ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียนโดยใช้กลยุทธ์ 6อ. และ 2ส.โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงข

ชื่อผลงาน รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียนโดยใช้กลยุทธ์

6อ. และ 2ส.โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ปีการศึกษา 2558

ลักษณะผลงาน การประเมินโครงการเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่

ผู้รายงาน นายเสนอ ใหมจุ้ย ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา

ปีที่ศึกษา ปีการศึกษา 2558

บทสรุป

การประเมินโครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียนโดยใช้กลยุทธ์ 6อ. และ 2ส.โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ปีการศึกษา 2558 ประยุกต์ใช้การประเมิน รูปแบบซิปป์ (CIPP Model) มีวัตถุประสงค์ เพื่อประเมินด้านบริบท ปัจจัยนำเข้า กระบวนการ และผลผลิต ประกอบด้วย คุณภาพการดำเนินการส่งเสริมสุขภาพตามกลยุทธ์ 6อ. และ 2ส.โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา การพัฒนาสภาวะสุขภาพของนักเรียนโรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ได้แก่ น้ำหนัก ส่วนสูง ภาวะโภชนาการ ภาวะทางทันตกรรม สถิติการเจ็บป่วย และอุบัติเหตุ พฤติกรรมด้านสุขภาพของครูในการมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดีและเป็นแบบอย่างได้ คุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ และความพึงพอใจของนักเรียน ครู ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีต่อการดำเนินโครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียนโดยใช้กลยุทธ์ 6อ. และ 2ส.โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ปีการศึกษา 2558 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมินประกอบด้วย 1) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 351 คน 2) ครู จำนวน 118 คน 3) ผู้ปกครองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 351 คน 4) คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 13 คน เครื่องมือการประเมินที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลรวมทั้งสิ้น จำนวน 8 ฉบับ มี 2 ลักษณะ คือ แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จำนวน 6 ฉบับ ทุกฉบับมีการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือโดยมี ค่าความเชื่อมั่นโดยใช้สูตรค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาตั้งแต่ .80 - .89 และแบบบันทึกข้อมูลตามสภาพจริงจำนวน 2 ฉบับการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการประเมินโครงการ

โครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียนโดยใช้กลยุทธ์ 6อ. และ 2ส. โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ปีการศึกษา 2558 โดยภาพรวมผ่านเกณฑ์ที่กำหนด ซึ่งมีรายละเอียดแต่ละด้าน ดังนี้

1. ผลการประเมินด้านบริบทของโครงการตามความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโดยประเมิน 4 ตัวชี้วัด ได้แก่ ความต้องการและความจำเป็นในการดำเนินโครงการความเหมาะสมของวัตถุประสงค์ ความสอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัดและความเป็นไปได้ของโครงการ และ ปีการศึกษา 2558 มีค่าเฉลี่ยโดยภาพรวมอยู่ที่ระดับมาก ( = 4.24, S.D. = 0.56) ได้คะแนน 10 คะแนนเมื่อเทียบกับเกณฑ์พบว่าผ่านเกณฑ์การ

2. ผลการประเมินด้านปัจจัยนำเข้าของโครงการตามความคิดเห็นของครู โดยประเมิน 5 ตัวชี้วัด ได้แก่ความพร้อมของบุคลากรความเพียงพอของงบประมาณวัสดุอุปกรณ์และอาคารสถานที่การบริหารจัดการและหน่วยงานที่สนับสนุนโครงการปีการศึกษา 2558 มีคะแนนเฉลี่ยโดยภาพรวมอยู่ที่ระดับมาก ( = 4.41,S.D. = 0.52) ได้คะแนน 10 คะแนนเมื่อเทียบกับเกณฑ์ผ่านเกณฑ์การประเมิน

3. ผลการประเมินด้านกระบวนการของโครงการตามความคิดเห็นของนักเรียน ครู และผู้ปกครองโดยประเมิน 4 ตัวชี้วัด ได้แก่ การวางแผนการดำเนินการจัดกิจกรรมการติดตามประเมินผล และ นำผลมาปรับปรุงพัฒนา ปีการศึกษา 2558 มีคะแนนเฉลี่ยโดยภาพรวมอยู่ที่ระดับมาก ( = 4.12,S.D. = 0.43) ได้คะแนน 20 คะแนนเมื่อเทียบกับเกณฑ์ผ่านเกณฑ์การประเมิน

4. ผลการประเมินด้านผลผลิตโครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียน โดยใช้กลยุทธ์ 6อ. และ 2ส. โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ปีการศึกษา 2558 จำแนกดังนี้

4.1 ด้านคุณภาพของการดำเนินโครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียนโดยใช้กลยุทธ์ 6อ. และ 2ส. โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ตามความคิดเห็นของนักเรียน ครู ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2558 มีคะแนนเฉลี่ยโดยภาพรวมอยู่ที่ระดับมาก ( = 4.03,S.D. = 0.36) ได้คะแนน 15 คะแนนเมื่อเทียบกับเกณฑ์ผ่านเกณฑ์การ

4.2 ด้านสภาวะสุขภาพของนักเรียนได้แก่น้ำหนักส่วนสูงภาวะโภชนาการภาวะทางทันตกรรมสถิติการเจ็บป่วยและอุบัติเหตุของนักเรียนโรงเรียนมหาวชิราวุธ ปีการศึกษา 2558ค่าร้อยละ เฉลี่ยภาวะสุขภาพนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 96.41 มีคุณภาพอยู่ที่ระดับดีมาก ได้คะแนน 15 คะแนน เมื่อเทียบกับเกณฑ์พบว่า ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด

4.3 ด้านพฤติกรรมสุขภาพของครู ในการมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี และเป็นแบบอย่างได้ตามความคิดเห็นของนักเรียน และครู ปีการศึกษา 2558 มีคะแนนเฉลี่ยโดยภาพรวม อยู่ที่ระดับมาก ( = 4.25, S.D. = 0.46) ได้คะแนน 10 คะแนน เมื่อเทียบกับเกณฑ์ ผ่านเกณฑ์การประเมิน

4.4 ด้านคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษามาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดี และมีสุนทรียภาพ ปีการศึกษา 2558 มีค่าคะแนนอยู่ที่ระดับ 4.66 ระดับคุณภาพดีเยี่ยมได้คะแนน 10 คะแนนเมื่อเทียบกับเกณฑ์พบว่า ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด

4.5 ด้านความพึงพอใจในการดำเนินโครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียนโดยใช้กลยุทธ์ 6อ. และ 2ส. โรงเรียนมหาวชิราวุธ ปีการศึกษา 2558 ตามความคิดเห็นของนักเรียนครู ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีคะแนนเฉลี่ยโดยภาพรวมอยู่ที่ระดับมาก ( = 4.05, S.D. = 0.42) ได้คะแนน 10 คะแนน เมื่อเทียบกับเกณฑ์ พบว่าผ่านเกณฑ์การประเมิน

สรุปผลการประเมินโครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียน โดยใช้กลยุทธ์ 6อ. และ 2ส. โรงเรียนมหาวชิราวุธ ปีการศึกษา 2558 โดยใช้รูปแบบการประเมินซิปป์ (CIPP Model) ค่าน้ำหนัก 100 ค่าคะแนนรวมเฉลี่ย 100 ผลการประเมินด้านบริบท ค่าน้ำหนัก 10 ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 10 ผ่านเกณฑ์การประเมิน ผลการประเมินด้านปัจจัยนำเข้า ค่าน้ำหนัก 10 ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 10 ผ่านเกณฑ์การประเมิน ผลการประเมินด้านกระบวนการค่าน้ำหนัก 20 ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 20 ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการประเมินด้านผลผลิตค่าน้ำหนักรวม 60 ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 60 ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการประเมินครอบคลุม 4 ด้าน ค่าน้ำหนัก 100 ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 100 ผ่านเกณฑ์การประเมิน

ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะเพื่อนำผลการประเมินไปใช้

1.1 ควรนำผลการประเมินโครงการวิเคราะห์หาจุดเด่น จุดด้อย รวมทั้งความสำเร็จและอุปสรรค เทียบเคียง เพื่อปรับปรุงพัฒนา กลยุทธ์ 6อ.และ2ส. ที่กำลังดำเนินการอยู่ให้เกิดประสิทธิผลตามจุดมุ่งหมายของโรงเรียน

1.2 ผู้บริหารโรงเรียนหรือผู้รับผิดชอบควรนำกลยุทธ์ 6อ.และ2ส. ประยุกต์ใช้โดยปรับให้เหมาะสมกับบริบทหรือสภาพแวดล้อมแต่ละโรงเรียน เพื่อศึกษาผลกระทบในการพัฒนาสุขภาพของนักเรียน

1.3 ควรนำผลการประเมินไปใช้เป็นข้อมูล เพื่อวางแผนพัฒนาสุขภาพนักเรียนให้เชื่อมโยงกับการพัฒนาฝ่ายต่างๆ ของโรงเรียน เพื่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาต่อไป

1.4 ครูที่ปรึกษาควรสร้างความเข้าใจอันดี มีความเป็นกัลยาณมิตร กับนักเรียนและผู้ปกครอง มีเวลาพบปะพูดคุยกับนักเรียน เกี่ยวกับปัญหาต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อ สุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ส่งผลกระทบต่อการเรียนรู้

2. ข้อเสนอแนะสำหรับการประเมิน/วิจัยครั้งต่อไป

2.1 ควรมีการประเมินโครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียน นอกเหนือจากรูปแบบซิปป์โมเดล (CIPP Model) เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพในการดำเนินโครงการและประสิทธิผลที่เกิดกับนักเรียน

2.2 ควรศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาภาวะสุขภาพนักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 หรือระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2.3 ควรศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสภาวะสุขภาพที่ดีกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 หรือระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

กิตติกรรมประกาศ

รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียนโดยใช้กลยุทธ์ 6อ.และ 2ส โรงเรียนมหาวชิราวุธ ปีการศึกษา 2558 ฉบับนี้สำเร็จได้ด้วยความกรุณาของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการให้ความอนุเคราะห์ช่วยเหลือดังต่อไปนี้

ขอขอบคุณ รองศาสตราจารย์ สุเทพ สันติวรานนท์อาจารย์พิเศษคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ นางชนิดา วิสะมิตนันท์ ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะเชี่ยวชาญสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 16 ร้อยตรีโกศล สุวรรณมณี ผู้อำนวยการโรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ดร.อุดม ชูลีวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ นายทวี มุสิกะ ครู เชี่ยวชาญ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ที่ได้กรุณาเป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือในครั้งนี้

ขอขอบคุณ นายชัยณรงค์ เซ่งบุญเล่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา คณะครูนักเรียนพนักงานบริการ ผู้ปกครองนักเรียน ตลอดจนแม่ค้าและผู้ประกอบการร้านอาหาร เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดสงขลา เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสงขลา คณะกรรมการสถานศึกษา ขั้นพื้นฐานที่ได้ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามการเก็บข้อมูลในการประเมินโครงการและทุกท่านที่ไม่ได้กล่าวนามที่กรุณาให้กำลังใจแก่ผู้รายงานมาโดยตลอด

คุณค่าประโยชน์คุณงามความดีทั้งหลายอันพึงมีจากการประเมินครั้งนี้ขอมอบเพื่อบูชา แด่บุพการีและบูรพาจารย์ ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้สติปัญญาคุณธรรมที่เป็นเครื่องชี้นำทางชีวิตของผู้รายงานให้ทำงานเพื่อพัฒนาการศึกษาของชาติต่อไป

นายเสนอ ใหมจุ้ย

รองผู้อำนวยการโรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา

โพสต์โดย จันทร์เพ็ญ ดำคง : [16 เม.ย. 2560 เวลา 12:21 น.]
อ่าน [2448] ไอพี : 1.10.222.112
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 10,400 ครั้ง
แก้ปัญหา รักแร้ดำ
แก้ปัญหา รักแร้ดำ

เปิดอ่าน 22,920 ครั้ง
"สธ."เตือนอย่าให้เด็กกิน "คลอโรฟิลล์"
"สธ."เตือนอย่าให้เด็กกิน "คลอโรฟิลล์"

เปิดอ่าน 18,098 ครั้ง
ไวรัสที่เป็นสาเหตุของโรคไข้เลือดออกในมนุษย์
ไวรัสที่เป็นสาเหตุของโรคไข้เลือดออกในมนุษย์

เปิดอ่าน 16,117 ครั้ง
การจับจอภาพโดยใช้ความสามารถ Clipboard
การจับจอภาพโดยใช้ความสามารถ Clipboard

เปิดอ่าน 10,230 ครั้ง
อาหารขยะ...ทานได้แต่ต้องฉลาดเลือก
อาหารขยะ...ทานได้แต่ต้องฉลาดเลือก

เปิดอ่าน 13,467 ครั้ง
ประวัติ วะโฮรัมย์ เหรียญทองวีลแชร์พาราลิมปิก2008
ประวัติ วะโฮรัมย์ เหรียญทองวีลแชร์พาราลิมปิก2008

เปิดอ่าน 7,680 ครั้ง
คุณครูกับคนดี โดย กล้า สมุทวณิช
คุณครูกับคนดี โดย กล้า สมุทวณิช

เปิดอ่าน 8,782 ครั้ง
5 เหตุผลดีๆ ที่คุณควรออกกำลัง
5 เหตุผลดีๆ ที่คุณควรออกกำลัง

เปิดอ่าน 10,912 ครั้ง
7 วิธีใช้คอมพิวเตอร์ แบบทำร้ายตัวเอง
7 วิธีใช้คอมพิวเตอร์ แบบทำร้ายตัวเอง

เปิดอ่าน 15,582 ครั้ง
เว็บไซต์แสดงแผนที่ที่ถูกน้ำท่วมจากภาพถ่ายดาวเทียม
เว็บไซต์แสดงแผนที่ที่ถูกน้ำท่วมจากภาพถ่ายดาวเทียม

เปิดอ่าน 12,393 ครั้ง
สตอร์มเสิร์จ (Storm surge) คืออะไร
สตอร์มเสิร์จ (Storm surge) คืออะไร

เปิดอ่าน 9,315 ครั้ง
นาแปลงเดิม ปลูกด้วยวิธีเดิม ผลลัพธ์เหมือนเดิม
นาแปลงเดิม ปลูกด้วยวิธีเดิม ผลลัพธ์เหมือนเดิม

เปิดอ่าน 9,467 ครั้ง
หนี้สิน หนี้เสีย แก้ได้
หนี้สิน หนี้เสีย แก้ได้

เปิดอ่าน 9,564 ครั้ง
ดื่มน้ำอัดลม 0 แคลอรี่ ช่วยลดน้ำหนักได้ จริงหรือ? / พญ.ธิดากานต์ รุจิพัฒนกุล
ดื่มน้ำอัดลม 0 แคลอรี่ ช่วยลดน้ำหนักได้ จริงหรือ? / พญ.ธิดากานต์ รุจิพัฒนกุล

เปิดอ่าน 12,253 ครั้ง
ชมย้อนหลังวอลเล่ย์บอลสาวไทยชนะญี่ปุ่น 3-1เซตเมื่อ 16ก.ย.56
ชมย้อนหลังวอลเล่ย์บอลสาวไทยชนะญี่ปุ่น 3-1เซตเมื่อ 16ก.ย.56

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
ตู้แช่ไวน์
BestKru
ตู้แช่ไวน์
Neonics.co.th
Tools.in.th
clonedbabies.com
gameszone.biz
nainokk.com
thechetter.com
รถมือสอง
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 9,026 ครั้ง
ผลิต ใช้ และพัฒนาครูอย่างไร จึงจะนำไปสู่การเพิ่มคุณภาพผู้เรียน
ผลิต ใช้ และพัฒนาครูอย่างไร จึงจะนำไปสู่การเพิ่มคุณภาพผู้เรียน

เปิดอ่าน 34,953 ครั้ง
อาเซียน +3 และ อาเซียน +6 คืออะไร ?
อาเซียน +3 และ อาเซียน +6 คืออะไร ?

เปิดอ่าน 12,843 ครั้ง
9 พฤติกรรมที่ไม่ควรทำบน Facebook
9 พฤติกรรมที่ไม่ควรทำบน Facebook

เปิดอ่าน 9,455 ครั้ง
จะจำใบหน้าของใครให้ได้แม่นยำ ต้องจ้องคอยดูที่ลูกตา
จะจำใบหน้าของใครให้ได้แม่นยำ ต้องจ้องคอยดูที่ลูกตา

เปิดอ่าน 12,745 ครั้ง
ทราบหรือไม่ว่ามีประโยชน์อะไรบ้าง?
ทราบหรือไม่ว่ามีประโยชน์อะไรบ้าง? เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ