ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานผลการดำเนินโครงการส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ด้วยกิจกรรมลูกเสือตามหลักสูตรแกนกล

ชื่อเรื่อง รายงานผลการดำเนินโครงการส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน
ด้วยกิจกรรมลูกเสือตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551
โรงเรียนบ้านแม่เย็น

ชื่อผู้ประเมิน นายเมธี อ้วนล่ำ
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนปงถ้ำ
ปีการศึกษา 2559


บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

การรายงานผลการดำเนินโครงการส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ด้วยกิจกรรมลูกเสือตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 โรงเรียนบ้านแม่เย็น
มีวัตถุประสงค์เพื่อรายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนด้วยกิจกรรมลูกเสือ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โรงเรียน
บ้านแม่เย็น ตามความคิดเห็นของ ครูผู้สอน กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและผู้ปกครอง
ใน 4 ด้าน คือ 1) การวางแผน (Planning: P) 2) การจัดองค์กร (Organizing: O)
3) การนำองค์กร (Leading: L) 4) การควบคุม (Controlling: C) กลุ่มเป้าหมายได้แก่ ครูผู้สอน กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านแม่เย็น จำนวน 43 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถามโครงการส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนด้วยกิจกรรมลูกเสือตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป ทำการหาค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการดำเนินการพบว่า

1. การดำเนินงานโครงการส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนด้วยกิจกรรมลูกเสือ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โรงเรียนบ้านแม่เย็น ผลการดำเนินงานโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายด้าน โดยเรียงลำดับจากค่าเฉลี่ยมากไปหาค่าเฉลี่ยน้อยเป็นดังนี้ ด้านการนำองค์กร รองลงมาคือ ด้านการควบคุม และด้านการจัดการองค์กร ตามลำดับ ส่วนด้านการวางแผนมีค่าเฉลี่ยต่ำกว่าด้านอื่น

2. ผลการดำเนินโครงการส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนด้วยกิจกรรมลูกเสือ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โรงเรียนบ้านแม่เย็น ด้านการวางแผน มีค่าเฉลี่ยรวม อยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นประเด็น เรียงลำดับจากค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยดังนี้ สถานศึกษามีการกำหนดวิสัยทัศน์แนวทางการส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนด้วยกิจกรรมลูกเสือ รองลงมาคือ สถานศึกษามีการตัดสินใจไว้ล่วงหน้าเกี่ยวกับกิจกรรมลูกเสือ และ สถานศึกษามีการกำหนดระยะเวลาในการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนด้วยกิจกรรมลูกเสือ ตามลำดับ ส่วนประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยน้อยกว่าประเด็นอื่นคือ สถานศึกษามีการกำหนดขั้นตอนการส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนด้วยกิจกรรมลูกเสือที่
เหมาะสม

3. ผลการดำเนินโครงการส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนด้วยกิจกรรมลูกเสือตามหลักสูตรแกน
กลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โรงเรียนบ้านแม่เย็น ด้านการจัดการองค์กร มีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และเมื่อพิจารณาเป็นประเด็น เรียงลำดับจากค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยดังนี้ สถานศึกษามีการจัดสายงานการบังคับบัญชากิจกรรมลูกเสือเพื่อส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน รองลงมาคือ สถานศึกษามีการกำหนด การจัดระบบการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของกิจกรรมการส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน และสถานศึกษามีการจัดแบ่งหน้าที่รับผิดชอบกิจกรรมลูกเสือส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ ได้อย่างเหมาะสม ตามลำดับ ส่วนประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยน้อยกว่าประเด็นอื่นคือ สถานศึกษามีการรักษาสัมพันธภาพที่ดีของบุคลากรตามโครงการ

4.ผลการดำเนินโครงการส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนด้วยกิจกรรมลูกเสือตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โรงเรียนบ้านแม่เย็น ด้านการนำองค์กร มีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และเมื่อพิจารณาเป็นประเด็น เรียงลำดับจากค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยดังนี้ สถานศึกษามีการสร้างบรรยากาศส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ดำเนินงานตามโครงการเพื่อส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนด้วยกิจกรรมลูกเสือ รองลงมาคือสถานศึกษามีการวิเคราะห์ปัจจัยภายในและภายนอกองค์กรในระหว่างการดำเนินกิจกรรมตามโครงการเพื่อส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนด้วยกิจกรรมลูกเสือ และสถานศึกษามีการสนับสนุนกิจกรรมจิตอาสาอื่นเพื่อบูรณาการกับกิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนด้วยกิจกรรมลูกเสือ ตามลำดับ ส่วนประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยน้อยกว่าประเด็นอื่นคือ สถานศึกษามีการสร้างแรงจูงใจให้บุคคลเกิดความมุมานะในการปฏิบัติงานเพื่อส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนด้วยกิจกรรมลูกเสือ

5.ผลการดำเนินโครงการส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนด้วยกิจกรรมลูกเสือตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โรงเรียนบ้านแม่เย็น ด้านการควบคุม มีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และเมื่อพิจารณาเป็นประเด็น เรียงลำดับจากค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยดังนี้ สถานศึกษามีการประเมินผู้เรียนตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพตามโครงการเพื่อส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนด้วยกิจกรรมลูกเสือและบรรลุ ตามวัตถุประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 รองลงมาคือ สถานศึกษามีเกณฑ์การประเมินตามโครงการเพื่อส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนด้วยกิจกรรมลูกเสือตามที่ สมศ.กำหนดไว้ และสถานศึกษามีการปรับปรุงกิจกรรมในการดำเนินงานตามโครงการเพื่อส่งเสริมคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ของผู้เรียนด้วยกิจกรรมลูกเสือ ให้มีความเหมาะสมและกับการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ตามลำดับ ส่วนประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยน้อยกว่าประเด็นอื่นคือ สถานศึกษามีการรายงานผลการปฏิบัติกิจกรรมลูกเสือในรอบปี

โพสต์โดย เมธี : [16 พ.ค. 2560 เวลา 14:25 น.]
อ่าน [2613] ไอพี : 110.78.176.224
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 19,541 ครั้ง
สมุนไพรไทยลดความอ้วน ลดไขมัน ตัวช่วยเพื่อหุ่นสวยเป๊ะ
สมุนไพรไทยลดความอ้วน ลดไขมัน ตัวช่วยเพื่อหุ่นสวยเป๊ะ

เปิดอ่าน 1,462 ครั้ง
เลเซอร์รักแร้ IPL vs YAG เลือกยังไงให้เหมาะกับผิวและได้ผลดีในระยาว
เลเซอร์รักแร้ IPL vs YAG เลือกยังไงให้เหมาะกับผิวและได้ผลดีในระยาว

เปิดอ่าน 25,591 ครั้ง
การเบิกจ่ายเงินวิทยฐานะ
การเบิกจ่ายเงินวิทยฐานะ

เปิดอ่าน 23,256 ครั้ง
เกร็ดประวัติวัดโพธิ์
เกร็ดประวัติวัดโพธิ์

เปิดอ่าน 55,361 ครั้ง
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการชักธงชาติในสถานศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการชักธงชาติในสถานศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561

เปิดอ่าน 13,321 ครั้ง
รัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
รัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐

เปิดอ่าน 20,517 ครั้ง
การเวียนศีรษะมีกี่ประเภท อะไรบ้าง?
การเวียนศีรษะมีกี่ประเภท อะไรบ้าง?

เปิดอ่าน 12,193 ครั้ง
LCD (Liquid Crystal Display)
LCD (Liquid Crystal Display)

เปิดอ่าน 34,853 ครั้ง
ว1/2559 การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ฯ
ว1/2559 การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ฯ

เปิดอ่าน 29,083 ครั้ง
9 เพลงที่มีจังหวะตรงตามงานวิจัยว่าจะช่วยให้คุณผอม!!
9 เพลงที่มีจังหวะตรงตามงานวิจัยว่าจะช่วยให้คุณผอม!!

เปิดอ่าน 10,065 ครั้ง
การันตีได้เงินคืนภาษีรถคันแรก "กิตตรัตน์"ลงนามใช้เงินคงคลัง 3.1หมื่นล้าน เมษาฯจ่ายก่อน3.4พันล้าน
การันตีได้เงินคืนภาษีรถคันแรก "กิตตรัตน์"ลงนามใช้เงินคงคลัง 3.1หมื่นล้าน เมษาฯจ่ายก่อน3.4พันล้าน

เปิดอ่าน 11,384 ครั้ง
เทคนิคการดูแลเส้นผม ช่วงหน้าฝน
เทคนิคการดูแลเส้นผม ช่วงหน้าฝน

เปิดอ่าน 15,412 ครั้ง
1 กันยายน วันรำลึกถึง สืบ นาคะเสถียร
1 กันยายน วันรำลึกถึง สืบ นาคะเสถียร

เปิดอ่าน 55,335 ครั้ง
มารยาทในการกล่าวขอบคุณ(Thank you)
มารยาทในการกล่าวขอบคุณ(Thank you)

เปิดอ่าน 19,206 ครั้ง
"รกฟ้า" คืออะไร?
"รกฟ้า" คืออะไร?

เปิดอ่าน 11,108 ครั้ง
14 สไตล์มรณะ ปัจจัยเสี่ยง "มะเร็ง‏"
14 สไตล์มรณะ ปัจจัยเสี่ยง "มะเร็ง‏"
เปิดอ่าน 16,063 ครั้ง
Multimidia คืออะไร?
Multimidia คืออะไร?
เปิดอ่าน 31,348 ครั้ง
ศิลปะการเห่เรือ
ศิลปะการเห่เรือ
เปิดอ่าน 19,780 ครั้ง
เจ้าระเบียบ พี่สาววัย 5 ขวบ อบรมน้องชายตัวน้อย
เจ้าระเบียบ พี่สาววัย 5 ขวบ อบรมน้องชายตัวน้อย
เปิดอ่าน 11,244 ครั้ง
คู่มือการจัดหาประโยชน์จากที่ดิน ของสถานศึกษา
คู่มือการจัดหาประโยชน์จากที่ดิน ของสถานศึกษา

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ