่า หลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี บูรณาการตามแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รายวิชาการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากมะกรูด รหัสวิชา ง30213 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

มีความเหมาะสมในด้านบริบท ด้านกระบวนการ ด้านปัจจัยนำเข้าและด้านผลผลิต มีค่าเฉลี่ยความเหมาะสมทุกด้านอยู่ในระดับเหมาะสมมากถึงเหมาะสมมากที่สุด สามารถนำหลักสูตรสถานศึกษา

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี บูรณาการตามแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รายวิชา การแปรรูปผลิตภัณฑ์ จากมะกรูด รหัสวิชา ง30213 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มาใช้เป็นหลักสูตรสถานศึกษาได้อย่างเหมาะสม

โพสต์โดย นางสาวไพเราะ โรจนานนท์ : [26 มี.ค. 2560 เวลา 19:47 น.]
อ่าน [1761] ไอพี : 180.180.51.220
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Antivirus
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ