ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียนรู้ เรื่อง เย็บร้อย ค่อยจีบ กลีบใบตอง รายวิชา งานใบตองและดอกไม้ สา

บทที่ 5

สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ

การวิจัยหรือการศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) สร้างและหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียนรู้ เรื่อง เย็บร้อย ค่อยจีบ กลีบใบตอง รายวิชา งานใบตองและดอกไม้ สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ตามเกณฑ์ 80/80 (2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียนรู้ เรื่อง เย็บร้อย ค่อยจีบ กลีบใบตอง รายวิชา งานใบตองและดอกไม้สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ (3) ศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียนรู้ เรื่อง เย็บร้อย ค่อยจีบ กลีบใบตอง รายวิชา งานใบตองและดอกไม้ สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1/4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองทุ่งสง สังกัดเทศบาลเมืองทุ่งสง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 26 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) (1) เอกสารประกอบการเรียนรู้ เรื่อง เย็บร้อย ค่อยจีบ กลีบใบตอง รายวิชา งานใบตองและดอกไม้ สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง เย็บร้อย ค่อยจีบ กลีบใบตอง แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ เป็นแบบปรนัย 30 ข้อ จำนวน 1 ฉบับ มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.87 (3) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จำนวน 24 ข้อ จำนวน 1 ฉบับ มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.89 สถิติที่ใช้ ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบที (t-test)

สรุปผลการวิจัย

1. เอกสารประกอบการเรียนรู้ เรื่อง เย็บร้อย ค่อยจีบ กลีบใบตอง รายวิชา งานใบตองและดอกไม้ สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษา

ปีที่ 1 มีประสิทธิภาพ 85.35/83.85 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 80/80

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน หลังเรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียนรู้ เรื่อง เย็บร้อย ค่อยจีบ กลีบใบตอง รายวิชา งานใบตองและดอกไม้ สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนด้วย เอกสารประกอบการเรียนรู้ เรื่อง เย็บร้อย ค่อยจีบ กลีบใบตอง รายวิชา งานใบตองและดอกไม้ สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 อยู่ในระดับมากที่สุด

อภิปรายผล

ผลของการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนรู้ เรื่อง เย็บร้อย ค่อยจีบ กลีบใบตอง รายวิชา งานใบตองและดอกไม้ สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สามารถอภิปรายผล ได้ดังนี้

เอกสารประกอบการเรียนรู้ เรื่อง เย็บร้อย ค่อยจีบ กลีบใบตอง รายวิชา งานใบตองและ

ดอกไม้ สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษา

ปีที่ 1 มีประสิทธิภาพ 85.35/83.85 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 80/80 เนื่องจากผู้วิจัยได้ผ่านขั้นตอนในการจัดทำอย่างมีระบบ มีวิธีการสร้างเอกสารประกอบการสอนที่เหมาะสม โดยศึกษาจากหลักสูตร เนื้อหา เทคนิควิธีการจากเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนรู้ เรื่อง เย็บร้อย ค่อยจีบ กลีบใบตอง รายวิชา งานใบตองและดอกไม้ สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 อีกทั้งยังผ่านการตรวจสอบ ประเมินความถูกต้อง แก้ไขข้อบกพร่อง ตามคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญ ผ่านการทดลอง ปรับปรุงการใช้ให้มีความสมบูรณ์ก่อนนำไปทดลองใช้จริง จนได้เอกสารประกอบการเรียนรู้ ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กำหนด คือเอกสารประกอบการเรียนรู้ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ 85.35/83.85 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด คือ 80/80 ตามสมมติฐานการวิจัยข้อที่ 1 ที่กำหนดไว้ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ เบญจวรรณ ยวนเกิด(2552) ได้ทำการวิจัยเรื่อง รายงานการใช้เอกสารประกอบการสอน ชุดผลิตภัณฑ์ใบตาลสานสร้างสรรค์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานประดิษฐ์) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ผลการศึกษาพบว่า เอกสารประกอบการสอนที่สร้างขึ้นแต่ละเล่มมีประสิทธิภาพเท่ากับ 84.95/81.78 และ ธัญวัฒน์ กาบคำ (2555) ได้ทำการวิจัยเรื่อง รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่องวีดีโอสร้างสรรค์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสา อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน พบว่า เอกสารประกอบการเรียน เรื่องวีดีโอสร้างสรรค์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสา อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ซึ่งมีประสิทธิภาพ 85.39/84.71 สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ โดยใช้เกณฑ์มาตรฐาน80/80 และจากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ส่งผลให้เอกสารประกอบการเรียนรู้เรื่อง เย็บร้อย ค่อยจีบ กลีบใบตอง รายวิชา งานใบตองและดอกไม้ สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน หลังเรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียนรู้ เรื่อง เย็บร้อย ค่อยจีบ กลีบใบตอง รายวิชา งานใบตองและดอกไม้ สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เนื่องจากผู้วิจัยได้ทำเอกสารประกอบการเรียนรู้ เรื่อง เย็บร้อย ค่อยจีบ กลีบใบตอง รายวิชา งานใบตองและดอกไม้ สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นใช้เสริมสร้างทักษะทางการงานอาชีพและเทคโนโลยี ของผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ น่าจะมีเหตุผลมาจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียนรู้ที่มีภาพประกอบ เนื้อหาสาระ ขั้นตอนการทำกิจกรรมน่าสนใจ ไม่ยากเกินไป เหมาะกับวัยและความสามารถของนักเรียน นักเรียนได้สร้างสรรค์ผลงานด้วยตนเอง มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน รวมทั้งอาจเป็นเพราะการสอนที่มีการวางแผนอย่างดี กิจกรรมมีความสนุกสนาน ผลการเรียนหลังเรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียนรู้ จึงมีผลสัมฤทธิ์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ซึ่งสอดคล้องกับ ผลการศึกษาของ ธัญวัฒน์ กาบคำ (2555) ได้ทำการวิจัย เรื่อง รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่องวีดีโอสร้างสรรค์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสา อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และจำเนียร บุญนิล(2556) ได้ทำการวิจัยเรื่อง ผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุด งานช่างพื้นฐานและอาชีพในฝัน รายวิชา ง21101 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ.01 นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับ พิกุล เตชะสี (2556) ได้ทำการวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการ โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การประดิษฐ์ชิ้นงานจากใบตอง สาระการเรียนรู้เพิ่มเติมกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้นจากก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

3. ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียนรู้ เรื่อง เย็บร้อย ค่อยจีบ กลีบใบตอง รายวิชา งานใบตองและดอกไม้ สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม กลุ่มสาระ

การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 พบว่านักเรียนมีความพึงพอใจต่อเอกสารประกอบการเรียนรู้ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด คือ 4.55 ทั้งนี้เอกสารประกอบการเรียนรู้มีความเหมาะสมกับผู้เรียน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเองทำให้มีความกระตือรือร้นในการเรียน มีความสนุกและตื่นเต้นในการเรียนรู้ ซึ่งเป็นวิธีหนึ่งในการกระตุ้นให้เด็กมีความสนใจ และเอาใจใส่ต่อบทเรียนอีกทั้งช่วยให้ผู้เรียนมีความเข้าใจบทเรียนดียิ่งขึ้น เพราะผู้เรียนได้ฝึกทักษะกระบวนการด้วยตนเอง เน้นการปฏิบัติด้วยตนเอง ฝึกกระบวนการทำงานกลุ่มร่วมกับเพื่อน ๆ ในชั้นเรียนส่งผลให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ที่ดี มีความรักความสามัคคีร่วมกันในกลุ่ม จึงทำให้นักเรียนมีความพึงพอใจในการเรียนและส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นด้วย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ศรีจิตต์ หล่อสิงห์คำ (2553) ไดทำการวิจัยเรื่อง รายงานการสร้างและใช้เอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 รายวิชาการงานอาชีพ และเทคโนโลยี (งานประดิษฐ์) รหัสวิชา ง33101

ชุด “งานประดิษฐ์เพื่อชีวิตที่พอเพียง” ผลการศึกษาพบว่า ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อเอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานประดิษฐ์ ) รหัสวิชา ง33101 ชุด “งานประดิษฐ์เพื่อชีวิตที่พอเพียง” อยู่ในระดับมาก ( x ̅= 4.25, S.D. = 0.96) และธัญวัฒน์ กาบคำ (2555) ได้ทำการวิจัยเรื่อง รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่องวีดีโอสร้างสรรค์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสา อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่องวีดีโอสร้างสรรค์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสา อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ในระดับมากที่สุด นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับ พิกุล เตชะสี (2556) ได้ทำการวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการ โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การประดิษฐ์ชิ้นงานจากใบตอง สาระการเรียนรู้เพิ่มเติมกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนลำปาววิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการ โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การประดิษฐ์ชิ้นงานจากใบตอง สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีโดยรวมอยู่ในระดับมาก

ข้อเสนอแนะ

จากผลการวิจัยเรื่อง รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียนรู้ เรื่อง เย็บร้อย ค่อยจีบ

กลีบใบตอง รายวิชา งานใบตองและดอกไม้ สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ผู้วิจัยขอเสนอแนวทางในการนำผลการวิจัยไปใช้และเพื่อศึกษาวิจัยต่อไป ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. ข้อเสนอแนะทั่วไป

จากข้อมูลที่ค้นพบจากผลของการวิจัย ขอเสนอแนะการนำผลของการวิจัยไปใช้ดังนี้

1.1 ครูผู้สอนในสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สามารถนำเอกสารประกอบการเรียนรู้ เรื่อง เย็บร้อย ค่อยจีบ กลีบใบตอง รายวิชา งานใบตองและดอกไม้ สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ไปใช้กับผู้เรียน เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองได้มากยิ่งขึ้น

1.2 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยเอกสารประกอบการเรียนรู้ เรื่อง เย็บร้อย ค่อยจีบ กลีบใบตอง รายวิชา งานใบตองและดอกไม้ สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เป็นการเรียนรู้ที่เน้นการปฏิบัติกิจกรรม เพื่อให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรง มุ่งส่งเสริมการเรียนรู้เป็นกลุ่ม สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง

เป็นวิธีการแสวงหาความรู้อย่างเป็นระบบ ดังนั้นครูควรสร้างบรรยากาศที่เป็นกันเองเพื่อให้ผู้เรียนเกิดความสนใจ ไม่เคร่งเครียด ซึ่งจะส่งผลต่อความเชื่อมั่นในตนเองของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนเป็นพื้นฐานในการทำงานร่วมกันเป็นกลุ่มและการดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้เป็นอย่างดีต่อไป

1.3 จากการวิจัยพบว่า เอกสารประกอบการเรียนรู้ เรื่อง เย็บร้อย ค่อยจีบ กลีบใบตอง รายวิชา งานใบตองและดอกไม้ สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีสูงขึ้นผู้เรียนรู้จักค้นคว้า หาความรู้ด้วยตนเอง สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ ดังนั้นผู้บริหารควรส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูผู้สอน ได้มีการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนรู้ ในรายวิชาอื่น ๆ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการเรียนการสอนต่อไป

1.4 การนำเอกสารประกอบการเรียนรู้ไปใช้ ครูผู้สอนจำเป็นต้องศึกษาคู่มือครูอย่างละเอียดเพราะเอกสารประกอบการเรียนรู้ เรื่อง เย็บร้อย ค่อยจีบ กลีบใบตอง รายวิชา งานใบตองและดอกไม้ สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประกอบด้วย แผนการสอน เอกสารประกอบการเรียนรู้ และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ซึ่งครูผู้สอนควรเตรียมอุปกรณ์ที่จะนำมาใช้ให้มีความพร้อม เพื่อให้

การจัดการเรียนการสอนดำเนินไปได้โดยสะดวก ซึ่งจะส่งผลให้ผู้เรียนสนใจปฏิบัติกิจกรรม และค้นคว้าความรู้ได้มากยิ่งขึ้น

1.5 ครูผู้สอนควรมีการจัดแสดงผลงานของผู้เรียนต่อสาธารณชน เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความภาคภูมิใจในผลงาน และเพื่อเป็นการกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความต้องการและความมุ่งมั่นใน

การสร้างสรรค์ผลงานชิ้นอื่น ๆ ต่อไป

2. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป

2.1 ควรมีการสร้างและพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนรู้ในรายวิชาอื่น ๆในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ การฝึกทักษะปฏิบัติ สามารถนำไปประยุกต์ความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

2.2 ควรมีการสร้างและพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนรู้ในกลุ่มสาระอื่น ๆ เพื่อนำไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เละเพื่อเป็นเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับผู้เรียนได้ใช้ศึกษาค้นคว้า

2.3 ควรมีการวิจัยเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนงานใบตองและดอกไม้ระหว่างการสอนด้วยเอกสารประกอบการเรียนรู้กับวิธีการสอนแบบอื่นที่หลากหลาย เช่น วิธีการสอนแบบโครงงาน หรือวิธีการสอนแบบร่วมมือกันเรียนรู้ตลอดจนวิธีสอนแบบดั้งเดิม

2.4 ควรมีการสร้างและพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนรู้ในเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับท้องถิ่น เพื่อให้ผู้เรียนได้นำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

โพสต์โดย ครูนา : [7 พ.ค. 2560 เวลา 19:48 น.]
อ่าน [5048] ไอพี : 171.97.77.90
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 54,858 ครั้ง
มารยาทในการพูดโทรศัพท์ (Phone Manners)
มารยาทในการพูดโทรศัพท์ (Phone Manners)

เปิดอ่าน 12,899 ครั้ง
ความลับของ ลูกแพร์หน้าทารก ที่วางขายในซูเปอร์มาร์เก็ตจีน
ความลับของ ลูกแพร์หน้าทารก ที่วางขายในซูเปอร์มาร์เก็ตจีน

เปิดอ่าน 897 ครั้ง
ปักหมุด 7 พิกัดไหว้พระกรุงเทพฯ โดนใจสายมู
ปักหมุด 7 พิกัดไหว้พระกรุงเทพฯ โดนใจสายมู

เปิดอ่าน 23,805 ครั้ง
3กลุ่มผลไม้ไทย อุดมสารต้านมะเร็ง
3กลุ่มผลไม้ไทย อุดมสารต้านมะเร็ง

เปิดอ่าน 16,389 ครั้ง
เทคนิคการถ่ายภาพขนมให้ไฉไลน่ากินมันไม่ได้ยาก
เทคนิคการถ่ายภาพขนมให้ไฉไลน่ากินมันไม่ได้ยาก

เปิดอ่าน 9,912 ครั้ง
วิธีแบกเป้ไปโรงเรียนอย่างปลอดภัย
วิธีแบกเป้ไปโรงเรียนอย่างปลอดภัย

เปิดอ่าน 18,962 ครั้ง
คลิปยอดฮิต ครูนกเล็ก ร้อง PPAP สอนเด็กนักเรียน
คลิปยอดฮิต ครูนกเล็ก ร้อง PPAP สอนเด็กนักเรียน

เปิดอ่าน 9,980 ครั้ง
วัคซีนไข้หวัดใหญ่ ไขข้อสงสัยทุกคำถามที่อยากรู้
วัคซีนไข้หวัดใหญ่ ไขข้อสงสัยทุกคำถามที่อยากรู้

เปิดอ่าน 12,309 ครั้ง
รู้ไว้ไม่เสียหาย! ตัวเลข "เฮง-ชง" ประจำปีวอก
รู้ไว้ไม่เสียหาย! ตัวเลข "เฮง-ชง" ประจำปีวอก

เปิดอ่าน 60,094 ครั้ง
ทฤษฎีการเรียนรู้แบบร่วมมือบน E-Learning
ทฤษฎีการเรียนรู้แบบร่วมมือบน E-Learning

เปิดอ่าน 1,830 ครั้ง
สีเสื้อมงคล 2567 เสริมดวงปัง ตลอดปี
สีเสื้อมงคล 2567 เสริมดวงปัง ตลอดปี

เปิดอ่าน 12,515 ครั้ง
คลิปกัปตันออกมายอมรับ ผมกลับเข้าห้องนักบินไม่ได้ !!
คลิปกัปตันออกมายอมรับ ผมกลับเข้าห้องนักบินไม่ได้ !!

เปิดอ่าน 22,855 ครั้ง
ไอเดีย..โครงสร้างศธ.รูปแบบใหม่สลาย5แท่งหวนสู่ "กรม"!
ไอเดีย..โครงสร้างศธ.รูปแบบใหม่สลาย5แท่งหวนสู่ "กรม"!

เปิดอ่าน 17,782 ครั้ง
เปิดจุดแข็ง-จุดอ่อนของคน 12 ราศี
เปิดจุดแข็ง-จุดอ่อนของคน 12 ราศี

เปิดอ่าน 14,063 ครั้ง
ผู้เรียนและสังคมได้อะไร จากนโยบาย"ลดเวลาเรียน เพิ่มการเรียนรู้"
ผู้เรียนและสังคมได้อะไร จากนโยบาย"ลดเวลาเรียน เพิ่มการเรียนรู้"

เปิดอ่าน 16,219 ครั้ง
6 ข้อดีของการพาลูกไปที่ทำงาน
6 ข้อดีของการพาลูกไปที่ทำงาน
เปิดอ่าน 10,395 ครั้ง
10 ท่ากระชับสัดส่วนสวย
10 ท่ากระชับสัดส่วนสวย
เปิดอ่าน 32,110 ครั้ง
หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ
หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ
เปิดอ่าน 25,026 ครั้ง
นางสงกรานต์ ปี 2559 "มณฑาเทวี" ทำนายฝนตกไม่ทั่วเมือง ข้าวพัง-ของแพง
นางสงกรานต์ ปี 2559 "มณฑาเทวี" ทำนายฝนตกไม่ทั่วเมือง ข้าวพัง-ของแพง
เปิดอ่าน 41,671 ครั้ง
ศึก เอล กลาซิโก้ คืออะไร
ศึก เอล กลาซิโก้ คืออะไร

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครื่องมือวัด
เครื่องมืออุตสาหกรรม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ