ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การพัฒนารูปแบบการนิเทศการบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD) ของโรงเรียนใน

ชื่อเรื่อง การพัฒนารูปแบบการนิเทศการบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน

ในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD) ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น

ผู้วิจัย นางสุพัตรา ตาลดี

ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่นจังหวัดขอนแก่น

ปีที่พิมพ์ 2559

บทคัดย่อ

การพัฒนารูปแบบการนิเทศการบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD) มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) เพื่อศึกษาสภาพและข้อมูลพื้นฐานของการนิเทศการศึกษาและการบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD) ของผู้บริหารในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น 2) เพื่อสร้างรูปแบบการนิเทศการบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD) 3) เพื่อทดลองใช้รูปแบบการนิเทศการบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD) 4) เพื่อศึกษาผลการใช้รูปแบบการนิเทศการบริหารจัดกรโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD) 4.1) ผู้บริหารมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการนิเทศการบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD) และ 4.2) ครูผู้สอนมีความพึงพอใจต่อรูปแบบการนิเทศการบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 34 คน ครูผู้สอน 8 กลุ่มสาระ จากโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น จำนวน 11 โรงเรียน จำนวน 88 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ 1) แบบสอบถามความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการนิเทศการบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 2) แบบสอบถามเรื่อง การนิเทศภายในโรงเรียนในสถานศึกษาของเทศบาลนครขอนแก่น 3) แบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับการนิเทศการสอน 4) แบบสอบถามสภาพปัจจุบันและปัญหาการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD) 5) แบบประเมินความสามารถในการบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD) และ 6) แบบสอบถามประกอบการสนทนากลุ่ม (Focus Group Questionnaire) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลี่ยร้อยละส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบค่า t-test การพัฒนารูปแบบมีวิธีดำเนินการ 4 ระยะคือ ระยะที่ 1 การศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหา ระยะที่ 2 การยกร่างและการพัฒนารูปแบบ ระยะที่ 3 การทดลองใช้การพัฒนารูปแบบ และระยะที่ 4 ผลการใช้รูปแบบ

ผลการวิจัยพบว่า

1. ระยะที่ 1 การศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหา

ผลจากการศึกษาสภาพ บริบทและข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการนิเทศภายในสถานศึกษาเทศบาลนครขอนแก่น พบว่าภาพรวม มีการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง ( = 3.32) เมื่อพิจารณาข้อคำถามรายข้อ ส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง ยกเว้น 1) บริการและอำนวยความสะดวกแก่ผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศในทุก ๆ ด้าน 2) จัดให้มีการสำรวจปัญหาและอุปสรรคในการเรียนการสอนของครู 3) จัดให้คณะครูทุกคนมีส่วนร่วมในการคิดหาวิธีแก้ปัญหาและกำหนดทางเลือกในการแก้ปัญหา และ 4) มีการติดตามดำเนินการเพื่อตรวจตราการปฏิบัติงานและหาข้อบกพร่อง มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากและจากการแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับการนิเทศภายใน พบว่า 1) กระบวนการนิเทศภายในโรงเรียน โดยส่วนใหญ่การดำเนินการเป็นไปตามขั้นตอน แต่กระบวนการยังขาดการประสานงานและการนัดหมายจากบุคลากรในสถานศึกษา ซึ่งการนิเทศควรเป็นการกำกับ ติดตามการปฏิบัติ การนิเทศภายในควรให้มีความต่อเนื่องและสม่ำเสมอ ควรมีกิจกรรมที่ส่งเสริมกิจกรรมด้านการเรียนรู้แบบบูรณาการพร้อมทั้งการเยี่ยมชั้นเรียน และการสังเกตการสอน2) ปัญหาอุปสรรคและวิธีการแก้ไขในการนิเทศภายในโรงเรียน พบว่า ยังไม่การสร้างความเข้าใจในการนิเทศ ขาดการประชุมเชิงปฏิบัติการในการอบรม สัมมนาให้ความรู้เพื่อฝึกทักษะผู้นิเทศ ตามสาขาวิชาต่างๆ หรือแนวปฏิบัติที่ดีในการปฏิบัติด้านการจัดการเรียนการสอน ระบบการนิเทศภายในของโรงเรียนไม่เป็นระบบ ขาดการศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหาและความต้องการของคณะครูในการนิเทศครูผู้ปฏิบัติการนิเทศภายในไม่มีความรู้ ความเข้าใจเรื่องนิเทศภายในขาดความมั่นใจ ทำให้การดำเนินการนิเทศไม่เป็นระบบไม่มีรูปแบบที่แน่นอน ขาดการวางแผนการนิเทศร่วมกันระหว่างผู้บริหารและคณะครู เครื่องมือการนิเทศไม่ได้รับการปรับปรุงให้สอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการ ไม่ได้กำหนดเครื่องมือวัดผลการปฏิบัติงานไม่มีการรายงานผลเพื่อการปรับปรุงและพัฒนางาน ทำให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนอยู่ ในเกณฑ์ที่ ไม่น่าพอใจ 3) การพัฒนากระบวนการนิเทศภายในโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพส่งผลต่อ การพัฒนานักเรียน ควรมีการจัดระบบการนิเทศภายในโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง และดำเนินการอย่างจริงจังเพราะจะทำให้ครูมีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงานมากขึ้น และควรมีการวางแผนและกำหนดทางเลือก โดยการประชุมปฏิบัติการเกี่ยวกับกระบวนการนิเทศภายในโรงเรียน เพื่อให้บุคลากรทุกคนเข้าใจระบบ และ 4) จัดให้มีการสำรวจปัญหาและอุปสรรคในการเรียนการสอนของครู ทุกปีการศึกษาหรือทุกภาคการศึกษา สถานศึกษาควรมีการสำรวจ พร้อมทั้งวิเคราะห์สภาพปัญหาเพื่อหาแนวทางการแก้ไขระบบการนิเทศให้มีประสิทธิภาพและมีความต่อเนื่อง และดำเนินการอย่างจริงจัง เพราะสภาพความเป็นจริงกับปัญหาที่ประสบอยู่ การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อนไม่สะท้อนข้อมูลที่เป็นจริง การวางแผนการนิเทศไม่สามารถปฏิบัติตามแผนได้ทุกขั้นตอน เพราะมีข้อจำกัดหลายๆประการ ผู้รับการนิเทศบางคนไม่ยอมรับฟังข้อเสนอแนะของผู้รับการนิเทศทำให้ผู้รับการนิเทศขาดความมั่นใจ หลังการนิเทศภายในไม่ได้นำเอาผลการประเมิน ผลการนิเทศไปรายงานให้คณะครูทราบ และไม่นำผลมาปรับปรุง และพัฒนาการทำงาน

2. ระยะที่ 2 การยกร่างและการพัฒนารูปแบบ

รูปแบบการนิเทศการบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD) มีองค์ประกอบที่ประกอบด้วยหลักการ วัตถุประสงค์และกระบวนการนิเทศการสอน และการนำรูปแบบไปใช้ เป็นกระบวนการเชิงระบบที่มีความสัมพันธ์กันขององค์ประกอบต่างๆ ในการนิเทศเพื่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD) ในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น โดยมีขั้นตอนการดำเนินงาน 6 ระยะ ดังนี้ ระยะที่ 1.การวิเคราะห์ความต้องการจำเป็นและกำหนดประเด็นการพัฒนา (Analyzing Needs and Deciding Focus: A) ระยะที่ 2.การเตรียมการด้านความรูและทักษะการปฏิบัติการนิเทศ (Preparing Knowledge and Skills for Coaching: P) ระยะที่ 3.การร่วมมือกันวางแผนและกำหนดวัตถุประสงค์ของการพัฒนา(Collaborative Planning and Setting Objective: C) ระยะที่ 4.การปฏิบัติการนิเทศ (Coaching: C) ซึ่งประกอบด้วย 1) ทบทวนแผนการนิเทศและสร้างความเขาใจรวมกัน (Review Action Plan and Reflection) 2) การสังเกตการสอนในชั้นเรียนซึ่งกันและกัน (Observation) 3) การวิเคราะหขอมูล (Data Analysis) 4) การไตรตรองสะทอนคิดและใหขอมูลยอนกลับ (Reflection and Feedback) ระยะที่ 5.การทบทวนไตรตรองสะทอนคิดและสรุปผล (Reflective Reviewing and Conclusions: R) และ ระยะที่ 6.การประเมินผลการใชรูปแบบการนิเทศรวมกัน (Collaborative Evaluation of Coaching Model Implementation: E) โดยผูวิจัยจะเปนผูดูแลใหคําปรึกษาและแนะนําชวยเหลือ (Mentoring) เพื่อใหการดําเนินการนิเทศเกิดประสิทธิภาพ

3. ระยะที่ 3 การทดลองใช้การพัฒนารูปแบบ

ผลการทดลองใช้รูปแบบการนิเทศการบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD) พบว่า ผู้บริหารมีความรู้ความเข้าใจในการนิเทศการบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD) เพิ่มขึ้นหลังจากการได้รับการอบรมความรู้เรื่องการนิเทศการบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงว่า รูปแบบการนิเทศการบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD) ทำให้ผู้บริหารมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการนิเทศเพิ่มขึ้น

4 ระยะที่ 4 ผลการใช้รูปแบบ

ผลการใช้รูปแบบการบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD) ทั้ง 3 ด้าน พบว่า 1) ผู้บริหารมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการนิเทศระหว่างก่อนและหลังการใช้รูปแบบการนิเทศการบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD) แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2) ผู้บริหารมีความสามารถในการบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD) อยู่ในระดับมาก 3) ครูผู้สอนมีความพึงพอใจต่อรูปแบบการนิเทศการบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD) มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก

โพสต์โดย ศิริ : [28 มี.ค. 2560 เวลา 07:06 น.]
อ่าน [2152] ไอพี : 223.206.250.97
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 27,488 ครั้ง
หลัก 10 ประการ ช่วยให้นอนหลับ
หลัก 10 ประการ ช่วยให้นอนหลับ

เปิดอ่าน 11,873 ครั้ง
10 วิธีน้ำหนักลด โดยไม่รู้ตัว
10 วิธีน้ำหนักลด โดยไม่รู้ตัว

เปิดอ่าน 19,121 ครั้ง
15 เรื่องกินเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่ไม่ควรมองข้าม
15 เรื่องกินเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่ไม่ควรมองข้าม

เปิดอ่าน 23,984 ครั้ง
ลายมือผู้มีบารมี
ลายมือผู้มีบารมี

เปิดอ่าน 24,918 ครั้ง
ครู
ครู

เปิดอ่าน 29,485 ครั้ง
สำนวนภาษาอังกฤษ
สำนวนภาษาอังกฤษ

เปิดอ่าน 26,445 ครั้ง
โปรแกรมแว่นขยาย
โปรแกรมแว่นขยาย

เปิดอ่าน 1,949 ครั้ง
วิธีคลายร้อนให้บ้านปูน
วิธีคลายร้อนให้บ้านปูน

เปิดอ่าน 246,699 ครั้ง
การกล่าวแสดงความยินดี : Congratulations
การกล่าวแสดงความยินดี : Congratulations

เปิดอ่าน 57,239 ครั้ง
ขั้นตอนวิธีการจุดธูปบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ขั้นตอนวิธีการจุดธูปบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์

เปิดอ่าน 9,465 ครั้ง
อยู่อย่างไรให้ห่างไกล มะเร็งเต้านม
อยู่อย่างไรให้ห่างไกล มะเร็งเต้านม

เปิดอ่าน 10,708 ครั้ง
ภูเก็ตจัดยิ่งใหญ่ กินเจ ถือศีลกินผัก
ภูเก็ตจัดยิ่งใหญ่ กินเจ ถือศีลกินผัก

เปิดอ่าน 13,673 ครั้ง
สโลว์ฟู้ด อาหารสำหรับคนอยากผอม
สโลว์ฟู้ด อาหารสำหรับคนอยากผอม

เปิดอ่าน 23,688 ครั้ง
ระบบเลือดไหลเวียน
ระบบเลือดไหลเวียน

เปิดอ่าน 13,081 ครั้ง
"5 บ่วงอันตราย" เตือนคนทำงานมือใหม่ อย่าตกหล่ม !!
"5 บ่วงอันตราย" เตือนคนทำงานมือใหม่ อย่าตกหล่ม !!

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
จดทะเบียนบริษัท
ตู้แช่ไวน์
BestKru
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 14,443 ครั้ง
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557

เปิดอ่าน 12,840 ครั้ง
แค่กินน้อย ๆ แต่ไม่ออกกำลัง แล้วน้ำหนักจะลดได้ไหมนะ?
แค่กินน้อย ๆ แต่ไม่ออกกำลัง แล้วน้ำหนักจะลดได้ไหมนะ?

เปิดอ่าน 18,848 ครั้ง
ภัยขนมถุงทำลายสุขภาพลูกรัก
ภัยขนมถุงทำลายสุขภาพลูกรัก

เปิดอ่าน 21,598 ครั้ง
"กำจัดจุดอ่อน" ผลงานทางวิชาการ สาขาภาษาไทย
"กำจัดจุดอ่อน" ผลงานทางวิชาการ สาขาภาษาไทย

เปิดอ่าน 7,755 ครั้ง
วิธีถนอมดวงตาเวลาใช้คอมพิวเตอร์
วิธีถนอมดวงตาเวลาใช้คอมพิวเตอร์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ