ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การประเมินโครงการอาหารเช้าและอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนโรงเรียน สุเหร่าหะยีมินา สำนักงานเขตหนองจอ

ชื่อผลงานทางวิชาการ การประเมินโครงการอาหารเช้าและอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนโรงเรียน

สุเหร่าหะยีมินา สำนักงานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2559

ชื่อผู้เสนอผลงาน นายอนุชิต อินทรพรม

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการชำนาญการ

บทคัดย่อ

การประเมินโครงการอาหารเช้าและอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน โรงเรียนสุเหร่าหะยีมินา สำนักงานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2559 ใช้รูปแบบซิปป์ (CIPP Model) ของเดเนียล แอล สตัฟเฟิลบีม (Daniel L.Stufflebeam) โดยประเมิน 4 ด้าน ได้แก่ 1) การประเมินด้านบริบท(Context Evaluation) ๒)การประเมินด้านปัจจัยนำเข้า(Input Evaluation) ๓) การประเมินด้านกระบวนการ(Process Evaluation) และ ๔)การประเมินด้านผลผลิต (Product Evaluation)

กลุ่มเป้าหมายในการประเมินครั้งนี้ประกอบด้วย คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 15 คน ผู้บริหารและครูจำนวน 35 คน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 562 คน และ ผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 ถึง ประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 762 คน

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ และแบบบันทึกข้อมูลสุขภาพ แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน การวิเคราะห์ข้อมูลในการประเมินใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปวิเคราะห์ค่าสถิติ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าร้อยละ ค่าความถี่

ผลการประเมินโครงการอาหารเช้าและอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนโรงเรียนสุเหร่าหะยีมินา สำนักงานเขตหนองจอก ปีการศึกษา 2559 พบว่าโดยภาพรวมมีระดับความสำเร็จอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณารายด้านพบว่าด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดได้แก่ ด้านกระบวนการ (Process) มีการปฏิบัติในระดับมากที่สุด รองลงมาคือด้านปัจจัยนำเข้า (Input) มีผลสำเร็จในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านมีผลการประเมินดังนี้

1. ผลการประเมินโครงการอาหารเช้าและอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนสุเหร่าหะยีมินา สำนักงานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2559 ด้านบริบท(Context) โดยรวมมีระดับความสอดคล้องอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณารายข้อพบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดได้แก่โครงการมีแนวทางดำเนินงานที่สอดคล้องกับนโยบาย และแผนงานของกรุงเทพมหานคร มีความสอดคล้องในระดับมากที่สุด รองลงมาได้แก่ โครงการมีแนวทางการดำเนินงานที่สอดคล้องกับแผนงานของสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร มีความสอดคล้องในระดับมากที่สุด ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์การตัดสินความสำเร็จของโครงการที่ผู้ประเมินกำหนด

2. ผลการประเมินโครงการอาหารเช้าและอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนสุเหร่าหะยีมินา สำนักงานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2559 ด้านปัจจัยนำเข้า (Input) โดยรวมมีระดับความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านเรียงจากมากไปหาน้อย พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ปัจจัยนำเข้าด้านงบประมาณ มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก รองลงได้แก่ ปัจจัยนำเข้า ด้านวัสดุ อุปกรณ์และสถานที่ มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ผลการประเมินด้านปัจจัยนำเข้า (Input) โดยรวมสูงกว่าเกณฑ์การตัดสินความสำเร็จของโครงการที่ผู้ประเมินกำหนด

3. ผลการประเมินโครงการอาหารเช้าและอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนโรงเรียนสุเหร่าหะยีมินา สำนักงานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2559 ด้านกระบวนการ (Process) โดยรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านเรียงจากมากไปหาน้อย พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดได้แก่ ขั้นตรวจสอบ (C : Check) มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาได้แก่ขั้นปรับปรุงพัฒนา (Action) มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด ผลการประเมินด้านกระบวนการ (Process) โดยรวมสูงกว่าเกณฑ์การตัดสินความสำเร็จของโครงการที่ผู้ประเมินกำหนด

4. ผลการประเมินโครงการอาหารเช้าและอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนโรงเรียนสุเหร่าหะยีมินา สำนักงานเขตหนองจอก กรุงเพทมหานคร ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ด้านผลผลิต (Product) โดยรวมมีผลสำเร็จอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อเรียงจากมากไปหาน้อยพบว่า ข้อที่มีผลการประเมินเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ โรงเรียนจัดอาหารเช้าและอาหารกลางวันให้กับนักเรียนรับประทานมีคุณค่าสารอาหารครบ 5 หมู่ สะอาด ปลอดภัย มีความสำเร็จอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาได้แก่ ปริมาณอาหาร มีความเพียงพอกับจำนวนนักเรียน มีความสำเร็จอยู่ในระดับมากที่สุด ผลการประเมินโครงการด้านผลผลิต (Product) โดยรวมสูงกว่าเกณฑ์การตัดสินความสำเร็จของโครงการที่ผู้ประเมินกำหนด

ผลการประเมินด้านผลผลิต จากการสังเกตสุขนิสัยและพฤติกรรมในการรับประทานอาหารของนักเรียน ในภาพรวมผ่านเกณฑ์ในระดับดีมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่ารายการที่มีค่าร้อยละสูงสุด ได้แก่ การเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ของนักเรียน ผ่านเกณฑ์ในระดับดีมาก รองลงมา ได้แก่ วินัยและมารยาทในการรับประทานอาหาร ผ่านเกณฑ์ในระดับดีมาก ผลการประเมินด้านผลผลิต จากการสังเกตสุขนิสัยและพฤติกรรมในการรับประทานอาหารของนักเรียน มีค่าร้อยละเฉลี่ย 86.07 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์การตัดสินความสำเร็จของโครงการที่ผู้ประเมินกำหนดเกณฑ์ร้อยละ 75 ขึ้นไป ถือว่าผ่านเกณฑ์การประเมิน

ผลการประเมินด้านผลผลิต จากการสังเกตสุขนิสัย และพฤติกรรมในการรับประทานอาหารของนักเรียน ในภาพรวมผ่านเกณฑ์ในระดับดีมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า รายการที่มีค่าร้อยละสูงสุด ได้แก่ การเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ของนักเรียน ผ่านเกณฑ์ในระดับดีมาก รองลงมา ได้แก่ วินัยและมารยาทในการรับประทานอาหาร ผ่านเกณฑ์ในระดับดีมาก ผลการประเมินด้านผลผลิต จากการสังเกตสุขนิสัยและพฤติกรรมในการรับประทานอาหารของนักเรียน มีค่าร้อยละเฉลี่ย 86.07 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์การตัดสินความสำเร็จของโครงการที่ผู้ประเมินกำหนดเกณฑ์ร้อยละ 75 ขึ้นไป ถือว่าผ่านเกณฑ์การประเมิน

โพสต์โดย อินดี้ : [8 พ.ค. 2560 เวลา 21:30 น.]
อ่าน [2069] ไอพี : 49.49.241.68
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 10,766 ครั้ง
ปัจจัยฉุดรั้งการศึกษา (1)
ปัจจัยฉุดรั้งการศึกษา (1)

เปิดอ่าน 7,114 ครั้ง
วิธีลดหน้าท้องแบบเร่งด่วน เห็นผลเร็วจนใคร ๆ ก็ต้องทัก
วิธีลดหน้าท้องแบบเร่งด่วน เห็นผลเร็วจนใคร ๆ ก็ต้องทัก

เปิดอ่าน 7,922 ครั้ง
สื่อเผย ดิกชันนารีฯ อาจไร้คนสนใจในอนาคต
สื่อเผย ดิกชันนารีฯ อาจไร้คนสนใจในอนาคต

เปิดอ่าน 163,352 ครั้ง
เทคโนโลยี หมายถึงอะไร
เทคโนโลยี หมายถึงอะไร

เปิดอ่าน 6,640 ครั้ง
ยัน"เขื่อนศรีฯ"ยังรับน้ำได้อีก
ยัน"เขื่อนศรีฯ"ยังรับน้ำได้อีก

เปิดอ่าน 17,340 ครั้ง
คำอธิษฐานวันลอยกระทง
คำอธิษฐานวันลอยกระทง

เปิดอ่าน 6,788 ครั้ง
แนะพ่อแม่เลือกเฟ้น หลีกของเล่นอันตราย
แนะพ่อแม่เลือกเฟ้น หลีกของเล่นอันตราย

เปิดอ่าน 33,578 ครั้ง
อาเซียน +3 และ อาเซียน +6 คืออะไร ?
อาเซียน +3 และ อาเซียน +6 คืออะไร ?

เปิดอ่าน 20,840 ครั้ง
พระกฤษณะ
พระกฤษณะ

เปิดอ่าน 29,062 ครั้ง
5 อาหารกินแล้วอ้วนตามความเชื่อแบบผิด ๆ
5 อาหารกินแล้วอ้วนตามความเชื่อแบบผิด ๆ

เปิดอ่าน 8,401 ครั้ง
แนวปฏิบัติการจัดทำสัญญาค้ำประกันที่เกี่ยวข้องกับการผ่อนชำระของเจ้าหน้าที่ตามพ.ร.บ.ใหม่
แนวปฏิบัติการจัดทำสัญญาค้ำประกันที่เกี่ยวข้องกับการผ่อนชำระของเจ้าหน้าที่ตามพ.ร.บ.ใหม่

เปิดอ่าน 13,479 ครั้ง
ผักกระเฉด
ผักกระเฉด

เปิดอ่าน 24,540 ครั้ง
พยาธิเส้นด้าย
พยาธิเส้นด้าย

เปิดอ่าน 17,843 ครั้ง
เคลียร์แล้วปัญหาโลกแตก "ไก่" เกิดก่อน "ไข่"
เคลียร์แล้วปัญหาโลกแตก "ไก่" เกิดก่อน "ไข่"

เปิดอ่าน 2,698 ครั้ง
ไม่เชื่ออย่าลบหลู่! 3 ข้อห้าม ห้ามทำในวันหวยออก หากอยากถูกหวย!
ไม่เชื่ออย่าลบหลู่! 3 ข้อห้าม ห้ามทำในวันหวยออก หากอยากถูกหวย!

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
จดทะเบียนบริษัท
ตู้แช่ไวน์
BestKru
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 10,429 ครั้ง
ลิงกอริลลาเป็นต้นตอ เชื้อไวรัสโรคเอดส์เพิ่มขึ้นอีกสายพันธุ์หนึ่ง
ลิงกอริลลาเป็นต้นตอ เชื้อไวรัสโรคเอดส์เพิ่มขึ้นอีกสายพันธุ์หนึ่ง

เปิดอ่าน 19,865 ครั้ง
วิธีรับมือกับแก๊สน้ำตา และสารเคมี
วิธีรับมือกับแก๊สน้ำตา และสารเคมี

เปิดอ่าน 9,684 ครั้ง
ย่านางแดง พืชน่าสนใจ มีสรรพคุณอย่างไรบ้าง
ย่านางแดง พืชน่าสนใจ มีสรรพคุณอย่างไรบ้าง

เปิดอ่าน 10,350 ครั้ง
ปลูกวินัย "แม่พิมพ์ของชาติ"
ปลูกวินัย "แม่พิมพ์ของชาติ"

เปิดอ่าน 9,051 ครั้ง
คุณสมบัติของคนที่ประสบความสำเร็จ (1)
คุณสมบัติของคนที่ประสบความสำเร็จ (1) เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ