ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การประเมินโครงการอาหารเช้าและอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนโรงเรียน สุเหร่าหะยีมินา สำนักงานเขตหนองจอ

ชื่อผลงานทางวิชาการ การประเมินโครงการอาหารเช้าและอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนโรงเรียน

สุเหร่าหะยีมินา สำนักงานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2559

ชื่อผู้เสนอผลงาน นายอนุชิต อินทรพรม

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการชำนาญการ

บทคัดย่อ

การประเมินโครงการอาหารเช้าและอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน โรงเรียนสุเหร่าหะยีมินา สำนักงานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2559 ใช้รูปแบบซิปป์ (CIPP Model) ของเดเนียล แอล สตัฟเฟิลบีม (Daniel L.Stufflebeam) โดยประเมิน 4 ด้าน ได้แก่ 1) การประเมินด้านบริบท(Context Evaluation) ๒)การประเมินด้านปัจจัยนำเข้า(Input Evaluation) ๓) การประเมินด้านกระบวนการ(Process Evaluation) และ ๔)การประเมินด้านผลผลิต (Product Evaluation)

กลุ่มเป้าหมายในการประเมินครั้งนี้ประกอบด้วย คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 15 คน ผู้บริหารและครูจำนวน 35 คน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 562 คน และ ผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 ถึง ประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 762 คน

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ และแบบบันทึกข้อมูลสุขภาพ แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน การวิเคราะห์ข้อมูลในการประเมินใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปวิเคราะห์ค่าสถิติ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าร้อยละ ค่าความถี่

ผลการประเมินโครงการอาหารเช้าและอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนโรงเรียนสุเหร่าหะยีมินา สำนักงานเขตหนองจอก ปีการศึกษา 2559 พบว่าโดยภาพรวมมีระดับความสำเร็จอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณารายด้านพบว่าด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดได้แก่ ด้านกระบวนการ (Process) มีการปฏิบัติในระดับมากที่สุด รองลงมาคือด้านปัจจัยนำเข้า (Input) มีผลสำเร็จในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านมีผลการประเมินดังนี้

1. ผลการประเมินโครงการอาหารเช้าและอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนสุเหร่าหะยีมินา สำนักงานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2559 ด้านบริบท(Context) โดยรวมมีระดับความสอดคล้องอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณารายข้อพบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดได้แก่โครงการมีแนวทางดำเนินงานที่สอดคล้องกับนโยบาย และแผนงานของกรุงเทพมหานคร มีความสอดคล้องในระดับมากที่สุด รองลงมาได้แก่ โครงการมีแนวทางการดำเนินงานที่สอดคล้องกับแผนงานของสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร มีความสอดคล้องในระดับมากที่สุด ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์การตัดสินความสำเร็จของโครงการที่ผู้ประเมินกำหนด

2. ผลการประเมินโครงการอาหารเช้าและอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนสุเหร่าหะยีมินา สำนักงานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2559 ด้านปัจจัยนำเข้า (Input) โดยรวมมีระดับความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านเรียงจากมากไปหาน้อย พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ปัจจัยนำเข้าด้านงบประมาณ มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก รองลงได้แก่ ปัจจัยนำเข้า ด้านวัสดุ อุปกรณ์และสถานที่ มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ผลการประเมินด้านปัจจัยนำเข้า (Input) โดยรวมสูงกว่าเกณฑ์การตัดสินความสำเร็จของโครงการที่ผู้ประเมินกำหนด

3. ผลการประเมินโครงการอาหารเช้าและอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนโรงเรียนสุเหร่าหะยีมินา สำนักงานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2559 ด้านกระบวนการ (Process) โดยรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านเรียงจากมากไปหาน้อย พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดได้แก่ ขั้นตรวจสอบ (C : Check) มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาได้แก่ขั้นปรับปรุงพัฒนา (Action) มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด ผลการประเมินด้านกระบวนการ (Process) โดยรวมสูงกว่าเกณฑ์การตัดสินความสำเร็จของโครงการที่ผู้ประเมินกำหนด

4. ผลการประเมินโครงการอาหารเช้าและอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนโรงเรียนสุเหร่าหะยีมินา สำนักงานเขตหนองจอก กรุงเพทมหานคร ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ด้านผลผลิต (Product) โดยรวมมีผลสำเร็จอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อเรียงจากมากไปหาน้อยพบว่า ข้อที่มีผลการประเมินเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ โรงเรียนจัดอาหารเช้าและอาหารกลางวันให้กับนักเรียนรับประทานมีคุณค่าสารอาหารครบ 5 หมู่ สะอาด ปลอดภัย มีความสำเร็จอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาได้แก่ ปริมาณอาหาร มีความเพียงพอกับจำนวนนักเรียน มีความสำเร็จอยู่ในระดับมากที่สุด ผลการประเมินโครงการด้านผลผลิต (Product) โดยรวมสูงกว่าเกณฑ์การตัดสินความสำเร็จของโครงการที่ผู้ประเมินกำหนด

ผลการประเมินด้านผลผลิต จากการสังเกตสุขนิสัยและพฤติกรรมในการรับประทานอาหารของนักเรียน ในภาพรวมผ่านเกณฑ์ในระดับดีมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่ารายการที่มีค่าร้อยละสูงสุด ได้แก่ การเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ของนักเรียน ผ่านเกณฑ์ในระดับดีมาก รองลงมา ได้แก่ วินัยและมารยาทในการรับประทานอาหาร ผ่านเกณฑ์ในระดับดีมาก ผลการประเมินด้านผลผลิต จากการสังเกตสุขนิสัยและพฤติกรรมในการรับประทานอาหารของนักเรียน มีค่าร้อยละเฉลี่ย 86.07 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์การตัดสินความสำเร็จของโครงการที่ผู้ประเมินกำหนดเกณฑ์ร้อยละ 75 ขึ้นไป ถือว่าผ่านเกณฑ์การประเมิน

ผลการประเมินด้านผลผลิต จากการสังเกตสุขนิสัย และพฤติกรรมในการรับประทานอาหารของนักเรียน ในภาพรวมผ่านเกณฑ์ในระดับดีมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า รายการที่มีค่าร้อยละสูงสุด ได้แก่ การเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ของนักเรียน ผ่านเกณฑ์ในระดับดีมาก รองลงมา ได้แก่ วินัยและมารยาทในการรับประทานอาหาร ผ่านเกณฑ์ในระดับดีมาก ผลการประเมินด้านผลผลิต จากการสังเกตสุขนิสัยและพฤติกรรมในการรับประทานอาหารของนักเรียน มีค่าร้อยละเฉลี่ย 86.07 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์การตัดสินความสำเร็จของโครงการที่ผู้ประเมินกำหนดเกณฑ์ร้อยละ 75 ขึ้นไป ถือว่าผ่านเกณฑ์การประเมิน

โพสต์โดย อินดี้ : [8 พ.ค. 2560 เวลา 21:30 น.]
อ่าน [4225] ไอพี : 49.49.241.68
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 24,194 ครั้ง
AutoPlay Media Studio
AutoPlay Media Studio

เปิดอ่าน 12,713 ครั้ง
เผย 10 สุดยอดวิดีโอบน "ยูทูบ" ที่คนไทยชอบชมมากที่สุดปี 2558
เผย 10 สุดยอดวิดีโอบน "ยูทูบ" ที่คนไทยชอบชมมากที่สุดปี 2558

เปิดอ่าน 18,807 ครั้ง
ฮอร์โมน : ชีววิทยา
ฮอร์โมน : ชีววิทยา

เปิดอ่าน 12,000 ครั้ง
วิธีปิดการแจ้งเตือนและข้อความเชิญชวนเกม "ไลน์ คุกกี้ รัน"
วิธีปิดการแจ้งเตือนและข้อความเชิญชวนเกม "ไลน์ คุกกี้ รัน"

เปิดอ่าน 11,577 ครั้ง
"ราชบัณฑิตฯ" แจงชื่อเมืองหลวงใหม่ ใช้ได้ทั้ง Krung Thep Maha Nakhon และ Bangkok
"ราชบัณฑิตฯ" แจงชื่อเมืองหลวงใหม่ ใช้ได้ทั้ง Krung Thep Maha Nakhon และ Bangkok

เปิดอ่าน 16,572 ครั้ง
ไข้กาฬหลังแอ่น
ไข้กาฬหลังแอ่น

เปิดอ่าน 12,649 ครั้ง
7 Thinking method to be genius วิธีคิดอย่างคนเก่ง
7 Thinking method to be genius วิธีคิดอย่างคนเก่ง

เปิดอ่าน 4,893 ครั้ง
กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการสรรหา คัดเลือก บรรจุ และแต่งตั้งบุคลากร
กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการสรรหา คัดเลือก บรรจุ และแต่งตั้งบุคลากร

เปิดอ่าน 16,807 ครั้ง
คำค้นยอดนิยม กูเกิล-ยาฮู ประจำปี 2551
คำค้นยอดนิยม กูเกิล-ยาฮู ประจำปี 2551

เปิดอ่าน 13,926 ครั้ง
เปิดเลคเชอร์ของ น้องปราง ศิรดา เด็กเก่งคะแนนแอดมิชชั่นสูงสุด ปี 2558
เปิดเลคเชอร์ของ น้องปราง ศิรดา เด็กเก่งคะแนนแอดมิชชั่นสูงสุด ปี 2558

เปิดอ่าน 19,722 ครั้ง
เกณฑ์สอบผู้บริหารสถานศึกษา ปี 2555 (ว7-ว8)
เกณฑ์สอบผู้บริหารสถานศึกษา ปี 2555 (ว7-ว8)

เปิดอ่าน 28,228 ครั้ง
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ

เปิดอ่าน 71,429 ครั้ง
คลื่นความร้อนหรือ "ฮีทเวฟ" (Heat wave)
คลื่นความร้อนหรือ "ฮีทเวฟ" (Heat wave)

เปิดอ่าน 12,753 ครั้ง
คิดสักนิด...เพื่อจิตบริสุทธิ์
คิดสักนิด...เพื่อจิตบริสุทธิ์

เปิดอ่าน 18,851 ครั้ง
กำราบหวัดร้ายด้วยฟ้าทะลายโจร
กำราบหวัดร้ายด้วยฟ้าทะลายโจร

เปิดอ่าน 13,182 ครั้ง
น้ำประปาที่ใช้ในบ้าน สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 7
น้ำประปาที่ใช้ในบ้าน สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 7
เปิดอ่าน 17,960 ครั้ง
โครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา Partnership School Project
โครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา Partnership School Project
เปิดอ่าน 19,720 ครั้ง
7 อุปนิสัยพัฒนาสู่ผู้มีประสิทธิผลสูง
7 อุปนิสัยพัฒนาสู่ผู้มีประสิทธิผลสูง
เปิดอ่าน 14,852 ครั้ง
ค้นพบดาวเคราะห์นอกระบบ สุริยะ 10 ดวงที่คล้ายโลก
ค้นพบดาวเคราะห์นอกระบบ สุริยะ 10 ดวงที่คล้ายโลก
เปิดอ่าน 15,502 ครั้ง
5 สิ่งที่ควรทำก่อนจะอายุ 30
5 สิ่งที่ควรทำก่อนจะอายุ 30

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครื่องมือวัด
เครื่องมืออุตสาหกรรม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ